Επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στα Ιεροσόλυμα

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 24/05/2014

Ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου συνεπής πρός τήν ὑπόσχεσιν αὐτῆς πρός τούς ἐπισκέπτας αὐτῆς, ὁλοκληρώνουσα τήν ἐνημέρωσιν αὐτῆς, πληροφορεῖ ὅτι ἡ Α. Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἀφίχθη τήν 4.00μ.μ. θερινήν ὥραν εἰς τό ἀεροδρόμιον Ben Gurion εἰς Τέλ Ἀβίβ, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καί τῶν Ἱερωτάτων Μητροπολιτῶν Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, Περγάμου κ. Ἰωάννου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Σασίμων κ. Γενναδίου, τοῦ Πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, τοῦἈρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ Ἀρχιγραμματέως, τοῦΠανσοσιολογιωτάτου Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου Βγενοπούλου, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου δ. ΠατριαρχικοῦΔιακόνου κ. Ἀνδρέου Σοφιανοπούλου, τοῦἘντιμολογιωτάτου κ. Θεοδώρου Ἀγγελοπούλου Ἄρχοντος Λογοθέτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τοῦἘντιμολογιωτάτου κ. Παντελεήμονος Βίγκα Ἄρχοντος Μ.  Χαρτοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τῶν ἐλλογιμωτάτων κ. Νικολάου Τζωΐτου, Νικολάου Μαγγίνα, Νικολάου Παπαχρήστου, Συμεών Φρατζελᾶ καί Παντελεήμονος Κιοσέ.

Εἰς τό ἀεροδρόμιον ὑπεδέχθη τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ἡΑ.Θ.Μ. ὁΠατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦἹερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦΓέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου τοῦἐν Κωνσταντινουπόλει ΠατριαρχικοῦἘπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, καί τοῦΓραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου καί ἐξ ὀνόματος τῆς Κυβερνήσεως τοῦἸσραήλ ὁὙπουργός Τουρισμοῦκ. UziLandau, ἡπρῴην Πρέσβυς τοῦἸσραήλ εἰς τήν Τουρκίαν καί νῦν ἐπί τοῦΠρωτοκόλλου κα Ἀμῆρε καί ὁΠρόεδρος τοῦΤμήματος Χριστιανικῶν Ὑποθέσεων τοῦὙπουργείου Ἐσωτερικῶν κ. Σεζάρ Μαρζῆε, καί ἐξ ὀνόματος τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ἡἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας εἰς τό Ἰσραήλ κα Λουρμπάκου καί ὁΓενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεώργιος Ζαχαριουδάκης.

Ἀπό τῆς ἐπισήμου ταύτης ὑποδοχῆς εἰς τό ἀεροδρόμιον ὁΠαναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετέβη εἰς τό ξενοδοχεῖον David Citadel Hotel διά σύντομον ἀνάπαυσιν.

Τήν 6.15 μ.μ. θερινήν ὥραν, ὁΠαναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἀφίχθη εἰς τήν Πύλην τοῦΔαυΐδ. Ἐνταῦθα ἐπεφυλάχθη Αὐτῷθερμοτάτη ὑποδοχή ὑπό τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί πολλοῦπιστοῦλαοῦκαί τῶν Ἑλληνορθοδόξων Προσκόπων προπορευομένων ἐν τυμπάνοις, καί κατηυθύνθη πρός τό Πατριαρχεῖον.

Ἀπό τοῦΠατριαρχείου, τῇσυνοδείᾳτοῦΜακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, ὁΠαναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κατῆλθε τῇπροπορεύσει τῶν Προσκόπων καί τῶν κωδώνων κρουομένων, διά τῆς Χριστιανικῆς Ὁδοῦ, εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς  Ἀναστάσεως.

Εἰσελθών ὁΠαναγιώτατος, προσεκύνησεν εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν, τόν Πανάγιον Τάφον, κατηυθύνθη εἰς τό Καθολικόν καί προεξῆρξε Δοξολογίας.

