Εκκλησία της Ελλάδος

Ιερώνυμος: Ώρα για αλλαγή στο ζήτημα εκλογής των αρχιερέων
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 15/10/2013

Η Εκκλησία θα επανεξετάσει το ζήτημα της εκλογής αρχιερέων, σύμφωνα με όσα είπε στην εισήγησή του ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας. «Ισως χρειάζεται να αυξήσουμε τα κριτήρια εγγραφής στον κατάλογο των προς αρχιερατείαν εκλογίμων», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Ιερώνυμος. 

δείτε περισσότερα »
Η τυφλή οργή, ο εθνικός διχασμός, οι αυτοκτονίες ...
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 15/10/2013

Στην ζοφερή πραγματικότητα που βιώνουμε ως ελληνική κοινωνία, αναφέρθηκε στην εισήγησή του στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας ο αρχιεπίσκοπος. Φτώχεια, κοινωνική αδικία, απειλές εθνικού διχασμού, τυφλή οργή των πολιτών και αυτοκτονίες κλονίζουν και διαλύουν τον κοινωνικό ιστό.

Ανάχωμα σε αυτή την φρενήρη πορεία αποτελεί η οικογένεια που όμως κάποιοι έχουν θέσει ως στόχο να τη διαλύσουν και σε ένα μεγάλο βαθμό οτ έχουν καταφέρει. «Ο θε­σμός τῆς οἰ­κο­γε­νεί­ας ἀπο­τε­λεῖ δι­α­χρο­νι­κά τό πιό ἐγ­γυ­η­μέ­νο καί ἀσφα­λέ­στε­ρο κοι­νω­νι­κό πλαί­σιο γιά τήν ὀρθή δι­α­παι­δα­γώ­γη­ση καί τήν ἐν Χρι­στῷ ἀγω­γή τῶν νέων με­λῶν τῆς κοι­νω­νί­ας μας», τονίζει στην εισήγησή του ο κ. Ιερώνυμος και για το θεσμό της οικογένειας θα ακολουθήσουν και άλλες εισηγήσεις ιεραρχών.

 

Ο αρχιεπίσκοπος στην εισήγησή του τόνισε μεταξύ άλλων:

 

“Ἡ Ἱερά Σύ­νο­δος τῆς Ἱε­ραρ­χί­ας συ­νέρ­χε­ται ἐν μέσῳ καί πάλι ποι­κί­λων κοι­νω­νι­κῶν προ­βλη­μά­των, σέ μίαν ἱστο­ρι­κή καμ­πή κρι­σί­μων ἀνα­κα­τα­τά­ξε­ων, κατά τήν ὁποία κα­λού­μα­στε νά ὑπερ­βοῦ­με σύν­θε­τα προσ­κόμ­μα­τα καί σοβαρές πα­θο­γέ­νει­ες καί στρε­βλώ­σεις.

 

Κα­τα­θέ­του­με τήν κοι­νή μας ἀγω­νία γιά τό μέλ­λον καί ἀνα­λο­γι­ζό­μα­στε τίς εὐ­θύ­νες μας καί τίς δυ­να­τό­τη­τες ἐκ­πλη­ρώ­σε­ως τῆς ἀπο­στο­λῆς μας σέ στι­γμές φθο­ρᾶς καί εὐ­τε­λι­σμού τοῦ ἀν­θρω­πί­νου προ­σώ­που, ὑπο­τι­μή­σε­ως τοῦ ἱε­ροῦ καί ἀπα­ξι­ώ­σε­ως οὐ­σι­ω­δῶν τοῦ κοι­νοῦ μας βίου.

 

 

Μέσαστήνπο­λυ­μορ­φίατῆςκρί­σε­ως, ἡκοι­νω­νίαμαςδο­κι­μά­ζε­ταιἀπότήνφτώ­χεια, τήνκοι­νω­νι­κήἀδι­κία, ἐθνι­κέςπρο­κλή­σεις, ἀπει­λέςἐθνι­κοῦδι­χα­σμοῦκαίἐκ­δη­λώ­σειςμι­σαλ­λο­δο­ξί­ας. Κυ­ρι­αρ­χεῖ ἡ ἐξυ­πη­ρέ­τη­ση τοῦ κέρ­δους καί τοῦ ἰδί­ου ὀφέ­λους, πού κα­θη­λώ­νουν τόν ἄν­θρω­πο σέ προ­κρού­στεια «οἰ­κο­νο­μι­κά» σχή­μα­τα.

