Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας: «Αναληθή και ανυπόστατα όσα υποστηρίζει ο ιερέας του Αγίου Φλώρου»

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 11/03/2011

Σχετικά μέ ὅσα ἀναληθῆ, ἀνυπόστατα καί παρερμηνευμένα ἀναφέρει ὁ π. Νικ. Θλιμμένος, Ἐφημέριος Βελα­νι­διᾶς, στήν "Ἀνοικτή Ἐπιστολή πρός τόν Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστο­μο", τῆς 9 Μαρτίου 2011,  πρός τά τοπικά Μ.Μ.Ε., ἡ Ἱερά Μητρόπολη ἀναφέρει τά κάτωθι :

α)  Ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς ἔλευσής του, ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος (Ἀπρίλιος 2007) γινόταν ἀποδέκτης παραπόνων ἀπό μέρους τῶν ἐνοριτῶν τοῦ Ἁγίου Φλώρου γιά τήν ἀπρεπῆ καί ἀνάρμοστη συμπεριφορά τοῦ π. Νικ. Θλιμμένου πρός τούς ἐνορῖτες του καί συχνά-πυκνά κατέθεταν τό αἴτημα τῆς μεταθέσεώς του. Ἀνάλογη συμπεριφο­ρά ἐξεδήλωνε καί πρός τούς ὑπαλλήλους τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, κάθε φορά πού ἐπικοινωνοῦσαν μαζί του γιά θέματα ὑπηρε­σιακῆς ἀσυνέπειας ἔναντι τῶν νομίμων ὑποχρεώσεών του πρός τήν Ἱ. Μητρόπολη.

β)  Στίς ὑποδείξεις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου τόσο γιά τήν συμπεριφορά του, ἡ ὁποία δέν ἦταν ἡ ἁρμόζουσα σέ κληρικό ὅσο καί γιά τήν ἀποκατάσταση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, οἱ ἀπαντήσεις του ἦταν χωρίς καμμία συνοχή καί περίσκεψη καί πάντοτε προσπαθοῦσε νά ἀποφύγει ὥστε νά δώσει μία συγκεκρι­μένη ἀπάντηση.

γ) Τόν Αὔγουστο τοῦ ἔτους 2010, σέ ἔλεγχο ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη γιά τά οἰκονομικά καί τήν διαχείριση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ π. Νικ. Θλιμμένος, προφασιζόμενος ὅτι τά βιβλία τά ἔχει ὁ λογιστής, προσπάθησε μέ τόν τρόπο αὐτό νά ἀποφύγει τόν ἔλεγχο. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης τοῦ ἀνέφερε ὅτι στίς 25 Αὐγούστου ἀναμένει τά λογιστικά βιβλία καί τά παραστατικά νά τά καταθέσει στή Μητρόπολη γιά ἔλεγχο. Γεγονός, τό ὁποῖο οὐδέποτε πραγματο­ποίησε.     

δ)  Τόν Ὀκτώβριο ἐκλήθη ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη καί τοῦ ὑπεδείχθη ἤ νά παραιτηθῆ, ἤ νά μετατεθῆ (οἰκειοθελῶς ἤ ἀναγκαστικῶς) ἀφοῦ οὐδεμία δυνατότητα ἐπικοινωνίας ὑφίσταται μεταξύ αὐτοῦ καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου ἀλλά καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ε) Σέ ἄρνησή του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, ζήτησε δι’ ἐγγράφου αἰτήσεως τήν ἀναγκαστική μετάθεσή του ἀπό  τήν Ἱερά Σύνοδο, ἡ ὁποία τόν κάλεσε δύο φορές γιά νά δώσει τίς δικές του ἐξηγήσεις, ἀλλά καί τίς δύο φορές δέν παρέστη, προφασιζό­μενος τήν πρώτη φορά λόγους ἀσθενείας ἐνῶ τήν δεύτερη φορά ἀπαξίωσε νά παραστεῖ. Μάλιστα προκαλοῦσε τήν παρέμβαση συνταξιούχου καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, καταγομένου ἀπό τή Μεσσηνία, ὥστε νά ἀποτραπεῖ ἡ ὁποιαδήποτε ἀπόφαση γιά ἀναγκαστική μετάθεση.