Ἐπί τῷτέλει τῆς Δοξολογίας ἡΑ.Θ.Μ. ὁΠατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσεφώνησεν Αὐτόν διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ:

Ἀγαπητέ ἐν Χριστἀδελφέ καί συλλειτουργέ,  Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως καί Νέας Ρώμης, Παναγιώτατε Οἰκουμενικέ Πατριάρχα κ.κ. Βαρθολομαῖε.

Ἀφ’ ἡμερῶν τῆς σύν Θεἐκλογῆς καί ἐνθρονίσεως Ἡμῶν εἰς τόν μαρτυρικόν θρόνον τοἁγίου Ἰακώβου τοἈδελφοθέου, ἔσχομεν τήν χαράν καί τήν εὐλογίαν, ὅπως ἐπισκεφθῶμεν τήν Βασιλίδα τῶν Πόλεων καί τήν ἐν αὐτἑδρεύουσαν Μεγάλην τοῦΧριστοἘκκλησίαν, εἴτε ἐν τῇ«Εἰρηνικῇ» Ἡμῶν Ἐπισκέψει, εἴτε ἐν τῇΣυνάξει τῶν Προκαθημένων, ἐπί τἀνακηρύξει τοἔτους 2008, ὡς ἔτους τοἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, εἴτε ἐν τῇπροσφάτῳΣυνάξει τῶν Προκαθημένων τῆς Ὀρθοδοξίας διά τήν προετοιμασίαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἀπολαύσωμεν τῆς φιλαδέλφου καί ἀφειδωλεύτου Αὐτῆς φιλοξενίας καί ἰδίοις ὄμμασιν διαπιστώσωμεν τήν καθ’ ἑκάστην παρεχομένην συμπαράστασιν Αὐτῆς εἰς τήν συντήρησιν καί ἀναβάθμισιν τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἱερῶν Μονῶν καί κτημάτων τοἹεροῦΚοινοῦτοῦΠαναγίου Τάφου.

Ἡχαρά Ἡμῶν αὕτη ἐκ τῆς ἀναμνήσεως τῶν ὅσων παρά τῆς Βασιλευούσης καί παρά τῆς Ὑμετέρας Γερασμιωτάτης Παναγιότητος ἀπηλαύσαμεν, αὐξάνεται καί πληροῦται, ὡς ἐκ τῆς Ἐπισκέψεως Αὐτῆς παρ’ Ἡμῖν, κατά τάς ἡμέρας ταύτας, ἐπί τῇπεντηκοστἐπετείἀπό τῆς συναντήσεως εἰς Ἱεροσόλυμα τοῦΠαναγιωτάτου Προκατόχου Αὐτῆς ἀοιδίμου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ἀθηναγόρου καί τοῦΠάπα Ρώμης Παύλου τοῦΣτ’ ἐπί τῶν ἡμερῶν τοἀειμνήστου Προκατόχου Ἡμῶν, Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Βενεδίκτου.

Ἐπί τῆς διανοιχθείσης ταύτης ὁδοῦτοῦ  ἐν ἀγάπῃκαί ἀληθείᾳθεολογικοῦδιαχριστιανικοῦδιαλόγου περιπατοῦντες, ὑποδεχόμεθα τήν Ὑμετέραν σεπτήν Παναγιότητα, ἐν ἔργοις διακρινομένην εἰς τήν ἐπιδέξιον οἰακοστροφίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ποιμαίνουσαν Πατριαρχικῶς καί θάλπουσαν Πατρικῶς τό ἐμπεπιστευμένον Αὐτῆς ποίμνιον, εἰς τήν Βασιλεύουσαν τῶν πόλεων καί εἰς πᾶσαν τήν δικαιοδοσίαν τοῦΟἰκουμενικοῦΠατριαρχείου ἐν τῇΔιασπορᾷ, μετέχουσαν ἐνεργῶς εἰς τόν θεολογικόν διάλογον μετά τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί μετά τῶν ἄλλων θρησκευμάτων καί πρωτοπόρον οὖσαν εἰς τάς διεθνεῖς οἰκολογικάς δραστηριότητας διά τήν διαφύλαξιν τῆς λίαν καλῶς δημιουργηθείσης κτίσεως τοῦΘεοῦ, ἵνα παραμένῃαὕτη τό κατάλληλον προστατευτικόν περιβάλλον διαβιώσεως, προόδου καί εὐημερίας τοἀνθρώπου.

Ἐπί τῇεὐλογημένῃσυγκυρίᾳταύτῃ, τόσον Ἡμεῖς προσωπικῶς, ὅσον καί Ἁγιοταφιτική ἡμῶν Ἀδελφότης καί ὅλον τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων ἀναφωνοῦμεν Αὐτῇκαί τῇτιμίᾳσυνοδείᾳΑὐτῆς τό ὡς «εὖπαρέστητε», εἰς τάς αὐλάς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Σιών καί παρακαλοῦμεν Αὐτήν, ὅπως εὐαρεστηθῇνά συνανέλθῃμεθ’ Ἡμῶν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἵνα καί ἐκεἀπολαύσωμεν ἐκ τοῦσύνεγγυς τήν συναναστροφήν καί κοινωνίαν μετ’ Αὐτῆς ἐν τῇβεβαιότητι καί ἀγαλλιάσει τοῦ«Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳθάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος».

 Πρός Αὐτόν ἀπήντησεν ὁΠαναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ(ἀναρτηθησομένης προσεχῶς).

 Ἀκολούθως, ὁΠαναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης προσεκύνησεν εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν καί ἐν συνεχείᾳτῶν κωδώνων κρουομένων καί τῶν Προσκόπων ἐν τυμπάνοις προπορευομένων ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Ἐνταῦθα προσεφώνησε τόν Παναγιώτατον ὁΜακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ:

 «Ἀγαπητέ ἐν Χριστἀδελφέ καί συλλειτουργέ,  Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως καί Νέας Ρώμης, Παναγιώτατε Οἰκουμενικέ Πατριάρχα κ.κ. Βαρθολομαῖε.

 Πρό τινος μόλις ἐν πίστει καί εὐλαβείᾳ, ἐν χαρᾷκαί ἀγαλλιάσει, ἐν κατανύξει καί συγκινήσει βαθείᾳ, προσεκυνήσαμεν καί προσηυχήθημεν εἰς τό μέσον τῆς Γῆς,  «ἐν ὁΘεός τήν σωτηρίαν ἡμῶν ἀπειργάσατο», ἐν τἉγίῳΤάφῳκαί τῷΦρικτῷΓολγοθᾷκαί ἐγεύθημεν καί πάλιν τούς ζωοποιούς καρπούς τοῦσταυρικοῦπάθους καί τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως τοῦΣωτῆρος ἡμῶν ἸησοῦΧριστοῦ, ψάλλοντες καί ᾄδοντες ἐν τῇκαρδίἡμῶν τῷΚυρίῳ, τῷδιά τοῦθανάτου Αὐτοῦπατήσαντι τόν θάνατον, ἐκ νεκρῶν ἀναστάντι καί χαρισαμένῳζωήν τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι.

 Ἔμπλεοι ὄντες τῶν θείων τούτων δωρεῶν, ὑποδεχόμεθα νῦν ἐν χαρᾷκαί τιμῇτῇπροσιδιαζούσῃτῷΟἰκουμενικῷΠατριάρχῃκαί ἘθνάρχῃτοῦΓένους Ἡμῶν, τήν Ὑμετέραν Παναγιότητα, καί εἰς τήν ἱστορικήν ταύτην αἴθουσαν τῆς ἕδρας τοἡμετέρου Πατριαρχείου, καί σεμνυνόμεθα ἐπ’ Αὐτῇδιά τό ἐπιτελούμενον ὑπ’ Αὐτῆς εἰρηνικόν καί συμφιλιωτικόν ἔργον τῆς Μεγάλης τοῦΧριστοἘκκλησίας, τῆς διαφυλάξεως δηλονότι τῆς ἐν Χριστῷεἰρήνης καί ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἵνα ἀποτελοῦν ἕν σῶμα, Σῶμα Χριστοῦ, ἀλλήλων μέλη, δι’ εὐποιΐαν καί χριστιανικήν Ὀρθόδοξον μαρτυρίαν ἐν τῷκόσμῳπρός δόξαν Θεοῦ.

Ἐν τοιαύτῃφιλαδέλφῳδιαθέσει ψυχῆς Ἐκκλησία Σιών τῆς Ἁγίας ἐπιφυλάσσεται, ὅπως μετ’ εὐχαριστίας πολλῆς κατά τάς ἡμέρας ταύτας συνοδεύσῃτήν Ὑμετέραν Γερασμιωτάτην Παναγιότητα καί τήν τιμίαν συνοδείαν Αὐτῆς, εἰς τάς εἰσόδους καί ἐξόδους Αὐτῆς εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα, εἰς τήν προσκύνησιν Αὐτῆς εἰς τήν Βασιλικήν τῆς Βηθλεέμ καί εἰς τό Θεοδέγμον Σπήλαιον, εἰς τό Συλλείτουργον εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί εἰς τήν Συνάντησην Αὐτῆς μετά τῆς ΑὐτοἉγιότητος τοῦΠάπα Ρώμης Φραγκίσκου, ἵνα καί διά ταύτης δοθῇεἰς τόν κόσμον ἡμαρτυρία συνδιαλλαγῆς, συγγνώμης, ἀγάπης, δικαιοσύνης καί εἰρήνης, εἰρήνης τήν ὁποίαν δίδωσι ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

 Ὡς «εὖπαρέστητε» καί πάλιν Παναγιώτατε,  «εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου», πολλά τά ἔτη Ὑμῶν!»

 Ὁδέ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀπήντησεν διά τῶν ἑξῆς περίπου λόγων: «Εὐχαριστοῦμεν Ὑμᾶς θερμῶς, Μακαριώτατε, διά τήν συγκινητικωτάτην ὑποδοχήν καί τήν προσκύνησιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν. Χαίρω ἰδιαιτέρως, διότι ἔχω ἔλθει τετράκις εἰς τά Ἱεροσόλυμα. Τήν πρώτην φοράν ὡς συνοδός Μητροπολίτης τοῦΜακαριστοῦΟἰκουμενικοῦΠατριάρχου Ἀθηναγόρου. Τήν δευτέραν φοράν διά τούς διορθοδόξους ἑορτασμούς ἐπί τῇδισχιλιετίᾳτοῦΧριστιανισμοῦ. Τήν τρίτην φοράν διά τήν ἰδικήν μου προσωπικήν «Εἰρηνικήν ἐπίσκεψιν. Ἡπαροῦσα εἶναι ἡτετάρτη ἐπίσκεψίς μου εἰς τούς ἁγίους Τόπους. Εὐχαριστῶδιά ταῦτα τόν Θεόν καί Ὑμᾶς, Μακαριώτατε, διά τήν προσωπικήν συμβολήν Ὑμῶν εἰς τάς διορθοδόξους συνάξεις, καθώς καί διά τούς φιλοφρονητικούς λόγους Ὑμῶν πρός Ἐμέ.

Εὐχαριστῶτήν Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν, τήν τιμήσασαν τήν ἐπίσκεψίν μου ταύτην διά τῆς παρουσίας τοῦΓενικοῦΠροξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα, εὐχαριστῶτήν ἑλληνορθόδοξον Ἀραβόφωνον Κοινότητα καί τό Σῶμα τῶν Προσκόπων διά τήν θερμοτάτην ὑποδοχήν».

Μετά ταῦτα ὁΜακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος προσέφερεν εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ὡς δῶρον ἕν σέτ ὡραιοτάτων Πατριαρχικῶν ἐγκολπίων.

Διά τούτων ἦλθεν εἰς τό τέλος ἡτελετή τῆς ὑποδοχῆς καί τῆς Δοξολογίας ἐπί τῇἀφίξει τοῦΠαναγιωτάτου ΟἰκουμενικοῦΠατριάρχου κ. Βαρθολομαίου.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.