"Κόκκινη γραμμή" για τους βουλευτές στα Μοναστήρια

Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 03/04/2024
ΔΗΛΩΣΗ
 
ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΩΝ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
 
ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ
 
Μέ πολύ μεγάλη θλίψη
 ,
ἐμεῖς, Ἡγούμενοι καί 
 
Γερόντισσες ἹερῶνΜονῶν καί Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων τῆς Πατρίδος μας, βιώσαμε τό οἰκτρόὀλίσθημα τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καί τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων.Τά μεσάνυκτα τῆς 15ης Φεβρουαρίου 2024, στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο,συνετελέσθη μιά ἅλωση χειρότερη κι ἀπό τήν ἅλωση τῆς Πόλης: ὑπερψη-φίστηκε ἀπό
 ,
κατά πλειονότητα
 ,
βαπτισμένους ὀρθοδόξους χριστιανούς, ὁ
 
εἰδεχθής νόμος περί τῆς νομικῆς ἀναγνωρίσεως τῆς παρά φύσιν
 
ἑνώσεωςμεταξύ ὁμοφυλοφίλων ὡς γάμου
 ,
ἔχοντος ἴσα δικαιώματα ἀπέναντι στόν
 
 νόμο μέ τόν παραδοσιακό ὀρθόδοξο χριστιανικό γάμο. 
 
παράλογη αὐτήἀναγνώριση ἐπαναφέρει στήν ἡρωική καί ἁγιοτόκο Πατρίδα μας τή
 
θεομί-σητη αἵρεση τοῦ
 
Νικολαϊτισμοῦ
.
Ἔφθασαν
 ,
δυστυχῶς
 ,
οἱ 
 
κυβερνῶντες στόσημεῖο νά ἐπιδιώκουν μανιωδῶς νά «ἀπελευθερωθοῦν» ἀπό κάθε ἠθικό νόμο καί φραγμό, καταφρονῶντας τόν
 
Νόμο τοῦ
 
Θεοῦ, μέ ἀποκορύφωματή νομιμοποίηση ἁμαρτίας, ἡ
 
ὁποία εἶναι ἐκ διαμέτρου ἀντίθετη μέ τό ἅγιοθέλημά Του.Ξεχνοῦν τά λόγια τοῦ
 
Θεοῦ
 
πρός τόν Ἐπίσκοπο τῆς Περγάμου, ὅπωςκατεγράφησαν στό ἱερό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως. Ἐκεῖ 
 
ἐκδηλώνεται ἐναρ- γῶς 
 
ἀπέχθεια τοῦ
 
Θεοῦ
 
πρός τή φοβερή αἵρεση τοῦ
 
Νικολαϊτισμοῦ
 ,
 ἡ
 
ὁποία θεωρεῖ 
 
τήν ἔκλυση τῶν ἠθῶν ὡς κάτι τό φυσιολογικό καί ἀποδεκτόἀπό τόν Θεό, μέ ἀποκορύφωμα τήν ὁμοφυλοφιλία (Ἀποκ.
2, 14-16).
Εἶναι γνωστό τοῖς πᾶσι τό κατάντημα τῶν Σοδόμων, τό ὁποῖο δέν ἀφή- νει περιθώρια ἀμφιβολίας ὅτι τά ἐπίχειρα τῆς τοιαύτης ἁμαρτίας εἶναι θά- νατος, ὄλεθρος καί καταστροφή. 
 
βουβή καί συνάμα φρικτή εἰκόνα τῆςΝεκρᾶς Θαλάσσης ἐλέγχει ἀμείλικτα εἰς τούς αἰώνας τούς ὑβριστάς τοῦ
 
Θεοῦ. Εἶναι ἀψευδής μάρτυρας τῆς ἀπολύτου ἀποστροφῆς Του πρός αὐτήντήν ἁμαρτία καί τῆς συνακόλουθης καταστροφῆς καί τιμωρίας τῶν ἐνόχων.Παρ᾿
 
ὅλες
 ,
ὅμως
 ,
αὐτές τίς ἀδιαμφισβήτητες ἀλήθειες, οἱ 
 
ἐκλεγμένοιστή Βουλή ἐκπρόσωποι τοῦ
 
λαοῦ
 
μας ἅπλωσαν βέβηλο χέρι στά αἰώνια καίἀμετακίνητα ὅρια τῆς ὀρθοδόξου
 
Πίστεως, ἠθικῆς καί ἀνθρωπολογίας, πα-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
ρά τήν ἐγνωσμένη ἀντίθεση τῆς συντριπτικῆς πλειονοψηφίας τῶν Ἑλλή- νων πολιτῶν
 
πρός τό ἐπαίσχυντο νομοσχέδιο.
 
