Νέο επίδομα τέκνων για εφημερίους

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 03/06/2013

 Κέντρο Εξειδικευμένης Πληροφόρησης Εφημερίων & Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων

Δημοσιεύουμε για ενημέρωσή σας συνοπτικές πληροφορίες που συνέλεξε ο αγαπητός συνάδελφος Γιάννης Καψάλης της Ιεράς Μητροπόλεως Γουμενίσσης και μου απέστειλε σχετικά με το νέο επίδομα τέκνων που ισχύει από 1-1-2013 και θεσπίστηκε για αντιστάθμιση της απώλειας που προέκυψε από την κατάργηση του αφορολογήτου των τέκνων.
 
Το νέο αυτό επίδομα δεν έχει σχέση με την μισθοδοσία και θα αποδίδεται απευθείας στους δικαιούχους με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.
  

ΕΠΙΔΟΜΑΤΕΚΝΩΝ

Το Ε­πί­δομα Τέ­κνων θε­σμο­θε­τεί­ται για να κα­λύ­ψει την α­πώ­λεια ει­σο­δή­μα­τος η ο­ποία προ­έ­κυψε από την αρχή του 2013 λόγω κα­τάρ­γη­σης του α­φο­ρο­λο­γή­του των τέ­κνων.
 
Το ε­πί­δομα το δι­και­ούν­ται ό­σοι έ­χουν α­νή­λικα παι­διά ή παι­διά που σπου­δά­ζουν ή παι­διά με α­να­πη­ρία.
 
Το ε­πί­δομα θα χο­ρη­γεί­ται με κα­τά­θεση στους τρα­πε­ζι­κούς λο­γα­ρι­α­σμούς των δι­και­ού­χων 3 φο­ρές τον χρόνο: τον Ι­ού­λιο (για το α΄ ε­ξά­μηνο), τέ­λος Σε­πτεμ­βρίου (για το γ΄ τρί­μηνο) και τέ­λος Δε­κεμ­βρίου (για το δ΄ τρί­μηνο). Μαζί με το ε­πί­δομα θα χο­ρη­γεί­ται και το πο­λυ­τε­κνικό ε­πί­δομα που δι­και­ούν­ται οι τρί­τε­κνοι και οι πο­λύ­τε­κνοι.
Για να δο­θεί το ε­πί­δομα α­παι­τεί­ται:
·Ό­ταν ο δι­και­ού­χος θα υ­πο­βά­λει η­λε­κτρο­νικά την ε­τή­σια φο­ρο­λο­γική δή­λωση (στο TAXISnet), μαζί πρέ­πει να συμ­πλη­ρώσει και την η­λε­κτρο­νική φόρμα Α21. Θα χρει­α­σθούν ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ (των ε­νη­λί­κων παι­διών).
·Στο γρα­φείο ΟΓΑ του Δή­μου πρέ­πει να κα­τα­τε­θέσει τα α­πα­ραί­τητα δι­και­ο­λο­γη­τικά (Πι­στο­ποι­η­τικό οι­κο­γε­νει­α­κής κα­τά­στα­σης, Βε­βαί­ωση σπου­δών, Ι­α­τρική βε­βαί­ωση α­να­πη­ρίας)
Το ποσό του ε­πι­δό­μα­τος κυ­μαί­νε­ται ως ε­ξής:
·Δι­και­ού­χος με ένα παιδίκαι ε­τή­σιο ει­σό­δημα έως 9.000 € θα λαμ­βά­νει 480 € ανά έ­τος. Σε πε­ρί­πτωση που το ει­σό­δημα εί­ναι από 9.000 έως 18.000 € θα λαμ­βά­νει 320 € ανά έ­τος. Αν το ει­σό­δημα κυ­μαί­νε­ται από 18.000 μέ­χρι 27.000 € θα λαμ­βά­νει 160 € ανά έ­τος.
·Δι­και­ού­χος με 2 παι­διάκαι ε­τή­σιο ει­σό­δημα έως 10.000 € θα λαμ­βά­νει 960 € ανά έ­τος. Με ει­σό­δημα από 10.000 έως 20.000 € θα λαμ­βά­νει 640 € ανά έ­τος, ενώ για ει­σό­δημα από 20.000 έως 30.000 € θα λαμ­βά­νει 320 € ανά έ­τος.
·Δι­και­ού­χος με 3 παι­διάκαι ε­τή­σιο ει­σό­δημα έως 11.000 € θα λαμ­βά­νει 1.440 € ανά έ­τος. Με ει­σό­δημα από 11.000 έως 22.000 € θα λαμ­βά­νει 960 € ανά έ­τος, ενώ με ει­σό­δημα από 22.000 έως 33.000 € θα λαμ­βά­νει 480 € ανά έ­τος.
·Δι­και­ού­χος με 4 παι­διάκαι ε­τή­σιο ει­σό­δημα έως 12.000 € θα λαμ­βά­νει 1.920 € ανά έ­τος. Με ει­σό­δημα από 12.000 έως 24.000 € θα λαμ­βά­νει 1280 € ανά έ­τος, ενώ με ει­σό­δημα από 24.000 έως 36.000 € θα λαμ­βά­νει 640 € ανά έ­τος.
·Δι­και­ού­χος με 5 παι­διάκαι ε­τή­σιο ει­σό­δημα έως 13.000 € θα λαμ­βά­νει 2.400 € ανά έ­τος. Με ει­σό­δημα από 13.000 έως 26.000 € θα λαμ­βά­νει 1.600 € ανά έ­τος, ενώ με ει­σό­δημα από 26.000 έως 39.000 € θα λαμ­βά­νει 800 € ανά έ­τος.
Οι τρί­τε­κνοι και οι πο­λύ­τε­κνοι δι­και­ούν­ται ε­πι­πλέον και το πο­λυ­τε­κνικό ε­πί­δομα το ο­ποίο θα κυ­μαί­νε­ται ως ε­ξής:
·Δι­και­ού­χος με 3 παι­διάκαι ε­τή­σιο ει­σό­δημα έως 45.000 ευρώ θα λαμ­βά­νει 1.500 € ανά έ­τος.
·Δι­και­ού­χος με 4 παι­διάκαι ε­τή­σιο ει­σό­δημα έως 48.000 ευρώ θα λαμ­βά­νει 2.000 € ανά έ­τος.
·Δι­και­ού­χος με 5 παι­διάκαι ε­τή­σιο ει­σό­δημα έως 52.000 ευρώ θα λαμ­βά­νει 2.500 € ανά έ­τος.