 

Σή­με­ρα πε­ρισ­σό­τε­ρο ἀπό ποτέ, ὁ ἄν­θρω­ποςλο­γί­ζε­ταιὡςμο­νά­δαπρόςἐκμε­τάλ­λευ­σιν. Ὅπως δι­εῖ­δε σοφά ἕνας ση­μαν­τι­κός θε­ο­λό­γος, ὁ OlivierClément, «ἡ Δύση θέ­τει τήν ἀν­θρω­πό­τη­τα μπρο­στά στά ἔσχα­τα προ­βλή­μα­τα. Ὁ ἄν­θρω­πος, σή­με­ρα, γί­νε­ται ὅλος ἕνα πρό­βλη­μα».

 

Ὁτε­χνο­λο­γι­κόςεὐ­δαι­μο­νι­σμόςτοῦπο­λι­τι­σμοῦμαςἔχειἀπο­κο­πεῖἀπότήνπνευ­μα­τι­κήὁλο­κλή­ρω­ση. Οἱ πνευ­μα­τι­κές φω­νές στόν τόπο μας μοι­ά­ζουν νά ἔχουν σι­γή­σει. Οἱ νέοι μας με­τα­να­στεύ­ουν. Οἱ πο­λί­τες ἔχουν κυ­ρι­ευ­θεῖ ἀπό ἀπο­γο­ή­τευ­ση καί τυ­φλή ὀργή κατά πάν­των, ἐνῶ οἱ ἐκ­πρό­σω­ποι τῶν κομ­μά­των δι­α­ξι­φί­ζον­ται ὑπε­ρα­μυ­νό­με­νοι τίς ἀπό­ψεις τους μέ κύ­ριο μέ­λη­μα τή δι­α­τή­ρη­ση τῆς ἐξου­σί­ας.

 

 

Ἡοἰ­κο­γέ­νειαδι­α­λύ­ε­ται, ἐνῶσυγ­χρό­νωςαὐ­ξά­νειὁἀρι­θμόςτῶναὐ­το­κτο­νι­ῶν. Ἡ ἔλ­λει­ψη ἀν­θρω­πι­ᾶς καί ἀλ­λη­λεγ­γύ­ης, πού χα­ρα­κτη­ρί­ζει τή σύγ­χρο­νη κοι­νω­νία, ὑπο­δαυ­λί­ζει τήν εὐ­κο­λία μέ τήν ὁποία κα­τα­λή­γει κά­ποι­ος στήν ἀπό­φα­ση νά ἀφαι­ρέ­σει τή ζωή του. Δέν γί­νε­ται ὅμως νά μᾶς δι­α­φεύ­γει τό γε­γο­νός ὅτι ὁ θε­σμός τῆς οἰ­κο­γε­νεί­ας ἀπο­τε­λεῖ δι­α­χρο­νι­κά τό πιό ἐγ­γυ­η­μέ­νο καί ἀσφα­λέ­στε­ρο κοι­νω­νι­κό πλαί­σιο γιά τήν ὀρθή δι­α­παι­δα­γώ­γη­ση καί τήν ἐν Χρι­στῷ ἀγω­γή τῶν νέων με­λῶν τῆς κοι­νω­νί­ας μας. Ἡ οἰ­κο­γέ­νεια δι­α­πλά­θει τίς παι­δι­κές ψυ­χές καί προ­ε­τοι­μά­ζει τούς πο­λι­τι­κούς, τούς κα­θη­γη­τές, τούς καλ­λι­τέ­χνες, τούς κλη­ρι­κούς, τούς ἡγέ­τες τοῦ τό­που μας. Ἔχου­με χρέ­ος νά τήν κρα­τή­σου­με ἑνω­μέ­νη καί ἰσχυ­ρή. Ἡ χρι­στι­α­νι­κή οἰ­κο­γέ­νεια δι­α­φυ­λάσ­σει ἀπό τό μί­σος, δι­δά­σκει τήν ἀγά­πη, δι­α­μορ­φώ­νει ὁλο­κλη­ρω­μέ­νους ἀν­θρώ­πους, ἀνορ­θώ­νει τίς συ­νει­δή­σεις, ἀνα­σταί­νει πνευ­μα­τι­κά τέ­κνα, συγ­κρο­τεῖ πρό­σω­πα ἐλεύ­θε­ρα καί ὄχι προ­σω­πεῖα πά­σης χρή­σε­ως. 

δείτε περισσότερα »
Θέμα χωρισμού Εκκλησίας-Κράτους θέτει ο αρχιεπίσκοπος
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 15/10/2013

(φωτο Χρ.Μπόνης) Θέμα χωρισμού Εκκλησίας-Κράτους θέτει εμμέσως μέσα από την εισήγησή του στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας ο αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος.

«Ποια σχέση επιθυμούμε; Το μοντέλο  

δείτε περισσότερα »
«Σημασία θα έχει και ο αριθμός των ψήφων...»
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 14/10/2013

του Κώστα Ζαφειρίου

Οι αρχιερείς βρίσκονται -πλην ελαχίστων- στην Αθήνα για την αυριανή τακτική σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας.

Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις αλλά όλοι περιμένουν την εκλογή του νέου Μητροπολίτη Αργολίδος, την ερχόμενη Παρασκευή. Δύο είναι τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στην εκλογή αυτή: ο επίσκοπος Επιδαύρου Καλλίνικος, πνευματικό ανάστημα του μακαριστού Ιακώβου και ο αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Αντωνόπουλος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Σαγματά, στενός φίλος του αρχιεπισκόπου.

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στον συσχετισμό δυνάμεων, συγκλίνουν στην εκλογή του αρχιμανδρίτη.

δείτε περισσότερα »
Αγιασμός στους παιδικούς σταθμούς της Ι.Μ.Μαρωνείας
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 14/10/2013

Τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἐπίσημου ἁγιασμοῦ ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου Σχολικοῦ ἔτους ἐτέλεσε σήμερα τό πρωΐ περί τήν 10ην ὥραν εἰς τούς Παιδικούς Σταθμούς

δείτε περισσότερα »
Ο αρχιεπίσκοπος και ο μητροπολίτης Ελασσώνος στα Δημήτρια 2013
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 13/10/2013

Μάκης Αδαμόπουλος-ecclesia.gr

Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου του ομωνύμου Δήμου Αττικής τέλεσε το πρωί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ενώ συλλειτούργησαν ο Μητροπολίτης Ελασσώνος κ. Βασίλειος και οι Επίσκοποι του Πατριαρχείου Αντιοχείας Σαφίτας κ. Δημήτριος και Πύργου κ. Ηλίας. Ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε κλήρο και λαό και ζήτησε από τον Επίσκοπο Σαφίτας να κηρύξει το Θείο Λόγο.

 

Ο Επίσκοπος Σαφίτας κ. Δημήτριος μίλησε για τη ζωή και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν

δείτε περισσότερα »
Εγκαίνια ιερού ναού στη Βέροια
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 13/10/2013

Το Σάββατο 12 Οκτωβρίου ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε την ακολουθία των Εγκαινίων του ενοριακού ιερού ναού αγίας Μαρίνης και αγίου Γρηγορίου Θεολόγου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Μαρίνης του Δήμου Βέροιας.

δείτε περισσότερα »
Εόρτασαν τα 100χρονα του ιερού ναού
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 13/10/2013

Λατρευτικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Τσάκωνη Καστοριάς, στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2013, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 100 ετών από την ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου.Έτσι το απόγευμα της Παρασκευής 11 Οκτωβρίου τελέσθηκε Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, ενώ το Σάββατο 12 Οκτωβρίου τελέσθηκε Αρχιερατική

δείτε περισσότερα »
Τέσσερα χρόνια μητροπολίτης Πολυανής
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 13/10/2013

(εκ της Ι.Μ.) Στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Βαθυλάκου ιερούργησε χθες Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013, εορτή Αγ. Συμεών του Νέου Θεολόγου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου κ. Εμμανουήλ τελώντας την εις Διάκονον χειροτονία του Γεωργίου Τζίνη.

Αυτή τη μέρα, συμπληρώθηκαν τέσσερα έτη, από την εκλογή του Σεβασμιωτάτου από την σεπτή ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος σε Μητροπολίτη Πολυανή και Κιλκισίου.

δείτε περισσότερα »
Στα ονομαστήρια του μητροπολίτη Ν. Σμύρνης
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 13/10/2013

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' παρέστη το Σάββατο το πρωί, συμπροσευχόμενος μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλινίκου, στην Θεία Λειτουργία,που τέλεσε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Φωτεινής Νέας Σμύρνης, επί τη ιερά μνήμη του Αγίου Συμεών,του νέου Θεολόγου, ο άγων τα ονοματήριά του Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ν. Σμύρνης κ. Συμεών, προς τον οποίο αδελφικώς επί τούτοις ευχήθηκε.

δείτε περισσότερα »

Σελίδες : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672