Το Ναύπλιο τίμησε τον Πολιούχο του

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 01/02/2014

(φωτορεπορτάζ Ευάγ. Μπουγιώτης)Πολυαρχιερατική  θεία λειτουργία ανήμερα της εορτής του πολιούχου της πόλης Ναυπλίου Αγίου Αναστασίου  στον ναό εκεί που μαρτύρησε ο Άγιος, Σαββάτο 1 Φεβρουαρίου 2014.  Στην   αρχιερατική θεία λειτουργία που έγινε  χοροστάτησε  ο μητροπολίτης Άρτης Ιγνάτιος ,παρόντων  του Μητροπολίτη Ιλιού Αχαρνών και Πετρουπόλεως  Αθηναγόρα του θεοφιλέστατου επισκόπου Επιδαύρου  Καλλινίκου και του οικείου Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκταρίου. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας  ακολούθησε η λιτάνευση της ιερής εικόνας του Αγίου σε όλη την πόλη παρουσία των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών του Νομού.  Παραβρέθηκαν  ο ΥΠΕΚΑ Ιωάννης Μανιάτης ,ο υφυπουργός πολιτισμού και αθλητισμού Ιωάννης Ανδριανός ,ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης,  ο πρόεδρος του ΙΣΚΕ πατέρας Γεώργιος Σελλής,  ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδος Αναστάσιος Χειβιδόπουλος, ο δήμαρχος Ναυπλίου Δημήτριος Κωστούρος, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Α. Πουλάς ,ο πολιτευτής Β. Σιδέρης ,ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης του δήμου Ναυπλίου Χρήστος Γραμματικόπουλος, η διευθύντρια της ΔΕΥΑ Ναυπλίου Α. Μαντά κα.

 Ο Άγιος Αναστάσιος ο Νεομάρτυρας εκ Ναυπλίου

Ο Άγιος Αναστάσιος ήταν γέννημα και θρέμμα της πόλης του Ναυπλίου και έκανε το επάγγελμα του ζωγράφου. Αρραβωνιάστηκε την κόρη ενός χριστιανού, αλλά επειδή αυτή δεν είχε καλή ζωή, ο Αναστάσιος διέλυσε τον αρραβώνα. Οι συγγενείς όμως της κοπέλας έκαναν διάφορα σατανικά μάγια στον Αναστάσιο, για να τον εκδικηθούν με αποτέλεσμα ο Αναστάσιος να χάσει τα λογικά του. Εκμεταλλευόμενοι αυτή του την κατάσταση οι Τούρκοι, τον εξισλάμισαν. Αλλά όταν ο Θεός ευλόγησε και συνήλθε στα λογικά του, με θάρρος αποκήρυξε τον Ισλαμισμό και με γενναιότητα ομολόγησε τη χριστιανική του πίστη. Οι Τούρκοι, με διάφορες κολακείες και υποσχέσεις προσπάθησαν να τον μεταπείσουν, αλλά ο Αναστάσιος παρέμεινε ακλόνητος στη χριστιανική ομολογία του. Τότε στις 1 Φεβρουαρίου 1655, υπέμεινε μαρτυρικό θάνατο από τους Τούρκους, με διαμελισμό. Δηλαδή τον κατάσφαξαν με μαχαίρια. Το Ναύπλιο τον έκανε πολιούχο του και ωραίος ναός στολίζει την πόλη αυτή προς τιμήν του νεομάρτυρα αυτού.

 Η Παναγία τοϋ Ναυπλίου είναι συνδεμένη μέ τό μαρτύριο τοΰ Ναυπλιέως Νεομάρτυρος "Αναστασίου, πού οι Τούρκοι τόν βασάνισαν γιά τήν πίστη του στό Χριστό, τήν 1η Φεβρουαρίου 1655: έδώ κοντά, στην ελιά πού υπάρχει ακόμη στή βορινή τοϋ ναοϋ πλευρά. Στό Νέο Μαρτυρολόγιο «ό Σάπφειρος» καταγράφεται ό βίος καί τό μαρτύριο του ' Αγίου "Αναστασίου (Λαμπρυνίδου, Ή Ναυπλία, ό.π., ο. 99).

