Η εκδήλωση της ΠΟΕ και του "Ορθοδόξου Τύπου" για τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 18/10/2014

Μεγίστη εὐλογία καὶ κατάνυξις εἰς τὴν ἐκδήλωσιν τῆς Π.Ο.Ε. καὶ τοῦ «Ο.Τ.»
ἀπὸ τὴν ἄφιξιν τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ

Τὰ μετέφερεν ὁ Σεβ. Κονίτσης κ. Ἀνδρέας καὶ ἡ συνοδεία του. Ὅλοι οἱ ὁμιληταὶ ἀνέδειξαν τὸ ἐθνικόν, ἐκπαιδευτικὸν καὶ ὀρθόδοξον φρόνημα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ καὶ ἔκαναν σύγκρισιν μὲ τὴν ἐπικρατοῦσαν σημερινὴν κατάστασιν τῆς Χώρας. Τότε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὕψωσε λάβαρα «ἐπαναστάσεως» ἐναντίον τοῦ ἐξισλαμισμοῦ τῆς Χώρας, τῆς καταργήσεως τῆς Κυριακῆς ἀργίας, στρεφόμενος ἐναντίον τοῦ ἑβραϊσμοῦ καὶ τοῦ μωαμεθανισμοῦ, ἐκήρυττε διὰ Ἑλλάδα καὶ Χριστόν. Ὁ π. Θ. Ζήσης ἀπεκάλυψεν ὅτι ἐπιχειροῦν νὰ νοθεύσουν τὴν διδαχὴν τοῦ Ἁγίου, ἡ ὁποία ὁρίζει: «Τὸν Πάπαν νὰ καταρᾶσθε»,διὰ νὰ ὑπηρετηθοῦν οἱ οἰκουμενιστικοὶ καὶ παπικοὶ διάλογοι. Ἐπίσης, ὅτι ὁ μακαριστὸς ἱδρυτὴς τῆς Π.Ο.Ε. καὶ τοῦ Ο.Τ. ἠγωνίσθη διὰ τὴν ἁγιοκατάταξιν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ καὶ ἀνεγνωρίσθη τοῦτο καὶ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου. Τὸ ἀδιαχώρητον εἰς τὴν ἐκδήλωσιν

ΔΕΝ ἐγνώρισε μόνον μεγάλην ἐπιτυχίαν ἡ ἐκδήλωσις πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη εἰς τὸ κτίριον τῆς ΠΟΕ εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ μακαριστοῦ προϊσταμένου της ὡς καὶ τοῦ «Ο.Τ.» πατρὸς Μάρκου Μανώλη, ἀφοῦ εἰς αὐτὴν συμμετεῖχον κληρικοὶ καὶ πιστοὶ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, τὰ προάστειά της, τὸν Βόλον καὶ ἀντιπροσωπεῖαι ἀπὸ διαφόρους ἄλλας περιοχὰς τῆς Ἑλλάδος. Ἐγνώρισε καὶ μεγάλας στιγμάς συγκινήσεως καὶ κατανύξεως, ὅταν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κονίτσης, Δρυϊνουπόλεως καὶ Πωγωνιανῆς, προερχόμενος ἀπὸ τὴν πανηγυρίζουσαν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου (Κάλαμος Ἀττικῆς) κατέφθασεν εἰς τὴν εἴσοδον τῆς ΠΟΕ καὶ τοῦ «Ο.Τ.» (Λ. Θησέως 25, Νέα Ἐρυθραία) μὲ τεμάχιον τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Ἀμέσως ἡ Βυζαντινὴ Χορωδία τοῦ διδασκάλου Ἐμμανουὴλ Χανιώτου, ἡ ὁποία θὰ ἀπέδιδε τὸ ἀπολυτίκιον καὶ τροπάρια ἀπὸ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, πρὸ τῆς ἐκδηλώσεως, μετέβη εἰς τὴν εἴσοδον τοῦ περιβόλου τῶν γραφείων (ὄπισθεν αὐτῶν ὑπάρχει Ἱερὸς Ναὸς ἀφιερωμένος εἰς τοὺς Ἁγίους Νεκτάριον, Νικόδημον καὶ Κοσμᾶν τὸν Αἰτωλόν), ὑπεδέχθη τὰ Ἅγια Λείψανα καὶ ἔψαλλε τροπάρια. Ἦτο πραγματικὴ εὐλογία διά τὸν χῶρον τῆς «ΠΟΕ», τοῦ «Ο.Τ.», τοὺς πιστούς, οἱ ὁποῖοι εἶχον μεταβῆ εἰς τὴν Ν. Ἐρυθραίαν, διά νὰ παρακολουθήσουν τὰς ὁμιλίας πρὸς τιμὴν τοῦ Μεγάλου Διδασκάλου καὶ Ἐθναποστόλου Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.


