Μητροπολίτης Σύρου: Η μόνη διέξοδος από την κρίση είναι η Ανάσταση

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 22/04/2011

«Ἡ παροῦσα κρίση εἶναι πρωτευόντως πνευματική καί δευτερευόντως οἰκονομική καί εἶναι καρπός τοῦ σκοτασμοῦ τοῦ νοῦ μας, πού ἀδυνατεῖ νά ἐπισημάνει τά οὐσιώδη καί τά ἐπουσιώδη τῆς ζωῆς. Ἀθετήσαμε τή δύναμη τῆς ψυχῆς μας καί χάσαμε τήν ἐμπιστοσύνη μας ὁ ἕνας στόν ἄλλο.

   Ἡ μόνη διέξοδος ἀπ΄ αὐτή τήν κρίση εἶναι ἡ Ἀνάσταση. Ἡ ἀνάσταση τῆς ψυχῆς μας!». Αυτά τονίζει μεταξύ άλλων στο Πασχάλιο μήνυμά του ο μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος.

 

   Τό μήνυμα τῆς Ἀνάστασης ἀκούγεται ἀπόψε σ’ ἕνα κόσμο βαθιᾶς οἰκολογικῆς καί περιβαλλοντικῆς κρίσης, σ’ ἕνα κόσμο πού ἐκμεταλλεύεται ἀνάλγητα καί καταδυναστεύει τή φύση, ρυπαίνει καί ὑποβαθμίζει ἀλόγιστα τό περιβάλλον καί ἀδιαφορεί γιά τίς ἐπερχόμενες γενιές, ἐνεργώντας ὡς ἰδιοκτήτης καί καταχραστής καί ὄχι ὡς καλός «οἰκονόμος» καί διαχειριστής τῶν φυσικῶν πόρων, σ’ ἕνα κόσμο πού τρομάζει ἀπό τήν τρύπα τοῦ ὄζοντος, τό φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου, τήν ὄξινη βροχή, τά μεταλλαγμένα προϊόντα, τά ραδιενεργά κατάλοιπα καί τίς ἀλλεπάλληλες φυσικές καταστροφές.

   Ἡ κτίση, ὄντως, «συστενάζει καί συνωδίνει» (Ρωμ. η΄,22). Ἡ ἀποστασία καί ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου ἀποσυνθέτει καί ὅλο τό φυσικό κόσμο. Ἐπικρατεί πλέον καί στή φύση ἡ ἀταξία καί ἡ δυσαρμονία, πού κυριαρχεῖ γύρω μας, καθώς «Τῇ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη, οὐχ ἑκοῦσα, ἀλλά διά τόν ὑποτάξαντα» (Ρωμ. η΄,20).

   Ἑορτάζουμε τό Πάσχα ἐφέτος σ΄ ἕνα περιβάλλον πνιγηρό, μέσα στά πλαίσια μιᾶς δεινῆς οἰκονομικῆς κρίσης, ἡ ὁποία μᾶς τρομάζει. Βλέπουμε τή ζωή μας νά δυσκολεύει πολύ καί ἕνα σημαντικό μέρος τοῦ λαοῦ μας νά ζῆ κάτω ἀπό τά ὅρια τῆς φτώχειας, ὑπό τό φάσμα τῆς ἀνέχειας καί τῆς ἀνεργίας.

 

   Ἡ παροῦσα κρίση εἶναι πρωτευόντως πνευματική καί δευτερευόντως οἰκονομική καί εἶναι καρπός τοῦ σκοτασμοῦ τοῦ νοῦ μας, πού ἀδυνατεῖ νά ἐπισημάνει τά οὐσιώδη καί τά ἐπουσιώδη τῆς ζωῆς. Ἀθετήσαμε τή δύναμη τῆς ψυχῆς μας καί χάσαμε τήν ἐμπιστοσύνη μας ὁ ἕνας στόν ἄλλο.

   Ἡ μόνη διέξοδος ἀπ΄ αὐτή τήν κρίση εἶναι ἡ Ἀνάσταση. Ἡ ἀνάσταση τῆς ψυχῆς μας!

   Σήμερα, ὁ Χριστός, ὡς νικητής τοῦ θανάτου, μᾶς ἁπλώνει τά χέρια Του γιά νά μᾶς βγάλει ἀπό τόν Ἅδη στή Ζωή.

   Ἔφτασε ἡ ὥρα καί τῆς δικῆς μας Ἀνάστασης!

   Ἄς κάνουμε τό Πάσχα τό φετινό, Πάσχα οὐσιαστικό, ἕνα πέρασμα σέ μια νέα ζωή, αἰώνια καί οὐσιαστική!

   Τότε ἡ χαρά θά γεμίσει ὁλόκληρη τήν ὕπαρξή μας, τήν ψυχή καί τό σῶμα μας, καί ὁ ἀναστάσιμος χαιρετισμός θά ἀποκτήσει ἀληθινό περιεχόμενο καί νόημα ζωῆς.

   Γιατί, μόνο οἱ ἀναστημένοι ἄνθρωποι δέν γίνονται δοῦλοι, οὔτε ἀνθρώπων, οὔτε πραγμάτων, δέν γίνονται ἐκμεταλλευτές οὔτε τοῦ πλησίον τους, οὔτε τῆς φύσης, πού περιμένει τή δική μας, τήν προσωπική μας Ἀνάσταση, ὥστε νά ἀναστηθεί καί αὐτή.

   Κατά τόν Ἅγιο Νικόλαο τόν Καβάσιλα, «Ἡ Ἀνάστασις, φύσεώς ἐστιν ἐπανόρθωσις», ὁ δέ Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης ἔλεγε ὅτι «τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ διδάσκει τή συμπόνια γιά ὅλη τήν κτίση, ὥστε νά μήν κόβουμε οὔτε τά φύλλα τῶν δένδρων, χωρίς ἀνάγκη».

   Ἄς ἀντιμετωπίσουμε, λοιπόν, τήν παροῦσα δεινή οἰκονομική, κοινωνική καί οἰκολογική κατάσταση ὑπό τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἄς γίνει πηγή μιᾶς ἀκατάβλητης δύναμης, γιά νά σταθοῦμε ὄρθιοι καί δυνατοί.

     Ἀδελφοί μου,

   Ἡ νύχτα μπορεῖ νὰ εἶναι σκοτεινὴ καὶ μεγάλη, ἀλλὰ σὲ ὅλο τὸ μῆκος τοῦ δρόμου μιὰ μυστικὴ καὶ ἀκτινοβόλα αὐγὴ φαίνεται νὰ λάμπει στὸν ὁρίζοντα!

   Εἶναι τό φῶς τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου μας, ἡ μόνη βεβαιότητα στήν ἀβεβαιότητά μας, ἡ μόνη ἐλπίδα στήν ἀπελπισία μας!

   Τούτη τή νύχτα, λοιπόν, «τὴ σωτήριο, τὴ φωταυγῆ καὶ λαμπροφόρο», δεῦτε λάβωμεν φῶς καί δοξάσωμεν Χριστόν τόν Ἀναστάντα ἐκ νεκρών!

 

Μέ πατρικές ἑόρτιες εὐχές καί ἀγάπη

† Ὁ Σύρου Δωρόθεος Β΄