Εκκλησία της Ελλάδος

Έναρξη του ΙΓ’ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 18/09/2012

Ξε­κί­νη­σαν χθές 17 Σεπτεμ­βρί­ου οι ερ­γα­σί­ες του ΙΔ’ Πα­νελ­λη­νί­ου Λει­τουρ­γι­κού Συμ­πο­σί­ου Στε­λε­χών Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων, το ο­ποί­ο δι­ορ­γα­νώ­νει η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος δια της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Λειτουργικής Αναγεννήσεως. Το Συμπόσιο λαμβάνει χώρα στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών και οι εργασίες του φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις της Χριστιανικής Εστίας Πατρών, με τη συμμετοχή 110 εκπροσώπων από 55 Ιερές Μητροπόλεις. Γε­νι­κό θέ­μα του Συμ­πο­σί­ου, το ο­ποί­ο έ­χει θέ­σει υ­πό την αι­γί­δα του ο Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Αρ­χι­ε­πί­σκο­πος Α­θη­νών και Πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρώ­νυ­μος, εί­ναι:

 

«ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ»

 

Μετά την προσφώνηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου  και του Προέ­δρου της Ορ­γα­νω­τι­κής Επι­τρο­πής Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Και­σα­ρι­α­νής, Βύ­ρω­νος και Υ­μητ­τού κ. Δα­νι­ήλ,προέδρου της  Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Λειτουργικής Αναγεννήσεως, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συ­νε­δρί­α με προ­ε­δρεύ­ον­τα τον Σεβασμιώτατο ΜητροπολίτηΠατρών κ. Χρυσόστομο. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Εξοχώτατος Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος και ο Εντιμώτατος Αντιδήμαρχος κ.  Χαράλαμπος Στανίτσας εκπρόσωπος του Εντιμωτάτου Δημάρχου Πατρέων.

Η πρώ­τη Ει­σή­γη­ση εί­χε ως θέ­μα : «Το βιβλικό υπόβαθρο της Λειτουργικής τέχνης». Ο ει­ση­γητής Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Επίκουρος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής  του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Θεσσαλονίκης, ο­ποίος πα­ρου­σί­α­σε πτυ­χές του θέ­μα­τoς και τό­νι­σε μεταξύ άλλων τα ε­ξής: «Η μελέτη των εκκλησιαστικών τεχνών μας πείθει α) ότι η ανάγκη ανάπτυξης εκ μέρους της εκκλησίας τεχνών σε σχέση με τη λατρεία, που είναι το θέμα του συνεδρίου μας, ήταν αυτονόητη από τα πρώτα της κι όλας βήματα, β) ότι οι τέχνες αυτές δεν προήλθαν από παρθενογένεση μέσα στο σώμα της εκκλησίας, αλλά είναι αποτέλεσμα συνδρομής επιδράσεων, γ) ότι δεν αποτελούν αυτοσκοπό αλλά λειτούργησαν και λειτουργούν ως διάκονοι στη διαδικασία οικοδομής της εκκλησίας και δ) ότι είναι απόλυτα συμβατές με την απαίτηση της Βίβλου για πνευματική λατρεία».

Η Ελλογιμωτάτη κ. Ιωάννα Στουφή, Επίκουρη Καθηγήτρια της Θεολογικής Σχολής  του Πανεπιστημίου Αθηνών α­νέ­πτυ­ξε το θέ­μα : «Η Ναοδομία». Η Ει­ση­γή­τρια με­τά τη δι­α­τύ­πω­ση εμ­πε­ρι­στα­τω­μέ­νων ε­πι­στη­μο­νι­κών θέ­σε­ων ε­τό­νι­σε ότι : «Η ορθόδοξη ναοδομία υπήρξε   πεδίο έκφρασης του ορθόδοξου βιώματος με διαχρονικότητα και συνεχή μετεξέλιξη όχι μόνο την βυζαντινή αλλά και τη μεταβυζαντινή και τη νεότερη εποχή. Η μακραίωνη ιστορία της ορθόδοξης ναοδομίας αποδεικνύει τη νεωτερικότητά της, τη δυναμική της να καινοτομεί και παράλληλα να εκφράζει πιστά την παράδοση, και τη σταθερή πίστη της Εκκλησίας. Πέρα από αισθητικές κατηγορίες και πρακτικές ανάγκες, ο ορθόδοξος ναός οφείλει να υπηρετεί τη Λατρεία και το ορθόδοξο βίωμα και αυτά είναι που καθόριζαν και θα πρέπει να καθορίζουν και σήμερα την κτηριολογική διάταξη και την καλλιτεχνική έκφραση των ναών.

