Το τελευταίο άρθρο του μακαριστού μητροπολίτη

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 02/04/2013

 

Τά πέντε μηδενικά
πού δέν ἔγραψαν ἱστορία

 

 (Ελεύθερη Πληροφόρηση-Εκδότης Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημος-Μάρτιος 2013)

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος κατά μήνα Φεβρουάριο τοῦ τρέχοντος ἔτους ὀργάνωσε ἐπίσημη τελετή γιά νά φωτίσει καί νά τιμήσει τόν κόπο του καί τήν προσφορά του πού χαράχθηκαν στίς σελίδες τῆς πρώτης πενταετίας μετά τήν ἀνάδειξή του στόν Ἀρχιεπισκοπικό θρόνο. Τά δημοσιογραφικά ὄργανα μίλησαν γιά τήν τελετή ἀλλά δέ βρῆκαν τό θάρρος νά ἀνυψώσουν τήν Ἀρχιεπισκοπική προσωπικότητα στήν καθέδρα τῆς πατερικῆς λάμψης καί οἱ σκιές τῆς ἀμφισβήτησης καί τῆς ἀντίπαλης πολεμικῆς δέν χάθηκαν ἀπό τόν ὁρίζοντα.
Ἡ φιλοτιμία του νά φωτογραφίσει τήν ὕπαρξή του στό βῆμα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ λόγου καί νά ὑπογραμμίσει κρίσεις του ἤ διδαχές του, πού ἀκούστηκαν στή διαδρομή τῆς πενταετίας, ἀντί νά φωτίσουν τήν ἱστορική πραγματικότητα τήν παρασιώπησαν καί τήν ἀκύρωσαν. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀνοικτή στήν πραγματικότητα, στή ροή τῶν γεγονότων καί στίς μεταβολές πού χαροποιοῦν ἤ πού καταθλίβουν τήν ἀνθρώπινη προσωπικότητα καί τό σύνολο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Τά γεγονότα τῆς κάθε στιγμῆς εἶναι ἐρεθίσματα πού διδάσκουν ἤ ἀπογοητεύουν, ἀνυψώνουν ἤ ὑποβαθμίζουν τίς ἀτέλειωτες μάζες τῶν λαϊκῶν κοινοτήτων καί κίνητρα πρός τούς ποιμένες καί διδασκάλους νά φέρουν τό φῶς καί τή χαρά τῆς φανέρωσης καί ἀποκάλυψης τοῦ Θεοῦ καί νά ἀνοίξουν τό δρόμο πρός τό φῶς τῆς Πεντηκοστῆς καί πρός τή χαρά τῆς πνευματικῆς ἀνακαίνισης.
Ἡ Ἐκκλησία γράφει ἱστορία καί ἁπλώνει φῶς, πρώτιστα, μέ τή λειτουργική της πραγματικότητα. Ὅταν συνάγονται ποιμένες καί ποιμαινόμενοι στό ναό τοῦ Θεοῦ καί ἀφήνουν τήν καρδιά τους νά ἐκφραστεῖ μέ προσευχές ἀφοσίωσης στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, οὐσιαστικά βιώνουν τά γεγονότα τῆς ἱστορίας, τή χαρά καί τό νόημα τῆς διδαχῆς τοῦ Κυρίου μας, πού ἄρχισε μέ τήν «ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία» καί συνεχίζεται σέ κάθε γωνιά τῆς γῆς καί σέ κάθε στιγμή τῶν ἀτέλειωτων αἰώνων. Προσεγγίζουμε μέ βαθύ πόνο τόν Γολγοθᾶ τοῦ Κυρίου μας καί σκύβουμε στό κενό μνημεῖο γιά νά προσκυνήσουμε τόν Ἀναστημένο Λυτρωτή μας καί νά περπατήσουμε μαζί Του στίς ὧρες τῆς χαρᾶς καί τῆς λύπης. Συναγόμαστε ἀδιάκοπα στήν Τράπεζα τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου ἀκούγοντας τήν πρόσκληση: «Λάβετε φάγετε τοῦτο ἐστί τό Σῶμα μου...» καί «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες τοῦτο ἐστί τό Αἷμα μου...» καί βιώνουμε τήν ἀνακαίνιση τοῦ προσώπου μας, τήν ὁλοκληρωτική κάθαρσή του καί τήν ἔνταξή του στό ἀναγεννημένο σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, στό φῶς καί στή χαρά τῆς ἀτέλειωτης Πεντηκοστῆς.