στ)  Τήν ἡμέρα πού ἐκδόθηκε ἡ συνοδική ἀπόφαση περί ἀναγκαστικῆς μεταθέσεώς του καταθέτει πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτη αἴτηση οἰκειοθελοῦς μεταθέσεώς του ὑπό ὅρους (!!!) καί τήν ἑπομένην αἴτηση ἀδείας ἐπί 20ήμερον, γιά λόγους ὑγείας.

ζ)  Ἀπό τήν ἡμέρα αὐτή καί μέχρι τήν Παρα­σκευή τοῦ πρώτου Ψυχοσαββάτου οὐδεμία παρουσία εἶχε στόν Ἱερό Ναό, ἀφοῦ γνώριζε ὅτι ἐφημεριακά καθήκοντα ἐπιτελεῖ ἄλλος, νέος Ἐφημέριος, καί ἐκεῖνος ἔχει διορισθεῖ στήν Βελανιδιά.

η)  Ὅταν ἐκλήθη ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη νά δώσει ἐξηγήσεις γιά τό συγκεκριμένο γεγονός δέν ἀνταποκρίθηκε ἀλλά ἔστειλε τήν πρεσβυτέρα του καί ἕναν ἄλλο Ἐφημέριο νά μοῦ ἀνακοινώσουν ὅτι ἦταν σέ ἄσχημη ψυχολογική κατάσταση καί δέν μποροῦσε νά ἔρθει νά συζητήσουμε.

θ)  Ἡ ποινή τῆς τρίμηνης ἀργίας ἐτέθη γιά τήν ἀνάρ­μοστη, ἀνάδελφη καί ἀπρεπῆ συμπεριφορά κληρικοῦ, μάλι­στα λευκαθέν­τος ἐντός τοῦ ράσου, πρός ἄλλον νέον κληρικόν. Ἡ συμπεριφο­ρά του ἀφοροῦσε τή βίαιη ἀποπομπή ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, τήν καταστρο­φή τῶν ἀμφίων τοῦ κληρικοῦ καί τῶν λειτουργικῶν του βιβλίων, γεγονότα τά ὁποῖα μαρτυροῦν οἱ παριστάμενοι πι­στοί, οἱ ὁποῖοι ἀνέμενον νά ἀρχί­σει ἡ ἀκολουθία τοῦ νεκρωσί­μου τρισαγίου, στόν Νεκροταφειακό Ναό, μάλιστα ἐξεδίωξε τόν νέον κληρικό μέ τά λόγια «τί θέλεις ἐσύ ἐδῶ ρέ ; Ἐγώ εἶμαι παπᾶς ἐδῶ, νά σηκωθεῖς καί νά φύγεις». Εἶναι αὐτό ἕνα ἀτυχές γεγονός ; !!!

ι)  Τά ὅσα ἐπικαλεῖται σχετικά μέ τήν παρέμβαση τοῦ Πρωτοσυγκέλλου εἶναι ὅλα ἀνυπόστατα καί ψευδῆ.

ια)  Τό μόνο μέλημα τοῦ π. Νικ. Θλιμμένου σχετικά μέ τά ἐφημεριακά του καθήκοντα ἦταν νά τελεῖ Ἀκολουθίες Ἑσπερινοῦ καί Παρακλήσεων σέ ἰδιωτικά σπίτια, καί ὄχι στόν Ἱερό Ναό, νά ἐπιμελεῖται ἰδιωτικά παρεκκλήσια καί οὐδέν ἐνδιαφέρον μέχρι σήμερα ὑπέδειξε  γιά τήν ἀναστήλωση καί τήν ἐπιδιώρθωση τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Φλώρου γεγονός τό ὁποῖον κατ’ ἐπανάληψη διεπίστωσε ὁ ἴδιος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης σέ ἐπισκέψεις του στόν ἐν λόγῳ Ἱερό Ναό.

Γιά ὅλα αὐτά, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν τήν πραγματική ἀλήθεια, ὁ π. Νικ. Θλιμμένος θά παραμείνει σέ τρίμηνη ἀργία, καί ἐκεῖνος ἔχει μέν κάθε δικαίωμα νά ἀσκήσει κάθε ἔνδικο μέσο, ὅμως καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης ἔχει τό δικαίωμα γιά ἄσκηση κάθε ἐκκλησιαστικοῦ καί κανονικοῦ δικονομικοῦ μέσου γιά ὅσα ψευδῆ καί ἀναληθῆ ἀναφέρει στήν τελευταία ἐπιστολή του.        

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου  Τύπου.