Ἡ ἐκδήλωσις ἤρχισε μὲ χαιρετισμόν τοῦ Προέδρου τῆς ΠΟΕ κ. Κωνσταντίνου Σαμωνᾶ, ὁ ὁποῖος ἐτόνισε:
«Σήμερα ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὰς μυστικάς τοῦ Πνεύματος σάλπιγγας, τοὺς θεοφόρους Πατέρας τῆς 7ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις διοργανώνει τὴν παροῦσα ἐκδήλωση, ἀφιερωμένη στὰ 300 χρόνια ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ Μεγάλου Διδασκάλου τοῦ Γένους, Ἱερομάρτυρος καὶ Ἐθνομάρτυρος Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.
Ὁ μακαριστὸς Ἀρχιμανδρίτης π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, ἱδρυτὴς τῆς ΠΟΕ, ἦταν συντοπίτης τοῦ Ἁγίου καὶ ἀπὸ μεγάλη ἀγάπη πρὸς τὸν Ἅγιο, ἀφιέρωσε μαζὶ μὲ τὸν π. Μᾶρκο τὸ ἕνα κλῆτος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλὸ καὶ τὸ ἄλλο στὸν Ἅγιο Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη.
Οἱ τρεῖς ἅγιοι ἀγωνίστηκαν γιὰ τὴν πνευματικὴ ἀναγέννηση τῶν Ἑλλήνων. Οἱ παρακαταθῆκες τους εἶναι πυξίδα γιὰ τὸ πῶς θὰ πρέπη νὰ πορευθοῦμε σὰν εὐσεβὲς Ὀρθόδοξο Ἔθνος. Ἀπὸ τοὺς πρώτους βίους ποὺ συνέγραψε ὁ μακαριστὸς π. Χαράλαμπος ἦταν ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Τό 1961 δημιούργησε καὶ τὸ δημοσιογραφικὸ ὄργανο τῆς ΠΟΕ, τὸν Ὀρθόδοξο Τύπο. Ὁ Ὀρθόδοξος Τύπος εἶναι ἡ μόνη Ὀρθόδοξος ἑβδομαδιαία ἐφημερίδα, ποὺ ἐνημερώνει, ὅσο εἶναι δυνατόν, γιὰ τὴν πορεία τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πατρίδος. Ἀγωνίζεται μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὴν προάσπιση τῆς πίστεώς μας, προσπαθεῖ νὰ ἀγκαλιάση ὅλους ἐκείνους ποὺ ἀγαποῦν τὴν Ἀλήθεια, δηλαδὴ τὸν Χριστό μας, τοὺς μιμητάς τῶν Ἁγίων καὶ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ. Παρακαλοῦμε γιὰ τὴ διάδοση τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου καὶ γιὰ τὶς προσευχές σας, οἱ συντάκτες νὰ ἀκολουθοῦν τὴ διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ.


Εἶναι ἰδιαιτέρα εὐλογία γιὰ τὴν ΠΟΕ ἡ ἐκδήλωση αὐτὴ καὶ παρακαλοῦμε τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ νὰ μᾶς φωτίση νὰ καταλάβουμε τὰ ὅσα ὠφέλιμα ἔχουν ἑτοιμάσει οἱ ἐκλεκτοὶ ὁμιληταί, τοὺς ὁποίους ἐκ τῶν προτέρων εὐχαριστοῦμε γιὰ τὸν κόπο καὶ τὴ θυσία.


Ἐπίσης εὐχαριστοῦμε τὸν π. Θεόδωρο Ζήση, τὸν π. Γεώργιο Μεταλληνό, τὸν π. Σαράντη Σαράντο, τὸν π. Βασίλειο Βολουδάκη και τόν κ. Γεώργιο Ζερβό, γιὰ τὴν ἀνεκτίμητη βοήθεια ποὺ μᾶς προσφέρουν τὰ 4 αὐτὰ χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ πνευματικοῦ μας π. Μάρκου Μανώλη».
Μετὰ τὸν σύντομον χαιρετισμὸν τοῦ Προέδρου τῆς Π.Ο.Ε. κ. Κων/νου Σαμωνᾶ, ἠκολούθησαν αἱ ὁμιλίαι. Οἱ δύο ἐκ τῶν ὁμιλητῶν ἦλθον ἀπὸ τὴν Βόρειον Ἑλλάδα καὶ οἱ δύο ἄλλοι ἀπὸ τὴν Ἀθήνα. Ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ἦσαν ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός, ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ ὁ ὁραματισμὸς του γιὰ τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος» καὶ ὁ Δρ. Θεολογίας κ. Λέων Μπράνγκ, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «Τὸ μήνυμα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ σήμερα». Ἀπὸ τὴν Βόρειον Ἑλλάδα ὁμιληταὶ ἦσαν: α) Ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «Ἡ ἐπικαιρότητα τῶν διδαχῶν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ». β) Ὁ διδάσκαλος κ. Δημήτριος Νατσιός, μὲ θέμα: «Τὰ σχολεῖα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ καὶ τὰ σχολεῖα τοῦ σήμερα».


