Εκκλησία της Ελλάδος

Ιερώνυμος: «Απεταξάμην το… κρατικό αυτοκίνητο»
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 12/12/2012

Δεν επιθυμεί να χρησιμοποιεί κρατικό αυτοκίνητο ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και με επιστολή του προς τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αν. Μανιτάκη την μερική ανάκληση της διάταξης της υπουργικής απόφασης που προβλέπει τη δυνατότητα χρήσης κρατικού αυτοκινήτου από τον εκάστοτε αρχιεπίσκοπο.

 

Μάλιστα, ο Αρχιεπίσκοπος υπενθυμίζει ότι ούτε ο προκάτοχος του, αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, είχε κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας. Προσθέτει ότι παρά το γεγονός ότι δεν εφαρμόσθηκε αυτή η δυνατότητα, να εξυπηρετείται δηλαδή ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος με κρατικό όχημα, παρέχει οπωσδήποτε άδικες εντυπώσεις.

Ένας άλλος επιπλέον λόγος που επιβάλει την κατάργηση αυτής της δυνατότητας , τονίζει ο Αρχιεπίσκοπος, είναι όχι μόνο η δύσκολη οικονομική περίοδος που περνά η πατρίδα, αλλά και επειδή «προϋποθέτει μίαν αντίληψη για την αλλοίωση του ρόλου του Αρχιεπισκόπου από προσώπου εκκλησιαστικής διακονίας σε φορέα κρατικής εξουσίας, στεκόμενο απέναντι στην κοινωνία».

 

Τονίζεται ότι και οι μητροπολίτες χρησιμοποιούν αυτοκίνητα των μητροπόλεών τους και όχι κρατικά.

Η επιστολή του κ. Ιερωνύμου προς τον υπουργό έχει ως ακολούθως:

 

Επιστολή Μακαριωτάτου προς Εξ. Ὑπουργὸ Διοικητικῆς Μεταρρυθμίσεως καὶ Ἡλεκτρονικῆς Διακυβερνήσεως κ. Ἀντώνιο Μανιτάκη

Αριθμ. Πρωτ. 5182
Αριθμ. Διεκπ. 2301

Αθήνησι 20ῃ Νοεμβρίου 2012


Πρὸς
Τὸν Ἐξοχώτατο
κ. Ἀντώνιο Μανιτάκη,
Ὑπουργὸ Διοικητικῆς Μεταρρυθμίσεως
καὶ Ἡλεκτρονικῆς Διακυβερνήσεως.
Ἐνταῦθα.


Θέμα : «Αἴτηση μερικῆς ἀνακλήσεως τῆς Κοινῆς Υπουργικῆς Ἀποφάσεως ὑπ’ ἀριθμ. 129/2534/20.1.2010 «Καθιέρωση ἀνωτάτου ὀρίου κυβισμοῦ κρατικῶν αὐτοκινήτων καὶ ἄλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Β΄ 108)».


Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,
Ἐπὶ τῆς ἐν θέματι Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως εἶχα ἀπασχολήσει, μὲ παλαιότερη ἐπιστολή μου, τὸν προκάτοχό σας Ὑπουργὸ κ. Ἰωάννη Ραγκούση ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἀναρτήσεώς της στὸ διαδίκτυο μὲ σκοπὸ τὴ δημόσια διαβούλευση. Καθ’ ὅσον οἱ παρατηρήσεις μου δὲν ἐγένοντο τότε δεκτὲς καὶ ὁ προκάτοχός σας προχώρησε, μετὰ τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, στὴν ἔκδοση τῆς ἐπίμαχης Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως, ἐπαναφέρω τὸ ζήτημα καὶ ἐνώπιόν σας ὑπὸ τὴν εὔλογη προσδοκία φρονιμότερης ἀντιμετωπίσεώς του.

Ἡ ἐν λόγῳ Κοινὴ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση διαχωρίζει, στὰ ἄρθρα 2 καὶ 3 αὐτῆς, τὰ «Πρόσωπα ποὺ ἐξυπηρετοῦνται μὲ αὐτοκίνητα τῆς Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.» (Γενικῆς Γραμματείας Δημόσιας Διοικήσεως καὶ Ἠλεκτρονικῆς Διακυβερνήσεως, ἄρθρο 2) ἀπὸ τὰ «Πρόσωπα ποὺ ἐξυπηρετοῦνται μὲ αὐτοκίνητα, χωρὶς ἀποκλειστικὴ χρήση» (ἄρθρο 3). Στὰ πρόσωπα τοῦ ἄρθρου 2, τὰ ὁποία κατὰ τὴν Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση δύνανται νὰ ἐξυπηρετοῦνται μὲ ἀποκλειστικὴ χρήση κρατικοῦ ὀχήματος τῆς Γενικῆς Γραμματείας Δημόσιας Διοικήσεως καὶ Ἠλεκτρονικῆς Διακυβερνήσεως τοῦ Ὑπουργείου σας, συγκαταριθμεῖται καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος (περίπτωση β΄ ἄρθρου 2).

Ὅπως εἶχα δηλώσει καὶ στὴν προγενέστερη ἐπιστολή μου, οὐδέποτε χρησιμοποίησα οὔτε ἐπιθυμῶ νὰ χρησιμοποιῶ κρατικὸ ὄχημα τοῦ Ὑπουργείου Διοικητικῆς Μεταρρυθμίσεως καὶ Ἡλ. Διακυβερνήσεως, προσέτι δέ, οὔτε ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος κυρὸς Χριστόδουλος δέχθηκε ποτὲ νὰ τύχῃ αὐτῆς τῆς διακριτικῆς μεταχειρίσεως ἀπὸ τὸ Κράτος βάσει τῆς προηγούμενης, ὅμοιας, Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως, ποὺ ἴσχυσε κατὰ τὰ ἔτη 2000-2010 (Κ.Υ.Α. 543/5543/2000, ΦΕΚ Β΄ 376).

Ἐντεῦθεν παρακαλῶ νὰ ἀπαλειφθῇ ἡ συγκεκριμένη διάταξη τῆς ἰσχύουσας Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (ἄρθρο 2 περίπτωση β΄) περὶ τῆς δυνατότητας ἀποκλειστικῆς ἐξυπηρετήσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος μὲ κρατικὸ ὄχημα, ἡ ὁποία, παρότι οὐδέποτε ἐφαρμόσθηκε στὴν πράξη, παρέχει ὁπωσδήποτε ἄδικες ἐντυπώσεις στὸν ἀναγνώστη της. Ὑπὸ ἄλλη διατύπωση, θεωρῶ ὅτι τὸ ἐν λόγῳ προσωπικὸ, καὶ μάλιστα ὑλικὸ, κρατικό προνόμιο πρέπει νὰ καταργηθῇ, ὄχι μόνον ἐν ὄψει τῆς τρέχουσας, δύσκολης οἰκονομικῆς περιστάσεως τῆς Πατρίδας, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ προϋποθέτει μίαν ἀντίληψη γιὰ τὴν ἀλλοίωση τοῦ ρόλου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἀπὸ προσώπου ἐκκλησιαστικῆς διακονίας σὲ φορέα κρατικῆς ἐξουσίας, στεκόμενο ἀπέναντι στὴν κοινωνία. Ἡ ὑπονοούμενη αὐτὴ παραδοχή τοῦ κρατικοῦ νομοθέτη ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι, ἐκ προϋποθέσεως, δὲν δύναται καὶ δὲν πρέπει νὰ βρίσκῃ συμφώνους τους ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας.

Καθ’ ὅσον οἱ διαστάσεις τοῦ παρόντος αἰτήματος ἅπτονται ζητημάτων ἀρχῆς καὶ ὄχι προσωπικῆς ἢ συγκυριακῆς ἐπιλογῆς, παρακαλῶ κ. Ὑπουργὲ νὰ προχωρήσετε στὶς ἀναγκαῖες ἐνέργειες γιὰ τὴν κατάργηση τῆς ἐπίμαχης τιμῆς δημιουργώντας, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς θητείας σας στὸ ὑψηλὸ κρατικὸ ἀξίωμα, βάσιμες προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἔναρξη ἐξαλείψεως τέτοιων νομικῶν ρυθμίσεων, οἱ ὁποῖες δὲν συνιστοῦν εὐπρόσδεκτη κρατικὴ προστασία καὶ ἀρωγὴ στὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἀποτελοῦν, ἔστω καὶ ἐξ ἀγαθῆς προαιρέσεως, νόθευση τοῦ ρόλου τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στὸν Ἄνθρωπο.

