Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος: «Παράδειγμα προς αποφυγή μητροπόλεις της Αττικής»

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 12/08/2011

Ο μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος εμφανίζεται  αποφασισμένος να ακολουθήσει την Εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται να τελούνται Ιερά Μυστήρια σε ιδιωτικά παρεκκλήσια και άλλους… μοντέρνους χώρους και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν επιτρέπει στους κληρικούς του να ακολουθήσουν το παράδειγμα μητροπόλεων της Αττικής τονίζοντας: «Δν θέλουμε νεμαστε παράδειγμα πρς ποφυγλλπαράδειγμα πρς μίμηση».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος είχε προ  δύο μηνών, περίπου, ευλογήσει τον γάμο της τηλεπερσόνας Σταματίνας Τσιμτσιλή και του δικηγόρου Θεμιστοκλή Σοφού στο κτήμα Νάσιουτζικ. Ο μητροπολίτης Κορίνθου, εμμέσως λοιπόν αναφέρεται και στον αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο.

Στην εγκύκλιό του ο ποιμενάρχης αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: « Τὸγεγονὸς ὅτι στὴν εὐρύτερη περιοχὴτῆς Ἀττικῆς μπορεῖνά παραβιάζεται ἡὑπ᾿ἀριθμ. 2850/2008 Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶνά τελοῦνται Βαπτίσεις καὶΓάμοι σὲἰδιωτικὰΠαρεκκλήσια, καὶὑπαιθρίους χώρους – παρὰτὸὅτι ἐκ τῆς περιοχῆς ἐκείνης προκλήθηκε ἡἐν λόγῳἈπόφασις τῆς Ἱ. Συνόδου – τοῦτο δὲν ὑποχρεώνει ἐμᾶς νὰδίδωμε ἀντικανονική «εὐλογία» ὥστε νὰπαραβιάζεται καὶστὴν Ἱ. Μητρόπολή μας ἡὡς ἄνω Ἐγκύκλιος. Δὲν θέλουμε νὰεἴμαστε παράδειγμα πρὸς ἀποφυγὴἀλλὰπαράδειγμα πρὸς μίμηση».

 

Η Εγκύκλιος έχει ως ακολούθως:

Πρὸς

ἅπαντας τούς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους τῆς καθ᾿ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Ες τς δρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

      Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί ἀδελφοί, 

     ἔπειτα ἀπό βάσιμες πληροφορίες καί ἀναφορές, οἱ ὁποῖες καταφθάνουν στήν Ἱ. Μητρόπολη φαίνεται ὅτι μονομερῶς καί ἀπό μερικούς ἱερεῖς μας παραβιάζονται οἱὑπ᾿ἀριθμ. Πρωτ. 104/26-2-2007 καὶ837/9-5-2008 Ἐγκύκλιοι «περὶτελέσεως τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων ἐντὸς τῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν» καὶτὸὑπ᾿ἀριθμ. Πρωτ. 422/6-3-2009 Ἐγκύκλιο Σημείωμα «περὶτοῦσεβασμοῦτοῦΜυστηρίου τοῦΒαπτίσματος», ἀφοῦκαὶγάμοι ἀντικανονικῶς τελοῦνται σέ Ἐξωκκλήσια καὶἰδιαίτερα στόν αὔλειο χῶρο τους!!! καὶἀλόγιστοι στολισμοὶ, (ἀκόμη καὶστήν ἁγία Κολυμβήθρα!!!), πραγματοποιοῦνται. Ἀποτέλεσμα: οἱμέν Ἱ. Ναοί νά μετατρέπωνται σέ «τόπους διασκέδασης», «κοσμικά κέντρα» καί «παιδικούς σταθμούς», οἱδέ πιστοὶκαί οἱἐπαγγελματίες τοῦεἴδους νά διαμαρτύρωνται ἐναντίον ὅσων ἱερέων τηροῦν ἀπαρεγκλίτως τίς Συνοδικές καί ἑπομένως καί τίς ἡμέτερες ἐντολές καί νά κυκλοφορεῖκαί ἡφήμη ὅτι ὁθρησκευτικός Γάμος κοστίζει περισσότερα χρήματα, τά ὁποῖα, σημειωτέον, δέν καταφθάνουν στά ταμεῖα τῶν Ἱ. Ναῶν ἀλλά στούς «εἰδικούς» πού παρουσιάζουν «χλιδάτες» τελετές καί μάλιστα σέ ἡμέρες οἰκονομικῆς κρίσεως, μέ ἀποτέλεσμα νά δυσφημίζονται τά Ἱερά Μυστήρια (Γάμου, Βαπτίσεως κ.λ.π.) καί οἱΧριστιανοί μας νά ἐπιλέγουν εἴτε τόν Πολιτικό Γάμο ὡς οἰκονομικό, εἴτε τήν ἐλεύθερη συμβίωση ὡς βολική, ἤτό τραγικώτερο… νά ἐφαρμόζουν τήν μέχρι τώρα εἰρωνική καί θυμόσοφη φράση «καί στόν Γάμο τους Βαπτίσια»!!!