Οἱ λειτουργοί τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ποιμένες καί διδάσκαλοι ἔχουν πρώτιστο χρέος καί εὐαίσθητη ὑποχρέωση νά μᾶς διδάσκουν καί νά μᾶς χειραγωγοῦν. Νά βηματίζουν κοντά μας ὡς πατέρες στοργικοί καί νά μᾶς ἀνοίγουν τόν κώδικα τῆς θεϊκῆς Ἀποκάλυψης γιά νά μᾶς δείξουν ὅτι ὁ Κύριός μας εἶναι «ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Ἰωάν. ιδ’ 6). Ἔχοντας μπροστά μας τίς διδαχές καί τήν πνευματική διαφώτιση πού ἅπλωσαν στό διψασμένο λαό μεγάλοι φωτισμένοι καί καθαγιασμένοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας δέν νιώθουμε νά μᾶς συγκινεῖ καί νά μᾶς φωτίζει ἡ φτωχότατη πεντάχρονη ποιμαντορική ἐνασχόληση τοῦ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμου.
Πέντε χρόνια ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος κάθεται στόν θρόνο καί τό ἡμερολόγιο τῆς προσφορᾶς του ἀντί νά γεμίζει καί νά φορτίζει τήν ἐκκλησιαστική ἱστορία μέ ἀποστολικό πνεῦμα, μέ διδαχές θεολογικῆς πυκνότητας καί μέ ἀκάματη θυσιαστική προσφορά χάραξε ἕνα μεγάλο καί ἀπογοητευτικό μηδενικό. Ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πού τόν ζοῦν ἀπό κοντά καί μετέχουν στίς συνεδριάσεις τῶν ἐκκλησιαστικῶν συνοδικῶν ὀργάνων ἐκπέμπουν σήματα κινδύνου, διαμαρτύρονται ὅτι ἡ προσφορά τοῦ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου δέν εἶναι ἀπλῶς μηδενική ἀλλά καί φοβερά ἐπικίνδυνη. Φέρνει τή συγκροτημένη ἐκκλησιαστική διοίκηση στίς ἀκρότητες τῆς φθορᾶς καί τῆς διαφθορᾶς καί ἀφήνει τά λυτρωτικά μηνύματα τῆς Ἐκκλησίας βυθισμένα στή σιωπή.
Θά μπορούσαμε νά γράψουμε ἀτέρμονες σελίδες γιά νά φέρουμε στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας τά γεγονότα πού εὐτέλισαν κυριολεκτικά τόν ἀρχιεπισκοπικό ρόλο καί ὁδήγησαν ὁλόκληρη τήν ὀρθόδοξη Ἑλληνική Ἐκκλησία στίς ἀκρότητες τοῦ μεγάλου κινδύνου. Δέν θά ἐπιτρέψουμε στόν ἑαυτό μας νά λεπτολογήσει γιά τήν πενταετία τῶν πέντε μηδενικῶν. Θά περιορίσουμε τή γραφίδα μας στίς σκιαγραφίες μερικῶν ἐντυπωσιακῶν ἐκδηλώσεων πού καί μόνες αὐτές φωτογραφίζουν τούς χαμηλούς τόνους, τήν ἀπραξία καί τά γλιστρήματα τοῦ κ. Ἱερωνύμου καί φέρνουν τό λαό σέ ἀπόγνωση καί σέ ἐπαναστατική ἔκρηξη.
Τά γεγονότα πού θά περιγράψουμε εἶναι λίγα ἀλλά σαφέστατα ἀποδεικτικά.
