"Εκδηλος η καταφρόνησις του Πάπα προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη"

Απόψεις - Άρθρα - Σχόλια | Δημοσίευση: 22/03/2013

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 22ᾳ Μαρτίου 2013

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

 

 

Ὁ ὅρος Ἰησουίτης πού κατά Μπαμπινιώτη εἶναι συνώνυμο τοῦ «ὑποκριτής καί ταρτοῦφος» διά τά μέλη τῆς Ἀδιαιρέτου καί ἀκαινοτομήτου Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἀφορᾶ στά μέλη τοῦ μοναστικοῦ τάγματος τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, τό ὁποῖον ἵδρυσαν τό 1534 ὁ Ἰσπανός Ἰγνάτιος Λογιόλα καί ὁ Βάσκος Φραγκίσκος Ξαβιέ γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς Μεταρρυθμίσεως καί τῆς ἐπαναστάσεως τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης κατά τῆς ἐκτροπῆς τοῦ παποκαισαρισμοῦ. Βαρύνεται δέ μέ τήν ἄγρια πολεμική καί τίς ὕπουλες ἐνέργειες εἰς βάρος τοῦ μαρτυρικοῦ καί Ἁγίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλλου Λουκάρεως πού δολοφονήθηκε τελικά μέ φρικώδη τρόπο τό 1638. Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Λούκαρις ἦτο ἱκανότατος καί μεμορφωμένος καί ἀγωνίστηκε ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους, τοῦ ὁποίου τήν ἱστορική συνέχεια ἔβλεπε συνυφασμένη μέ τήν ἀδιαίρετη Ὀρθόδοξη πίστη. Γι’ αὐτό καί μέ ὅλες του τίς δυνάμεις ὑπεράσπιζε τήν ἀκαινοτόμητο καί ἀποστολικοπαράδοτη ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ Ἐλλογιμωτάτη Καθηγήτρια κ. Ἑλένη Κούκου στήν ἀξιόλογη μελέτη της «Αἱ Διομολογήσεις καί ἡ Γαλλική προστασία εἰς τήν Ἀνατολήν 1535-1789» (Ἀθήναι 1967) γράφει: «Τό προνομιακό καθεστώς τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας πρός τήν Γαλλία εὐνόησε τήν ἐγκατάσταση στήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολή ἑνός μεγάλου ἀριθμοῦ Γάλλων μισσιοναρίων κυρίως Ἰησουϊτῶν καί Καπουκίνων, κυρία ἀποστολή τῶν ὁποίων ὑπῆρξε ἐκτός γιά τήν χρησιμοποιησή τους γιά τήν προώθηση τοῦ Γαλλικοῦ ἐμπορίου καί τῆς Γαλλικῆς πολιτικῆς ἐπιρροῆς μέσα στήν Ὀθωμανική αὐτοκρατορία, ὁ μέ κάθε τρόπο προσηλυτισμός τῶν “σχισματικῶν” Ἑλλήνων στήν Ρωμαιοκαθολική “Ἐκκλησία” καί ἰδιαίτερα μέσα ἀπ’ τή διάδοση τῆς Γαλλικῆς κουλτούρας καί τοῦ Γαλλικοῦ πολιτισμοῦ». Τό ὑπό δεινήν κατάληψιν τῶν Φράγκων καί Γερμανῶν εὑρισκόμενο Πρεσβυγενές Πατριαρχεῖο τῆς Δύσεως στήν παλαιᾶ Ρώμη καί τά ὄργανά του οἱ Ἰησουΐτες διέβαλαν μέ κάθε μέσο τόν μαρτυρικό Πατριάρχη στόν Κλῆρο καί τόν λαό καί μέ συκοφαντίες ἀνείπωτες, μυθεύματα καί ψεύδη χρηματίζοντες τούς Ὀθωμανούς καί διαφθείροντες συνειδήσεις κατόρθωσαν νά προκαλέσουν τήν μήνι τῆς Ὑψηλῆς Πύλης κατά τοῦ Πατριάρχου τοῦ Γένους Κυρίλλου Λουκάρεως καί νά ὁδηγήσουν στήν ἀποτρόπαια καί φρικώδη δολοφονία Του καθιστώντας Τον μάρτυρα τῆς ἀδιαιρέτου καί ἀκαινοτομήτου Ἐκκλησίας.