     Κατόπιν αὐτῶν γίνεται γιά τελευταία φορά γνωστό ὅτι, σα παραγγέλλομε σέ σς διτν ς νω γκυκλίων στηρίζονται σέ ποφάσεις τς ερς Συνόδου τς κκλησίας τς λλάδος(πρβλ. τὴν ὑπ᾿ἀριθμ. 2850/2008 Ἐγκύκλιο «περὶτῆς τελέσεως Ἱερῶν Μυστηρίων εἰς ἰδιωτικὰΠαρεκκλήσια καὶὑπαιθρίους χώρους» καὶτὸὑπ᾿ἀριθμ. Πρωτ. 4325 π.ἔ. /331/16-2-2009 Ἐγκύκλιο Σημείωμα «περὶτῶν χρησιμοποιουμένων εἰς βαπτίσεις «μαρτυρικῶν»), οἱὁποῖες ἀσφαλῶς στηρίζονται στήν δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας στίς ποίες κατά καθκον καί τήν πίστη μας πρέπει νά πακούομε. Γι᾿ατό καπαιτομε κατν δική σας πακοή καί τήν πιστή τήρηση καί φαρμογή ατν τν γκυκλίων ντολν.ἩἘκκλησία τοῦΧριστοῦ, πατέρες μου, ἐκτός τῶν ἄλλων, ἔχει καὶἹεραρχία καὶΤάξη, στίς ὁποῖες ὀφείλομε ὑπακοὴσυμφώνως πρὸς τίς Ἀποστολικές προσταγές: «Πείσθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶὑπείκετε» (Ἑβρ. ιγ’, 17), «Πάντα εὐσχημόνως καὶκατὰτάξιν γινέσθω» ( Α΄ Κορ. ιδ’, 40) καὶὄχι ἀνυπακοὴκαὶἀταξία μέ τό νά πράττει ὁκαθένας ὅ,τι θέλει ἢμή ἐπιβάλλοντας τὴν τάξη, ὡς ὀφείλῃ. Κάνοντας «πολιτικὴ» σέ βάρος τῆς ὑπακοῆς, τὴν ὁποία ὑποχρεοῦται κάθε Κληρικὸς νά βιώνει ἀλλά καὶτῆς εὐταξίας, τὴν ὁποία εἶναι ὑποχρεωμένος νά τηρεῖ, ἀποδεικνύει ὅτι ἀδιαφορεί γιὰτὸν κίνδυνο τῆς πλήρους ἐκκοσμικεύσεως καί ἀποϊεροποιήσεως τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μας, ὅπως σᾶς ἔχω ἐξηγήσει πολλές φορές.

     Χρειάζεται, λοιπόν, πρῶτοι ἐμεῖς νά κατανοήσουμε τήν ἀλήθεια τῶν ἀνωτέρω. Πρέπει πιστά νά τά ἐφαρμόζουμε, ἐξηγῶντας τήν σκοπιμότητα τῶν ἀνωτέρω ἀληθειῶν στούς προσερχόμενους πιστούς γιά τήν τέλεση τῶν Ἱ. Μυστηρίων, καί στούς οἰκείους τους ἀλλά καί στούς ἐπαγγελματίες καί τό πῶς πρέπει νά ἐνεργοῦν καί τί νά περιμένουν ἀπό τούς Ἱερεῖς καί τήν Ἐκκλησία κατά τήν τέλεση τῶν μυστηρίων.

