Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια

Μήνυμα προς «εκκολαπτόμενους μητροπολίτες»
Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 24/09/2012

Κληρικός απέστειλε στο «ierovima» το κάτωθι μήνυμα:

«Όσοι «εκκολαπτόμενοι μητροπολίτες» διαδίδουν ότι ο νέος μητροπολίτης Ιερισσού θα πρέπει να είναι Μακεδών, σφάλουν και χωρίζουν την Εκκλησία της Ελλάδος σε Βόρειους και Νότιους, σε Μακεδόνες και άλλους.

Ακόμη, ξεχνούν την καταγωγή του μακαριστού Νικοδήμου ή ακόμη ξεχνούν ότι στις μητροπόλεις της Μακεδονίας διακονούν μόνο 5 ή 6 μητροπολίτες Μακεδόνες και όλοι οι άλλοι είναι από την υπόλοιπη Ελλάδα.

Τα περί εντοπιότητας λοιπόν είναι τουλάχιστον αφελή. Η εντοπιότης δεν είναι προσόν, ή τουλάχιστον δεν είναι το μοναδικό κριτήριο για την επιλογή νέου ποιμενάρχη.

Επανέρχομαι στους «εκκολαπτόμενους μητροπολίτες»,καθόλα άξιους κληρικούς και τους λέγω ότι χρησιμοποιούν λάθος…κουτάλα για τα εκλογομαγειρέματα και ό,σα σήμερα υποστηρίζουν θα τα βρουν μπροστά τους.» 

δείτε περισσότερα »
Τοις Βασιλεύσι ή τοις ευσεβέσι; Κατά βαρβάρων ή κατ’ εναντίων;
Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 17/09/2012

πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου

Απολυτίκιο.

Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα

Κοντάκιο.

Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως, τῇ ἐπωνύμῳ σου καινῇ πολιτείᾳ, τοὺς οἰκτιρμούς σου δώρησαι, Χριστὲ ὁ Θεός. Εὔφρανον ἐν τῇ δυνάμει σου, τοὺς πιστοὺς βασιλεῖς ἡμῶν, νίκας χορηγῶν αὐτοῖς, κατὰ τῶν πολεμίων· τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν σήν, ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον.

Τα παραπάνω τροπάρια της Υψώσεως του Σταυρού (Απολυτίκιο και Κοντάκιο) είναι δημιουργήματα μιας άλλης εποχής. Τότε που ο πρώτος πολίτης του κράτους, ο άρχοντας,ο Κυβερνήτης, είχε τον τίτλο «βασιλεύς».

Επίσης την ίδια εποχή, όπως μας λέει η ιστορία, ο χριστιανικός λαός του Βυζαντίου είχε να αντιπαλέψει με λαούς που επιβουλεύονταν την χριστιανική πίστη. Από την άποψη αυτή αν εξετάσουμε το θέμα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δικαιολογημένα χρησιμοποιούνται αυτοί οι όροι .

Όμως οι όροι «βάρβαροι» και «βασιλείς» σκανδαλίζουν πολλούς πιστούς, επειδή ο  

δείτε περισσότερα »
«Δράξασθε παιδείας, μήποτε ὀργισθῇ Κύριος».
Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 17/09/2012

ΤοῦΣεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν

κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 

Μέχαρά καί συγκίνηση βρεθήκαμε καί πάλι ἐφέτος στά Σχολεῖα μέ τήν ἀπαρχή τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς. Γέμισαν τά προαύλια μέ ἁγνές παιδικές φωνές, πού δίνουν αἰσιοδοξία καί ἐλπίδα, καθώς ζοῦμε σέ μιά δύσκολη ἐποχή καί πονεμένη κοινωνία.

ΟἱΓονεῖς κοντά στά παιδιά τους, ἔβλεπαν τά βλαστάρια τους γεμᾶτα ζωή, νά μετέχουν στήν τελετή τοῦ Ἁγιασμοῦ καί στήν συνέχεια νά δίνουν στό χῶρο νόημα, νά ὀμορφαίνουν τά πάντα μέ τήν ὡραία καί ἁγνή παρουσία τους.

Ἡ παρουσία τῶν Δασκάλων, ἐπίσης, ἐξόχως συγκινητική. Ἄνθρωποι πού ἀγωνίζονται κάθε ἡμέρα κάνοντας κατάθεση ψυχῆς, προκειμένου νά καλλιεργήσουν τά παιδιά, παρέχοντας ὄχι μόνο κοσμική γνώση καί σοφία, ἀλλά καί τήν δυνατότητα νά γίνουν ἐλεύθερες προσωπικότητες, ἄνθρωποι καταξιωμένοι. 

