1922-2022: Πένθιμη κωδωνοκρουσία από την Ι.Μ. Θεσσαλονίκης

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 31/08/2022
Στὰ πλαίσια τῆς ἀφιέρωσης ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τοῦ ἔτους 2022, στὴν ἐπέτειο συμπλήρωσης 100 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ τοῦ 1922 καὶ μεταξὺ πολλῶν ἄλλων ἐκδηλώσεων Μνήμης, ποὺ ἔχουν ἤδη ξεκινήσει νὰ πραγματοποιούνται καὶ ἀπὸ πολλοὺς ἄλλους  φορεῖς, ἀνακοινώνεται ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ἡ ὑποστηρικτικὴ συμμετοχὴ σὲ ἐπετειακὴ Ἐκδήλωση Μνήμης, ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν προσεχῆ Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου 2022, σὲ συνδιοργάνωση μὲ τὴν ἀντιδημαρχία Διαδημοτικῆς Συνεργασίας καὶ Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης, στὸ παραλιακὸ μέτωπο της πόλης καὶ συγκεκριμένα στὸ ὕψος τοῦ Λευκοῦ Πύργου.
Κατὰ τὴν Ἐκδήλωση αὐτὴ θὰ τοποθετηθοῦν σὲ εἰδικὴ πλατφόρμα μέσα στὸν Θερμαϊκὸ ἑκατὸ (100) χάρτινα, βιοδιασπώμενα φαναράκια, τὰ ὁποῖα θὰ ἀνάψουν ἐθελοντὲς τῆς ΧΑΝΘ καὶ πρόσκοποι, γιὰ νὰ τιμηθοῦν μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ, τὰ ἑνάμισυ καὶ πλέον ἑκατομμύρια τῶν ψυχῶν τῶν ἀδελφῶν μας ποὺ χάθηκαν κατὰ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφή, ἐνῶ ταυτόχρονα θὰ παρουσιασθεῖ εἰδικὸς γιὰ τὴν περίσταση χορὸς μὲ φωτιὲς ἀπὸ τὴν χορευτικὴ ὁμάδα τοῦ Λαογραφικοῦ Συλλόγου Νέου Ῥυσίου «Ἡ 
Ἀρετσοῦ».
Στὴν ἐν λόγω Ἐκδήλωση ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης θὰ συμμετάσχει ὑποστηρικτικὰ, κατὰ τὴν στιγμὴ κορύφωσής της, μὲ 
συμβολικὴ πένθιμη κωδωνοκρουσία.
Γνωρίζομε, λοιπὸν, ὅτι αὔριο Πέμπτη, 1η Σεπτεμβρίου 2022, ἀκριβῶς στὶς 20:30 καὶ γιὰ πέντε (5) λεπτὰ συνεχῶς, θὰ κτυπήσουν σὲ πένθιμο ῥυθμὸ οἱ καμπάνες ὅλων τῶν ἱερῶν Ναῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ἀφενὸς μέν, γιὰ νὰ δηλωθεῖ ἡ παρουσία τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ συμμετοχὴ της στὴν ἀπόδοση ὀφειλόμενου χρέους στοὺς ἱερομάρτυρες, ἐθνομάρτυρες καὶ γενικῶς σὲ ὅλους τοὺς βιαίως τελευτήσαντες κατὰ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφή, ἀφετέρου δὲ γιὰ νὰ ἀναδειχθοῦν οἱ δράσεις ἐκεῖνες ποὺ θὰ ἀποτελέσουν ἀποτελεσματικὸ ἐμπόδιο λησμονιᾶς τῆς ἱστορικῆς μνήμης καὶ θὰ λειτουργήσουν ὡς ἐφαλτήρια ἀναστοχασμοῦ, ἀφετηρίες ὑπαρξιακοῦ ἐπαναπροσδιορισμοῦ.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης