Τιμητική διάκριση του Τάγματος των Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου στον Κάρολο Παπούλια

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 12/07/2011

Την Δευτέραν, 28ην Ιουνίου/ 11ην Ιουλίου 2011, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας, ευρισκόμενος εις την Αγίαν Γην, εις το πλαίσιον επισήμου επισκέψεως αυτού εις το Κράτος του Ισραήλ και την Παλαιστινιακήν Αυτονομίαν, επεσκέφθη το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων.

Ο Εξοχώτατος κ. Πρόεδρος συνωδεύετο κατά την επίσκεψιν ταύτην υπό της εριτίμου συζύγου αυτού, κ. Μαρίας Παπούλια και υπό πολιτικών συνεργατών αυτού, ως του Υπουργού Εξωτερικών κ. Σταύρου Λαμπρινίδου, του Υπουργού Τουρισμού και Πολιτισμού κ. Γερουλάνου, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Μανιάτη και του Γενικού Γραμματέως της Προεδρείας της Δημοκρατίας Πρέσβεως κ. Γεωργίου, του κ. Θεμιστοκλέους Διμήδου, διατελέσαντος εις το παρελθόν Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα και του κ. Δαφαράνου, διατελέσαντος επίσης  εις το παρελθόν Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα και του νυν Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Αθανασίου και άλλων.

Τον Πρόεδρον της Ελλάδος υπεδέχθη άμα τη αφίξει αυτού εις το Πατριαρχείον η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά συνοδείας Αρχιερέων και άλλων Αγιοταφιτών Πατέρων και μελών της Ελληνικής Παροικίας και συνώδευσε δια της Χριστιανικής Οδού, των κωδώνων του Ναού της Αναστάσεως χαρμοσύνως κρουομένων, εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως.

Ενταύθα ο κ. Πρόεδρος, η σύζυγος αυτού και η συνοδεία αυτού ξεναγούμενοι υπό του Μακαριωτάτου προσεκύνησαν εις την Αποκαθήλωσιν,  τον Πανάγιον Τάφον, το Καθολικόν του Ναού της Αναστάσεως και το παρεκκλήσιον του Αδάμ κάτωθι του Φρικτού Γολγοθά,  ένθα το αίμα του Σταυρωθέντος, Σωτήρος ημών Χριστού, ρεύσαν από του Σταυρού δια της σχισμής του βράχου, εύρε και απέπλυνε το ενταύθα ενταφιασθέν κρανίον του Προπάτορος ημών Αδάμ.

Εις το παρακείμενον Γραφείον του Ναού της Αναστάσεως ο κ. Πρόεδρος προσεκύνησε το φυλασσόμενον τεμάχιον Τιμίου Ξύλου και εφιλοξενήθη υπό του Παρασκευοφύλακος Οσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Ισιδώρου και της συνοδείας των Ναϊτών Πατέρων.

Άμα τη εξόδω εκ του Ναού της Αναστάσεως ο κ. Πρόεδρος πάλιν δια της Χριστιανικής Οδού ανήλθεν εις το Πατριαρχείον, ένθα υπεδέχθη αυτόν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών  και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος δια της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού:

Εξοχώτατε Πρόεδρε της Ελλάδος

Κύριε Κάρολε Παπούλια,

Μετά χαράς και συγκινήσεως η γεραρά των Αγιοταφιτικών Αδελφότης υποδέχεται σήμερον την Υμετέραν Εξοχότητα και την συνοδείαν Αυτής εις το Παλαίφατον Πατριαρχείον Ιεροσολύμων.

Η επίσημος επίσκεψίς Σας εις το κράτος του Ισραήλ και την Παλαιστινιακήν Αυτονομίαν ενέχει ιδιαιτέραν σημασίαν όχι μόνον δια την πολιτικώς περιρρέουσαν κατάστασιν του τόπου και της ευρυτέρας περιοχής της Μέσης Ανατολής αλλά και δια την πολυδιάστατον αποστολήν του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, το οποίον ενσαρκώνει την οικουμενικού χαρακτήρος πνευματικήν/θρησκευτικήν και πολιτισμικήν κληρονομίαν της Ρωμηοσύνης.

