Εκκλησία της Ελλάδος

Επικήδειος εις τον αοίδιμον μητροπολίτην Χριστουπόλεως
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 29/12/2012

Ἐκφωνηθείς ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἱερωνύμου Νικολόπουλου, Β΄ Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐν τῷ Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Ζωοδόχου Πηγῆς Μυκόνου.

 

Ἰδού τοῦτο ἔγνωκα, ὅτι σύ ἄνθρωπος εἶ τοῦ Θεοῦ, καί ρῆμα Κυρίου ἐν τῷ στόματί σου ἀληθινόν (Γ΄ Βας. ιζ΄, 24).

 

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Καστορίας κ. Σεραφείμ, Σε­πτέ Ἐκ­πρόσωπε τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πά­σης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β΄ καί πνευματικόν ἀνάστημα τοῦ με­ταστᾶντος, Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Χρι­στουπόλε­ως κυροῦ Πέ­τρου.

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Κορίνθου κ. Διονύσιε, Διάδο­χε τοῦ ἀοιδίμου εἰς τήν ἐν τῇ Ἀποστολικῇ Διακονίᾳ διακονίαν αὐτοῦ, ἀλλά καί ποιμένα τῆς Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως ὃπου ὁ προκείμε­νος ἡμῖν κεκοιμημένος ἔλαβε τήν Χάριν τῶν δύο πρώτων βαθμῶν τῆς Ἱερωσύνης, ὑπηρετήσας θυσιαστικῶς ἐπί πολλά ἔτη.

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γε­ώργιε, ὡσαύτως πνευματικόν ἀνάστημα τοῦ μεταστᾶντος, ὃστις καί ὑ­πο­δειγματικῶς περιεθάλψατε τοῦτον γεγηρακότα καί ἀσθενοῦ­ντα ἐπί τριετίαν περίπου, ἀλλά καί ἀνελάβατε καί ἐκαλύψατε προσωπικῶς τήν ὑστάτην ταύτην ἐξόδιον φροντίδα.

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Σύρου, Τήνου, Ἂνδρου, Κέας, Μή­λου καί Μυκόνου κ. Δωρόθεε, Δεξιέ οἰακοστρόφε τῆς πολυ­νησι­ακῆς Μητροπόλεως ταύτης, ὃστις καί φιλοτίμως σπεύσατε νά παράσχητε πᾶσαν συνδρομήν, ὣστε σπουδαίως καί ἱεροπρε­πῶς νά τιμηθῇ ἐξο­δίως ὁ ἀοίδιμος Ἱεράρχης.

Σεβαστοί Πατέρες.

Ἐντιμότατοι Ἂρχοντες.

Πενθηφόρε τοῦ Κυρίου λαέ.

Τό χωρίον τῆς Γ΄ Βασιλειῶν, τό ὁποῖον ἐπεκαλέσθημεν, ἀποτυ­πώνει ἀνάγλυφον κατά τόν καλύτερον τρόπον τό κυρίαρ­χον στοι­χεῖον τῆς προσωπικότητος τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου. «Ἰδού τοῦτο ἔγνωκα, ὅτι σύ ἄνθρωπος εἶ τοῦ Θεοῦ, καί ρῆμα Κυρίου ἐν τῷ στόμα­τί σου ἀληθινόν» (Γ΄ Βασ. ιζ΄, 24). Γιατί τί ἄλ­λο μαρτυροῦν ὃσοι τόν ἐγνώρισαν, οἱ ἐγγύς καί οἱ μακράν, οἱφίλοι, ἀλλά πλέ­ον καί οἱἀντι­κείμενοι; Τί ἄλλο παρά τό ὃτι ὁ ἀοίδιμος ὑπῆρξεν ἄνθρω­πος τοῦ Θε­οῦ πορευόμενος ἐν ἀληθείᾳ καί κηρύττων οὐ λόγοις μόνοις, ἀλλά καί ἔργοις καί πράξεσι τό Εὐαγγέλιον τῆς σωτη­ρίας.

