Έκτακτη σύγκληση της ιεραρχίας ζητεί ο Γλυφάδας

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 01/08/2013

Την έκτακτη σύγκληση της Ιεραρχίας ζητεί με επιστολή του στον αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου ο μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Παύλος, για να συζητηθούν τρία φλέγοντα θέματα: η κατάργηση της αργίας της Κυριακής από το κράτος, το μάθημα των θρησκευτικών και οι μεταμοσχεύσεις οργάνων.

 Η επιστολή του κ. Παύλου έχει ως ακολούθως:

 

 

Ἀριθμ.  Πρωτ. 748                               Ἐν Βούλᾳ τῇ   10η   Ἰουλίου   2013

 

Πρός

τόν Μακαριώτατον Πρόεδρον

τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,

Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος

κ. κ. Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Ν

Εἰς  Ἀθήνας

 

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε !

 

Ἐπί τῇ συμπληρώσει 1700 ἐτῶν ἀπό τῆς ὑπογραφῆς τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων, οἱ ἀνά τήν Οἰκουμένην χριστιανοί, ἀναμιμνησκόμεθα μετ΄εὐγνωμοσύνης καί τῆς διατάξεως ἐκείνης, τοῦ Θεοστέπτου Βασιλέως καί Ἰσαποστόλου Ἁγίου Κωνσταντίνου,  καθ΄ἥν, ἡ ἡμέρα τῆς Κυριακῆς, καθιερώθη ὡς ἡμέρα ἀργίας, διά τούς ἐργαζομένους.

Αἰῶνας καί αἰῶνας διελθόντες ὑπό τό εὐλογημένον τοῦτο καθεστώς, δυσάρεστον ἔκπληξιν προξενεῖ καί εἰς ἡμᾶς ἡ ταχεῖα προώθησις ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας Νομοθετήματος, δι΄ οὗ καταργεῖται ἡ ἰσχύουσα κατά τήν Κυριακήν, ἀργία τῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων.

Ὅθεν, διά τοῦ παρόντος, αἰτούμεθα τήν ἔκτακτον σύγκλησιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ θέμα ἡμερησίας διατάξεως, τήν ἀργίαν τῆς Κυριακῆς, ὑπέρ τοῦ συμφέροντος τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας καί τῶν πατρώων Παραδόσεων τῆς  φιλτάτης Πατρίδος ἡμῶν.

Ὡσαύτως, παρακαλοῦμεν διά τήν συζήτησιν εἰς τήν αὐτήν ἔκτακτον σύγκλησιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας καί τῶν φλεγόντων θεμάτων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί  τῶν Μεταμοσχεύσεων ὀργάνων, ἅτινα χρονίζουν.

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ ἀσπαζόμενοι Ὑμετέραν Σεπτήν Δεξιάν, διατελοῦμεν.

Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις

 

 

†  Ὁ  Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης

 

Π Α Υ Λ Ο Σ   ὁ   Α΄