Συλλείτουργον εις Σαμπεζύ

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 25/01/2016

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 11ης /24ης Ἰανουαρίου 2016, ἐτελέσθη τό Συλλείτουργον τῶν Προκαθημένων καί τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Ἀντιπροσωπειῶν τῶν λοιπῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τόν ἐν Σαμπεζύ ἱερόν Σταυροπηγιακόν Ναόν τοῦ Ἁποστόλου Παύλου εἰς μαρτυρίαν τῆς κοινῆς αὐτῶν πίστεως καί ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί ἑνότητος.

Εἰς τό Συλλείτουργον τοῦτο συνελειτούργησαν οἱ Προκαθήμενοι Πατριάρχαι καί Ἀρχιεπίσκοποι καί οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἀντιπροσωπειῶν τῶν  Ἐκκλησιῶν, αἱ ὁποῖαι δέν ἀντεπροσωπεύθησαν ὑπό Προκαθημένων πλήν τοῦ Ἀντιπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας.

 

Εἰς τό Συλλείτουργον τοῦτο συνελειτούργησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὡς τέταρτος εἰς τήν σειράν συμφώνως πρός τά Ὀρθόδοξα Δίπτυχα.