Ο νέος καθηγούμενος της Ι.Μ.Εσφιγμένου

Οικουμενικό Πατριαρχείο | Δημοσίευση: 09/10/2013

Η Ιερά Μονή του Εσφιγμένου Αγίου Όρους ανακοινώνει ότι μετά την προς Κύριον εκδημίαν του πολυφιλήτου Καθηγουμένου ημών Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου, έλαβε χώραν σήμερον, 26.9/9. 10.2013, ημέραν Τετάρτην, η διαδικασία εκλογής του νέου Καθηγουμένου συμφώνως προς τα οριζόμενα εις τον Καταστατικόν Χάρτην του Αγίου Όρους.

Νέος Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής του Εσφιγμένου εξελέγη παμψηφεί ο Γέρων Ιερομόναχος Βαρθολομαίος, ο οποίος και ανέλαβεν αμέσως τα καθήκοντά του εις συνέχισιν του έργου του αειμνήστου Γέροντος Χρυσοστόμου.

O Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής του Εσφιγμένου Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος, κατά κόσμον Αναστάσιος Γαζέτας του Παναγιώτου και της Δήμητρας εγεννήθη εν Αθήναις το έτος 1973. Περατώσας τας εγκυκλίους αυτού σπουδάς εφοίτησεν εις την Θεολογικήν Σχολήν Αθηνών.
Το έτος 1992 προσήλθεν και εκάρη εις το τότε υπό τον Γέροντα Χρυσόστομον(Κατσουλιέρην) Ιερόν Σιμωνοπετριτικόν Κελλίον του Ευαγγελισμού παρά τας Καρυάς.Εκεί χειροτονηθείς διάκονος και πρεσβύτερος παρέμεινεν έως του 2005.

Από του έτους αυτού και εντεύθεν, ομού μετά του αειμνήστου Αρχιμ. Χρυσοστόμου και της λοιπής αδελφότητος ανέλαβε την διακονίαν της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου υπηρετών ως Προϊστάμενος και Επίτροπος εις την Γεροντικήν Σύναξιν Αυτής και εκπροσωπήσας Αυτήν πολλάκις εις την Ιεράν Κοινότητα.

Σύμπασα η αδελφότης της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου ομού μετά των φίλων και συνεργατών Αυτής προσεύχεται, ο Κύριος να αναπαύση την ψυχήν του κοιμηθέντος Γέροντός μας και η Κυρία Θεοτόκος, η Έφορος και προστάτις του Αγίου Όρους να σκέπη και ενισχύη τον νέον Καθηγούμενον προς δόξαν Θεού, κραταίωσιν του Ιερού ημών τόπου και πλήρη εφαρμογήν της κανονικής τάξεως περί την Ιεράν Μονήν συμφώνως προς τας αποφάσεις της Ιεράς Κοινότητος και της Μητρός Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

Εν Καρυαίς τη 26η Σεπτεμβρίου/9η Οκτωβρίου 2013
Εκ της Γραμματείας της Ιεράς Μονής του Εσφιγμένου.