Μόλις πρό δύο ἡμερῶν ἑορτάσαμε Χριστούγεννα, ἑορτήν καθ’ ἣν ὁ Θεός τῆς εἰρήνης ἀπέστειλεν ἡμῖν τόν τῆς Μεγάλης Βου­λῆς Ἄγ­γελον αὐτοῦ εἰρήνην παρεχόμενον. Καί τήν εὒσημον ἐκείνην ἡμέ­ραν ὁ Πατήρ τῶν οἰκτιρμῶν ἐπέλεξε γιά νά καλέσῃ εἰς τήν ἐπουρά­νιον Βασιλείαν Του ὂχι ἁπλῶς ἓναν ἄνθρωπον εἰρήνης, ἀλλά ἓναν εἰρηνοποιόν. Διότι ὂντως ὁ ἀοίδιμος μετα­στάς ἀπετύπωνεν εἰς τήν μορφήν του τήν εἰρηνικήν πληρότητα τῆς καρδίας του, ἀλλά καί ἠρ­γάζετο ἀκόμη καί μέ προσωπικόν κόστος, διά τήν διακράτησιν τῆς εἰρήνης εἰς τάς διαπροσωπικάς του σχέσεις καί τήν Ἐκκλησία. «Χρι­στός ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν», ἀκριβῶς ἐπειδή ἦλθε γιά  νά λύσῃ τό με­σότοιχον τῆς ἔχθρας καί νά κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ καινόν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην, «καί ἐλθών εὐαγγελίσατο εἰρήνην τοῖς μακράν καί τοῖς ἐγγύς» (Ἐφ. 2, 14 – 17). Ἦλθε γιά νά μᾶς παράσχῃ τήν εἰρήνη Του. Ὄχι σάν τήν κοσμική εἰρήνη, τήν πρόσκαιρη καί ἐπιφανειακή, ἡ ὁ­ποία ταχέως διαλύεται καθώς ἑδράζεται ἐπί ἰδιοτελῶν συμφερό­ντων, ἀλλά εἰρήνην βαθεῖαν καί ἀναφαίρετον, τήν πάντα νοῦν ὑπε­ρέχουσαν. Δυστυχῶς ὅμως, ἡ κοινωνία μας καί ὁ πολιτι­σμός μας ἐφυγάδευσαν τήν εἰρήνην ἀπό προσώπου τῆς γῆς. Πανταχόθεν ἀκούονται οἰμωγαί καί φωναί ἀπελπισίας· στέρη­σις, δυστυχία, θλῖ­ψις καί ἀνέχεια ἐπικρατοῦν παντοῦ. Ἐγωι­σμός καί προσωπικά συμ­φέροντα κυριαρ­χοῦν, μῖσος καί ἔχθρα βασιλεύουν. Καί ἡ αἰτία; Ἡ ἀποστασία μας. Ἀπεμα­κρύνθημεν ἀπό τοῦ Θεοῦ. Ἐστρέψαμεν τά νῶτα εἰς τόν Ἄρχο­ντα τῆς εἰρήνης. Ἐγκατελείψαμεν τήν στενήν καί τεθλιμμένην ὁδόν τήν ἄγουσαν πρός τήν ζωήν καί ἠκολουθήσαμεν τάς ἐπι­θυμίας καί προσταγάς τῶν καρδιῶν ἡμῶν. Ἐλησμονήσαμεν ὅτι «οὐκ ἔστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καί πόσις, ἀλλά δικαιο­σύνη καί εἰρήνη καί χαρά ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ» (Ρωμ. 14, 17). Πῶς λοιπόν νά συνεχίσῃ τήν Ἁγίαν ἐν κόσμῳ βιοτήν του ὁ εἰρηνο­ποιός; Γιατί νά ἐπιτρέπῃ ὁ Πατήρ τῆς εἰρήνης Θεός τήν ταλαι­πωρία τοῦ ἐκ­λεκτοῦ Του; Πῶς ἕνας ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης καί ἄν­θρωπος τοῦ Θεοῦ νά ἀνθέξῃ τό περιβάλλον τῆς μακράν τοῦ Θεοῦ βιοτῆς; Διά τοῦτο ὁ Κύριός του καί Θεός του ἀνήρπασεν αὐτόν, ὥστε νά τόν ἀποκαταστήσῃ ἐν τῇ ἀγήρω Μακαριότητι.

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Χριστουπόλεως κ. Πέτρος (κα­τά κόσμον Παναγιώτης Γεωργίου Δακτυλίδης) ἐγεννήθη εἰς Χώραν Μυκόνου τήν 20 Ἰανουαρίου τοῦ 1927. Δέκατος κατά σει­ράν μεταξύ τῶν ἀδελφῶν του, ἒμεινε ὀρφανός ἀπό πατέρα σέ ἡλικία μόλις εἴκο­σι-πέντε ἡμερῶν. Καταφύγιό του τά πρῶτα παιδικά του χρόνια, ὑ­πῆρξεν ἡ Μονή Τουρλιανῆς εἰς τήν Ἄνω Μερά Μυκόνου, ὁ τότε Ἡ­γούμενος τῆς ὁποίας, καί μετέπειτα Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος Στέκας, τόν ἒθεσε ὑπό τήν πνευματική του προστασία. Μάλιστα ὃταν συνεστήθη κατ’  ἀρ­χάς τό Γυμνάσιον Μυκόνου ὁ Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Δωρόθεος ἀγό­ρασε ἐξ ἰδίων τά ἀπαραίτητα σχολικά εἴδη τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἀνεζήτη­σε τόν μικρόν Παναγιώτη εἰς τά χωράφια, τόν ἀνήρπασε βιαίως καί μετέβησαν εἰς τό ἐξεταστικόν κέντρον.

Τά παιδικά και νεανικά του ἔτη ἐχαρακτήρισαν ὁ ἀγών τοῦ βι­ο­πορισμοῦ καί ἡ σμίλευσις τοῦ χαρακτῆρος του ἀπό μία ὑποδειγμα­τική μητέρα, ἡρωίδα τῆς ζωῆς καί ἄνθρωπον βαθείας Πίστε­ως.

Κατά τάς δυσχειμέρους ἡμέρας τῶν τελῶν τῆς δεκαετίας τοῦ ’40 ἐστρατεύθη καί ὑπηρέτησε τήν θητείαν του ἐπί 33 μῆνες εἰς τό Πολεμικόν Ναυτικόν, διακονῶν τόν Στρατιωτικόν Ἱερέα τότε Ἀρχι­μανδρίτην Ἐπιφάνιον Καλαφάτην, μετέπειτα Μητροπολί­την Παρο­ναξίας.

Μετά τήν ἀπόλυσίν του ἐκ τῶν τάξεων τοῦ στρατεύματος ὁ Ἅ­γιος Θεός κατύθυνε τά διαβήματά του παρά τῷ τότε Μητροπο­λίτῃ Κορίνθου Προκοπίῳ Τζαβάρᾳ, ὁ ὁποῖος καί ἐνήργησε τά μέγιστα διά τήν κατά κόσμον καί κατά Θεόν παίδευσιν αὐτοῦ. Πτυχιοῦχος τῆς ἑξαταξίου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κορίνθου εἰσήχθη εἰς τήν Θεο­λογικήν Σχολήν τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδι­στριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἐξ ἧς ἔλαβε το Πτυχίον τὀ 1962.