Στίς 5 Μαρτίου 2013 στό Μπουένος Ἄϊρες τῆς Ἀργεντινῆς ξεκίνησε μιά πολύ σημαντική δίκη ἡ ὁποία ἔχει σάν ἀντικείμενο νά διερευνήση τό σύνολο τῶν ἐγκλημάτων πού διαπράχθηκαν μέ τήν γνωστή ἐπιχείρηση OperationCondorπού σκοπό εἶχε, μέ τήν ὑποστήριξη τῶν ΗΠΑ τήν ἐγκαθίδρυση λατινοαμερικανικῶν δικτατοριῶν, τήν ἐξόντωση καί τήν δολοφονία χιλιάδων ἀντιφρονούντων. Εἶναι ἐκπληκτικά ἐπίκαιρη ἡ παλαιότερη σκληρή ἀνακοίνωση πού εἶχαν ἐκδόσει «οἱ μητέρες τῆς πλατείας τοῦ Μάη» συγγενεῖς τῶν χιλιάδων ἐξαφανισθέντων στήν διάρκεια τῆς δικτατορίας τῆς Ἀργεντινῆς μέ τήν ὁποία κατήγγειλαν ὅτι «Ἡ “Ἐκκλησία” σιώπησε μπροστά στά ἐγκλήματα καί συμμετεῖχε ἐνεργά στά βασανιστήρια τῶν παιδιῶν μας. Αὐτοί πού συνεργάστηκαν, πού μᾶς εἶπαν ψέμματα, πού μᾶς γύρισαν τήν πλάτη ἦταν ἡ Ἐκκλησία τοῦ Μπεργόλιο». Στό βιβλίο «Ἐκκλησία καί Δικτατορία ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας ὑπό τό φῶς τῶν σχέσεών της μέ τό στρατιωτικό καθεστώς» πού κυκλοφορήθηκε ἀπό τήν ΜΚΟ CELSτοῦ Μπουένος Ἄἵρες ἀναφέρεται ὅτι ὁ τότε «ἔπαρχος» Ἀργεντινῆς γιά τήν SocietasJesu(Τάγμα Ἰησουϊτῶν) Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο καί σήμερα Φραγκίσκος Α΄ σχετίζετο ἄμεσα μέ τήν ἀπαγωγή καί τά βασανιστήρια τῶν Ἰησουϊτῶν Ὀρλάντο Γιόριο καί Φρανσίσκο Γιάλικς ἀπό τήν στρατιωτική χούντα τόν Μάϊο τοῦ 1976. Τό ἴδιο θέμα ἀνέφερε καί ἡ γνωστή ἐφημερίδα LosAngelesTimesτήν 1/4/2005 ὅπου περιεῖχετο καί ἡ πληροφορία ὅτι ὁ Ἰησουΐτης Ὀρλάντο Γιόριο κατηγόρησε εὐθέως τόν τότε ἔπαρχο τοῦ Τάγματος Χόρχε Μπεργκόλιο ὅτι κυριολεκτικά τόν παρέδωσε στά τάγματα θανάτου τῆς Χούντας ἀρνούμενος νά προσφέρει κάλυψη στόν ἴδιο καί στόν Ἰησουΐτη Γιάλικς ἐνώπιον τοῦ καθεστῶτος γιά τό κήρυγμά τους στίς φτωχογειτονιές τοῦ Μπουένος Ἄϊρες. Τόν ἴδιο χρόνο ἡ γνωστή δικηγόρος Μύριαμ Μπρέγκμαν κατέθεσε μήνυση κατά τοῦ Καρδιναλίου Χόρχε Μπεργκόλιο καί νῦν Φραγκίσκου μέ τήν κατηγορία τῆς συνομωσίας μέ τήν ἐγκληματική χούντα τοῦ στρατηγοῦ Βιντέλα, κατηγορία πού ἐπανέλαβαν τό 2010 οἱ ἐπιζῶντες τοῦ βρώμικου πολέμου τῆς στρατιωτικῆς Χούντας τῆς Ἀργεντινῆς, ὅπως προβλήθηκε στήν Ἐφημερίδα ElMundo. Κατά τήν πορεία τῆς δίκης πού ξεκίνησε μετά τήν μήνυση τῆς Μύριαμ Μπρέγκμαν ὁ Καρδινάλιος Μπεργκόλιο ἀρνήθηκε νά παραστῆ σέ ἀνοικτή δική καί οἱ ἀπαντήσεις του ὅταν τελικά κατέθεσε ἦταν γεμᾶτες ὑπεκφυγές καί ἀοριστίες. Τήν δικτατορία τῆς Ἀργεντινῆς «ἔστησε» ὁ τότε Ἀμερικανός ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Χέρνυ Κίσινγκερ μέ τόν ἀναπληρωτή του γιά τήν Λατινική Ἀμερική Οὐϊλιαμ Ρότζερς, ὁ ὁποῖος ὅπως προκύπτει ἀπό τά ἀποχαρακτηρισμένα ἀρχεῖα ἐθνικῆς ἀσφαλείας τῶν ΗΠΑ πού δημοσιεύθηκαν στίς 23/3/2006 εἶχε τότε δηλώσει ὅτι στήν Ἀργεντινή «θά χυθεῖ πολύ μά πολύ αἶμα...». Στίς 24/3/1976 ἡ ἀνατροπή ἀπό τήν CIAτῆς δημοκρατικῆς κυβερνήσεως τῆς Ἰζαμπέλ Περόν ἀπό τόν στρατηγό Βιντέλα πού κατεδικάσθη σέ ἰσόβια κάθειρξη γιά ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητος ἔγινε μέ τήν στήριξη τῶν χρηματιστηριακῶν συμφερόντων τῆς WallStreetκαί μέ τήν ὑπόδειξη τοῦ γνωστοῦ κυρίου Ντέϊβιντ Ροκφέλερ ὁ ὁποῖος ἐπέβαλλε ὡς Ὑπουργό Οἰκονομίας τῆς Χούντας τόν στενό του φίλο Χοσέ Ἀλφρέντο Μαρτίνες ντέ Χόζ πού ὁδήγησε τήν Ἀργεντινή στήν ὕφεση, τήν φτώχεια καί τήν δυστυχία παραδίδοντας τήν Κεντρική Τραπεζιτική καί Νομισματική πολιτική τῆς χώρας στά goldenboysτῆς Wallstreetκαί τοῦ ΔΝΤ κρατώντας τό ἐθνικό νόμισμα σκόπιμα ὑπερτιμημένο καί δημιουργώντας ἐξαιρετικά ὑψηλό ἐξωτερικό χρέος πού ὁδήγησε τήν ἐθνική οἰκονομία τῆς πλουσιοτάτης σέ πρῶτες ὕλες Ἀργεντινῆς σέ ἄτακτη χρεωκοπία. Ὁ κ. DavidRockfellerεἶναι ὁ γνωστός ἱδρυτής τοῦ ὁμωνύμου Μουσείου τοῦ Τέλ Ἀβίβ μέ τίς ἀντίχριστες παραγωγές πού ἐπί διετία πρόβαλε τήν Μ. Ἑβδομάδα ὁ τηλεοπτικός ΣΚἊΪ καί τῆς γνωστῆς Τριμεροῦς ἐπιτροπῆς πού ἀποτελεῖ συγκοινωνοῦν δοχεῖον τῆς ἐπίσης γνωστῆς Λέσχης Μπίλντεμπεργκ.

