Βεβήλωσαν παρεκκλήσιο στα Ιεροσόλυμα

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 14/02/2014

Τήν νύκτα τῆς Τετάρτης, 30ῆςἸανουαρίου/12ηςΦεβρουαρίου 2014, οἱ ἱεροσπουδασταί τῆς ἐπί τοῦλόφου τῆς Ἁγίας Σιών Ἱερατικῆς Σχολῆς τοῦ Πατριαρχείου εὗρον τό πλησίον αὐτῆς κείμενον παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος παρεβιασμένον καί μέρος τῆς ἐν αὐτῷ Ἁγίας Τραπέζης ἐθραυσμένον.

Εἰς τήν βέβηλον ταύτην πρᾶξιν, τήν τρίτην ἐντός ἑνός ἔτους, προέβησαν  ἀκραῖα θρησκευόμενα πρόσωπα  τῆς πέριξ τοῦ τάφου τοῦ Δαβίδ κειμένης Γιεσιβά – Ἰουδαϊκῆς Θρησκευτικῆς Σχολῆς, τά ὁποῖα καί ἐξερρίζωσαν διά τρίτην φοράν τά φυτευθέντα ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν ἐκεῖγῆν δενδρύλλια. Κίνητρον τῆς βιαίας πράξεως ταύτης εἶναι ἡ ἐναντίωσις τῆς ἐπί τῆς Ἁγίας Σιών Χριστιανικῆς παρουσίας.

 Τό Πατριαρχεῖον κατεδίκασεν ἀπεριφράστως τήν βέβηλον ταύτην  πρᾶξιν καί προέβη εἰς καταγγελίαν εἰς τήν Ἰσραηλινήν Ἀστυνομίαν.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.