Διάκονος ἐχειροτονήθη τήν 3 Σεπτεμβρίου τοῦ 1951 εἰς τόν Ἱε­ρόν Ναόν Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς προσφιλοῦς του Ἐκκλησιαστικῆς Σχο­λῆς Κορίνθου, τῇ συμμαρτυρίᾳ τοῦ Γέροντος Νεκταρίου Μαρμαρι­νοῦ, ἐνῶ Πρεσβύτερος τήν 20 Ἰανουαρίου 1963 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁ­γίας Φωτεινῆς Νέας Σμύρνης, ὅπου ὑποδειγμα­τικῶς διηκόνησε κατά τά ἕτη τῶν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ σπου­δῶν του. Ἀμφοτέρας τάς χειρο­τονίας ἐτέλεσεν ὁ προστάτης του Ἀρχιερεύς, Μητροπολίτης Κορίν­θου Προκόπιος Τζαβάρας.

Ἐπί δεκαεπτά ἔτη ὑπηρέτησε εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Κο­ρίν­θου, ἐκ τῶν ὁποίων τά ἑπτά ὡς Ἱεροκῆρυξ αὐτῆς. Διετέλεσε Προϊ­στάμενος τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἀποστόλου Παύλου Κορίνθου, ἐνῶ ταυτοχρό­νως καί ἐθελοντικῶς ἐξυπηρετοῦσε τάς ποιμαντικάς ἀνάγκας τοῦ 6ου Συντάγματος Πεζικοῦ, τῶν Φυλα­κῶν Κορίνθου, ἀλλά καί τῆς ὀρεινῆς Κορινθίας ἀγαπώμενος καί τι­μώμενος ὑπό πάντων. Ἀπό τό διάστημα αὐτό τῆς ἐν Κορίνθῳ διακο­νίας του καί ἕως τέλους τῆς ζωῆς των, τόν συντροφεύουν ὡς ἄλλοι φύλακες ἄγγελοι, ἡ μητέρα του Ἀννεζώ καί ἡ ἐν χηρείᾳ τελοῦσα ἀδελφή του Μαρία. Μάλιστα τήν τελευταία αὐτήν, εἶχε τήν εὐλογί­αν νά ὑπηρετήσῃ κατά τά τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς της ἰδίαις χερσί, ἀπαντῶν εἰς ὅσους τοῦ προέτειναν νά τήν εἰσαγάγῃ εἰς ἕν τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ὅτι ὀφείλει ἔστω καί κατά μικρόν νά τῆς ἀνταποδώσῃ κάτι ἀπό ὅσα αὕτη ὑπέρ αὐτοῦ ἔπραξεν ἀγαθά.

Μετατεθείς εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν ὑπηρέτησεν ἐπί δεκαπενταετίαν ὅλην ὡς Ἐφημέριος Ἱεροκῆρυξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Ζώνης Κυψέλης. Διετέλεσε Προϊστάμενος τοῦ Γραφείου Ποιμαντικῆς τῶν φυλακῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ὡς καί Ἐφημέριος τῶν φυ­λακῶν Ἀβέρωφ.

Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, ἀναγνωρίζουσα τάς ἱκανότη­τας αὐτοῦ, τοῦ ἀνέθεσε τήν διερεύνησιν τῆς δυνατότητος καί τελι­κῶς τήν ἵδρυσιν δεκατριῶν νέων Ἐνοριῶν ἐντός τῶν ὁρίων Αὑ­τῆς, καθῆκον τό ὁποῖον ἐπετέλεσεν μετά χαρᾶς καί ἀρτίως. Ἀπό τῆς 30ης Ἰανουαρίου 1985 καί ἕως τῆς ἐκλογῆς του εἰς Ἐπίσκοπον ὑπηρέτησεν ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος - Ἐφημέρι­ος καί κατά διαστήματα Πρό­εδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀθηνῶν.

Κατά περιόδους, κατά τό διάστημα τῆς θερινῆς ἀδείας του ἐθε­ώρει μεγάλην εὐλογίαν νά διακονῇ ὡς ἁπλοῦς Ἐφημέριος – μίαν δέ φοράν καί ὡς Πρωθιερεύς – εἰς τό Πανελλήνιον Ἱερόν Ἵδρυμα Εὐαγ­γελιστρίας Τήνου, ἀρνούμενος πᾶσαν ἀμοιβήν, ἀκόμη καί ὅταν πιε­στικῶς τοῦ προετείνετο.

Τήν 1η Δεκεμβρίου 1984 τοῦ ἀνατέθησαν τά καθήκοντά τοῦ Ἀ­ναπληρωτοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τήν 26ην Αὐγούστου 1992 τά καθήκοντα τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ ἰδίου Ὀργανισμοῦ εἰς διαδοχήν τοῦ τότε ἐκλεγέντος Ἀρχιεπισκόπου Τιράννων καί πάσης Ἀλβανίας κ.κ. Ἀναστασίου. Ἀπό τοῦ Νοεμβρίου τοῦ ἔ­τους 1996 μέχρι τοῦ Μαρτίου τοῦ 1997, δηλαδή μετά τήν εκλογή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί­του Φθιώτιδος κ. Νικολάου, ἀνέλαβεν ἐπί πλέον καί τήν Διεύθυνσιν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας. Ἡ διακο­νία εἰς τάς θέσεις αὐτάς συνετέλεσεν εἰς τήν πανθομολογούμενον καταξίωσίν του ἀνά τόν Ὀρθόδοξον κόσμον. Τοῦτο δέ ἀπέδειξαν αἱ εἰδικαί ἐπιστολαί, αἱ ὁποῖαι ἐστάλησαν αὐτῷ μετά τήν παραίτησίν του. Ἅπαντες οἱ Προκαθήμενοι τῶν Πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων, πολλοί Πρόεδροι Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ὅλοι οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται Ἱεραποστολικῶν Μητροπόλεων τῆς ἀλλοδαπῆς, πλη­θώρα Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπέστειλαν ἐπιστολάς ἐκφράζοντες τάς θερμάς αὐτῶν εὐχαριστίας διά τήν πολυεπίπεδον στήριξιν καί τό πολυσχιδές ἔργον τοῦ κορυ­φαίου Ἱεραποστολικοῦ Ὀργανισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ὁ ὁποῖος ἐπί τῶν ἡμερῶν τῆς διοικητικῆς εὐθύνης τοῦ ἀοιδίμου ὑπερέβη πᾶ­σαν προσδοκίαν καί ἀνελίχθη εἰς οὐσιαστικόν ἐργαλεῖον ποιμαντι­κῆς διακονίας, ἀλλά καί ἀποτελεσματικός τρόπος διεισδύσεως εἰς τόν λαόν πρός εὐαγγελισμόν αὐτοῦ.