Τό 2006 ὁ Ἀργεντινός δημοσιογράφος Ὀράσιο Βερμπίτσκι στό βιβλίο του «Σιωπή» καταγγέλει τόν Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο καί νῦν Φραγκίσκο Α΄ ὡς ἄμεσο συνεργάτη τῆς χούντας τοῦ Βιντέλα βασιζόμενος στίς προσωπικές μαρτυρίες πέντε Ρωμαιοκαθολικῶν «Κληρικῶν» ἀπό τούς ὁποίους ἀφήρεσε ὁ τότε «Ἐπίσκοπος» Μπουένος Ἄϊρες καί «ἔπαρχος» Ἀργεντινῆς τῆς «Ἑταιρείας τοῦ Ἰησοῦ» Μπεργκόλιο τήν ἄδεια γιά ἄσκηση ἱεραποστολικοῦ ἔργου στίς παραγκουπόλεις τοῦ Μπουένος Ἄϊρες δίνοντας ἔτσι τήν δυνατότητα στήν Χούντα τοῦ Βιντέλα νά τούς συλλάβουν. Εἶναι σημαντική ἡ πληροφορία πού δίδει ἡ γνωστή δικηγόρος γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα Μύριαμ Μπρέγκμαν καί πού στηρίζεται στίς καταθέσεις τῶν Ἰησουϊτῶν Γιόριο καί Γιάλικς ὅτι μετά τά βασανιστήρια στίς φυλακές τῆς Χούντας τού ἔρριξαν ἀπό ἑλικόπτερο γιά νά τούς δολοφονήσουν, ἀλλά αὐτοί ἐπέζησαν γιά νά διηγοῦνται τά κατορθώματα καί τήν «ἀγάπη» τοῦ ἐμφανιζομένου ὡς ἀνθρωπιστοῦ κ. Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο καί νῦν Φραγκίσκου Α΄.

Ἡ γνωστή ἐφημερίδα τοῦ Μπουένος Ἄϊρες Pagina12 κυκλοφορήθηκε στό ἄκουσμα τῆς ἐκλογῆς Μπεργκόλιο μέ τόν τίτλο “ iDiosmio”  (Θεέ μου) καί καταγράφει τήν μαρτυρία τῆς ἀδελφῆς τοῦ Ὀρλάντο Γιόριο, Κρασιέλας Γιόριο, ἡ ὁποία καθιστᾶ τόν τότε «Ἐπίσκοπο τοῦ Μπουένος Ἄϊρος» Χόρχε Μπεργκόλιο ὑπεύθυνο τῆς ἀπαγωγῆς ἀπό τήν χούντα τοῦ ἀδελφοῦ της. Στήν διάρκεια τῆς δίκης τοῦ ΕΣΜΑ, μεγαλυτέρου κέντρου βασανισμῶν τῆς δικτατορίας τῆς Ἀργεντινῆς ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς «Ἐπισκοπικῆς Συνόδου» τῆς Ἀργεντινῆς Χόρχε Μπεργκόλιο ἀρνήθηκε ἐγγράφως ὅτι γνώριζε γιά τίς ἀπαγωγές καί τίς δολοφονίες, ὡστόσο ὁ ἀντικαταστάτης του ἀπέστειλε στό δικαστήριο ἀντίγραφο κειμένου πού πιστοποιεῖ ὅτι ὁ Μπεργκόλιο συνεσκέφθη μέ τόν δικτάτορα Βιντέλα καί τρεῖς Ἐπισκόπους πρό τῆς δίκης, γιά νά καταρτίσουν κοινό σχέδιο ὑπερασπίσεως.

Ἑπομένως ἡ ἔκδηλος καταφρόνησις πού ἐπέδειξε ὁ συγκεκριμένος πρός τόν μόνον ἀληθῆ Ἐπίσκοπο πού παρίστατο κατά τήν «ἐνθρόνισή» του, Πάνσεπτο Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, τόν ὁποῖον δημοσίως οὔτε εὐχαρίστησε ὀνομαστικῶς διά τήν παρουσίαν Του οὔτε ἐτίμησε διά προβεβλημένης θέσεως ὅπως θά ἔδει καί ὅπως ἔπρατταν οἱ Προκάτοχοί του ἀλλά ἰησουϊτικῶς τόν ἐδεξιώθη ἰδιωτικῶς διά γεύματος ὅπως ἐγράφη καθώς καί ἡ ἀνέντιμος καί προκλητική συμμετοχή τοῦ Οὐνίτου ψευδοδιακόνου καί τῶν Οὐνιτῶν ψευδεπισκόπων πού γιά μία εἰσέτι φορά ