ΠΑΤΡΩΝ Χρυσόστομος : «Είμεθα όλοι εδώ κάτω από τη σκιά σου...»

Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 25/03/2020

"Τα έκγονά  Σου, Κλήρος και Λαός των Πατρών μακάριε και ηρωικέ Ιεράρχα, της Αποστολικής των Πατρών Εκκλησίας, Γερμανέ Εθνεγέρτα ,δι’ εμής  ελαχιστότητος, του Σου διαδόχου Χρυσοστόμου,θυμίαμα ευγνωμοσύνης και στέφανον δάφνης προσφέρουν εις Σε,τον θερμουργόν του δούλου Γένους ποιμένα και οδηγόν αυτού εις την πολυπόθητον ελευθερίαν. Εύχου  υπέρ της ποίμνης Σου κατά τας δυσκόλους αυτάς ώρας, αλλά και πάντοτε και υπέρ της Ελλάδος απάσης  κλεινέ  και μέγιστε Ιεράρχα."