1) Μετά τήν ἀνύψωσή του στόν τιμητικό Ἀρχιεπισκοπικό θρόνο ὁ κ. Ἱερώνυμος ἀποφάσισε νά ἐπισκεφθεῖ ἕνα στενό του φίλο πού μαζί πρωτοστατοῦσαν σέ ἐπιδεικτικές ἐμφανίσεις καί σέ ἀγώνα ἐπικράτησης. Πῆγε στήν ἕδρα τῆς μητροπόλεώς του καί ἡ πρώτη κουβέντα πού εἶπε ἦταν: «ἀδελφέ μου θαυμάζω τήν ἀρχοντιά σου». Ὁ φίλος ἄρχοντας ἐντυπωσιάστηκε, συγκινήθηκε καί φρόντισε νά ἀποκριθεῖ μέ ὑψηλῆς τάξης φιλοξενία. Πέρασε κάμποσος καιρός. Ἡ πνοή τῆς ἀγάπης, τῆς ἀδελφικῆς ἐπικοινωνίας καί τῆς ὑπεύθυνης ἐπίλυσης τῶν διαφορῶν δέν ἁπλώθηκε στήν Ἱερά Σύνοδο. Ὁ μέχρι τότε ἀγαπητός φίλος τοῦ Ἱερώνυμου πέρασε στήν ἄλλη πτέρυγα, στό λόχο τῆς μάχης καί στό στρατόπεδο τῶν κατηγόρων τοῦ κ. Ἱερώνυμου. Φτάνουμε στό Δεκέμβριο τοῦ 2011 καί στήν παγωνιά τῆς συνοδικῆς ἀπραξίας προκλήθηκε θύελλα. Ὁ παλαιός ἐπίσκοπος τῆς ἀρχοντιᾶς ἔδωσε στή δημοσιότητα σειρά κειμένων πού φωτογράφιζε τό συνοδικό χάος καί καταλόγιζε εὐθῦνες. Μέ σκληρή γλώσσα καί μέ σειρά ἐπιθέτων ἔκρινε πώς ὁ κύριος δράστης τῶν ἀνωμαλιῶν εἶναι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος. Ὁ ἀδελφός του καί φίλος του καί συλλειτουργός του, πού μέχρι πρότινος τόν ἀνακήρυττε καί τόν διαφήμιζε ὡς ἄρχοντα.
Τρία χρόνια μετά τήν προαγωγή τοῦ φίλου του Ἱερώνυμου, ὁ μητροπολίτης τῆς ἀρχοντιᾶς στήθηκε σέ στάση μάχης καί σώρευσε τίς κριτικές του καί τίς βολές του ἐναντίον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυμου, πού ἴσαμε ἐκείνη τήν ἐποχή τόν ἀνακήρυττε ἄρχοντα. Ἔστειλε στίς 18-12-2011 ἐπιστολή στήν ἐφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ γεμάτη προσβλητικές καί ἀπαξιωτικές κρίσεις ἐναντίον του. Ἔγραψε: «...Ἐάν ὁ συντάκτης τοῦ σχολίου ἐπιθυμεῖ τήν Ἀλήθεια, ἄς ρωτήσει τόν πληροφοριοδότη του, γιά ποιόν ζήτησα νά παραιτηθεῖ καί γιά ποιούς λόγους!...
Ἔε, λοιπόν, αὐτός πρέπει νά εἶναι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἐπειδή ἀποδείχτηκε ἄβουλος, ἀνίκανος καί ἐπικίνδυνος πλέον, δεδομένου ὅτι ἄγεται καί φέρεται δίχως ἐνεργό ρόλο στά δρώμενα τῆς ἐποχῆς.
Γιά τήν κακή συγκυρία, τήν ὁποία διέρχεται ἡ πατρίδα μας καί μαζί της ἡ Ἐκκλησία μας, χρειάζεται ἐκκλησιαστικός ἡγέτης μέ ἀποφασιστικότητα καί ἦθος, χαρακτηριστικά πού ΔΕΝ διαθέτει ὁ Ἱερώνυμος ὁ Β’, ἐπειδή ἀκριβῶς ἔχει κληρονομήσει καί ἀποδεχθεῖ τήν ἴδια ὕποπτη καί καταδικασμένη αὐλή τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοδούλου.