Σᾶς διατυπώνω, τέλος, καὶ ἕναν ἀκόμη προβληματισμὸ : ἀναφέρει ἡ ἐν λόγῳ Κ.Υ.Α. ὅτι «Μὲ τὰ αὐτοκίνητα τῶν ὑπηρεσιῶν τους, χωρὶς ἀποκλειστικὴ χρήση, ἐξυπηρετοῦνται: … ι) Οἱ Μητροπολίτες» (ἄρθρο 3 περ. ι΄).

Ἀναρωτᾶται κανείς, ἐφ’ ὅσον πρόκειται γιὰ ὀχήματα, ποὺ ἀγοράζονται ἀπὸ πόρους τῶν Ἱ. Μητροπόλεων καὶ ὄχι τοῦ Δημοσίου, οἱ δὲ Ἱ. Μητροπόλεις εἶναι αὐτοχρηματοδοτούμενα νομικὰ πρόσωπα, γιὰ ποιὸ λόγο ἐνδιαφέρεται ἡ Διοίκηση γιὰ τὴν ρύθμιση τῆς χρήσεώς τους ἀπὸ τοὺς Ἀρχιερεῖς. Ὑπάρχει ἀσφαλῶς μία νομοθετικὴ ἐξουσιοδότηση στὸν νόμο 2396/1953 (ἄρθρο 1), ἡ ὁποία κάμει λόγο γιὰ τὰ νομικὰ πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Παράλληλα ὅμως δὲν δύναται εὐκόλως πλέον νὰ ἀγνοηθῇ ὅλη αὐτὴ ἡ θεωρητικὴ καὶ νομολογιακὴ πρόοδος στὸ θέμα τοῦ σεβασμοῦ τῆς αὐτοδιοικήσεως τῶν θρησκευτικῶν ν.π.δ.δ. ἀπὸ τὰ εὐρωπαϊκὰ Κράτη, τῆς ὁποίας εἶσθε ἀσφαλὴς γνώστης ὡς ἐκ τῆς ἀκαδημαϊκῆς πορείας καὶ μονογραφικῆς σας ἐνασχολήσεως μὲ τὸ ζήτημα. Πρόκειται λοιπὸν γιὰ ἐσωτερικὸ ζήτημα διοικήσεως τῶν θρησκευτικῶν αὐτῶν νομικῶν προσώπων, γιὰ τὰ ὁποία ζητήματα φρόνιμο εἶναι ἡ Πολιτεία νὰ καταλείπῃ τὴν σχετικὴ εὐχέρεια ρυθμίσεώς τους στὰ ὄργανα τῆς Ἐκκλησίας. Παρακαλῶ, συνεπῶς, καὶ γιὰ τὴν ἀπαλοιφὴ τῆς ἀνωτέρω διατάξεως, ὅπως καὶ τῶν διαπνεόμενων ἀπὸ τὸ αὐτὸ πνεῦμα συναφῶν ρυθμίσεων τοῦ ἄρθρου 5 παρ. 1.α.2 καὶ 1.β.10 τῆς Κ.Υ.Α. πρὸς συνολικὴ καὶ συνεπῆ ἀντιμετώπιση τοῦ ἐν λόγῳ ζητήματος.

Πιστεύω ὅτι ἡ πρωτοβουλία σας γιὰ τὶς ζητούμενες τροποποιήσεις ἐπί τῆς παραπάνω Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως θὰ θέσῃ, μὲ τὴν ἀφορμὴ αὐτή, σὲ ὀρθὲς διαστάσεις τὶς σχέσεις τῶν δυὸ φορέων, Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, ἡ ἁρμονικὴ συνεργασία τῶν ὁποίων μόνον ὀφέλη ἔχει νὰ παράξῃ γιὰ τὴν κοινωνία.