     Τὸγεγονὸς ὅτι στὴν εὐρύτερη περιοχὴτῆς Ἀττικῆς μπορεῖνά παραβιάζεται ἡὑπ᾿ἀριθμ. 2850/2008 Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶνά τελοῦνται Βαπτίσεις καὶΓάμοι σὲἰδιωτικὰΠαρεκκλήσια, καὶὑπαιθρίους χώρους – παρὰτὸὅτι ἐκ τῆς περιοχῆς ἐκείνης προκλήθηκε ἡἐν λόγῳἈπόφασις τῆς Ἱ. Συνόδου – τοῦτο δὲν ὑποχρεώνει ἐμᾶς νὰδίδωμε ἀντικανονική «εὐλογία» ὥστε νὰπαραβιάζεται καὶστὴν Ἱ. Μητρόπολή μας ἡὡς ἄνω Ἐγκύκλιος. Δὲν θέλουμε νὰεἴμαστε παράδειγμα πρὸς ἀποφυγὴἀλλὰπαράδειγμα πρὸς μίμηση.

     Ἀκόμη ἐφιστοῦμε τὴν προσοχὴσας στὸφαινόμενο, τὸὁποῖο συχνά παρατηρεῖται, νὰπαραπέμπετε δηλαδή τοὺς ἐνδιαφερομένους στὰΓραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά νὰλάβουν «κατ᾿ἐξαίρεση ἄδεια», ἀποφεύγοντας γιά λόγους, τοὺς ὁποίους προανεφέραμε, νὰλάβετε θέση καί νά ἑρμηνεύσετε στούς Χριστιανούς τούς λόγους γιά τούς ὁποίους τά μυστήρια τελονται μόνο στούς νοριακούς Ναούς καί πουθενά λλού ἀλλά καί πῶς πρέπει νά τελοῦνται.

     Ἐπιβάλλεται τίς ἀποφάσεις μας νά τίς στηρίζουμε καί νά μή αὐθαιρετοῦμε. Ἄλλωστε πάντα τά ἀνωτέρω ἀποτελοῦν  κ ο ι ν ή   ἀπόφαση ὅλων μας τήν ὁποία, σον μέ φορπάντοτε φαρμόζω καί στηρίζωγι᾿αὐτό καί ἀπορῶκαί στενοχωροῦμαι ὅταν δέν πράττετε καί σεῖς τό ἴδιο…

     Ἐπίσης σᾶς τονίζουμε τήν ὑποχρέωσή σας γιά τήν πιστή τήρηση τῶν Ληξιαρχικῶν στοιχείων στά Βιβλία Βαπτίσεων, Γάμων, Κηδειῶν κ.λ.π. καί τά Ἀρχεῖα τοῦΝαοῦ. Μέ λεπτομέρεια καί καθαρά, νά σημειώνετε τά στοιχεῖα τῶν πιστῶν, ἔχοντας τήν αἴσθηση εὐθύνης γιά τήν παροχή πληροφοριῶν καί μετά τήν ἀποχώρησή σας ἀπό τόν Ἱ. Ναό, πού ὑπηρετεῖτε, ἀκόμη καί μετά τήν εἰς Κύριον ἐκδημία σας. Ἐκτός τῶν ἄλλων καταγράφεται ἡ«ἱστορία» τῆς Ἐνορίας σας μέ τήν τήρηση βιβλίων, γι᾿αὐτό ἐπιβάλλεται νά μεριμνᾶτε γιά τήν συμπλήρωση τῶν ἀπαιτουμένων στοιχείων, τήν εὐπρέπεια καί τήν φύλαξη τῶν βιβλίων.

     Τὸπαρόν Ἐγκύκλιο Σημείωμα, ὡς ἡτετάρτη γραπτὴἐντολή μου, τὴν ὁποία λαμβάνετε, πέραν τῶν ὅσων ἔχουμε ἀποδεχθεῖστὰἹερατικὰΣυνέδρια καὶκατά  τήν ἀνάπτυξη τοῦεἰδικοῦθέματος: «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ», σέ Ἱερατικὴμας Σύναξη, εἶναι καὶἡτελευταία!!!

     Ἀπὸτώρα καὶστὸἑξῆς «πᾶσα παράβασις καὶπαρακοὴ» (Ἑβρ. β’, 2) ἐπὶτῶν ὡς ἄνω θεμάτων θά λάβει τὴν πρέπουσα μισθαποδοσία. Δέν εἶναι καιρός; 

 

Εὐχέτης πάντων ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