Καλές Ἑορτές
+ὁ Δωδώνης Χρυσόστομος»

Πέρασαν πέντε μόλις μέρες μετά τήν ἐκρηκτική κυκλοφορία τῆς παραπάνω ἐπιστολῆς καί ὁ πρώην Ζακύνθου μέ πλατιά συνέντευξή του, πού τήν ἔδωσε στό δημοσιογράφο Νῖκο Παπαδημητρίου καί δημοσιεύτηκε στήν ἐφημερίδα FREE SUNDAY (23/25-12-2011), δέν παρέλειψε νά φορτίσει μέ εὐθῦνες καταλυτικές παράγοντες τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου μή ἐξαιρώντας τόν παλαιό φίλο του καί νῦν Ἀρχιεπίσκοπο. Γράφει καί ὑπογραμμίζει: «...Σέ αὐτούς τούς ἀρχηγούς πού δέν ἔχουν καί πολλά κότσια ἀρέσει τό κοινῶς λεγόμενο γλείψιμο. Εἶναι ἡ γνωστή παροιμία μέ τόν ἀετό καί τό σαλίγκαρο». Ὁ δημοσιογράφος τόν διακόπτει ρωτώντας τον:«Ὅταν μιλᾶτε γιά ἀρχηγούς πού δέν ἔχουν κότσια...». Καί ὁ κύριος Χρυσόστομος διακόπτωντάς τον, ἀπαντᾶ: «Ἐννοῶ καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο. Ὅταν ἔχεις ἀδυναμίες, πρέπει νά κρύβεσαι. Νά μήν ἀνεβαίνεις σέ σκαλοπάτια ψηλότερα ἀπό ἐκεῖνα πού μπορεῖς».
Ἡ δήλωση αὐτή, πού ἀμφισβήτησε ὑπεροπτικά καί ἀπόλυτα τίς ἱκανότητες καί τό κύρος τοῦ Ἀρχιεπικόπου, αἰφνιδίασε τό δημοσιογράφο καί τόν προκάλεσε σέ ἀντίλογο: «Δέν βλέπετε κάτι θετικό σέ αὐτά τά τέσσερα χρόνια (τοῦ Ἀρχιεπισκόπου);» Ἡ ἀπάντηση τοῦ πρώην Ζακύνθου ἐπιμένει στό κούρεμα τῶν ἱκανοτήτων τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυμου καί στήν ὁριστική ἀπόρριψή του. «Ναί. Ὅτι δέν βγαίνουμε στούς δρόμους νά κραυγάζουμε. Ἕνα χαμηλό προφίλ περνάει πιό εὔκολα καί τίς ἀνομίες». Αὐτές οἱ βολές ρίχτηκαν τότε ἐναντίον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἀπό ἀνθρώπους πού ἦταν στενοί του φίλοι καί συμπορευτές του.
Φυλλομετρώντας τόν καθημερινό τύπο, τήν ἡλεκτρονική ἐνημέρωση καί τήν προφορική ὑποτίμηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυμου σταματοῦμε ἀπότομα καί μέ πολλά ἐρωτηματικά σέ ἕνα κείμενο πού δημοσιεύθηκε στήν ἐφημερίδα «Παρασκήνιο» καί πέρασε στό διαδίκτυο.
Ἐκεῖ διαβάσαμε:
«Σπρώχνουν σέ παραίτηση τόν Ἱερώνυμο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 24/02/2013 15:58
Πηγή:

Τοῦ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
«Λουλούδια» καί… γαϊδουράγκαθα πού βρῆκαν λίπασμα, γιά νά θεριέψουν στά χρόνια πού ἀποκαλυπτόταν τό παραεκκλησιαστικό κύκλωμα, κατά τήν τριετία 2005 - 2007 φαίνεται ὅτι βρίσκει μπροστά του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος. «Ἀγκάθια» ἱκανά ὄχι μόνο νά «ματώσουν» τήν ἀρχιεπισκοπία του, ἀλλά -σύμφωνα μέ κάποιες ἀπολύτως ἔγκυρες πηγές- ἀκόμη καί νά ὁδηγήσουν τήν Ἐκκλησία σέ κρίση καί τόν προκαθήμενο σέ «ἡρωική» (;) ἔξοδο… Αὐτή ἡ τελευταία φράση κάθε ἄλλο παρά ἀποτελεῖ ἕνα δημοσιογραφικό πυροτέχνημα. Ἀντιθέτως, σύμφωνα μέ πληροφορίες του «Π», ἀρκετοί ἀπό τούς Μητροπολίτες τῆς νέας γενιᾶς, ἀπό αὐτούς πού χαρακτηρίζονται «νέοι καί φιλόδοξοι», ὑποδαυλίζουν ἕνα κλίμα παραίτησης τοῦ κ.κ. Ἱερώνυμου καί μάλιστα σέ σύντομο χρονικό διάστημα. Οἱ σχετικές ζυμώσεις, πού εἶναι σέ θέση νά γνωρίζει τό «Π», χάνονται στό βάθος τῶν πολλές φορές βυζαντινολογούντων ἐκκλησιαστικῶν διαδρόμων.
