Εκκλησία της Ελλάδος

Εβδομάδα Αγίου Δημητρίου 2012 στον Πειραιά
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 18/10/2012

Ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Πειραιώς, διοργανώνει σειρά λατρευτικών εκδηλώσεων από το Σάββατο 20 Οκτωβρίου μέχρι την Κυριακή 4 Νοεμβρίου με Ακολουθίες και ομιλίες.

Το Σάββατο ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ θα υπδεχθεί την Τιμία Κάρα του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου, προστάτου των καρκινοπαθών,η οποία θα τεθεί σε προσκύνηση στον ιερό ναό. 

δείτε περισσότερα »
Ἔναρξη μαθημάτων τῆς Σχολῆς Κατηχήσεως τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 18/10/2012

Σέ μιά ἐ­πο­χή ἔν­το­νων θρη­σκευ­τι­κῶν ἀ­να­ζη­τή­σε­ων, κοι­νω­νι­κῶν ζυ­μώ­σε­ων καί ἰ­δε­ο­λο­γι­κῶν ἀμ­φι­σβη­τή­σε­ων, ἡ Ἀ­πο­στο­λι­κή Δι­α­κο­νί­α τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, ὡς ἕ­νας ἀ­πό τούς κυ­ρι­ώ­τε­ρους ἐκ­φρα­στές τοῦ ἱ­ε­ρα­πο­στο­λι­κοῦ καί κα­τη­χη­τι­κοῦ ἔρ­γου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας λει­τουρ­γεῖ ἀ­πό τό 1960 τό  Φρον­τι­στή­ριο Ὑ­πο­ψη­φί­ων Κα­τη­χη­τῶν. Μέ­σα στό πέ­ρα­σμα τοῦ χρό­νου μέ τό εἰ­δι­κά κα­τηρ­τι­σμέ­νο πρό­γραμ­μα μα­θη­μά­των καί ἐκ­παι­δευ­τι­κῶν εὐ­και­ρι­ῶν, προ­σφέ­ρει στο­ύς νέ­ους, πού ἐ­πι­θυ­μοῦν νά δι­α­κο­νή­σουν τό Κα­τη­χη­τι­κό Ἔρ­γο τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, τήν εὐ­και­ρί­α νά κα­ταρ­τι­σθοῦν θε­ω­ρη­τι­κά καί πρα­κτι­κά. Μέ­σα στό πλα­ί­σιο αὐ­τό, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τό Σάβ­βα­το 13 Ὀ­κτω­βρί­ου 2012 ἡ ἔ­ναρ­ξη τῶν μα­θη­μά­των τοῦ Φρον­τι­στη­ρί­ου Κα­τη­χή­σε­ως μέ τήν τέ­λε­ση τοῦ Ἁ­για­σμοῦ στό Πνευ­μα­τι­κό Kέν­τρο τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ Αγ. Ἰ­ω­άν­νου Λε­ω­φό­ρου Βου­λι­αγ­μέ­νης,  

δείτε περισσότερα »
Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς τό Βατικανόν
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 16/10/2012

Φωτογραφίες από τη L'Osservatore Romano 


 

Ἀνταποκρινόμενος εἰς ἀδελφικήν πρόσκλησιν τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Βενεδίκτου  ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετέβη τήν 10ην Ὀκτωβρίου 2012 εἰς Ρώμην προκειμένου νά συμμετάσχῃ εἰς τόν ἑορτασμόν τῆς συμπληρώσεως 50 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου (11 Ὀκτωβρίου 1962) ἐπί τοῦ μακαριστοῦ Πάπα Ἰωάννου ΚΓ΄. Συνοδοί τοῦ Πατριάρχου κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ἦσαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ μετά τοῦ Ἀρχικλητῆρος Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶ. 

Τόν Πατριάρχην ὑπεδέχθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ Fiumicino Παπική Ἀντιπροσωπεία ἥτις καί συνώδευσεν Αὐτόν εἰς τό κατάλυμά Του ἐν τῷ ἐν τῷ Βατικανῷ "Οἴκῳ τῆς Ἁγίας Μάρθας". 