   Έκφραση της παράδοσης δεν σημαίνει απαραίτητα εμμονή σε παλαιότερους αρχιτεκτονικούς τύπους και κατά-σκευαστικούς τρόπους αλλά διατήρηση βασικών αρχών και αξιών του ορθόδοξου ναού, όπως είναι:

η λειτουργικότητα του χώρου

η στροφή προς τα έσω

η σημαντική και ο συμβολισμός της αρχιτεκτονικής του

η διατήρηση του ανθρώπινου μέτρου.

Η Τρίτη  Ει­σή­γη­ση εί­χε ως θέ­μα: «Υμνολογικός λόγος και Βυζαντινή Μουσική». Ο Εισηγητής, κ. Αθανάσιος Βουρλής,  Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπογράμμισε τα εξής: «Το Βυζαντινό εκκλησιαστικό μέλος εννέχει εκ της φύσεως του μια ιδιόμορφη ερμηνευτική του λόγου, με την οποία καθιστά τον υμνολογικό λόγο εύληπτο, κατανοητό, διδακτικό και ψυχαγωγικό. Για την επιτυχία του σκοπού αυτού χρησιμοποιούν οι μελοποιοί πολλούς τρόπους, όπως: τον απεικονιστικό, το μιμητικό, το συμβολικό και τον εξαρσιακό , αυτοτελώς ή αλληλοδιαδόχως ή συνδιαστικώς».

          Η πρώτη συ­νε­δρίαση έ­κλει­σε με γόνιμη συζήτηση στα αναπτυχθέντα θέματα. Στη συ­νέ­χεια πα­ρα­τέ­θη­κε α­πό την φι­λο­ξε­νού­σα Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Πατρών δείπνο προς τι­μήν των ει­ση­γη­τών και συ­νέ­δρων, και οι εκ­πρό­σω­ποι των Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων α­να­χώ­ρη­σαν για τους τόπους φιλοξενίας.


 
Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου.

 

  

δείτε περισσότερα »
Χειροτονία Διακόνου από τον Διαυλείας Γαβριήλ
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 17/09/2012

Κείμενο & Φωτογραφίες: Σπύρος Παπαγεωργίου 

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια τελέστηκε σήμερα Πανηγυρική Αρχιερατική Θ. Λειτουργία, επί τη εορτή της Αγίας Σοφίας και των θυγατέρων αυτής Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδος στον ομώνυμο Ιερό Ναό του Νέου Ψυχικού.

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Διαυλείας κ. Γαβριήλ, ενώ παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θερμοπύλών κ. Ιωάννης.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, τελέστηκε και η χειροτονία του διακόνου π. Ιωάννη Πετρίδη. Στον λόγο του ο Επίσκοπος Διαυλείας κάλεσε τον νεοχειροτονηθέντα διάκονο να ακολουθήσει το φωτεινό παράδειγμα των εορταζομένων αγίων και να φέρει σε κάθε πτυχή της ζωής του την ομολογία του ονόματος του Κυρίου μας.  

δείτε περισσότερα »
Η εορτή της Αγίας Σοφίας στο Ναύπλιο
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 17/09/2012

(φωτορεπορτάζ Ευαγ. Μπουγιώτης) Πανηγυρικά εορτάστηκε η μνήμη της Αγίας Σοφίας και των θυγατέρων αυτής στο ομώνυμο βυζαντινό  εκκλησάκι στην παλιά πόλη του Ναυπλίου. Στον Εσπερινό χοροστάτησε ο Επίσκοπος Επιδαύρου κ Καλλίνικος παρουσία του ιερέως πατήρ Διονυσίου Ταμπάκη.

 Ανήμερα της εορτής και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας μέσα στα γραφικά σοκάκια της πόλης. Πρόκειται για μια εκκλησία που είναι φτιαγμένη περίπου τον11ο με 12ο αιώνα μχ.

Η παλαιότερη από τις σωζόμενες σήμερα εκκλησίες του Ναυπλίου είναι της Αγίας Σοφίας στον Ψαρομαχαλά του Ναυπλίου. Η εκκλησία αυτή ήταν η μόνη, που  

δείτε περισσότερα »
Απολογισμός του Ινστιτούτου Alzheimer «Η Αγία Σοφία»
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 17/09/2012

(Ι.Μ.Δημητριάδος)

Τον Σεβ. Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο, επισκέφτηκαν σήμερα Δευτέρα 17/9, τα μέλη και το προσωπικό του Ινστιτούτου Alzheimer «Η Αγία Σοφία».
 
Το Ινστιτούτο Alzheimer «Η Αγία Σοφία», με συμπράττοντα φορέα την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος, εξασφάλισε την πρόσληψη δέκα επιστημόνων υγείας, για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος στην Ελλάδα με την ονομασία «Αποκεντρωμένη Συμπαράσταση» το οποίο αποσκοπεί στην προσφορά αγάπης στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
 
Με το πρόγραμμα «Αποκεντρωμένη Συμπαράσταση» το Ινστιτούτο Alzheimer, πρότεινε στο Υπουργείο Υγείας την εφαρμογή της αποκεντρωμένης συμπαράστασης, μέσω του Ε.Σ.Π.Α., για όλη τη Θεσσαλία, η οποία όμως λόγω της οικονομικής κρίσης τελεί εν αναμονή.
 
Πιλοτικά και επιλεκτικά, στο νομό Μαγνησίας και στην Νότια Εύβοια εφαρμόσθηκε η αποκεντρωμένη συμπαράσταση που έγινε ιδιαίτερα θετικά αποδεκτή από τις τοπικές κοινωνίες. Το πρόγραμμα έχει ήδη ωφελήσει μεγάλο αριθμό συνανθρώπων μας με την παροχή στο χώρο τους δωρεάν βοήθειας και φροντίδας.
 
Η συνάντηση συνέπεσε με την ολοκλήρωση του πιλοτικού έργου της Αποκεντρωμένης Συμπαράστασης στο Νομό μας. Ο Σεβ. κ. Ιγνάτιος, ενημερώθηκε αναλυτικά για το πρόγραμμα και τις απορρέουσες προσδοκίες του πληθυσμού από αυτό, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αριστείδη Λιάπη και τους συνεργάτες του, τους οποίους διαβεβαίωσε για την αμέριστη συμπαράσταση της Τοπικής Εκκλησίας στο έργο του Ινστιτούτου. 

δείτε περισσότερα »
Τιμητική διάκριση στον Κερκύρας από την Ι.Μ.Καζακστάν
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 17/09/2012

(Ι.Μ.Κερκύρας) Με συμμετοχή πλήθους λαού συνεχίζεται στο Καζακστάν το προσκύνημα του λειψάνου της δεξιάς χειρός του Αγίου Σπυρίδωνος, το οποίο μετέφερε, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καζακστάν κ. Αλεξάνδρου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος.

Την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Νεκτάριος συμμετείχε στο πολυαρχιερατικό συλλείτουργο στον Ιερό Ναό Αναλήψεως με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Αλεξάνδρου, ημέρα κατά την οποία ήγε και τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αλμάτι και Καζακστάν κ. Αλέξανδρος. 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Αλέξανδρος απένειμε στον Σεβ. Μητροπολίτη Κερκύρας 

δείτε περισσότερα »
Το παιχνίδι του μητροπολίτη Σύρου με τα παιδιά
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 17/09/2012

Είναι ευλογία και ευτυχία για ένα κληρικό να είναι αγαπητός στη νεολαία και ιδιαίτερα στα παιδιά. Αυτό συμβαίνει με τον μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεο και τα θαλασσοπούλια του.

Την Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος ιερούργησε στον Ιερό Ναό Γενέσεως της Θεοτόκου Χρουσσών Σύρου και εν συνεχεία τέλεσε τα εγκαίνια  της Ενοριακής Παιδικής Χαράς, που συνεστήθη με τις άοκνες προσπάθειες του Εφημερίου του Ναού, των Επιτρόπων, Ενοριτών και φίλων, που συνήργησαν ανιδιοτελώς και αυτοβούλως για τη δημιουργία της.