Τελευταῖος ὁμιλητής (ἐκτός προγράμματος) ἦτο ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κονίτσης κ. Ἀνδρέας. Μετὰ τὸ τέλος τῶν ὁμιλιῶν οἱ πιστοὶ προσεκύνησαν τὰ Ἅγια Λείψανα καὶ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς ΠΟΕ ηὐχαρίστησε κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι ἀντεπεκρίθησαν εἰς τὴν πρόσκλησιν καὶ τοὺς προσέφερεν ὡς εὐλογίαν τὸ μόλις ἐκδοθὲν ὑπὸ τῶν ἐκδόσεων τοῦ Ο.Τ. νέον βιβλίον «Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», τοῦ μακαριστοῦ καθηγητοῦ Πανεπιστημίου καὶ μοναχοῦ Κων/νου Καβαρνοῦ, παλαιοῦ συνεργάτου τοῦ Ο.Τ. Ὁ «Ο.Τ.» θὰ παρουσιάση ὅλας τὰς ὁμιλίας ἀναλυτικῶς, διότι εἶχον μηνύματα ἀπὸ τὴν δρᾶσιν καὶ τὴν στάσιν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ ἔναντι τῶν Ὀθωμανῶν καὶ τῶν Ἑβραίων, τῆς ἐκπαιδεύσεως, τῆς συμπεριφορᾶς τῶν κληρικῶν ἔναντι τῶν πολιτικῶν ἐξουσιαστῶν, τῆς Ὀρθοδοξίας, ῆς Ὀρθοδόξου Παιδείας καὶ τῆς προσπαθείας ἐξισλαμισμοῦ τῶν Ἑλλήνων, τὰ ὁποῖα μηνύματα εἶναι ἐπίκαιρα ὅσον ποτὲ ἄλλοτε σήμερον. Ὅλοι οἱ ὁμιληταὶ ἐχειροκροτήθησαν θερμῶς ὑπὸ κληρικῶν καί πιστῶν (Οἱ πιστοὶ εἶχον δημιουργήσει ἀδιαχώρητον τόσον εἰς τὸ ἐσωτερικόν τοῦ κτιρίου - κυρίως αἴθουσα, ὁ μεγάλος χῶρος τῆς εἰσόδου, αἱ σκάλαι, αἱ ὁποῖαι ὁδηγοῦν εἰς τὸ κελλίον τοῦ π. Μάρκου Μανώλη, τμῆμα τοῦ χώρου ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ «Ο.Τ.» - ὅσον καὶ εἰς τὸν προαύλιον χῶρον).


Ὁ πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνὸς ἀνεφέρθη εἰς τὰ Ἐθνικὰ καὶ τὰ Ἐκπαιδευτικὰ ὁράματα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ ὡς καὶ εἰς τὸν ἀγῶνα του ἐναντίον τῶν Ὀθωμανῶν καὶ τῶν Ἑβραίων, εἰς τὸ ζήτημα τῆς Κυριακῆς Ἀργίας, τὴν ὁποίαν οἱ σημερινοὶ ἐξουσιασταὶ μεθοδεύουν νὰ καταργήσουν. Ὁ πατὴρ Γεώργιος ἐτόνισεν ὅτι, ὅπως δὲν ἐπέρασε τότε ἡ κατάργησις τῆς Κυριακῆς Ἀργίας, χάριν τῶν ἀγώνων τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἔτσι καὶ σήμερον «δὲν πρέπει νὰ περάση: α) ἡ κατάργησις β) ὁ ἀντιρατσιστικὸς νόμος καὶ ἄλλα νομοθετήματα», τὰ ὁποῖα ἐνδεχομένως θὰ περιορίζουν τὸν Εὐαγγελικὸν - Πατερικὸν λόγον τῆς Ἐκκλησίας ἐναντίον τῶν Ἑβραίων καὶ τῶν αἱρέσεων.


Ὁ πατὴρ Θεόδωρος Ζήσης ἔκαμνε κι αὐτὸς ἀναφοράς εἰς τὰ ἐθνικὰ καὶ ἐκπαιδευτικὰ ὁράματα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ. Ἐτόνισεν ὅτι ἡ Ἁγιοκατάταξίς του ἔγινεν ὑπὸ τοῦ Φαναρίου μὲ διακόσια ἔτη καθυστέρησιν καὶ ὅτι διά τὴν Ἁγιοποίησίν του συνετέλεσε διά τῶν ἐπιστολῶν του καὶ τῆς ἀρθρογραφίας του ὁ μακαριστὸς ἱδρυτὴς τῆς ΠΟΕ καὶ τοῦ «Ο.Τ.» Ἀρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Βασιλοπουλος. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Ἀθηναγόρας τοῦ εἶχεν ἀποστείλει ἐπιστολήν, μὲ τὴν ὁποίαν ἐβεβαίωνεν ὅτι χάρις καὶ εἰς τὰς πιέσεις τοῦ μακαριστοῦ γέροντος τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον προέβη εἰς τὴν Ἁγιοκατάταξιν τοῦ Μεγάλου Διδασκάλου καὶ Ἐθναποστόλου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ποὺ ἐφέτος συμπληρώνονται τριακόσια ἔτη ἀπὸ τὴν γέννησίν του.
Ὁ διδάσκαλος κ. Δημ. Νατσιὸς ἐπέδειξε τὴν ἀποδόμησιν τῆς Ἑλληνορθοδόξου Παιδείας καὶ τὴν οὐσιαστικὴν διαγραφὴν τῶν ἐθνι κῶν ἀγώνων τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία τοῦ Δημοτικοῦ καὶ τοῦ Γυμνασίου.
Ὁ Δρ. Θεολογίας κ. Λέων Μπράνγκ ἐπεσήμανεν ὅτι τὸ «ποθούμενο», τὸ «Ρωμαίικο» τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ εἰς τὴν πλήρην διάστασίν του δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἄλλο παρὰ ἡ ἀνασύστασις τῆς Χριστιανικῆς Βασιλείας τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου. Ἀντὶ δι’ αὐτὸ μὲ τὴν ἐπικράτησιν τῆς Βαυαροκρατίας εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐγκαθίσταται μία προτεσταντικῆς ἐμπνεύσεως διακυβέρνησις τοῦ τόπου, ἕνα μοντέλον ποὺ διατηρεῖται βασικὰ μέχρι σήμερον. Χαρακτηριστικόν του εἶναι ἡ πλήρης ὑποταγὴ τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν κοσμικὴν ἐξουσίαν καὶ ἡ προοδευτικὴ ἐκδίωξις τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν Χώραν μας. Ψηφίζοντες τὰ ξενόφερτα κόμματα, εἰς τὴν οὐσίαν προσκυνοῦμεν τὸν Ἀντίχριστον Πάπαν εἰς τὴν προτεσταντικὴν καὶ οὑμανιστικὴν μετεξέλιξίν του.


Τελευταῖος ὁμιλητής - ἔκπληξις - ἦτο ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κονίτσης, ὁ ὁποῖος ἤρχισε τὴν ὁμιλίαν του ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς πιστοὺς λέγων: «Νὰ σᾶς ζητήσω νὰ κλείσετε τὶς πόρτες γιὰ νὰ μὴ φύγετε; Ὑπάρχει τὸ ἀδιαχώρητο καὶ δὲν χρειάζεται. Σᾶς συγχαίρω γι᾽ αὐτό». Ἀμέσως ὡμίλησε διά τὸ Ἑλληνορθόδοξον καὶ ἐκπαιδευτικὸν ὅραμα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ. Ἀνεφέρθη εἰς τοὺς ἀγῶνας, διά τὴν μὴ ἐξαφάνισιν τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου, ὑπὸ ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν καὶ ἰδιαιτέρως ὑπὸ τοῦ προκατόχου του μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σεβαστιανοῦ, εἰς τοὺς ἀγῶνας διά τὴν ἀκριτικήν του ἐπαρχίαν καὶ τὴν ἀνάγκην διά τὴν ἐπικράτησιν τῶν ὁραμάτων τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ διά τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν. Ἐπίσης ἀνεφέρθη εἰς τὴν προσ πάθειαν ποὺ γίνεται ὑπὸ Οἰκουμενιστῶν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, νὰ νοθεύσουν τὴν διδαχὴν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ: «Τὸν Πάπαν νὰ καταρᾶσθε». Οἱ οἰκουμενισταὶ ἰσχυρίζονται ὅτι δὲν εἶπε ποτὲ αὐτὴν τὴν διδαχήν, ὅταν ὑπάρχει ἀκόμη καὶ χειρόγραφος ἀπόδειξις εἰς τὴν βιβλιοθήκην τοῦ Πανεπιστημείου Θεσσαλονίκης ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν Ἀλβανικὴν γλῶσσαν.


Ορθόδοξος Τύπος, 17/10/2014
 

Αρχείο Ειδήσεων
<Μάιος 2024>
ΔεΤρΤεΠεΠαΣάΚυ
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κάντε click ΕΔΩ για να επικοινωνήσετε μαζί μας.