 Το 2001 παρῃτήθη τῆς θέσεως τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀ­ποστολικῆς Διακονίας, ἐπικαλούμενος τήν μεγάλην ἡλικίαν αὐτοῦ καί τονίζων ὅτι εἰς τήν θέσιν ταύτην χρειάζεται ὄχι μόνον πεπειρα­μένος, ἀλλά καί μέ ἀκαμίας δυνάμεις Κληρικός. Ἐνδεικτικῶς ἀναφέ­ρομεν ὅτι κατά τήν παρίατησίν του πέραν τοῦ ὄγκου τοῦ πνευματι­κοῦ του ἔργου, ἀφῆκε καί ἕν ἰδιαιτέρως μεγάλον ποσόν εἰς τούς λο­γαριασμούς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας. Ἐνδεχομένως, εἰς ἕναν ἐ­ξοδιαστικόν λόγον νά μή ἔχῃ θέσιν μία τοιαύτη ἀναφορά. Πλήν ὅ­μως, εἶναι ἕνας τρόπος νά καταδειχθῇ ἡ συνέπεια τοῦ Ἁγίου Κληρι­κοῦ καί νά καταγραφῇ τό μέγεθος τῆς προσφορᾶς τῆς θυσιαστικῆς Ἱερωσύνης. Γιατί εἰς ποίαν στατιστικήν μπορεῖ νά ἀποτυπωθῇ τό δά­κρυ τῆς μετανοίας κάτω ἀπό τό ἐπιτραχήλιο τοῦ Πνευματικοῦ; Ἤ ποῖος ἀριθμός δύναται νά ἀποδώσῃ τήν ἀπήχησιν εἰς τάς ψυχάς καί τήν ὠφέλειαν ἑνός Χριστοκεντρικοῦ Κηρύγματος; Ἤ πῶς μπορεῖ νά κατανοηθῇ μέ με­τρήσιμα μεγάθη ἡ σμίλευσις τῆς κάθε ψυχῆς ἀπό τόν ὑπεύθυνο ποι­μένα; Τό ἔργον, ὄχι μόνον τοῦ προκειμένου μετα­στᾶντος, ἀλλά τοῦ κάθε Ἱερέως, δέν εἶναι ἀποτιμητό μέ ἀριθμητικά μεγέθη καί διά τοῦ­το εἶναι ἀνεκτίμητο.

          Κυρίαρχος σταθμός εἰς τήν ζωήν τοῦ ἀοιδίμου ὑπῆρξεν ἡ 25 Ἰανουαρίου 1995, ὁπότε κατόπιν προτάσεως τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιε­πισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Σεραφείμ ἐξελέγη ὑπό τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας Τιτουλάριος Ἐπίσκοπος ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Χριστουπόλεως, χειροτονηθείς τήν  27η τοῦ ἰδίου μηνός, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν κυροῦ Νι­κοδήμου καί πλειάδος Ἀρχιερέων, εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τῶν Ἀ­θηνῶν. Ἀπό τῆς ἐκλογῆς του διηκόνησεν ὡς Βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ ἑκάστοτε Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, μετά προσηλώσεως εἰς τό γράμ­μα καί τό πνεῦμα τῶν Ἱερῶν Κανόνων, καθιστάμενος ἀντικείμενον σεβασμοῦ καί ἀγάπης ἀπό τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Τήν 11ην Ἰουνίου 2008 μέ ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συν­όδου κατόπιν προτάσεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθη­νῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου Β’, ἡ Ἐπισκοπή Χριστουπό­λεως ἀνυψώθη εἰς Μητρόπολιν καί ὁ ἀοίδιμος ἐξωνομάσθη Τιτουλά­ριος Μητροπολίτης.

Ἔσχεν τήν ἀπό Θεοῦ εὐλογίαν τῶν πολλῶν καί ἀφοσιωμένων πνευματικῶν τέκνων, πολλά ἐκ τῶν ὁποίων ἐποδηγέτησεν εἰς τό Ἱε­ρόν Θυσιαστήριον. Περίπου διακόσιοι Κληρικοί, ἐν οἷς προεξάρχουν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ καί ὁ Σεβα­σμιώτατος Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος, εἶχον πνευματικόν δεσμόν μετά τοῦ μεταστᾶντος, εἴτε συμμαρτυρῶν εἴτε χειροτονῶν πολλούς ἐξ αὐτῶν.

          Μαρτυρούμενον ὑπο πολλῶν ὅτι ὑπό ἀνθρώπων ἐπικράνθη. Ὅμως, διά τόν πατέρα Πέτρον, ὅπως ἐπέμεναν οἱ πάντες νά τόν προσφωνοῦν, ἀκόμη καί μετά τήν εἰς Ἐπίσκοπον ἐκλογήν του, αὐτά ἦσαν καιρικαί περιστάσεις, τάς ὁποίας γνώριζε νά ἀντιπαρέρχηται διότι κατανοοῦσε ὅτι μόνον ἔτσι τῷ ὄντι «εἰρήνην ἔχομεν πρός τόν Θεόν», ἀλλά καί γενόμεθα καινοί ἄν­θρωποι, ποιοῦντες εἰρήνην καί εὐαγγελιζόμενοι εἰρήνην τοῖς μα­κράν καί ἐγγύς. «Νά συγχωρεῖς, νά συγχωρεῖς, νά συγχωρεῖς» ἦτο ἡ ἐπανειλημμένη παρακαταθήκη αὐ­τοῦ εἰς τά πνευματικά του τέκνα καί δή τούς Κληρικούς.

          Διά τοῦτο ἱστάμενοι πρό τῆς Σεπτῆς Σωροῦ τοῦ τιμίου Λειψά­νου σου Πανιερώτατε, μόνον τά Παύλεια λόγια δυνάμεθα νά ἀνα­φωνήσωμεν: «ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων τήν εἰρήνην, τῶν εὐαγγελιζομένων τά ἀγα­θά» (Ρωμ. 10, 15).

          Ἔστω ἡ μνήμη σου ἀγήρως ἐν τῇ ἀφθίτῳ μακαριότητι. Ἀμήν.

 

 

 

 

  

δείτε περισσότερα »
«Υπερασπίζοντας την Πατρίδα, προστατεύετε την Πίστη και την Οικογένεια»
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 29/12/2012

(I.M.Διδυμοτείχου)Τους στρατιώτες που υπηρετούν στα Ελληνικά Φυλάκια της μεθορίου επισκέφθηκε το διήμερο 27 και 28 Δεκεμβρίου ε.ε. ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ευχόμενος στα στρατευμένα νειάτα της Πατρίδας για τις εορτές του αγίου Δωδεκαημέρου.

Ο Σεβασμιώτατος απευθυνόμενος στους ακρίτες μας τους είπε ότι υπερασπίζοντας την Πατρίδα προστατεύουν την πίστη και την οικογένεια. Ειδικότερα ο Σεβασμιώτατος την 27.12.2012 επισκέφθηκε τα Ελληνικά Φυλάκια Μαύρου Όγκου και 126 κοντά στο Σουφλί, συνοδευόμενος από επιτελείς της 50ης Ταξιαρχίας και την επομένη 28.12.2012 επισκέφθηκε τα Ελληνικά Φυλάκια Μαρασίων, Καστανεών και Πετράδων, συνοδευόμενος από τον Στρατηγό Χρήστο Χαλκίδη, Διοικητή της 16ης Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού. Ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη το Στρατηγό και τους αξιωματικούς για το ακμαίο ηθικό του Στρατού μας. Οι στρατιώτες της Μεραρχίας και των Φυλακίων υποδεχόμενοι το Σεβασμιώτατο έψαλλαν τα κάλαντα.

Το απόγευμα της 28.12.2012 ο Σεβασμιώτατος υποδέχθηκε στον Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερωτρίας Διδυμοτείχου το Σεβ. Μητροπολίτη Aλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμο, ηγούμενο ομίλου συνεργατών και στη συνέχεια τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος Αρχιμ. Δαμασκηνό Καμιέτη, ο οποίος συνοδεύοντας τα στελεχη του νεανικού έργου της Ι.Μ. Δημητριάδος επισκέπτεται κατ'αυτάς τη Θράκη. 

δείτε περισσότερα »
Ιερώνυμος: Συνεργασία για την παραχώρηση εκκλησιαστικής γής
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 28/12/2012

Τις θέσεις του για την παραχώρηση γης, απ' ό,τι έχει απομείνει στην Εκκλησία, σε όποιους νέους ανέργους επιθυμούν να την καλλιεργήσουν, επανέλαβε ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος, ενώ αναφέρθηκε και στην αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, προς όφελος του λαού. 

Μετά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στη Μονή Πετράκη και στην αίθουσα της Ιεράς Συνόδου, ο αρχιεπίσκοπος είπε ότι η Εκκλησία επιθυμεί τη βοήθεια της Πολιτείας σ΄αυτή την πρωτοβουλία, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η παραχώρηση της εκκλησιαστικής γης, με διαφάνεια.

 

δείτε περισσότερα »
Η εορτή του Αγίου Στεφάνου στην Αρναία
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 28/12/2012

(Ι.Μ. Ιερισσού) Μέ μεγαλοπρέπεια γιορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Πρωτομάρτυρος καί Πρωτοδιακόνου Στεφάνου στόν ἑορτάζοντα Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Στεφάνου τῆς Ἀρναίας καθώς καί τά 200 χρόνια ἀπό τήν ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ (1812-2012).

Ἀφ’ἑσπέρας Τετάρτη 26/12 κατά τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου  κ.κ. Θεόκλητος καί ἐκήρυξε τόν λόγον ὁ Παν/τος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης.

Μετά τόν Ἑσπερινό πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα τοῦ Δημαρχείου ἐκδήλωση γιά τά 200 χρόνια τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας. Στήν ἐκδήλωση μίλησαν:

α) Ὁ κ.Δημ. Κύρου ἐκπαιδευτικός-ἱστορικός μέ θέμα: «Ἱστορικά καί Ἐκκλησιαστικά στιγμιότυπα ἀπό τήν ζωή 200 χρόνων τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας».

β) Ὁ Παν/τος Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης μέ θέμα: «Ἡ τιμή τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου στήν Ἀρναία».

