Η Διαθήκη του μακαριστού Μητροπολίτη Γερμανού

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 05/04/2023

πηγή orthodoxostypos.gr

"Ἡ Διαθήκη μου

Εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Σήμερα τὴν 2αν τοῦ νέου ἔτους 2023, ἡμέρα Δευτέραν μετὰ ἀπὸ τὴν χθεσινὴν ὑπ’ ἐμοῦ τέλεσιν τῆς θείας Λειτουργίας στὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου Γαστούνης, συντάσσω τὴν Διαθήκη μου ἰδιογράφως, ἡ ὁποία ἔχει οὕτως:

Δοξάζω, ὑμνῶ καὶ μεγαλύνω τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, εἰς τὴν Ὁποίαν ὀφείλω τὸ πᾶν. Αὐτὴ μὲ ἐκάλεσε τὸ 1946 διὰ τοῦ ἐκ μητρὸς θείου μου Ἱερέως Γεωργίου Ψύλλα καὶ μὲ κατηύθυνε εἰς τὴν Ἱερατικὴν Σχολὴν Κορίνθου. Αὐτὴ μὲ ἐπροστάτευσε κατὰ τὸ διάστημα τῶν σπουδῶν μου στὴν Κόρινθον καὶ στὴν Θεολογικὴν Σχολὴν Ἀθηνῶν καὶ στὴν Στράτευσί μου 30 μῆνες. Αὐτὴ μὲ ὡδήγησε εἰς τὴν Ἠλείαν, στὸν Γέροντά μου ἀείμνηστον Μητροπολίτην, Ἠλείας Γερμανόν, ὥστε νὰ διακονήσω ὡς Κληρικὸς στὴν περιοχή, ποὺ γεννήθηκα καὶ ἐμεγάλωσα, στὴν Ἠλεία. Καὶ τέλος, ὅταν οἱ Ἀρχιερεῖς  ἐσκέπτοντο ἀγαθά ὑπὲρ ἐμοῦ καὶ μελετοῦσαν νὰ ἐκλεγῶ Ἐπίσκοπος Θεσσαλικῆς Μητροπόλεως, Ἐκείνη οἰκονόμησε ἔτσι τὰ πράγματα – ἄς εἶναι Πολυδοξασμένο τὸ Ὄνομά Της, ὥστε ὁ ἐλάχιστος ἐγὼ νὰ ἐκλεγῶ καὶ κατασταθῶ Ἐπίσκοπος Ἠλείας εἰς διαδοχὴν τοῦ συσπουδαστοῦ μου καὶ πνευματικοῦ ἀδελφοῦ μου ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἠλείας κυροῦ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, τοῦ Ἠλείου. Χίλιες Δόξες στὸν Κύριο!!!

Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Διακονία μου εἰς τὴν Ἠλεία – 60 ἔτη ἀπὸ διάφορες θέσεις, ἐφημερίου, Ἱεροκήρυκος, Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπισκόπου, Ἡγουμένου, Πρωτοσυγκέλλου καὶ Ἐπισκόπου, φυσικὸν εἶναι νὰ ἐλύπησα μερικοὺς καὶ θὰ ἐστεναχώρησα κάποιους ἄλλους διὰ διάφορα ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα.Ὅμως ποτὲ δὲν ἤθελα νὰ πικράνω ἤ περισσότερον νὰ βλάψω κανένα. Ὅ,τι ἔκανα, τὸ ἔκανα ἀπὸ ζῆλον πρὸς τὰ καθήκοντά μου ἤ ἀπὸ ἄγνοια καὶ ἀδυναμία.

Διὰ τοῦτο ἀπὸ ὅλους ζητῶ τὴν συγγνώμη τους. Ὅπως καὶ ἐγὼ συγχωρῶ ἐκ βάθους καρδίας πάντας καὶ δίνω σ’ ὅλους τὴν εὐχήν μου. Ὅταν ὁ Θεὸς θελήση νὰ μὲ μεταθέση εἰς τὸ ἐπουράνιο θυσιαστήριο, θὰ προσεύχομαι καὶ ἀπὸ ἐκεῖ διὰ τὸν Διάδοχόν μου Μητροπολίτην Ἠλείας καὶ Ὠλένης ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ καὶ διὰ τὴν σωτηρίαν τους καὶ τὴν κατὰ Θεὸν προκοπή τους παντὸς τοῦ Κλήρου καὶ τοῦ Λαοῦ τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἐπιθυμῶ ἡ ταφὴ τοῦ ἄψυχου καὶ ταλαιπωρημένου σώματός μου νὰ γίνη στὸ Κοιμητήριον τῶν Ἁγίων Πάντων τῆς ἕδρας τῆς Μητροπόλεως, στὸν Πύργον, δίπλα εἰς τὸν τάφον τοῦ Γέροντός μου Μητροπολίτου Ἠλείας ΓΕΡΜΑΝΟΥ, διὰ νὰ κοιμᾶμαι κοντά σας καὶ νὰ συν­αντηθῶ μὲ ὅλους κατὰ τὴν Δευτέραν Παρουσίαν τοῦ Κυρίου.

Τὰ κατὰ σάρκα ἀδέλφια μου εὐχαριστῶ διὰ τὴν πρὸς ἐμὲ ἀδελφική τους ἀγάπη καὶ δι’ ὅσα προσέφεραν σὲ ἐμὲ ἀγαθά. Τοὺς ἀφήνω τὴν εὐχή μου καὶ τὴν σύστασή μου νὰ μείνουν πάντα ἀγαπημένοι, ὅπως καὶ τὰ παιδιά τους, τὰ καλά μου ἀνήψια, τὰ ἐγγόνια τους καὶ τὰ δισέγγονά τους.