 Στην προσλαλιά του, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' ευχαρίστησε τον Εφημέριο και τους συντελεστές του έργου και τόνισε ότι "σήμερα το κήρυγμα δεν είναι δικό μου, είναι των παιδιών, που βρίσκονται εδώ και μας καλούν και μας προσκαλούν να 

δείτε περισσότερα »
Τί σημαίνει η 13η Σεπτεμβρίου για την Κέρκυρα;
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 16/09/2012

Η 13η Σεπτεμβρίου, αποτελεί για την Κέρκυρα και ειδικά για το προάστειο του Ποταμού, τραγική επέτειος καθώς κατ΄αυτήν την ημέρα, του 1943, επλήγη ο ιστορικός Ναός της Υπερ. Θεοτόκου Ελεούσης. Ήταν ημέρα Δευτέρα, όταν ο τότε εφημέριος του Ποταμού, Ιερεύς π. Κωνσταντίνος Σαββάτης, ετοιμαζόταν να βγεί από το κατάλυμά του που βρισκόταν στο ισόγειο τμήμα του παλαιού Δημοτικού Σχολείου, παραπλεύρως του Ναού, προκειμένου να τελέσει την Θεία Λειτουργία και το Μνημόσυνο του Παύλου Σπυρ. Περούλη. Ξαφνικά την 08:00ην ώραν ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος. Τι άραγε είχε συμβεί; 

 

Λίγα λεπτά πριν τρία γερμανικά πολεμικά αεροσκάφη είχαν απογειωθεί απ' το αεροδρόμιο του νησιού. Ένα από αυτά εβλήθη από ιταλικά αντιαεροπορικά πάνω από τη νησίδα Βίδο, και κατέπεσε φλεγόμενο στο μικρό  

δείτε περισσότερα »
Μητροπολίτης Λαγκαδά: «Ο Σταυρός της Ιωνίας»
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 16/09/2012

Την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2012 οΣεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννης χοροστάτησε του Όρθρου, προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας και ετέλεσε Ιερό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των θυμάτων της Μικρασιατικής Καταστροφής στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Παρασκευής.

Στην αρχή της ομιλίας του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννης αναφέρθηκε στο νόημα της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής υπογραμμίζοντας την αξία της ελευθερίας ως προϋπόθεση της Σωτηρίας.   

Παράλληλα συνέχισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης η Εκκλησία μας τιμά και θυμάται έναν άλλο Σταυρό, το Σταυρό της Ιωνίας όπως το χαρακτήρισε. Το Σταυρό της Μικρασιατικής Καταστροφής που έγινε αιτία να εκπατρισθούν από τις πατρογονικές τους  

δείτε περισσότερα »
Ιγνάτιος:"παραμένουμε αγωνιστές"
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 16/09/2012

 

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Δεν είμαστε αλάνθαστοι, ούτε αναμάρτητοι, αλλά παραμένουμε αγωνιστές»

Νέος Διάκονος στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος

 

Την Χειροτονία νέου Διακόνου της Τοπικής Εκκλησίας, του π. Δημητρίου Γούρναρη,εγγάμου και πατέρα δύο παιδιών, τέλεσε σήμερα, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος,παρουσία πολλών Κληρικών και πλήθους λαού του Θεού.

 

 Ο κ. Ιγνάτιος χαρακτήρισε «απόφαση ζωής» την αφιέρωση του π. Δημητρίου στον Χριστό και στην Εκκλησία Του, «κυρίως στη δύσκολη εποχή μας», ενώ τού επεσήμανε ότι «ο Σταυρός του Χριστού είναι το σύμβολο της Ιερατικής διακονίας». Τού συνέστησε να ξεκινήσει την Ιερατική του ζωή «με απλότητα και θάρρος και εμπιστοσύνη στην χάρη του Αγίου Πνεύματος, που θα τον κατακλύσει με το Μυστήριο της Χειροτονίας»

Στη συνέχεια παρουσίασε το περιεχόμενο της Ιερατικής διακονίας σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «καλείσαι να διακονήσεις τους ανθρώπους για να βλέπουν τον ουρανό, αλλά, ταυτόχρονα και το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, που παραμένει για όλους μας μια ζωντανή εικόνα του Θεού, όποιος κι αν είναι, απ’ όπου κι αν προέρχεται, αφού ο Χριστός θυσιάστηκε για όλους τους ανθρώπους»

Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τον νέο Κληρικό, γιατί, όπως τόνισε, «εισέρχεσαι στις τάξεις του Ιερού Κλήρου, σε μια εποχή που κανείς δε μπορεί να σου εγγυηθεί πράγματα αυτονόητα κατά το παρελθόν. Ζούμε σε μια περίοδο όπου κανείς δε μπορεί να νιώθει απόλυτα ασφαλής, αλλά ενωμένοι δίνουμε τη μεγάλη μάχη να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα στις καρδιές των ανθρώπων. Ανήκεις στην χορεία των Κληρικών που εισέρχονται στην Εκκλησία αυτοπροσφερόμενοι εξ ολοκλήρου και επέλεξαν να εισέλθουν στην Ιερωσύνη την πιο δύσκολη στιγμή»

Στη συνέχεια επεσήμανε ότι οι Κληρικοί «οφείλουμε να είμαστε πάντα τα φωτεινά παραδείγματα του τί σημαίνει ενότητα, αληθινή υπακοή, δικαιοσύνη, θυσία και προσφορά, για να ελευθερώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων και να γινόμαστε υπόδειγμα και για την ζωή της Πολιτείας… θα πρέπει να κρατήσουμε, πάση θυσία, το ήθος της Εκκλ/κής μας παραδόσεως, για να ξαναβρούμε τον δρόμο μας ως κοινωνία, για να νιώσουν τα παιδιά μας ότι ζουν σε μια πατρίδα που αξίζει να αγαπούν και να υπερασπίζονται, για να ξαναβρούμε αυτό που έχουμε χάσει τον τελευταίο καιρό, που πολλοί ευτέλισαν, την περήφανη πατρίδα των Ηρώων και των Αγίων»

Τέλος, κάλεσε τον λαό σε θερμή προσευχή, ώστε «να παραμείνει ζωντανή η παράδοση της ιερατικής διακονίας στον τόπο μας, για να στηρίζονται οι άνθρωποι και να κρατούν ζωντανή την ελπίδαΠρέπει να ομολογήσω ότι περιστοιχίζομαι από Κλήρο που είναι άξιος της αποστολής του. Δεν είμαστε αλάνθαστοι, ούτε αναμάρτητοι, αλλά παραμένουμε αγωνιστές και ενωμένοι στον κοινό αγώνα τούτης της εποχής…»

 

Ο νέος Διάκονος θα διακονήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βόλου, ενώ σύντομα θα λάβει και τον 2ο βαθμό της Ιερωσύνης.

 

 Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε Μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των κεκοιμημένων ανδρών και γυναικών της Αστυνομικής Δ/νσης Μαγνησίας.

 

 

Εκ του Γραφείου Τύπου 

δείτε περισσότερα »
Εκοιμήθη ο Ιερισσού-Δύο οι χηρεύουσες μητροπόλεις
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 16/09/2012

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Ιερισσού Νικόδημος, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε διακριθεί για το ενδιαφέρον του για τη διατήρηση ορθόδοξου χριστιανικού μαθήματος των Θρησκευτικών στα ελληνικά σχολεία. Ηταν από τους ιεράρχες που επέδειξαν ενδιαφέρον για το μάθημα των Θρησκευτικών, κληρικός χαμηλών τόνων και αγαπητός στο ποίμνιό του.

Μετά από τη θλιβερή αυτή εξέλιξη, δύο είναι οι χηρεύουσες μητροπόλεις: Ιερισσού και Νικοπόλεως, ενώ άγνωστο παραμένει το τι θα γίνει με την μητρόπολη Κίτρους. 

Ο Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Υπέρτιμος και Έξαρχος Πάσης Χαλκιδικής Νικόδημος Αναγνώστου γεννήθηκε το 1931 στο Λισβόριο Μυτιλήνης, απεφοίτησε αριστούχος από την Θεολογική Σχολή της Χάλκης το 1955.  

δείτε περισσότερα »

Σελίδες : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673