Στή συνέχεια προβλήθηκαν ἱστορικές φωτογραφίες τοῦ Ναοῦ καθώς καί βίντεο ἀπό τήν ζωή τοῦ Ναοῦ, πανυγήρεις, ἐπισκέψεις τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, τῶν Ἀρχιεπισκόπων Χριστοδούλου καί Ἱερωνύμου καί τήν καταστροφή τοῦ Ναοῦ ἀπό πυρκαϊά στίς 5/9/2005.

Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβ. κ. Θεόκλητος, ὁ ὁποῖος τόνισε «τήν ἀνάγκη νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀποκατάσταση τοῦ Ναοῦ μέ τήν βοήθεια ὅλων».

 

Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Στεφάνου , Πέμπτη 27/12/2012 τό πρωῒ τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καί πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου καί συλλειτουργούντων τῶν Σεβ. Ἀρχιερέων Κασσανδρείας Νικοδήμου, Λαγκαδᾶ Ἰωάννου, Θεουπόλεως Παντελεήμονος καί Ἱερισσοῦ Θεοκλήτου. Τόν πανυγηρικόν τῆς ἡμέρας  κήρυξε ὁ Σεβ. Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης. Μετά τήν Θεία Λειτουργία ἀκολούθησε μεγαλοπρεπής Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Πρωτομάρτυρος Στεφάνου στούς δρόμους τῆς Ἀρναίας μέ τήν συνοδεία τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Ἀριστοτέλη.  

  

δείτε περισσότερα »
Το Πρωτοχρονιάτικο εορταστικό μήνυμα του Μητροπολίτη Κεφαλληνίας
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 28/12/2012

Χρόνια πολλά αδελφοί μου,

Χαρούμενον και ευτυχισμένον το νέον έτος  2 0 1 3

Κάθε νέος χρόνος που προστίθεται εις την ζωήν μας είναι ευλογία του Θεού και πρέπει να τον δεχθούμε ως μια νέα ευκαιρία διά να απολαύσωμεν  τα υλικά και πνευματικά αγαθά της ζωής αυτής, αλλά και να αυξήσωμεν την πίστιν μας προς τον Θεόν και την αγάπην μας προς την Εκκλησία, διά  να είμεθα άνθρωποι του Θεού.

Εφέτος όμως, εις το ξεκίνημα αυτής της νέας χρονιάς στεκόμαστε με ανάμικτα συναισθήματα, με συναισθήματα μελαγχολίας λόγω των καταστάσεων που διανύωμεν, αλλά και χαράς και αισιοδοξίας για το νέο ξεκίνημα που μας περιμένει.

Έτσι αδελφοί μου, για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά χρειάζεται περισσότερη πίστη εις τον Θεόν της αγάπης, που δεν άφησε και δεν θα αφήσει ποτέ τον άνθρωπο ἐρμαιο των λαθών και των παθών του και για να αποκτήσουν αι  ευχαί που ανταλλάσουμε νόημα και αξία.

Αδελφοί μου,

Καμία κρίση δεν θα μπορέσει να ξεπερασθεί εάν δεν αλλάξουμε νοοτροπία, τόσο προσωπικά όσο και συλλογικά. Και αυτή η αλλαγή δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν δούμε με πνευματικό ήθος τόσο τον χρόνο όσο και την ζωή μας, εάν δεν αφήσουμε τον Χριστό να δώσει με τον τρόπο και το θέλημά Του τις απαντήσεις που αναζητούμε, εάν δεν εμπιστευθούμε το έλεός Του το οποίο μας καταδιώκει «πάσας τας ημέρας της ζωής ημών» (Ψαλμ. 33).

Αυτή η αλλαγή ας είναι και η ευχή για όλους! Καλή κι ευλογημένη χρονιά!

ΧΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ

                            Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΣΑΣ

                       Ο  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

δείτε περισσότερα »
Αγρυπνία επί τη μνήμη των Αγίων Παίδων στην Παναγία Ελευθερώτρια Κοκκιναρά
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 27/12/2012

Ενημερώνουμε τους ευλαβείς Προσκυνητές μας, ότι την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012, θα τελεσθεί εις τον Ιερό Ναό Παναγίας Ελευθερώτριας Κοκκιναρά, αγρυπνία επί τη μνήμη των Αγίων Παίδων (29/12), των υπό του Ηρώδους αναιρεθέντων, η οποία θα ξεκινήσει στις 6:30 μ.μ. Κατά την διάρκεια της αγρυπνίας, θα τεθούν προς προσκύνηση ιερά λείψανα των Αγίων Παίδων, τα οποία φυλάσσονται εις τον Ιερό Ναό.  

δείτε περισσότερα »
Μήνυμα επί τω νέω έτει του μητροπολίτη Σερρών
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 27/12/2012