Καλά πληροφορημένη πηγή ἔλεγε στό «Π» στήν ἀρχή τῆς ἑβδομάδας μάλιστα πώς αὐτή ἡ σεισμική ἐξέλιξη θά συμβεῖ ἐντός τοῦ 2013, μήν ἀποκλείοντας νά συνέλθει καί πάλι ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πού συνῆλθε τήν Πέμπτη γιά νά ἐκλέξει τόν νέο Μητροπολίτη Μαρώνειας καί Κομοτηνής, εἴτε στήν τακτική της Σύνοδο, τόν προσεχῆ Ὀκτώβριο νά διαχειριστεῖ τή… βόμβα τῆς παραίτησης Ἱερώνυμου. Δέν εἶναι ὑπερβολή νά ποῦμε ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού καταλογίζουν στόν Ἀρχιεπίσκοπο ἀκόμα καί συναναστροφές μέ ἐπιφανῆ ἄτομα πού ἔχουν πρόσφατα ἀπασχολήσει τή Δικαιοσύνη. Δυό «εἰσηγήσεις» πού, σύμφωνα μέ πληροφορίες του «Π», κυκλοφοροῦν ὡς… διαθέσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου περιγράφονται ὡς ἐπιχείρηση γεφύρωσης τῶν σχέσεων τοῦ κ. Ἱερώνυμου μέ «τά παιδιά» τοῦ Μακαριστοῦ Χριστόδουλου… Θέλει νά τούς ἐπαναφέρει. Μόνον πού οἱ «διαθέσεις» αὐτές ἔχουν ἤδη ἀνάψει… φωτιές στούς κόλπους τῶν Μητροπολιτῶν, διότι ἀφοροῦν, σύμφωνα μέ πληροφορίες, τήν… ἀποκατάσταση σέ ἐπισκοπικούς θρόνους, ἔστω καί χωρίς… Μητρόπολη τοῦ Πρώην Ἀττικῆς Παντελεήμονα Μπεζενίτη, ὁ ὁποῖος πέρασε ἀπό τῆς… φυλακῆς τά σίδερα, τήν ἐποχή πού βρέθηκαν νά… ἀναπαύονται στόν τραπεζικό τοῦ λογαριασμό 2 ἐκατ. εὐρώ, σταλμένα -μᾶλλον- ἐξ οὐρανοῦ. Τήν ἴδια ὥρα, ἐνῶ γιά τόν κρίσιμο, λόγω τοπικῆς εὐνόητης ἰδιαιτερότητας, θρόνο τῆς Μητρόπολης Μαρώνειας καί Κομοτηνής ἦταν γνωστό πώς τή μάχη θά ἔδιναν ὁ πρωτοσύγκελος τῆς Μητρόπολης Ξάνθης Παντελεήμονας Μουτάφης καί ὁ ὁμόλογός του τῆς Μητρόπολης Κομοτηνῆς, Κωνστάντιος, κύκλοι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου προσπάθησαν -λειτουργώντας, εἶπαν, ἐξ ὀνόματός του- νά ἐπιβάλουν πρός ἀποκατάσταση τόν ἄλλοτε φερόμενο νά ἐμπλέκεται σέ σεξουαλικό σκάνδαλο, Μητροπολίτη Βρεσθένης (σ.σ. ἄνευ χαρτοφυλακίου) πρώην Θεσσαλιώτιδος Θεόκλητο Κουμαριανό. Ἐκκλησιαστικές πηγές μέ τίς ὁποῖες συνομίλησε τό «Π» ἐξέφρασαν πάντως τήν ἄποψη πώς «ἡ κρίσιμη αὐτή Μητρόπολη τῆς Θράκης, γιά ἐθνικούς λόγους, δέν προσφέρεται γιά “τακτοποίηση προγραφών”». Ἄλλωστε, τό ζήτημα αὐτό εἶναι τόσο λεπτό πού φαίνεται πώς ἀπασχόλησε συνάντηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μέ τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν, Δημήτρη Ἀβραμόπουλο, ἡ ὁποία ἔγινε στό γραφεῖο τοῦ προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἄν καί χαρακτηρίστηκε «ἐθιμοτυπική», ἀλλοῦ κατευθύνουν τόσο ὅσα ἔθεσε ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν στόν Ἀντώνη Σαμαρά στό Κατάρ, ἀναφορικά μέ τούς Ἰμάμηδες τῆς Θράκης, ὅσο καί ἡ δήλωση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου ὅτι «ἡ Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης εἶναι σέ ὑψηλή ἐτοιμότητα». Οἱ Τοῦρκοι θά ἐπιτρέψουν τήν ἐπαναλειτουργία τῆς σχολῆς, ἴσως καί ἐντός τοῦ ἔτους, «ἀλλά τί θά ζητήσουν ὡς ἀντάλλαγμα;» ἀναρωτιοῦνται οἱ πιό καχύποπτοι…