Το Ελληνικόν έθνος ως αναπόσπαστον τμήμα του ευσεβούς και βασιλικού γένους των Ρωμαίων Ορθοδόξων δικαίως καυχάται δια τα αυτοφυή και αναπαλλοτρίωτα αυτού προνόμια και κυριαρχικά δικαιώματα επί των παγκοσμίων προσκυνημάτων ως του Ναού της Αναστάσεως και του Ναού της Κωνσταντινείου Βασιλικής της Βηθλεέμ. Και τούτο διότι η δια μέσου των αιωνίων ηθική και υλική συμβολή αυτού τόσον εις την διαφύλαξιν και διατήρησιν των ιερών προσκυνημάτων, όσον και του διαθρησκευτικού και διαχριστιανικού καθεστώτος της αγίας πόλεως των Ιεροσολύμων τυγχάνει αμείωτος και αναμφισβήτητος.

Περιττόν να είπωμεν ότι το ευλαβές χριστιανικόν ημών ποίμνιον προσβλέπει εις το εθνικόν κέντρον της Ρωμηοσύνης και τους θεσμικούς εκπροσώπους αυτού ως το σημείον αναφοράς και της πνευματικής αυτού ταυτότητος αντιστοίχως.

Κύριε Πρόεδρε,

Το εγνωσμένον και εμπράκτως εκδηλούμενον ενδιαφέρον της Ελληνικής πολιτείας και Υμών προσωπικώς, υπέρ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της χριστιανικής παρουσίας εις τους Αγίους Τόπους, ως και της ειρηνικής συνυπάρξεως και συμβιώσεως του λαού της Μέσης Ανατολής δεν είναι δυνατόν να διαφύγη της προσοχής Ημών.

Δια τούτο παρακαλούμεν όπως εκ μέρους της Αγιοταφικής Ημών Αδελφότητος και Ημών Προσωπικώς δεχθήτε την τιμητικήν διάκρισιν του Τάγματος των Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου και το αναμνηστικόν τούτο δώρον.

Σας ευχόμεθα καλήν επιτυχίαν εις την ειρηνικήν αυτήν αποστολήν Σας.

Εις την προσφώνησιν ταύτην ο Μακαριώτατος αναφέρεται και εις την παρασημοφόρησιν του  Εξοχωτάτου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας δια του Ανωτάτου Παρασήμου του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου.

Πέραν της τιμητικής ταύτης διακρίσεως ο Μακαριώτατος προσέφερεν εις τον κ. Πρόεδρον  και φιλντισένιαν εικόνα του Μυστικού Δείπνου και το βιβλίον της Ιστορίας της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων του Αγιοταφίτου και Αρχιεπισκόπου Αθηνών  Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου εις την νέαν εκδοσιν αυτού υπό της Διευθύνσεως του επισήμου Ιστοχώρου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων  και εις την σύζυγον αυτού προσέφερε  χρυσούν επιστήθιον σταυρόν και εις τα μέλη της συνοδείας αυτού προσέφερεν Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας.

Συγκεκινημένος ο κ. Παπούλιας προσέφερεν εις τον Μακαριώτατον στεφάνην εκ φύλλων δάφνης εκ  χρυσού και ηυχαρίστησε δια την γενομένην αυτώ τιμήν δια της παρασημοφορήσεως και είπεν ότι αυτή πλέον εξέρχεται του προσώπου αυτού και διαπερά προς όλον το ελληνικόν έθνος , το οποίον αγωνίζεται να υπερβή την ενσκήψασαν αυτώ οικονομικήν κρίσιν.

Ταύτην είπεν ο Μακαριώτατος ότι θα υπερβή το Έθνος δια της δυνάμεως του Τιμίου Σταυρού του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, δι’ ου ατενίζομεν και προς την Ανάστασιν