δείτε περισσότερα »
Ο Μητροπολίτης Πειραιώς για τη μισθοδοσία του κλήρου
Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 12/09/2012

­Ὁ Ἐντιμότατος κ. Φώτης Κουβέλης, Πρόεδρος τοῦ κόμματος τῆς ΔΗΜ.ΑΡ. καί ὁ κομματικός σχηματισμός του ἐμμένει μετά πείσματος μεταξύ τῶν ἰσοδυνάμων μέτρων 4,4 δισεκατομμυρίων Εὐρώ τά ὁποῖα προτείνει διά τήν ἀντικατάσταση ἐπιλογῶν τοῦ πακέτου τῶν 11,6 δισεκατομμυρίων Εὐρώ πού ἀπαιτεῖ ἡ Τρόϊκα γιά νά συνεχίση τό πρόγραμμα στήριξης τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας μέ τήν παροχή τῆς ἑπομένης δόσεως, νά συμπεριλαμβάνη ὡς ἰσοδύναμο μέτρο τήν πληρωμή κατά 50% τῆς μισθοδοσίας καί τῶν συντάξεως τῶν Κληρικῶν ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀναφέρων χαρακτηριστικῶς γιά νά δημιουργηθῆ καί ἡ σχετική ἀτμόσφαιρα, ὅτι ὁ Προϋπολογισμός τοῦ Δημοσίου θά ἐλαφρυνθῆ κατά 132 ἑκατομμύρια Εὐρώ.

Ἐπ’ αὐτῆς τῆς συνεχῶς προπαγανδιζομένης προτάσεως τῆς ΔΗΜ.ΑΡ. ἔχομε νά παρατηρήσωμε τά  

δείτε περισσότερα »
Σταυρός και Κόσμος
Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 12/09/2012

Άρθρο τοῦ ἀρχιμ. Ἱεροθέου Καλογεροπούλου

Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μ. Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς

 

Μὲ τὴν ὕψωση τοῦ Τιμίου Ξύλου τοῦ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, στὸ ξεκίνημα κάθε νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἡ Ἐκκλησία διασαφηνίζει τὴν γνησιότητα τῆς πίστεως καὶ τὴν ὀρθοπραξία τῶν ἐκδηλώσεων τῆς θρησκευτικότητας τοῦ ἀνθρώπου, τονίζοντας τὸν βαθύτερο σκοπὸ τῆς ζωῆς τῶν πιστῶν, ποὺ εἶναι ἡ ἀνάσταση διὰ τοῦ σταυροῦ, ἐνῶ παράλληλα προσδιορίζει τὴν ποιότητα τῆς προσπάθειας ποὺ πρέπει νὰ καταβληθεῖ στὴν ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ στόχου.

Ὁ Χριστὸς ποὺ «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄ Τιμ. β, 4) κληρονομεῖ στὸ πλάσμα Του, μέσα στὴν ἱστορία, τὴ ζωὴ τοῦ Σταυροῦ Του.  Ἔκτοτε  

δείτε περισσότερα »
Η Εκκλησία παρούσα, η Πολιτεία απούσα
Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 12/09/2012

Απόντες από την τελετή Αγιασμού στα σχολεία οι πρωταγωνιστές της κεντρικής πολιτικής σκηνής, αν εξαιρέσει κανείς πέντε-έξι πολιτικούς που εμφανίσθηκαν (δειλά-δειλά)σε αντίστοιχα σχολεία ανά την Ελληνική Επικράτεια. Και όλοι κατανοούμε τους λόγους της απουσίας τους…

 

Οι σχολικές αυλές γέμισαν από κληρικούς: ιερείς, αρχιμανδρίτες, επισκόπους, μητροπολίτες και τον Αρχιεπίσκοπο. Οι κληρικοί με το κεφάλι ψηλά , μίλησαν στους μικρούς και μεγάλους μαθητές και ευχήθηκαν καλή σχολική χρονιά τόσο στους μαθητές όσο στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών.

 

Οι κληρικοί σε όλες τις περιπτώσεις έγιναν δεκτοί με αγάπη από όλους. Και αυτό γιατί η Εκκλησία στον καιρό της κρίσης απέδειξε και αποδεικνύει ότι βρίσκεται κοντά στους αδύναμους τους οποίους και στηρίζει πνευματικά και υλικά.

 

Η χθεσινή εικόνα με τους κληρικούς να περιστοιχίζονται από παιδιά ήταν εικόνα  

δείτε περισσότερα »
«Η ιεραρχία δεν μπορεί να μένει απαθής»
Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 10/09/2012

Άρθρο από εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ –Ν.Ηλείας

 

«Η Ιεραρχία  δεν μπορεί να μένει  απαθής, μπροστά σε προβλήματα, που ταλανίζουν τις σύγχρονες ιερατικές  οικογένειες και ενίοτε λαμβάνουν τραγικές  διαστάσεις με θλιβερές συνέπειες...»

Σκόπιμο και αρκετά χρήσιμο  είναι, όπως συμβαίνει και αλλού, έτσι και στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας να υπάρξει μια σχετική αλλά και ουσιαστική αναθεώρηση για προϋποθέσεις και στεγανά που έχουν βεβαίως  δημιουργηθεί σε πορεία ετών ή αιώνων, αλλά δεν μπορούν πλέον, να συμβαδίσουν απόλυτα, με τα δεδομένα της εποχής μας.

Είναι επιβεβλημένο ίσως, είτε σε επίπεδο Ιεράς Συνόδου και των  

δείτε περισσότερα »
Ο χάρτης της ιεραρχίας, αλλάζει...
Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 08/09/2012

του Κώστα Ζαφειρίου

 

Ο χάρτης της ιεραρχίας, την προσεχή πενταετία, (μακάρι να είναι και δεκαετία, ο Θεός γνωρίζει), θα αλλάξει. Όχι γιατί υπάρχει σχέδιο που εξυφαίνεται, αλλά γιατί το προγραμματίζει ο χρόνος και το ελέγχει ο Θεός.

Περίπου είκοσι (20) είναι οι ιεράρχες, που λόγω ηλικίας ή προβλήματος υγείας ή ίσως κάποιου απρόοπτου γεγονότος θα βρεθούν στο περιθώριο, με ότι σημαίνει αυτό.

Η ιεραρχία λοιπόν θα ανανεωθεί. Νέοι κληρικοί θα βρεθούν σε μητροπόλεις και θα κληθούν να συνεχίσουν το έργο των προκατόχων τους, βάζοντας βέβαια και τις δικές τους (ας επιτραπεί η έκφραση) πινελιές. Και σε πολλές περιπτώσεις θα είναι αναγκαίες...

Οι αυριανοί μητροπολίτες, είναι οι σημερινοί 40άρηδες και

 

δείτε περισσότερα »
Το Γενέθλιον της Θεοτόκου
Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 07/09/2012

Εορτάζουμε και πανηγυρίζουμε την Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, της γυναίκας εκείνης που έγινε η απαρχή της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους, καθώς έγινε η κατά σάρκα Μητέρα του Υιού και Λόγου του Θεού, του Ιησού χριστού, που με την ενανθρώπησή Του και το σωτηριώδες έργο Του λύτρωσε την ανθρωπότητα από την τυραννία του θανάτου και μας προσκάλεσε όλους στην Βασιλεία του Θεού.

Εορτάζουμε και πανηγυρίζουμε και ευγνωμονούμε τον Θεό για την Πρόνοιά Του και για τούτο το κοσμοσωτήριο γεγονός.

Εορτάζουμε και πανηγυρίζουμε τη θαυματουργό γέννηση της Παναγίας μας, από το στείρο και άτεκνο ζευγάρι, τον Ιωακείμ και την Άννα.

δείτε περισσότερα »
Μητροπολίτης Ηλείας Γερμανός προς ΣΥΡΙΖΑ: «Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα»
Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 06/09/2012

Η Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ νομού Ηλείας, με καταχώρησή της στον τοπικό Τύπο, αμφισβητεί το κοινωνικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας η οποία αναγκάζεται να κλείσει ευαγή ιδρύματα.

Ο μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερμανός, που πάντα απαντά με έργα, ανέλαβε αυτή τη φορά να απαντήσει και με λόγια.

 

Και η αλήθεια είναι πως η Ιερά Μητρόπολις Ηλείας, προσφέρει μέγιστο κοινωνικό έργο στο νομό, αλλά κάποιοι φορούν παρωπίδες…

 

Η απάντηση του μητροπολίτη Ηλείας έχει ως εξής:

  

δείτε περισσότερα »

Σελίδες : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110