Συνάξεις διαδοχῆς :Ὅλες αὐτές οἱ «καυτές πατάτες» ἀλλά καί οἱ πιέσεις πού δέχεται ὁ κ.κ. Ἱερώνυμος γιά ζητήματα ἠθικῆς καί οἰκονομικῆς τάξεως, στά ὁποία φέρονται νά ἐμπλέκονται ὑψηλόβαθμοι ρασοφόροι, τροφοδοτοῦν σενάρια… παραίτησής του μέσα στό 2013, μέ πρόφαση τήν εὐαίσθητη ὑγεία του. Ὅσο κι ἄν ἀκούγεται πρόωρο, ὁ «χορός τῆς διαδοχῆς» τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἔχει ἤδη ἀνοίξει. Καλά πληροφορημένες πηγές, μάλιστα, μιλοῦν γιά ἔναρξη τῶν δείπνων καί τῶν συνάξεων, μέ διοργανωτές τούς «βιαστικούς» ἐπίδοξους διαδόχους τοῦ κ.κ. Ἱερώνυμου στόν ἀρχιεπισκοπικό θρόνο. Συγκεκριμένα, λένε πώς ὁ Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος καί ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος Ἰγνάτιος ἔχουν ἤδη ἀρχίσει νά κινοῦνται, ἀθροίζοντας ἄλλους Ἀρχιερεῖς στό ἅρμα τῆς προσωπικῆς τους φιλοδοξίας. Σέ αὐτούς οἱ καλά γνωρίζοντες προσθέτουν τόσο τόν Μεσογαίας καί Λαυρεωτικής Νικόλαο, ὅσο καί τόν Σεβασμιότατο Μεσσηνίας πού δέν κρύβουν τίς φιλοδοξίες τους...
...Ὁ Μεσσηνίας βασίζει μεγάλο μέρος τῶν φιλοδοξιῶν του στήν πολιτική του φιλία μέ τόν πρωθυπουργό Ἀντώνη Σαμαρά. Αὐτή ἡ «συνομοταξία» Ἱεραρχῶν εἶναι ἐκείνη πού τό 2008 στήριξαν τόν ἀπό Θηβῶν καί Λεβαδείας Ἱερώνυμο μέ βασικό ἐπιχείρημα -πού εἶχε ἀκουστεῖ στούς διαδρόμους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου- «νά ξεμπερδεύουμε γρήγορα νά πάρουμε κι ἐμεῖς σειρά». Τώρα λοιπόν… στοιχίζονται. Καί σέ μιά ἀτμόσφαιρα πού θά ἔχει στό ἄμεσο μέλλον ὀσμή ἀκόμη καί ἑνός πολύπλοκου πολιτικοῦ θρίλερ, θά ἀνασύρονται χαρτιά καί φάκελοι πού «καῖνε» τόν ἄμεσο κληρικό καί λαϊκό «κύκλο» τοῦ Ἀρχιεπισκόπου… ...Ἀπειλοῦν μέ «γαϊτανάκι» ἀποκαλύψεων. Εἶναι δεδομένο, σύμφωνα μέ αὐτά πού μεταφέρουν στό «Π» ἀξιόπιστες πηγές πού γνωρίζουν καλά τά τεκταινόμενα ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, πώς ὁ χορός τῆς διαδοχῆς ἔχει ἀρχίσει στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, γιά πολλούς πολύ πρόωρα, γιά ἄλλους -πού κλείνουν τό μάτι μέ νόημα στή σχετική συζήτηση- «στήν ὥρα του». Εἶναι δέ κάποιοι πού λέγεται πώς στέλνουν «μηνύματα» στόν ἡγέτη τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας νά… «διευκολύνει τή διαδικασία» ἀπειλώντας μέ ἀποκαλύψεις πού θά ἀφοροῦν στό ἄμεσο περιβάλλον του καί στίς ἐπιλογές του.