Πάντα λίγα ἀπὸ τὸν μισθό μου ὅσα μοῦ ἐχρειάζοντο διὰ τὴν συντήρησί μου. Ἰδιαίτερα δοξάζω καὶ διὰ τοῦτο τὸν Τριαδικὸν Θεόν ἡμῶν. Εἰς τὸ ἐπ’ ὀνόματί μου βιβλιάριον  καταθέσεων τοῦ μισθοῦ μου (Λογαριασμὸς 6135-010058-401 EUR Πύργου) ὑπάρχει σήμερα ὑπόλοιπον 11.129,13 Εὐρώ, τὰ ὁποῖα ἐπιθυμῶ  νὰ  εἰσπρα­χθοῦν ἀπὸ τὸ Δ. Συμβούλιον τοῦ Ἱδρύματος ΠΑΝΑΓΙΑ ἡ Καθολικὴ Γαστούνης, ὅπου ἔμεινα τὰ τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς μου καὶ μοῦ προσέφεραν ὅ,τι εἶχα ἀνάγκη.

Ὅσες ἄλλες Τραπεζικὲς καταθέσεις ἤ τὸ Ταχυδρομικὸν Ταμιευτήριον εὑρεθοῦν, δὲν εἶναι προσωπικές μου, ἀλλὰ ἀνήκουν εἰς τὰ Ἱδρύματα τῆς Μητροπόλεώς μας ἤ στὴν Ἱερὰ Μητρόπολιν Ἠλείας. Αὐτὰ γνωρίζει καλῶς τὸ Ταμεῖον καὶ τὸ Λογιστήριον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἠλείας. Ἐὰν τυχὸν εὑρεθῆ κάπου Λογαριασμὸς στὸ ὄνομά μου καὶ μοῦ ἀνήκουν τὰ χρήματα αὐτά, καὶ αὐτὰ ἐπιθυμῶ νὰ δοθοῦν εἰς τὸ Ἵδρυμα τῆς ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ Γαστούνης.

Τὰ Ἀρχιερατικά μου ἄμφια (στολές, μίτρες, πατερίτσες, δικηροτρίκηρα κ.λπ.) ποὺ ὑπάρχουν εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ἡλείας καὶ ἔχω μαζί μου στὸ Γηροκομεῖο ΠΑΝΑΓΙΑΣ Καθολικῆς Γαστούνης καὶ τὰ βιβλία μου ἐπιθυμῶ νὰ παραδοθοῦν εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ἠλείας.

Τὸ μικρὸ μπαστούνι τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Κορινθίας Δαμασκηνοῦ τοῦ μετὰ ταῦ­τα Ἀριεπισκόπου Ἀθηνῶν, νὰ παραδοθεῖ εἰς τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Κορίνθου ΔΙΟΝΥΣΙΟΝ.

Τὰ συγγραφικά μου δικαιώματα ἤ τὸ δικαίωμα ἐπανεκδόσεως τῶν βιβλίων μου ἀφήνω εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ἠλείας ὑπὲρ τῶν εὐαγῶν σκοπῶν αὐτῆς.

Εἰς τὸν ἁγνόν, τίμιον, ἐργατικώτατον καὶ ἀφοσιωμένον πρῶτον συνεργάτην μου καὶ Γενικὸν Ἀρχιερατικὸν Ἐπίτροπόν μου, Πρωτοπρεσβύτερον Ἠλίαν Παπαγγελήν, ἀφήνω ἕνα ἐπιστήθιον Σταυρὸν τῆς ἀρεσκείας του ὡς εὐλογίαν καὶ ἐνθύμιον τῆς ἄριστης συνεργασίας μας.

Εἰς τοὺς ἐκλεκτοὺς Πατέρες τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἡμῶν στὸν Πύργο  καὶ στὸ Ἐπισκοπεῖον Ἀμαλιάδος, ὡς καὶ τοὺς κατὰ τόπους Ἀρχιερατικοὺς Ἐπιτρόπους ἐπιθυμῶ ὁ Ποιμενάρχης μας ἅγιος Ἠλείας καὶ Ὠλένης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ νὰ δώση ἀπὸ ἕνα ράσο μου καὶ ἕνα ἀντερί, ὡς ἰδιαίτερη εὐλογία μου.

Εἰς πάντας τοὺς ἀγαπητοὺς μου Ἠλείους, Κληρικούς – Μοναχούς – Μοναχὰς καὶ Λαϊκοὺς ἀφήνω τὴν εὐχὴν μου καὶ τὶς αἰώνιες οὐράνιες προσευχές μου καὶ τοὺς παρακαλῶ νὰ προσεύχονται καὶ αὐτοὶ γιὰ μένα. Σύνδεσμος μεταξύ μας ἄς εἶναι ὁ Τριαδικὸς Θεὸς ἡμῶν, ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία μας καὶ ἡ κατὰ Χριστὸν ζωή μας.

Καλὴν ἀντάμωσιν, Ἀδελφοί, εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐ­ρα­νῶν μετὰ πάντων τῶν τῷ Τριαδικῷ Θεῷ ἡμῶν εὐαρεστησάντων Ἁγίων Του καὶ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων.

Εὐλογῶ πάντας, ὁ δὲ Τριαδικὸς Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΜΗΝ.

Ἐν Γηροκομείῳ Παναγία ἡ Καθολική, Γαστούνης

Γαστούνη 2-1-2023

ὑπογράφω τὴν Διαθήκην μου αὐτὴ τῇ ἐμοὶ χειρί

† Ὁ πρώην Ἠλείας, Γερμανός"