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ὁ φιλάνθρωπος Θεός καί Πατέρας μας «ὁ καιροὺς ἢ χρόνους ἐν τῇ ἰδία ἐξουσία θέμενος» (Πράξ. 1, 7) μᾶς ἀξιώνει σήμερα νά εἰσερχόμεθα στό νέο ἔτος 2013. Ὑποδεχόμεθα σήμερα αὐτό τό νέο χρονικό ὁρόσημο γιά τήν ζωή μας πού ἔχει σημειολογία μιᾶς νέας ἀρχῆς, ἐφοδιασμένοι μέ τίς ὄμορφες ἀλλά καί τίς δύσκολες ἐμπειρίες τῆς ζωῆς μας καί προσβλέπο­ντας μέ αἰσιοδοξία, εὐγενῆ ὄνειρα καί κυρίως μέ πίστη στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μας στό μέλλον, πού ἀνοίγεται μπροστά μας περιβεβλημένο μέ τήν γοητεία ἀλλά καί τήν ἀγωνία τοῦ ἀγνώστου. Γιά τόν ἄνθρωπο τῆς πί­στεως ὁ χρόνος στήν συνολική του θεώρηση εἶναι ἕνα δῶρο τοῦ ἁγίου Θε­οῦ μέ τό ὁποῖο πιστωνόμεθα ὅλοι μας καί γιά τήν ἀξιοποίηση τοῦ ὁποίου ἔχουμε εὐθύνη. Ἡ προσωπική μας πορεία μέσα στόν χρόνο μοιάζει μέ ἕνα συναρπαστικό ταξίδι στό ὁποῖο ὅμως δέν ὑπάρχει οὔτε στάση, οὔτε ἐπι­στροφή. Αὐτή ἡ διαδρομή μας τέμνεται σταυρικῶς μέ τήν αἰωνιότητα μέ­σα ἀπό τήν συνάντησή μας μέ τόν Θεό, βιώνεται ὅμως καί ὡς συνοδοιπο­ρία, στήν ὁριζόντια διάστασή της μέ τόν ἀδελφό μας, τόν συνάνθρωπό μας. Αὐτόν τόν χρόνο πού ἀποτελεῖ καί αὐτός δημιουργία τοῦ ἀγαθοῦ Θε­οῦ, ἁγίασε μέ τήν ἐνανθρώπησή του ὁ Κύριός μας, ὁ Ὁποῖος καί μᾶς τόν προσφέρει ὡς στάδιον ἀγώνων καί παλαισμάτων πνευματικῶν πού φωτί­ζουν τό μυστήριο τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καί σωτηρίας μας. Ὁ χρόνος τῆς πα­ρούσης ζωῆς κατανοεῖται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας εὐχαριστιακά καί σωτη­ριολογικά. Τό «νῦν» τοῦ παρόντος βίου μας, ἐξαγιαζόμενο καί φωτιζόμενο ἀπό τήν ἄκτιστη καί αἰώνια χάρη τοῦ Θεοῦ καί νοηματοδοτούμενο ἀπό τόν προσωπικό μας ἀγῶνα προετοιμάζει τό «ἀεί» τῆς καινῆς κτίσεως. Μέ­σα στόν λειτουργικό της χρόνο ἡ Ἐκκλησία μας μετατρέπει τό παρόν τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης σέ αἰωνιότητα καί τήν κτίση συνολικά σέ «Βασι­λεία τοῦ Θεοῦ». Μέσα ἀπό αὐτή τήν βαθειά φιλάνθρωπη προοπτική κα­λούμεθα νά ἀξιοποιήσουμε συνετῶς καί ἐπωφελῶς τόν χρόνο τῆς ζωῆς μας, ὥστε αὐτός νά ἀντικατοπτρίζει τελικῶς τήν ποιότητα τῆς πίστεως καί τοῦ ἤθους μας καί τόν συνολικό προσανατολισμό τῆς ζωῆς μας.

Ἀδελφοί μου,

Ἡ νέα χρονιά πού ξεκινᾶ ἀπό σήμερα καί τήν ὁποῖα ἐμπιστευόμε­θα μέ χρηστές ἐλπίδες στήν πρόνοια τοῦ Ἁγίου Θεοῦ εὔχομαι νά εἶναι κα­τά πάντα εὐλογημένη, καρποφόρος, εἰρηνική, σωτήριος καί ἁγία. Γιά νά γίνουν ὅμως οἱ εὐχές αὐτές πραγματικότητα πρέπει νά συμβάλωμεν ἀπο­φασιστικά καί ἐμεῖς μέ ἀταλάντευτη βούληση καί σκληρό προσωπικό ἀ­γῶνα. Ὁ δρόμος εἶναι τραχύς ἀλλά εὐλογημένος. Οἱ κρίσεις καραδοκοῦν ἀλλά ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ χαλυβδώνει τήν θέλησή μας νά ἐξέλθουμε ὄχι μόνον νικητές ἀλλά κυρίως πιό σοφοί καί συνετοί. Τά οἰκονομικά προβλή­ματα εἶναι πιεστικά ἀλλά ἡ ἀγάπη καί ἡ ἀλληλεγγύη ἀπεργάζονται τήν ἔξοδο ἀπό τήν ἐγωιστική μας αὐτάρκεια καί σφυρηλατοῦν τήν συνοχή τοῦ κοινωνικοῦ μας ἰστοῦ. Πρωτίστως ὅμως ἔχουμε ἀνάγκη μετανοίας εἰλικρι­νοῦς, εἴτε ὡς πρόσωπα, εἴτε ὡς κοινωνία, εἴτε ὡς πατρίδα καί κόσμος, ὥ­στε δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου νά ἐλκύσουμε στήν ζωή μας τήν φωτιστική καί εἰρηνοποιό χάρη τοῦ Θεοῦ καί ὁμονοοῦντες νά πορευθοῦμε στόν δόλιχο τοῦ παρόντος βίου «ἐν φόβῳ καί τρόμῳ» ἐργαζόμενοι γιά τήν σωτηρίαν μας (Φιλ. 2, 12) καί «ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν ὅτι αἱ ἡμέραι  πονηραί εἰ­σίν» (Ἐφ. 5, 16).