Ἄραγε
 ,
συναισθάνονται 
 
ὅτι κάποτε ἀναπόφευκτα θά παρουσιαστοῦνἐνώπιον τοῦ
 
Θεοῦ
 
Κριτοῦ; Πῶς θά σταθοῦν τότε ἐνώπιον τοῦ
 
φοβεροῦ
 
Βή-ματος
 ,
ὅταν
 
σήμερα μέ τόση ἀναίδεια ἀδιαφοροῦν καί λοιδωροῦν τόν Θεόκαί τόν λαό; Ξεχνοῦν ὅτι 
 
«ὁ
 
Θεός οὐ
 
μυκτηρίζεται»
;
Καὶ 
 
ἐμεῖς
 ,
ὡς βαπτισμένοι ὀρθόδοξοι χριστιανοί, τί λόγο ἄραγε θά δώ-σουμε, τή στιγμή πού ἀνεχόμαστε νά θριαμβεύει καί νά νομιμοποιεῖται μιάτέτοια ἁμαρτία; Τί λόγο θά δώσουμε, ὅταν, ἐνῶ
 
ὡς Ἔθνος ἔχουμε πολλάκιςεὐεργετηθεῖ 
 
στό διάβα τῆς Ἱστορίας ἀπό τόν Θεό, δέν ὀρθώνουμε τό ἀνά-στημά μας,
 
 γιά νά ὑπερασπιστοῦμε τά δικαιώματά Του ; 
 
ἀνοχή μας ἤ
 
 ἡ
 
σιωπή μας ἀπέναντι 
 
σέ
 
τέτοια ἄνομα νομοθετήματα μᾶς καθιστᾶ
 
αὐτό-χρημα συνενόχους
.
 
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ
 
Χρυσόστομος ἔκπληκτος διερωτᾶται: «Τῶν θείων νόμων ὑβριζομένων, 
 
σιγήσας καί παριδών, οὐκ ἔστιν κολάσεως ἄξιος;».Ἐπίσης, ὁ
 
Μέγας Βασίλειος διακηρύττει: «Ὁ
 
σιωπῶν δοκεῖ 
 
συναινεῖν!». Καί
 
Ὅσιος Θεόδωρος Στουδίτης ὁ
 
Ὁμολογητής ἀποφαίνεται: «Ἐντολή γάρΚυρίου μή σιωπᾶν ἐν καιρῷ
 
κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καίμή σιώπα… Διά τοῦτο κἀγώ ὁ
 
τάλας δεδοικώς τό Κριτήριον, λαλῶ» (PG 99,
1321).
Οἱ 
 
ἔνδοξοι πρόγονοί μας ἀγωνίστηκαν μέ ἀνδρεία διαχρονικῶς γιά τότρίπτυχο: Πίστις
-
Πατρίς
-
Οἰκογένεια. Κατάφεραν μέ πολλές θυσίες νάκαταστήσουν σεβαστή καί ἀξιοζήλευτη τή θεοφρούρητη Πατρίδα μας.Αὐτά πού σήμερα συμβαίνουν στόν τόπο μας,
 
ἐκεῖνοι δέν ἤθελαν κἄν νά τάἐκφράσουν μέ τόν λόγο, ἦταν τά «οὐ
 
φωνητά».
 
Ἐπειδή
 ,
λοιπόν
 ,
φοβόμαστε πρωτίστως νά μήν λυπήσουμε καί 
 ,
πολύ πε-ρισσότερο
 ,
 νά μήν προσβάλουμε μέ τήν σιωπή μας τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεόμας, δηλώνουμε
 
ὅτι 
:
Δέν προσκαλοῦμε πλέον σέ καμμία ἐκδήλωση τῶν Ἱερῶν Καθιδρυμά-των μας οὔτε τούς βουλευτές πού δέν καταψήφισαν τόν ἀνήθικο νόμο ἀλλάοὔτε καί τά μέλη
 
τῆς παρούσης κυβερνήσεως.
 
Καλόν εἶναι, ὅσο παραμέ- νουν ἀμετανόητοι, νά μήν ἔρχονται 
 
στά Μοναστήρια μας
.
Ἐάν παρ᾿
 
ἐλπίδα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
προσέλθουν αὐτοβούλως, ἀσφαλῶς δέν θά τύχουν οἱασδήποτε τιμῆς, ἀφοῦ
 
ἔχουν ἐκπέσει ἀπό τήν ὀφειλόμενη σ᾿
 
αὐτούς τιμή.
 
 
στάση μας αὐτή θά ἐφαρμόζεται μέχρι νά ἐκδηλώσουν δημοσίως καίἐμπράκτως τή μετάνοιά τους
 (
 γιά τήν ὁποία εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα
),
προβαίνοντας στίς κατάλληλες ἐνέργειες γιά τή νομοθετική ἀκύρωση τοῦ
 
 νόμου. «Ὁ
 
τρώσας καί ἰάσεται».
 
 
ἀπόφασή μας αὐτή εἶναι ἔκφραση φιλανθρωπίας, ἀγάπης καί σεβα-σμοῦ
 
καί πρός τούς ἰδίους, ἀλλά καί πρός τόν λαό, ὁ
 
ὁποῖος τούς ἐξέλεξε
 ,
 γιά νά τόν ἐκπροσωποῦν. Ἐφ᾿
 
ὅσον δημοσίως κατεπάτησαν τόν Νόμο καίτό θέλημα τοῦ
 
Θεοῦ
 
καί τοῦ
 
λαοῦ, δημοσίως ἐλέγχονται, κρίνονται καίἀποδοκιμάζονται.Τέλος, ἐλπίζοντες στό ἔλεος καί τήν μακροθυμία τοῦ
 
Ἁγίου Τριαδικοῦ
 
Θεοῦ
 
μας, προσευχόμαστε ὑπέρ τῆς θεοσώστου καί φιλτάτης Πατρίδος μας.Καλοῦμε ὅλους τούς συνειδητούς χριστιανούς νά παραμένουν ἑδραῖοι καίἀμετακίνητοι στήν Ἀποστολική καί Ἁγιοπατερική Παράδοση τῆς Ἐκκλησί-ας μας.ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
 
 
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου
 
Ἀρχιμανδρίτης Ἰωσήφ καί οἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφοί 
 
 
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρίου
 
Ἀρχιμανδρίτης Ἀμφιλόχιος καί οἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφοί 
 
 
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου
 
Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος καί οἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφοί 
 
 
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου
 
Ἀρχιμανδρίτης Νικόδημος καί οἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφοί 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κωνσταμονίτου
 
Ἀρχιμανδρίτης Χαραλάμπης καί οἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφοί 
 
 
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου ΓηρομερίουΘεσπρωτίας
 
Ἀρχιμανδρίτης Μεθόδιος καί οἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφοί 
 
 
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Δρυοβούνου ΚοζάνηςἈρχιμανδρίτης Στέφανος καί οἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφοί 
 
 
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Σοχοῦ
 
Λαγκαδᾶ
 
Ἀρχιμανδρίτης Ἰωαννίκιος καί οἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφοί 
 
 
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου Θεοτόκου ΚαλλίπετραςΒεροίαςἈρχιμανδρίτης Παλαμᾶς καί οἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφοί 
 
 
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ
 
ἉγιορείτουΠυργετοῦ
 
Λαρίσης
 
Ἀρχιμανδρίτης Εἰρηναῖος καί οἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφοί 
 
