Πατριαρχική ευλογία στους μαθητές

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 15/09/2014

Τήν Παρασκευήν, 30ήν Αὐγούστου/ 12ην Σεπτεμβρίου 2014, ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον τρεῖς νέοι μαθηταί τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών μετά τοῦ πνευματικοῦ τῆς Σχολῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Κωνσταντίνου, ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χοζεβᾶ καί τοῦ σχολάρχου μοναχοῦ π. Νικολάου Ζέρβη.

 

Οἱ τρεῖς οὗτοι μαθηταί, Ἰωάννης Μεγγρέλης, Δημήτριος Μπιζίμης καί Δανιήλ Φρέλ, θά φοιτήσουν εἰς τάς τάξεις τῆς Γ Γυμνασίου & τῆς Α´ Λυκείου.

Οἱ μαθηταί ἔλαβον τάς εὐχάς καί τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου, ὅστις ἐκαλωσώρισεν αὐτούς, ἐνουθέτησε διά λόγων παιδαγωγικῶν καί παρέσχεν εἰς αὐτούς Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογιας, εὐχόμενος εἰς τούτους καλήν πρόοδον εἰς τήν νέαν σχολικήν χρονιάν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.