Τό ἑσπέρας ἡ Α. Θ. Παναγιότης καί οἱ συνοδοί Αὐτῆς παρεκάθησαν εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ ἐν Ἰταλίᾳ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Μιχαήλ Καμπάνη. 

 

 

Τήν ἑπομένην, Πέμπτην, ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ παρέστησαν εἰς τήν λειτουργίαν τήν ὁποίαν ἐτέλεσεν ἐπί τῆς Πλατείας τοῦ Ἁγίου Πέτρου ἡ Α. Ἁγιότης, ἥτις ἐν ἀρχῇ τῆς ὁμιλίας αὐτῆς ἀπηύθυνεν ἰδιαίτερον χαιρετισμόν καί εὐχαριστίας εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην καί εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον Καντουαρίας διά τήν τιμητικήν παρουσίαν αὐτῶν εἰς τό ἑορταστικόν αὐτό γεγονός τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας. Εἰς τό τέλος τῆς λειτουργίας κατά τό πρόγραμμα ὁ Πατριάρχης ἐξεφώνησεν ἰταλιστί τήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ ἀναφερθείς εἰς τήν Β΄ Βατικανήν Σύνοδον καί τάς μεταρρυθμίσεις αὐτῆς, ἰδιαιτέρως εἰς τόν χῶρον τῆς οἰκουμενικῆς κινήσεως. 

 

Σημειωτέον, ὅτιεἰςτήνθείανλειτουργίανταύτηνμετέσχονὡςσυλλειτουργοίτοῦΠάπαἤπαρέστησανἐνσυμπροσευχῇτάμέλητῆςΣυνόδουτῶνἐπισκόπωντῆςΡΚαθολικῆςἘκκλησίας, ἡὁποίασυνεδριάζειτάςἡμέραςαὐτάς(ἐπίτρεῖςἑβδομάδας) ἐνΡώμῃκαίεἰςτήνὁποίαντόΟἰκουμενικόνΠατριαρχεῖονἐκπροσωπεῖὁΣεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων. 

Τήν μεσημβρίαν ὁ Παναγιώτατος καί οἱ συνοδοί Του προσκληθέντες παρεκάθησαν εἰς γεῦμα, τό ὁποῖον παρέθεσε πρός τιμήν των ὁ παρά τῷ Βατικανῷ Πρέσβυς τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Kenan Gürsoy. Καί ἐνταῦθα, ὡς καί ἐν τῇ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, ἀντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις μεταξύ τῶν ἀμφιτρυόνων καί τῆς Α. Θ. Παναγιότητος. 

Τό ἑσπέρας ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Kurt Koch, Πρόεδρος τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου ἐπί τῆς προωθήσεως τῆς Ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, παρέθεσεν ἔν τινι Ἑστιατορίῳ τῆς Ρώμης ἐπίσημον δεῖπνον πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῆς Α. Χάριτος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας Δρος Rowan Williams καί τῶν συνοδῶν αὐτῶν.

  

δείτε περισσότερα »
Εγκαίνια Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου στις Αφίδνες
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 16/10/2012

Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου θα γίνουν από τον Μητροπολίτη Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αφιδνών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού την παραμονή Σάββατο 20 Οκτωβρίου και ώρα 6:00 μ.μ. θα γίνει στην πλατεία του χωριού, η υποδοχή των Ιερών Λειψάνων από τον Μητροπολίτη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κύριλλο και θα ακολουθήσει ο Εσπερινός των εγκαινίων.

Την Κυριακή από τις6:45 π.μ. θα εκκινήσει ο Όρθρος με την Ακολουθία των Εγκαινίων και θα ακολουθήσει Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του  

δείτε περισσότερα »
ΚΔΆ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις δια θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 16/10/2012

Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθη­νών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, με φορέα διοργανώσεως την Συνοδική Επιτροπή επί των Αιρέσεων, με την φιλοξενία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου, και με τη συμμετοχή Εντεταλμένων δέκαΟρθοδόξων Εκκλησιών και εβδομήντα πέντεΙερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Κρήτης και της Δωδεκανήσου, άρχισε χθές, 15ηΟκτωβρίου ε.έ., στο Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα «Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς», τις εργασίες της η «ΚΔ΄ Πανορθό­δοξος Συνδιάσκεψις Εντεταλμένων Ορθοδό­ξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων δια θέματα αιρέ­σεων και παραθρη­σκεί­ας», με θέμα: «Η ελπίδα της Ορθοδόξου Εκκλησίας για την αιωνιότητα και οι πλάνες των “εσχατολογικών αιρέσεων”»,υπό την Προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητρο­πολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου, Προέδρου της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά κ. Ιωάννης, εκπροσωπών τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμον και στη συνέχεια χαιρέτησε την Συνδιάσκεψη ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Δαβίδ, Αρχιερατικός Επίτροπος της Ι. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Ακολούθως αναγνώσθηκαν τα μηνύ­μα­τα των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Τέλος, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Συνδια­σκέψεως ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Δαβίδ.

Στην εναρκτήρια τελετή παρέστησαν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος και οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες: Γλυφάδας κ. Παύλος, Κυθήρων κ. Σεραφείμ, Αιτωλοακαρνανίας κ. Κοσμάς και Πτολεμαΐδος κ. Προτέριος (Πατριαρχείου Αλεξανδρείας).

Στο μήνυμά του προς την Συνδιάσκεψη ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, μεταξύ των άλλων, υπογράμμισε και τα εξής:

«Η άσαρκος παρουσία του Θεού Λόγου στην Παλαιά Διαθήκη στις διάφορες Θεοφάνειες και η ένσαρκος παρουσία Του στην Καινή Διαθήκη, ταυτοχρόνως με τη ζωογόνο παρουσία του Παναγίου Πνεύματος, αισθητοποιούν την παρουσία των εσχάτων ως βιούμενη πραγματικότητα στο ιστορικό ενταύθα ως “αρραβώνα του Πνεύματος” (Β΄ Κορ. 1, 22).

Σε αντίθεση προς τον ορθόδοξο εκκλησιαστικό τρόπο κατανοήσεως των εσχάτων, δεν είναι υπερβολικό να υποστηρίξουμε, ότι η εσχατολογία υπήρξε ο κατ’ εξοχήν χώρος, όπου ήδη από τα χρόνια του αρχαίου χιλιασμού ώς σήμερα οδήγησε στη διατύπωση από διάφορα πρόσωπα και κινήσεις πλήθους κακοδόξων θεωριών».

Ακολούθησε η πρώτη εισήγηση του Ελλογιμ. Αναπλ. Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., κ. Βασιλείου Τσίγκου με θέμα: «Τα έσχατα στη θεολογία και ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας». Στην εισήγησή του τόνισε, μεταξύ άλλων, την χριστοκεντρικότητα της περί εσχάτων Ορθοδόξου διδασκαλίας, η οποία συνδέει άρρηκτα την ιστορία με την εσχατολογία, βάζοντας ως γερά θεμέλια το έργο του Χριστού και το έργο του Αγίου Πνεύματος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά της χωρίς ιστορία Ανατολικής εσχατολογίας, της χωρίς εσχατολογία Δυτικής ιστορίας και της υπερεσχατολογίας του Προτεσταντισμού.

Οι εργασίες της Συνδιασκέψεως θα συνεχιστούν και σήμερα.

 

 

Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου

  

δείτε περισσότερα »
Ψήφισμα του ΙΣΚΕ για τις γερμανικές αποζημιώσεις
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 16/10/2012

Ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος, με ψήφισμά του που κοινοποιεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό και τα πολιτικά κόμματα, επανέρχεται στο θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων που όλως περιέργως έχει μπει στα πολιτικά ερμάρια και με εξαίρεση τις επερωτήσεις ορισμένων  βουλευτών, δεν έχει έλθει το θέμα ουδέποτε, προ ημερησίας διατάξεως, στην Ολομέλεια της Βουλής.

 

Στο ψήφισμά του ο ΙΣΚΕ, τονίζει μεταξύ άλλων:«Επειδή θεωρούμε ότι το θέμα των  “Γερμανικών Αποζημιώσεων”, ιδίως στις κρίσιμες ώρες που διέρχεται η πατρίδα μας είναι υψίστης σημασίας, παρακαλούμε διά τα καθ` Υμάς».