 
Καθηγούμενος τοῦ
 
Ἱεροῦ
 
ἩσυχαστηρίουὉσίου Ἀρσενίου τοῦ
 
Καππαδόκου Ὀρμυλίας Χαλκιδικῆς
 
Ἀρχιμανδρίτης Συνέσιος καί οἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφοί 
 
 
Καθηγούμενος τοῦ
 
Ἱεροῦ
 
Ἡσυχαστηρίου
 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
 
Ρώσσου Πευκοχωρίου Χαλκιδικῆς
 
Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος καί οἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφοί 
 
 
Καθηγούμενος τοῦ
 
Ἱεροῦ
 
Ἡσυχαστηρίου
 
Παντοκράτορος καί Ἁγίας Σκέπης Μελισσοχωρίου Ὡραιοκάστρου
 
Ἀρχιμανδρίτης Ἀντώνιος καί οἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφοί 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Γατζέας Βόλου
 
Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος καί οἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφοί 
 
 
Καθηγούμενος τοῦ
 
Ἱεροῦ
 
Κοινοβίου Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ
 
ἉγιορείτουΠαιονίας Κιλκίς
 
Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος καί οἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφοί 
 
 
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μακαριωτίσσης ΔόμβραιναςΘήβας
 
Ἀρχιμανδρίτης Θεοδόσιος καί οἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφοί 
 
 
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Λαγκάδας Πάρου
 
Ἀρχιμανδρίτης Μελέτιος καί οἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφοί
 
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου
 
Ἀρχιμανδρίτης Νικόδημος καί οἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφοί
 
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου ΣιαμάδωνΚαλαμπάκας
 
Ἀρχιμανδρίτης Μακάριος καί οἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφοί 
 
 
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Ἄνδρου
 
Ἀρχιμανδρίτης Δωρόθεος καί οἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφοί
 
Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης ΘαψανῶνΠάρου
 
Μακρίνα μοναχή καί αἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφαί
 
Προεστῶσα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Πυργετοῦ
 
Λαρίσης,Μετοχίου Ἱεράς Μονῆς Ἁγίου Νικοδήμου,Χριστονύμφη μοναχή καί 
 
αἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφαί 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Μουτσιάλης ΣκήτηςΒεροίας
 
Πορταΐτισσα μοναχή καί αἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφαί
 
Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εἰσοδίων Ὄσσης Λαγκαδᾶ
 
Γαλήνη μοναχή καί αἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφαί
 
Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Λαυρεντίου ΠηλίουΜαριάμ μοναχή καί αἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφαί
 
Καθηγουμένη τοῦ
 
Ἱεροῦ
 
Ἡσυχαστηρίου «Παναγία Ἄξιόν Ἐστιν»Μεσαίου ὩραιοκάστρουΕὐφημία μοναχή καί αἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφαί
 
Καθηγουμένη τοῦ
 
Ἱεροῦ
 
Ἡσυχαστηρίου Ἁγίου Γεωργίου ἈνύδρουἸωάννα μοναχή καί αἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφαί 
 
 
Καθηγουμένη τοῦ
 
Ἱεροῦ
 
Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Σταυροῦ
 
Μαψοῦ
 
Κορινθίας
 
Ἱλαρία μοναχή καί αἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφαί
 
Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης
 
Πορφυρία μοναχή καί αἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφαί 
 
 
Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Γυναικείας Μονῆς Ἁγίου ΠρωτομάρτυροςΣτεφάνου Περαίας Θεσσαλονίκης
 
Ἀγάθη μοναχή καί αἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφαί
 
Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Στεφάνου Ἁγίων ΜετεώρωνΧριστονύμφη μοναχή καί αἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφαί
 
Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Λιβαδίου ἘλασσῶνοςΘεοφανώ μοναχή καί αἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφαί
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀναλήψεως Πρώτης Σερρῶν
 
Ἀνυσία μοναχή καί αἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφαί
 
Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Μηνᾶ
 
Περιχώρας ΔράμαςἈγαθαγγέλη μοναχή καί αἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφαί
 
Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Αὐγουστίνου ΦλωρίνηςΣυγκλητική μοναχή καί αἱ 
 
σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ
 
ἀδελφαί