Ομάς προσκυνητών υπό τον μητροπολίτη Σερρών στους Αγίους Τόπους

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 27/08/2012

Την Πέμπτην, 10ην /23ην Αυγούστου 2012, ομάς 100 προσκυνητών εκ της Μητροπόλεως Σερρών υπό τον Μητροπολίτην Σερρών κ. Θεολόγον, εις το πλαίσιον προσκυνηματικής επισκέψεως αυτών εις τους Αγίους Τόπους, επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον.

Τον Μητροπολίτην Σερρών και την προσκυνηματικήν ομάδα αυτού εδέχθη ενθέρμως η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Προσφωνών τον Μακαριώτατον ο Μητροπολίτης Σερρών κ. Θεολόγος είπε:

«Δοξάζομεν τον Θεόν, διότι μας ηξίωσε και πάλιν να πραγματοποιήσωμεν το ετήσιον προσκύνημά μας εις τους Τόπους, εις τους οποίους απεκαλύφθη ο σαρκωθείς δι’ ημάς σταυρωθείς και αναστάς Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και εις το σεπτόν Πατριαρχείον, την Μητέρα των Εκκλησιών και να εκδηλώσωμεν την αγάπην και τον σεβασμόν μας προς υμάς, τους ακρίτας φύλακας αυτών και να συνεορτάσωμεν μεθ’ υμών την εορτήν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και να συνδράμωμεν εις τον αγώνα υμών ως Έλληνες Ρωμιοί, διερχόμενοι την κρίσιν, την οποίαν ελπίζομεν ότι θα υπερβώμεν ερειδόμενοι εις τας αξίας της παραδόσεως ημών».

Περαίνων τον λόγον ο Άγιος Σερρών, προσέφερεν εις τον Μακαριώτατον εν ζεύγος δικηροτρικήρων δια τας λειτουργίας Αυτού.

Απαντών ο Μακαριώτατος ηυχαρίστησε τον Άγιον Σερρών δια την επίσκεψιν αυτού εις τους Αγίους Τόπους και εις το Πατριαρχείον και το έμπρακτον ενδιαφέρον αυτού υπέρ του Πατριαρχείου, εκδηλωθέν και δια της προσφάτου φιλοξενίας νέων του Αραβοφώνου ποιμνίου του Πατριαρχείου εις τας κατασκηνώσεις της Μητροπόλεως Σερρών και ηυχήθη καλήν και ευχάριστον και οικοδομητικήν προσκύνησιν, βαθείαν προσκυνηματικήν θεωρίαν και θέαν της δόξης του Θεού, της αποκαλυφθείσης εις τους μαθητάς του Κυρίου εις το όρος Θαβώρ, την οποίαν και ημείς είδομεν κατά την πρόσφατον εορτήν του επί του όρους τούτου.

Την θεωρίαν ταύτην της δόξης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ηυχήθη ο Μακαριώτατος εις τους ευλαβείς προσκυνητάς ως και την προστασίαν και τας πρεσβείας της Θεοτόκου, όπως εορτάσωμεν την εορτήν της Κοιμήσεως, την Κάθοδον της εικόνος αυτής, τα Εγκώμια και την θ. Λειτουργίαν εις το Θεομητορικόν Μνήμα.

Επί τούτοις ο Μακαριώτατος εξέφρασε και πάλιν τας ευχαριστίας, τας ευχάς Αυτού τω Μητροπολίτη Σερρών και απένειμεν αυτώ φιλντισένιον εγκόλπιον και επιστήθιον σταυρόν, το περιοδικόν «Νέα Σιών» του Πατριαρχείου και εις τους προσκυνητάς Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας.

 

Εκ της Αρχιγραμματείας.