Αὐτήν τήν ἑορταστική ὅμως ἡμέρα δέν θά πρέπει νά παραβλέψου­με καί τό γεγονός ὅτι ὁ χρόνος πού ἤδη ὑποδεχθήκαμε ἔχει μία ἰδιαίτερη ἀξία καί βαρύτητα γιά τήν μεγαλώνυμη καί ἑλληνικώτατη πόλη τῶν Σερρῶν καί τήν εὑρύτερη περιοχή μας. Συμπληρώνονται 100 χρόνια ἐλεύ­θερης ζωῆς. Αὐτή ἡ ἐπέτειος εἶναι ἀναγκαῖο νά ἑορτασθεῖ σεμνοπρεπῶς ἀλλά καί οὐσιαστικῶς. Πηγή ἐμπνεύσεώς μας ἄς εἶναι οἱ ἀθάνατοι πρω­ταγωνιστές αὐτῆς τῆς ἐποποιίας πού μέ κορυφαῖο τόν μάρτυρα καί ἤρωα Μητροπολίτη Σερρῶν Ἀπόστολο Χριστοδούλου προετοίμασαν τό «ἐθνικό Πάσχα τῶν Σερραίων», καί ἀγωνίσθηκαν μέ γενναιοψυχία ὥστε νά ἀνα­τείλει ἡ τρισευδαίμων ἡμέρα τῆς ἐλευθερίας γι’ αὐτόν τόν μαρτυρικό τό­πο, μετά ἀπό σκληρή καί ἀπαράκλητη σκλαβιά 530 ἐτῶν στόν ἐξ Ἀνατο­λῶν κατακτητή.

Εὔχομαι καί προσεύχομαι ἐκτενῶς πρός τόν φιλάνθρωπο Θεό καί Δεσπότη τοῦ παντός νά εὐλογήσει δαψιλῶς τό νέο ἔτος 2013 ἀπό τόν ἀ­κένωτο πλοῦτο τῆς ἀγάπης Του ὥστε νά εἶναι γιά ὅλους μας, τόν ἱερό
κλήρο, τίς μοναστικές ἀδελφότητες, τούς ἄρχοντες καί τόν φιλόχριστο καί εὐγενῆ λαό τῆς ἁγιοφυλάκτου ἐπαρχίας μας, γιά τήν πατρίδα μας καί τόν κόσμο ὁλόκληρο, ἔτος εὐλογίας, σωτηρίας, ὑγείας, εἰρήνης καί προκο­πῆς.

 

Εὐλογημένο καί σωτήριο τό νέο ἔτος 2013.

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός τόν Κύριο.

 

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

 

 

  

δείτε περισσότερα »
Οι χιονοδρόμοι εορτάζουν τον προστάτη τους Άγιο Σεραφείμ του Σάρωφ
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 27/12/2012


Από την Επιτροπή Διοικήσεως του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου, τον Σύλλογο Χιονοδρόμων- Ορειβατών Βέροιας και την Επιτροπή Ανεγέρσεως του Ιερού Ναού Αγίου Σεραφείμ
Ανακοινώνεται ότι: Την 3η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη, εορτή του Αγίου Σεραφείμ προστάτου Αγίου των Χιονοδρόμων, πανηγυρίζει ο ομώνυμος Ναός στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2012

Ώρα 09.30 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
Ώρα 11.00 Επιμνημόσυνη δέηση-τρισάγιο, υπέρ των ψυχών των αποβιωσάντων Μελών και φίλων του Σ.Χ.Ο. Βεροίας.
Ώρα 11.30 Δεξίωση προσκεκλημένων.

Καλούνται τα μέλη, οι αθλητές και αθλήτριες του Σ.Χ.Ο. Βεροίας, φίλοι της χιονοδρομίας, του χιονιού και του βουνού να παραστούν στον εορτασμό.

Βέροια , Δεκέμβριος 2012 

δείτε περισσότερα »
Εόρτιο μήνυμα του Μητροπολίτη Γλυφάδας για το νέο έτος
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 27/12/2012

«Η Εκκλησία δεν εορτάζει κοσμικώς, αλλά θεοπρεπώς και όλα τα κάνει γιορτή, και τον χρόνο και την ζωή, και τον θάνατο» αναφέρει μεταξύ άλλων στο εόρτιο μήνυμά του για το 2013 ο Μητροπολίτης Γλυφάδας Παύλος.

“Ἀδελφοί μου καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,Ἕνα ἑόρτιο μήνυμα ἔχει σχέση πάντοτε, μέ τό περιεχόμενο τῆς ἑορτῆς, πού δίνει ἀφορμή, γιά τίς εὐχές, πού ἐμπεριέχονται σ’ αὐτό. Εἶναι δόκιμον λοιπόν, νά μελετήσουμε τό Συναξάρι τῆς σημερινῆς ἡμέρας, προκειμένου νά γνωρίσουμε τό περιεχόμενο τῆς ἑορτῆς:

«Τῇ πρώτῃ τοῦ μηνός ἑορτάζομεν 

δείτε περισσότερα »
Ο παπα-Θανάσης, σύμβολο της Γιαννιώτικης γης...
Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 27/12/2012

ierovima.gr-Με μια εμβληματική μορφή της Χριστιανοσύνης (φωτό) και τα μικρά παιδιά που με στοργή φροντίζει, βρέθηκαν οι παίκτες του ΠΑΣ  ΓΙΑΝΝΙΝΑ. Οι ποδοσφαιριστές μοίρασαν μπάλες και αυτόγραφα στα παιδάκια της Μονής Ντουραχάνι και είδαν από κοντά τον μοναχό-σύμβολο της Γιαννιώτικης γης που στις όχθες της λίμνης ξέρει να ποτίζει μόνο με αγάπη τα πονεμένα αγγελούδια. Ο παπά Θανάσης βοηθά και φυλακισμένους καθώς και κάθε συνάνθρωπό του που έχει πραγματικά ανάγκη.  

Δίπλα από το καμποχώρι των Λογγάδων, απέναντι από τα τζαμιά της πόλης των Ιωαννίνων, στη βορειοανατολική πλευρά της λίμνης  

δείτε περισσότερα »

Σελίδες : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673