Δίχασε τήν Ἱεραρχία ὁ Βρεσθένης.
Νέος Μητροπολίτης Μαρωνείας ἐξελέγη ὁ πρωτοσύγκελος τῆς Μητρόπολης Ξάνθης, Παντελεήμων Μουτάφης.
Τό ἐνδιαφέρον, ὅμως, εἶναι ὅτι ὁ Θεόκλητος Βρεσθένης, παρά τίς «σκιές» τοῦ παρελθόντος, ἔκανε δυναμικό come back παίρνοντας στήν πρώτη φάση τῆς διαδικασίας 38 ψήφους καί, στή δεύτερη, 23 -λόγω τῆς παρέμβασης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἶπαν κάποιοι- διχάζοντας τήν Ἱεραρχία στά τρία, ἀφοῦ στήν πρώτη ψηφοφορία μετεῖχε καί ὁ πρωτοσύγκελος τῆς Μητρόπολης Κομοτηνῆς, Κωνστάντιος. Δέν εἶναι λίγοι αὐτοί πού λένε πώς ὁ Θεόκλητος Κουμαριανός πάει… φούλ γιά τή Μητρόπολη Ἀργολίδος, τόν προσεχῆ Ὀκτώβριο, παρά τό ὅτι μερικοί κραδαίνουν τίς ἀποκαλύψεις τοῦ παρελθόντος καί διαφωνοῦν μέ τήν ἀποκατάστασή του».
Ἡ μακρότατη ἐκκλησιαστική ἱστορία ἀφήνει πίσω της ἴχνη. Τό ἕνα ἐνδεχόμενο εἶναι ἡ ἐντυπωσιακή ἐπικράτηση τῶν ἐπισκόπων πού ἀποφάσισαν νά ζήσουν τήν πιστότητα στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου καί τή θυσία στήν καθημερινή ἄσκηση τοῦ λειτουργήματός τους. Τά ὀνόματά τους γράφτηκαν στόν κατάλογο τῶν ἁγίων καί οἱ γενιές πού ἀκολουθοῦν τούς ἀποδέχονται ὡς πατέρες καί ὡς ἄρχοντες καί ὡς χειραγωγούς στή ζωή τῆς ἁγιότητας. Παράλληλα, διακινεῖται ἡ ἄλλη σειρά τῶν ἐπισκόπων πού ἀπολαμβάνουν τήν τιμή τῆς ἐξουσίας ἀλλά δέν τολμοῦν νά ἐπωμισθοῦν στήν ἀκεραιότητά του τό βάρος τοῦ ποιμαντορικοῦ χρέους. Ὁ χρόνος καθώς κυλάει ἀποτυπώνει τίς διαστροφές καί ἀποκαλύπτει τίς λαθεμένες κινήσεις. Αὐτές τίς κινήσεις πού διαμορφώνουν τό ἦθος καί τήν προσφορά τοῦ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου τίς παρακολουθοῦμε ὅλοι καί τίς βιώνουμε δυστυχῶς ὡς προσωπική μας δοκιμασία. Τήν τελική κρίση θά τήν διατυπώσει ἡ αὐριανή γενιά πού θά ὑποχρεωθεῖ νά φορτιστεῖ στό σύνολό της τήν ἀπογοήτευση καί τήν περιπέτεια

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