Ἐπί δὲ τούτοις ἐπικαλούμενος ἐπὶ τὴν ὑμετέρα Ἐξοχότητα πλούσια τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἄπειρο Αὐτοῦ ἔλεος, διατελῶ μετ' εὐχῶν διαπύρων καὶ τιμῆς

 

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄

 

Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

 

† Ὁ Διαυλείας Γ Α Β Ρ Ι Η Λ

 

 

  

δείτε περισσότερα »
Ι.Μ. Ιερισσού: Εγκαίνια ΚΔΑ ΑμΕΑ
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 12/12/2012

 (Ι.Μ.Ιερισσού) Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος αύριο Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012, 5 μ.μ., στό Ἵδρυμα Ἀγάπης στήν Ἀρναία θά τελέση τά ἐγκαίνια τοῦ Κέντρου Δημιουργικῆς Ἀπασχόλησης γιά Ἄτομα μέ Εἰδικές Ἀνάγκες τῆς Μητροπόλεως.

Τό Κέντρο Δημιουργικῆς Ἀπασχόλησης Α.μ.Ε.Α. θά λειτουργήση στούς χώρους τοῦ Ἱδρύματος Ἀγάπης στήν Ἀρναία. Ἐκπαιδευμένο προσωπικό θά ἐφαρμόση προγράμματα δημιουργικῆς ἀπασχόλησης γιά ἄτομα μέ νοητική στέρηση, ψυχολογικές διαταραχές καί κινητικά προβλήματα.

Στήν ἐκδήλωση

δείτε περισσότερα »
Ανασυστήθηκε η Ιερά Μονή Αγίου Σπυρίδωνος Προμυρίου
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 12/12/2012

Ύστερα από αρκετά χρόνια σιωπής, με την ευλογία και την μέριμνα του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου, ανασυστήθηκε η Ιερά Μονή Αγίου Σπυρίδωνος Προμυρίου Πηλίου, γεγονός που επισήμως ανακοινώθηκε κατά την σημερινή Ιερά Πανήγυρη. Ήδη στο Μοναστήρι έχουν εγκατασταθεί τρεις υποψήφιες Μοναχές, οι οποίες αναλαμβάνουν την αποστολή να ξαναζωντανέψουν έναν χώρο μοναστικής ασκήσεως και προσευχής και να τον μετατρέψουν σε πόλο έλξης και πνευματικής παρηγοριάς για τους φιλομόναχους Χριστιανούς.

 

Κατά τον Πανηγυρικό εσπερινό της Πανηγύρεως χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος, παρουσία του Δημάρχου Νοτίου Πηλίου κ. Νικολάου Φορτούνα, μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και πλήθους ευλαβών προσκυνητών.  

δείτε περισσότερα »
Ι.Μ.Γλυφάδας:Αρχιερατικό μνημόσυνο για τα νέα παιδιά που «έφυγαν»
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 12/12/2012

(Ι.Μ.Γλυφάδας) ΤηνΔευτέρα 17-12-2012 καί ὥρα 6.30 μ.μ., στήν αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ Νοσοκομείου Βούλας, θά πραγματοποιηθῇ ἡ καθιερωμένη μηνιαία σύναξις τοῦ Ἀντιαιρετικοῦ Σεμιναρίου, μέ ὁμιλητή τόν Ἐλλογιμώτατο κ. Κωνσταντῖνο Μπελέζο, Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξῃ τό θέμα:«Ἡ ἐσχατολογία τῆς Καινῆς Διαθήκης» καίΒ. τό ἐρχόμενο Σάββατο  22  Δεκεμβρίου  2012 στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, θά τελεσθῇ ἡ ἐτήσια Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί Μνημόσυνο, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, κ. Παύλου, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν καθ οἱονδήποτε τρόπον ἐκδημησάντων νέων τῇ ἡλικίᾳ ἀδελφῶν μας, ἐκ τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης.     
Στήν  ἰδιαίτερη αὐτή  πνευματική Σύναξη σᾶς καλοῦμε νά συμπροσευχηθεῖτε, μετά  τοῦ  Ἐπισκόπου καί  τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, ὥστε ὁ Κύριος  τῆς ζωῆς  καί  τοῦ  θανάτου  νά  ἀναπαύσῃ  αἰώνια τίς ψυχές τῶν παιδιῶν μας καί τῶν ἀδελφῶν μας, καί νά παρηγορῇ τούς οἰκείους τους.

Ἐντολῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

 

†  ΠΡΩΤΟΠΡ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ 

δείτε περισσότερα »
Το Ναύπλιο τίμησε τον Άγιο Σπυρίδωνα
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 12/12/2012

(φωτορεπορτάζ Ευαγ.Μπουγιώτης) Με κάθε λαμπρότητα η πόλη του Ναυπλίου τιμά την μνήμη  η μνήμη του Επισκόπου Τριμυθούντος Αγίου Σπυρίδωνος ,στον ιστορικό ιερό ναό του Αγίου στην παλιά πόλη του Ναυπλίου. Τον πανηγυρικό εσπερινό τέλεσε ο θεοφιλέστατος επίσκοπος Επιδαύρου κ.Καλλίνικος ,παρόντος και του μητροπολίτη Αργολίδος κ.κ. Ιακώβου. Στο τέλος του αρχιερατικού εσπερινού ο θεοφιλέστατος κήρυξε τον θείο λόγο. 

 

«Είναι ό μόνος ναός πού χτίσθηκε το 1702 με τις φροντίδες και τα έξοδα της Ναυπλιακής Αδελφότητας των Ορθοδόξων Ελλήνων, όπως θετικά βεβαιώνει πλάκα εντειχισμένη στην ανατολική πλευρά με κτιτορική επιγραφή σε Ιαμβικούς στίχους: 

δείτε περισσότερα »
«Στην παλάμη του Θεού»
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 11/12/2012

(Ι.Μ.Σύρου)

Την  Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας παρέστη στη Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση του Παιδικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου της Ιεράς Μητροπόλεως, με την επωνυμία «ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, που παρουσιάστηκε με επιτυχία στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Συγκροτήματος των Λυκείων Σύρου και απέσπασε άριστες εντυπώσεις από τους παρισταμένους γονείς των παιδιών.

ΦΩΤΟ : Στέφανος Μαμίδης  

δείτε περισσότερα »
«Η Εκκλησία βγαίνει στους δρόμους»
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 11/12/2012

(Ι.Μ.Βεροίας) Ξεκίνησε ο φετινός «Έρανος της Αγάπης» ο οποίος θα διαρκέσει μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου. Φέτος η διεξαγωγή του Εράνου, που ενισχύει τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως και των κατά ενορίας λειτουργούντων φιλοπτώχων ταμείων, έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία λόγω της κορύφωσης της οικονομικής κρίσης που έχει επηρεάσει δυσμενώς μεγάλο αριθμό συνανθρώπων μας οι οποίοι στερούνται ακόμη και τα απολύτως απαραίτητα αγαθά.

 

Με την ευκαιρία διεξαγωγής του Εράνου της Αγάπης ο σεβσαμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας εξέδωσε ποιμαντορική εγκύκλιο στην οποία αναφέρει:

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

 

Σὲ λίγες ἡμέρες πλησιάζει ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῆς θείας Ἐπιφανείας, τῆς θείας φιλανθρωπίας, τῆς θείας συγκατάβασης, ἡ ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων, κατὰ τὴν ὁποία βλέπουμε σαρκωθέντα τὸν Θεὸ τῆς ἀγάπης. Αὐτὴν τὴν περίοδο ἔχει ἀπὸ χρόνια καθιερώσει ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ὡς πρόσφορη γιὰ τὴν διενέργεια τοῦ καθιερωμένου Ἐράνου τῆς Ἀγάπης, κατὰ τὸν ὁποῖο συγκεντρώνει χρήματα γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ φιλανθρωπικοῦ της Ἔργου.

Πέρυσι ἀπὸ τὸν     Ἔρανο τῆς Ἀγάπης συγκεντρώθηκε τὸ ποσὸ τῶν 103.096 εὐρώ, ποὺ διατέθηκε μαζὶ μὲ πολλαπλάσιά του χρηματικὰ ποσὰ ἀπὸ τὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο καὶ τὰ Ἐνοριακὰ Φιλόπτωχα Ταμεῖα γιὰ τὶς ἀνάγκες ἀστέγων, ἀπόρων, ἀσθενῶν, φυλακισμένων καὶ ἄλλων ἀναξιοπανθούντων ἀδελφῶν μας.

