Ρασοφορία δοκίμων μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 08/10/2014

  Τήν Πέμπτην, 19ην Σεπτεμβρίου/2αν Ὀκτωβρίου 2014, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ηὐλόγησε τά ρᾶσα τῶν δοκίμων μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών Παναγιώτου Μπούζα καί Σταύρου Δοῦκα καί εἶπεν αὐτοῖς ὅτι ὡς ρασοφόροι τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς θά πρέπῃ νά ἐπιδεικνύουν ὑπακοήν εἰς τούς πρεσβυτέρους καί πνευματικούς αὐτῶν πατέρας, νά ἐκκλησιάζωνται συχνότερον τῶν ἄλλων μαθητῶν, νά ἀποτελοῦν πνευματικόν παράδειγμα δι’ αὐτούς καί νά προετοιμάζωνται, ἐφ᾽ ὅσον ἀποφασίσουν νά ἐνταχθοῦν εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα, ὡς ἐπίσης νά χαίρωνται καί νά ἀπολαμβάνουν ὅλοι μαζί τάς πνευματικάς ἀλλά καί ὑλικάς εὐλογίας, τάς ὁποίας τούς προσφέρει ἡ παραμονή τους εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, κατά τό μέτρον των δυνατοτήτων καί τῆς ἡλικίας αὐτῶν, καθ’ ὡς διδάσκει τό σταυροαναστάσιμον ἦθος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.