Ι.Μ. Γλυφάδας: Ἐγκύκλιος ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους 2023

Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 01/01/2023
Πρός τόν 
εὐσεβῆ κλῆρο καί λαό
τῆς κατά Γλυφάδαν Ἐκκλησίας
Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ,
 
Μᾶς ἀξίωσε ὁ Ἅγιος Θεός νά ὑποδεχώμεθα σήμερα ἕνα νέο ἔτος καί νά εὑρισκώμεθα ἤδη σ᾿ ἕνα καινούργιο χρονικό ὁροθέσιο. Ἕνας ἀκόμη χρόνος ἐξέπνευσε. Ἤ μᾶλλον ἕνας ἀκόμη χρόνος προσετέθη στή ζωή μας. Ζοῦμε ἀπό σήμερα καί κινούμεθα μέσα στόν νέο χρόνο, πού ἤδη ἀνέτειλε. Καί ἡ αἰσιόδοξη ἄποψη τῆς ζωῆς μας ἐλπίζει, ὀνειρεύεται καί ὁραματίζεται. Οἱ ἐλπίδες, τά ὄνειρα καί οἱ ὁραματισμοί ἐκφράζονται χαρούμενα στίς εὐχές μας, ἀλλά καί γενικότερα στήν ψυχική μας διάθεση. Βεβαίως ἡ ἀλλαγή τοῦ χρόνου εἶναι ἕνα ἁπλό συμβατικό γεγονός, καί τίποτε ἄλλο, ἐφ̉ ὅσον ὁ χρόνος εἶναι ἐνιαῖος. Ἐν τούτοις, τό συμβατικό γεγονός τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἔτους γίνεται ἀφετηρία προσδοκίας γιά μιά καλύτερη ζωή, πού θά εἶναι πιό ἐλπιδοφόρα, πιό δημιουργική καί πιό εὐτυχισμένη, ἰδίως μετά τίς πρόσφατες τραγικές συγκυρίες τοῦ ἐγγυτέρου παρελθόντος, πού ἀφαίρεσαν ἐν πολλοῖς τήν αἰσιοδοξία καί τήν ἐλπίδα ἀπό τίς καρδιές μας.
 
Ὅμως, οἱ ἀλλαγές τῶν καιρῶν καί τῶν χρόνων, ὅπως ἡ σημερινή, δέν μποροῦν ἀπό μόνες τους, μέ τρόπο μαγικό, ὅπως ἴσως ὑποσυνείδητα οἱ πολλοί θέλουμε νά πιστεύουμε, νά ἀλλάξουν τήν ζωή μας. Ἡ ζωή μας καθορίζεται μέσα στόν χρόνο ἀπό πολλούς παράγοντες, μέ κυριότερο τήν ἐλεύθερη θέλησή μας. Ὁ χρόνος, ὁ ὁποῖος δέν πρέπει νά λησμονοῦμε, ὅτι εἶναι ἔργο καί δῶρο τοῦ Θεοῦ, γίνεται τό πλαίσιο μέσα στό ὁποῖο δραστηριοποιοῦμε τήν θέληση καί τίς ἐπιλογές μας καί ἀξιοποιοῦμε τά χαρίσματά μας καί τίς εὐκαιρίες πού μᾶς δίνονται, ἐργαζόμενοι μέ συνείδηση καί ὑπευθυνότητα, σάν πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, «ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν», ὅπως μᾶς παραγγέλει ὁ Ἀπ. Παῦλος.
 
Ἡ ζωή μας, λοιπόν, εἶναι μιά πορεία μέσα στόν χρόνο, ἀλλά καί πέρα ἀπό τόν χρονό. Διότι δέν ἐξαντλεῖται στά χρονικά πλαίσια τῆς ἐπίγειας πορείας μας. Οὔτε σκοπός της εἶναι οἱ διάφοροι σταθμοί τῆς ἐπίγειας πορείας μας, ὅσο σημαντικοί καί ἄν εἶναι. Ἡ πορεία τῆς ζωῆς μας μέσα στόν χρόνο εἶναι κατ̉ οὐσίαν πορεία πρός τήν αἰωνιότητα. Καί σκοπός της δέν εἶναι ἁπλῶς ἡ ἐπίγεια κατάληξή της, ἀλλά ἡ προσωπική μας σχέση μέ τόν αἰώνιο Θεό. Ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στόν δρόμο τῆς ζωῆς μας εἶναι δεδομένη. Ὁ Θεός συμπορεύεται μαζί μας καί ἐμεῖς συμπορευόμεθα μαζί Του, ὅπως συνεπορεύετο μέ τόν Λουκᾶ καί τόν Κλεόπα πρός τούς Ἐμμαούς. Καί ἴσως, ὅπως ἐκρατοῦντο τά ψυχικά μάτια αὐτῶν τῶν ἁγίων ἀποστόλων, κάτι νά κρατᾶ καί τά μάτια τῆς δικῆς μας ψυχῆς, καί ἔτσι νά μήν μποροῦμε νά ἀναγνωρίσουμε τόν Θεό στήν ζωή μας, ἀλλά Αὐτός δέν παύει νά εἶναι παρών. Καί εἶναι δυνατόν, ἄν θελήσουμε, ἄν ὄντως «ἡ καρδία μας εἶναι καιομένη μέσα μας» γιά Ἐκεῖνον, νά ἀνοίξουν καί τά δικά μας μάτια, ὅπως ἄνοιξαν τῶν ἁγίων ἀποστόλων καί νά συνειδητοποιήσουμε τήν παρουσία Του στήν ζωή μας. Καί τότε νά γεμίση ἡ καρδία μας μέ αἰσιοδοξία καί ἐλπίδα ὄχι μόνον γιά ἕνα καλύτερο προσωπικό καί κοινωνικό αὔριο, ἀλλά κυρίως γιά ἕνα μακάριο αἰώνιο αὔριο μαζί μέ τόν Θεό.
 
Δέν πρέπει, ἐπίσης, νά λησμονοῦμε, ὅτι στήν πορεία μας μέσα στόν χρόνο δέν βαδίζουμε καί ἀπό μία ἄλλη ἄποψη μόνοι μας, σάν μοναχικοί ἄνθρωποι, σάν ἄτομα, ὅπως πολλές φορές μᾶς ὑπαγορεύει ἡ ἀλλοτριωμένη ἀπό τόν ἐγωκεντρισμό συνείδησή μας. Συνοδοιπόρος μας εἶναι ὁ κάθε ἄνθρωπος, ὁ ἐγγύς καί ὁ μακράν, πού ὁ Κύριος ἐχαρακτήρισε ὡς ἀδελφό μας, ὡς «πλησίον» μας. Συμπορευόμεθα, δηλαδή, μέ τούς συνανθρώπους μας. Μόνον ὡς συνοδοιπορία εἶναι δυνατή καί ἡ δική μας πορεία. Καθώς πορευόμεθα μέσα στόν χρόνο, δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε τούς συνανθρώπους μας. Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ἐπίσης, ὅτι τό μέτρο τῆς στάσεώς μας ἀπέναντι τους εἶναι ἡ ἀγάπη, κατά τόν λόγο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ «καθώς ἠγάπησα ὑμᾶς καί ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους». Μόνον τότε θά ἔχουμε τήν δυνατότητα νά δημιουργοῦμε εὐλογημένους τρόπους συνυπάρξεως, ἀνταποκρινόμενοι σέ ἕνα κατεξοχήν αἴτημα τῶν καιρῶν καί τῆς ὑπάρξεώς μας.
 
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
 
Ἄς εὐχαριστήσουμε τόν Πολυεύσπλαγχνο καί Φιλάνθρωπο Κύριο καί Θεό μας, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀξίωσε νά διανύσουμε αἰσίως τό μόλις παρελθόν σωτήριο ἔτος 2022. Καί ἄς προσευχηθοῦμε τό νέο ἔτος 2023 νά εἶναι γιά ὅλους καί γιά τόν καθένα ξεχωριστά ἔτος ἀληθινά σωτήριο, εἰρηνικό, ὑγιεινό καί γεμᾶτο ἀπό τήν εὐλογία καί τήν χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τήν Σκέπη τῆς Ὑπεράγνου Θεομήτορος.
 
Σᾶς εὔχομαι μέ πολλή ἀγάπη 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ καί ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ
Ὁ Πνευματικός Πατέρας καί Ἐπίσκοπός Σας
 
 
† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