Κατανοῦμε ὅλοι μας πολὺ καλὰ ὅτι οἱ μέρες ποὺ ζοῦμε εἶναι δύσκολες. Ὅλοι στερούμαστε, ὅλοι ὑπομένουμε τὶς συνέπειες τῆς κρίσης, ὅλοι ὑποφέρουμε. Μέσα σ’ ἕνα τέτοιο βαρὺ οἰκονομικὸ κλίμα εἶναι πολὺ δύσκολο γιὰ τὴν Ἐκκλησία νὰ βγῇ στοὺς δρόμους, νὰ χτυπήσῃ τὶς πόρτες σας καὶ νὰ ἀναζητήσῃ τὴ βοήθειά σας γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ στεροῦνται τὰ ἀναγκαῖα, γι’ αὐτοὺς ποὺ περνοῦν τὸ χειμώνα μέσα στὸ κρύο χωρὶς ἠλεκτρικὸ ῥεῦμα, γι’ αὐτοὺς ποὺ περιμένουν τὸ καθημερινό τους φαγητὸ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, γι’ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι δὲν θὰ ἀντέξουν νὰ συνεχίσουν, ἂν δὲν τοὺς βοηθήσῃ ἡ Ἐκκλησία.

Εἶναι δύσκολο γιὰ τὶς ἐθελόντριες τῶν φιλοπτώχων νὰ βγαίνουν κάθε φορὰ, κάθε χρόνο, στὴ «ζητιανιὰ» μέσα στὸ κρύο τοῦ χειμώνα· εἶναι λυπηρὸ γι’ αὐτὲς καὶ φαντάζει ἀποκαρδωτικὸ νὰ ἀκοῦν τοὺς χλευασμοὺς τῶν ἀδιάφορων, ἀκόμη δὲ καὶ τὶς ὕβρεις τῶν κακόψυχων ἀνθρώπων, μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ ζητοῦν οἰκονομική βοήθεια, γιὰ νὰ ἀνακουφιστῇ ὁ πόνος τῶν ἀδελφῶν μας. Εἶναι ὅντως πολὺ δύσκολο σ’ αὐτὴν τὴν περίοδο νὰ διενεργηθῇ ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης. Ὅμως ἡ Ἐκκλησία θὰ κάνῃ ἀκόμη μία φορὰ τὴν ὑπέρβαση καὶ θὰ τολμήσῃ. Θὰ βγῇ καὶ φέτος στοὺς δρόμους, γιὰ νὰ ζητήσῃ τὴν συνδρομή σας, ὄχι γιὰ τοὺς Ναούς, ἀλλὰ γιὰ τοὺς φτωχοὺς ἀδελφοὺς τοῦ Χριστοῦ, τοὺς ἔμψυχους ναοὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Θά βγῇ καὶ φέτος ἡ Ἐκκλησία στοὺς δρόμους καὶ θὰ ταπεινωθῇ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ὑπὲρ τῶν ἀναξιοπαθούντων, θὰ ἀγωνιστῇ ἴσως περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη χρονιά, ὥστε νὰ καλύψῃ ὅσες περισσότερες ἀνάγκες μπορεῖ.

Γι’ αὐτὸ σᾶς παρακαλῶ καὶ προτρέπω πατρικὰ ὅλους νὰ μὴν κλείσετε τὴν πόρτα στὶς κυρίες τῶν φιλοπτώχων, ποὺ θὰ βγοῦν αὐτὲς τὶς μέρες γιὰ τὸν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης, ἀπὸ τὶς 8 ἕως τὶς 17 Δεκεμβρίου· νὰ μὴν κλείσετε τὴν πόρτα σας στὸν Χριστό, ποὺ θὰ σταθῇ στὸ κατώφλι σας, γιὰ νὰ σᾶς ζητήσῃ ἐλεημοσύνη. Δέν περιμένουμε μεγάλα ποσά, εἶναι κατανοητὸ τὸ πρόβλημα σὲ κάθε χριστιανικὴ οἰκογένεια. Ὅμως ἔστω καὶ ἡ ἐλάχιστη βοήθεια ἀπὸ τὸ ὑστέρημά σας θὰ ἀνακουφίσῃ κάπως τὸν πόνο κάποιου ἄλλου μὲ μεγαλύτερες ἀνάγκες. Ὁ Κύριος ἄλλωστε ἐπῄνεσε τὸ δίλεπτο τῆς φτωχῆς χήρας. Κι ἂν ὅλοι μαζὶ στηρίξουμε αὐτὴν τὴν προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας, θά συμβάλουμε στὸ νὰ ξεπεραστῇ ἐν μέρει ἡ κρίση, νὰ ἀνακουφιστῇ γρηγορότερα καὶ πιὸ ἀποτελεσματικὰ ὁ ἀνθρώπινος πόνος.

Φέτος οἱ ἀνάγκες εἶναι πολὺ περισσότερες. Ἡ μικρὴ βοήθειά μας μπορεῖ νὰ βελτιώσῃ τὴν κατάσταση. Ἂς μὴν ἀφήσουμε τὴν εὐκαιρία νὰ φύγῃ, ἂς γίνουμε κι ἐμεῖς συνεργοὶ στὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἔρχεται νὰ γεννηθῇ στὴ Βηθλεέμ, γιὰ νὰ ἀλλάξῃ τὸν κόσμο.

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων

  

δείτε περισσότερα »
Τα λείψανα του Αγίου Ελευθερίου και της μητρός του Αγίας Ανθίας από το Βατικανό στην Αλεξανδρούπολη
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 11/12/2012

(Ι.Μ.Αλεξανδρουπόλεως) Τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου τιμά το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012 η Εκκλησία μας. Στην Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως πανηγυρίζει ο ομώνυμος Ιερός Ναός στην Αλεξανδρούπολη και φέτος έχουν προγραμματιστεί λατρευτικές ακολουθίες προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ. Ανθίμου, με την ξεχωριστή ευλογία της υποδοχής και παρουσίας των λειψάνων του Αγίου Ελευθερίου και της μητρός του Αγίας Ανθίας, η μνήμη της οποίας τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας την ίδια ημέρα. Τα λείψανα των Αγίων δωρήθηκαν ύστερα από αίτημα του Μητροπολίτου μας στο Βατικανό και στην Ρωμαιοκαθολική Επίσκοπή του Ριέτι της Ιταλίας (όπου και βρίσκονται), και θα παραμείνουν πλέον στον Ναό του Αγίου Ελευθερίου προς ευλογία και ενίσχυση των πιστών. 

δείτε περισσότερα »
Η ΔΗΜΑΡ για το πόθεν έσχες ιεραρχών
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 11/12/2012

Επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομικών σχετικά με τους φορολογικούς ελέγχους σε εκκλησιαστικά ιδρύματα και κληρικούς κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκος Τσούκαλης.

Ο κ. Τσούκαλης επανέρχεται στο θέμα καθώς, όπως αναφέρει, από την απάντηση του υπουργείου σε προηγούμενη ερώτησή του, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα.

Δεδομένου, όπως σημειώνει, ότι η Ιεραρχία της Εκκλησίας έχει αποφασίσει ήδη από το 2005 την εφαρμογή του «πόθεν έσχες» για τους ιεράρχες, κληρικούς, αλλά και λαϊκούς που κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ ζητεί να μάθει σε ποιες ιερές μονές και μητροπόλεις διενεργήθηκαν έλεγχοι, πόσες εκθέσεις ελέγχου έχουν καταρτιστεί, πόσα πρόστιμα και προσαυξήσεις έχουν επιβληθεί και πόσα έχουν εισπραχθεί και τέλος αν υπάρχει πρόθεση επέκτασης των ελέγχων σε άλλα εκκλησιαστικά ιδρύματα και πρόσωπα.

δείτε περισσότερα »
Το ΣΔΟΕ ψάχνει τα περιουσιακά στοιχεία του μητροπολίτη
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 10/12/2012

Συνήλθε σήμερα Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012, στην πρώτη Συνεδρία Της για τον μήνα Δεκέμβριο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πασης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Κατά την σημερινή Συνεδρία :

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επικύρωσε τα Πρακτικά της Εξουσιοδοτήσεως.

Ο Μακαριώτατος Πρόεδρος, ενημέρωσε τα Μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου ότι, κατόπιν του παρατεταμένου δημοσιογραφικού θορύβου, περί των ελέγχων του Σ.Δ.Ο.Ε. για φορολογικώς αδικαιολόγητο πλουτισμό εκκλησιαστικών προσώπων, απέστειλε Επιστολή προς τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, για το αν υπάρχουν σε εξέλιξη ελεγκτικές διαδικασίες για το θέμα αυτό και σε θετική περίπτωση, να χορηγηθούν αντίγραφα των πορισμάτων προς την Ιερά Σύνοδο, ώστε να γίνουν οι σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες και τους Νόμους ενέργειες.

Με την από 5.12.2012 απαντητική Επιστολή του, ο Ειδικός Γραμματεύς του Σ.Δ.Ο.Ε. κ. Στυλιανός Στασινόπουλος ενημέρωσε τον Μακαριώτατο, ότι μέχρι σήμερα δεν διακριβώθηκε η βασιμότητα των καταγγελιών και ότι εφ ὅσον, από την επεξεργασία του συνόλου των στοιχείων προκύψει μη αιτιολογημένη, από τα δηλωθέντα εισοδήματα, περιουσιακή κατάσταση, θα κληθεί ο ελεγχόμενος για να ενημερώσει περί αυτών.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ενέκρινε τις ενέργειες του Μακαριωτάτου και αναμένει την σχετική ενημέρωση από το Σ.Δ.Ο.Ε.

Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερμανός, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημέρωσε σχετικά με τις ενέργειες για την εκκαθάριση της Μ.Κ.Ο. «ΑΓΑΠΗ». Ομοίως εκ μέρους της εκκαθαριστικής Επιτροπής της Εταιρείας, έδωσε διευκρινήσεις επί θεμάτων αρμοδιότητός του, ο κ. Χαράλαμπος Αποστολόπουλος.

Κατόπιν ο Μακαριώτατος ενημέρωσε τα Μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου περί της επισκέψεως στην Εκκλησία μας του Γενικού Γραμματέως του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών Δρος OlavFykseTveitκαι του Γενικού Γραμματέως του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών Δρος GuyLiagre, τους οποίους συνόδευαν και άλλα υπηρεσιακά πρόσωπα των δύο Συμβουλίων. Οι δύο Γραμματείς ενημερώθηκαν από τον Μακαριώτατο και από υπηρεσιακά πρόσωπα της Ελληνικής Πολιτείας σχετικά με την κρίση που μαστίζει την ελληνική κοινωνία. Με την ευκαιρία δε της απονομής στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Βραβείου «Νόμπελ» για την Ειρήνη, απηύθηναν ανοικτή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίλυση της χρηματοπιστωτικής κρίσεως τονίζοντας τα εξής :

« Ο λαός της Ελλάδος κατηγορείται δια την κρίσιν ταύτην ανά την Ευρώπην. Η ευθύνη δια την κατάστασιν ταύτην βαρύνει και την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκήν Ένωσιν, τόσον τους δανειστάς, όσον και τους δανειολήπτας. Απευθύνομεν έκκλησιν προς την Ευρωπαϊκήν Ένωσιν να αντιμετωπίση ταύτην ουχί μόνον ως κρίσιν ελληνικήν, αλλ ὡς κρίσιν ευρωπαϊκήν. Έκαστος υπέχει ευθύνας δια τον ρόλον, τον οποίον διεδραμάτισεν και δια την ανταπόκρισιν την οποίαν προσφέρει.

Ἡ ευρωπαϊκή ιστορία μας διδάσκει ότι αι χρηματοοικονομικαί κρίσεις έχουσι πάντοτε μίαν ανθρωπιστικήν και κοινωνικήν διάστασιν, η οποία είναι δυνατόν να οδηγήση εις πολιτικήν κρίσιν. Από κοινού μετά της Εκκλησίας της Ελλάδος λαμβάνομεν επίσης σοβαρώς υπ ὄ­ψει τας πολιτικάς και κοινωνικάς επιπτώσεις του διογκουμένου ρατσισμού και εξτρεμισμού εν Ελλάδι. Νέφη καταιγίδος συγκεντρώνονται εις τον ορίζοντα και δεν είναι δυνατόν ούτε να αγνοηθούν ούτε να εξορκισθούν.

Το Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών και το Συμβούλιον Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, συμπαρίστανται εις την Ευρωπαϊκήν Ένωσιν και τον λαόν της Ελλάδος, ώστε από κοινού να είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν την κρίσιν ταύτην επί παντός επιπέδου : χρηματοπιστωτικού, ανθρωπιστικού, ηθικού, πολιτικού και πνευματικού».

Τέλος η Διαρκής Ιερά Σύνοδος έλαβε αποφάσεις σχετικά με τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.

 

δείτε περισσότερα »

Σελίδες : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672