«Ό"Αγιος Νεομάρτυς "Αναστάσιος ό Ναυπλιώτης, ό έν Ναυπλίω μαρτυρήσας ένέτει ΑΧΝΕ, εις λεπτά τμηθείς τελειούται.

Αναστάσιε, συγκοπείς σαρκός μέλη,άρτιος έσται έσχατη άναστάσει».«Ούτος ό ευλογημένος ήτο γέννημα καί θρέμμα τοϋ Ναυπλίου καί ζωγράφος επιτή­δειος εις τήν τέχνην. ' Αρραβωνιάσθη δέ έκεΐ ενός χριστιανού θυγατέρα καί εις ολίγας ημέρας ήκουσε κάποια σφάλματα διά τήν άρραβωνιαστικήν του καί τήν παραίτησε. Οι δέ συγγενείς τής κόρης του έκαναν μαγικά διά να την αγαπήσει και να την πάρη. Όθεν εις ολίγον καιρόν ενέργησαν τά μαγικά καί εύγήκεν ό νέος από τον νουν του και  έπεριπάτει ένθεν κάκεϊθεν.' Ο δέ θεός τόν έλυπήθη καί εις ολίγας ημέρας τοϋ έδωκε τήν ύγείαν του, καί ερχόμενος εις εαυτόν βλέπει ότι είναι Τούρκος καί έφόρει εις τήν κεφαλήν άσπρο σαρίκι· καί παρευθύς τό έρριψεν εις τήν γήν καί ήρχισε νά βοά μέ μεγάλην βοήν παρρησία μέσα εις τό πλήθος τών Τούρκων, έγώ χριστιανός ήμην καί χριστιανός είμαι καί χριστιανός θέλω είμαι. Οι δέ Άγαρηνοί. ώς τόν εϊδον πώς μετε-νόησεν. έτρεξαν επάνω του μέ μεγάλην όρμήν καί δέρνοντες καί οπρώχνοντες τόν έωερον εις τόν κριτήν, όστις έπασχεν μέ τρόπους απατηλούς, πότε κολακεύοντας, πότε άπειλοϋντας. διά νά τόν χωρίση τής πίστεως τών Χριστιανών, άλλ' ό μάρτυς εις ουδέν ταύτα έλογίαζεν. άλλ' έστεκεν ακλόνητος καί έλεγε παρρησία: «Δέν αρνούμαι έγώ τόν Κύριόν μου ' Ιησούν Χριστόν, τόν άληθινόν Θεόν, άλλα πιστεύω καί προσκυνώ αυτόν, ώς ποιητήν καί σωτήρα μου, τήν δέ ίδικήν σας πίστιν ουδέν ποσώς τήν χρειά­ζομαι, άλλα αποστρέφομαι καί σας καί τόν προφήτην σας». Ταϋτα άκουσας ό κριτής διέταξε νά τόν αποκεφαλίσουν, άλλ' οι Αγαρηνοί δέν τόν ήκουσαν άλλ' ευθύς όπου τόν εύγαλαν άπό τό κριτήριον ώρμησαν κατ" επάνω του, ώσποτε οι Ιουδαίοι εις τόν πρωτομάρτυρα Στέφανον, καί άλλοι μέ ξύλα. άλλοι μέ ξίφη. άλλοι μέ μαχαίρας έκατα-τρυπούσαν τό σώμα τοϋ μάρτυρος, έως ότου τό άκατάκΰψαν εις λεπτά κομμάτια. Καί ούτως έτελειώθη ό ευλογημένος Αναστάσιος καί έλαβε τοϋ μαρτυρίου τόν στέφανον, κα; τώρα άγάλλεται εις τόν χορόν των μαρτύρων εις δόξαν Πατρός, Υιού καί' Αγίου Πνεύματος».