 

Ακολουθεί η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του ΙΣΚΕ: 

δείτε περισσότερα »
Ενοριακές συνάξεις ενηλίκων Ποταμού
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 16/10/2012

(Ι.Μ. Κερκύρας ) Την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η έναρξη λειτουργίας των ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ (Ε.Σ.Ε.Π.) της ακριτικής Κέρκυρας στην αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίου Βαρβάρου Ποταμού. Τον καθιερωμένο αγιασμό τέλεσε ο υπεύθυνος των συναξεων, π. Γεώργιος ο οποίος μίλησε σχετικά με τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά την εφετινή ιεραποστολική περίοδο 2012 - 2013.

    Συγκεκριμμένα ανέφερε: "Διανύουμε όλοι μία  δύσκολη χρονιά και η επόμενη διαφαίνεται ακόμη δυσκολότερη. Δεν υπάρχει, πλέον, ουδεμία αμφιβολία οτι άνομα κέντρα υλοποιούν τα σχέδιά τους εναντίον της πατρίδας και της πίστης μας. Όλοι αισθανόμεθα οτι δεν είμεθα πια κυρίαρχοι του τόπου μας, αλλά υπηρέτες υποχρεωμένοι να υπακούμε σε ξένους εντολοδόχους. Άλλοι "φροντίζουν" για εμάς. Καθημερινά βιώνουμε καταστάσεις και γεγονότα, που αν κάποιος τολμούσε να διηγηθεί πριν από 7 - 8 χρόνια, θα χαρακτηριζόταν, τουλάχιστον, αφελής. Κι όμως άποτελούν σήμερα μία πραγματικότητα τραγική, που μέρα με την ημέρα γίνεται τραγικότερη. Η μακροχρόνια κρίση έχει διαβρώσει τα πάντα. Οι θεσμοί κλωνίζονται. Οι οικογένεις υποφέρουν. Οι σχέσεις μεταξύ συζύγων, γονέων και παιδιών καθημερινά δοκιμάζονται επικίνδυνα. Οι "επισκέπτες" των κάδων απορριμάτων ολοένα και πληθαίνουν. Η εγκληματικότητα παρελαύνει απτόητη, χωρίς να μπορεί κάποιος να την αναχαιτίσει. Κάποιοι δε απ' αυτούς που μας "νοιάζονται" παίζουν και με την βιολογική μας ύπαρξη. Αν πληροφορηθούμε το τι μας "ταΐζουν" θα τρομάξουμε. Και το τραγικότερο όλων είναι οτι ενώ πληρώνουμε με "αίμα" τα λάθη του παρελθόντος, κάποιοι εξακολουθούν και επιμένουν, έως και σήμερα. Και μέσα σ΄αυτήν την τρομερή καταιγίδα, καλούμεθα να επιβιώσουμε. ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΜΕ! Όχι γιατί κάποιοι το θέλουν αλλά γιατί το θέλει ο ΘΕΟΣ και η ΠΑΝΑΓΙΑ. Αρκεί και εμείς ν΄αγωνισθούμε. Αγώνας για να διατηρηθούμε στερωμένοι στην αληθινή πίστη. Όλα τα οχυρά που μέχρι σήμερα μας προσέφεραν οι άνθρωποι της "εξουσίας" κατέρρευσαν. Το μόνο ΟΧΥΡΟ που δεν πρόκειται ποτέ να καταλυθεί είναι η ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, το ΑΣΦΑΛΕΣΤΑΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ των χριστιανών. Επομένως οι συνάξεις κατά την εφετινή περίοδο σκοπό θα έχουν να στερεωθούμε στην πίστη του Χριστού  και πως, υπό το πρίσμα αυτό, θα κατορθώσουμε ν΄αντιμετωπίσουμε τις ποικίλες δοκιμασίες και τα ποικιλόμορφα εμπόδια που μας στήνουν οι άνθρωποι του κόσμου". Εν συνεχεία ακολούθησε μία πολύ γόνιμη διαλογική συζήτηση. Η πρώτη σύναξη των μελών των Ε.Σ.Ε.Π. έληξε με το καθιερωμένο "κέρασμα" με τα πολλά  και μοναδικά γλυκίσματα που ετοίμασαν τα ίδια τα μέλη. Οι συνάξεις αυτές θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα απόγευμα, μετά την τέλεση της Μικράς Παρακλήσεως προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον ιστορικό Ιερό Ναό του Αγίου Βαρβάρου.

    

  

δείτε περισσότερα »
Αγιασμός για το νέο ραδιοφωνικό έτος του ρ/σ της Μητροπόλεως Αργολίδος
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 15/10/2012

(φωτορεπορτάζ Ευαγ.Μπουγιώτης) Τον καθιερωμένο αγιασμό του Ραδιοφώνου της Μητροπόλεως Αργολίδος,  για το νέο ραδιοφωνικό  έτος , τέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Επιδαύρου κ. Καλλίνικος ,παρουσία του διευθυντή κ. Γ. Καζά ,καθώς και των συνεργατών του ραδιοφώνου.

 

Μετά το πέρας του αγιασμού ,ακολούθησε  χαιρετισμός από τον  διευθυντή  του ραδιοφώνου κ. Καζά καθώς και του προέδρου των φίλων του σταθμού κ. Ν. Σκοπετέα.

Κατόπιν ο θεοφιλέστατος Επιδαύρου αφού  μετέφερε τους χαιρετισμούς και τις ευχές  του Μητροπολίτη Αργολίδος κ.κ Ιακώβου ,μίλησε για το μεγάλο  έργο που επιτελεί ο σταθμός της Μητροπόλεως Αργολίδος μεταφέροντας μέσα από τα ερτζιανά κύματα το λόγο του θεού στους ακροατές του. 

δείτε περισσότερα »
Μοναχική κουρά και χειροτονία εις διάκονον -Χειροθεσία πρωτοπρεσβυτέρου
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 15/10/2012

(Ι.Μ.Χαλκίδος) Έναν νέο Διάκονο ενέταξε στο δυναμικό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος.

Πρόκειται για τον ονομασθέντα π. Νεόφυτο (κατά κόσμον Στέφανο - Ιωάννη) Χασάν, 28 ετών, πτυχιούχο της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, ο οποίος γεννήθηκε στην Χαλκίδα και ανδρώθηκε πνευματικά στην Ενορία του Μητροπολιτικού Ι. Ναού Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος και ειδικότερα στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφάνου, υπό την πνευματική καθοδήγηση του εκλεκτού Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Πολυκαρπίδη.

Ο π. Νεόφυτος εκάρη Μοναχός από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο, με την συμμετοχή και του παρεπιδημούντος στην Χαλκίδα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ. Πάυλου το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012 στην ιστορική Ιερά  

δείτε περισσότερα »
Υποδοχή του Τιμίου Ξύλου στον Ι.Ν. Αγ.Δημητρίου των Όπλων
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 15/10/2012

Τήν προσεχῆ Κυριακή, 21 Ὀκτωβρίου ἐ. ἔ. καί ὥρα 6.00 μ.μ., στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Δημητρίου τῶν Ὅπλων στά Κάτω Πατήσια, θά πραγματοποιηθεῖ ἐπίσημη ὑποδοχή τοῦ Τιμίου Ξύλου ἀπό τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων,τό ὁποῖο φυλάσσεται στό σκευοφυλάκιο τοῦ Παναγίου Τάφου. Τό ἱερό κειμήλιο θά παραμείνει στόν Ἱερό Ναό ἕως καί τήν Κυριακή 28η Ὀκτωβρίου.

 

Στά πλαίσια τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, τήν Δευτέρα 22 Ὀκτωβρίου στίς 8.30 τό βράδυ θά τελεσθεῖ Ἱερά Ἀγρυπνία καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἐνῷ καθημερινῶς θά τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία καί τό ἀπόγευμα ὥρα 5.30 θά ψάλλεται ἡ Ἱερά Παράκληση στον Τίμιο Σταυρό. 

δείτε περισσότερα »

Σελίδες : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672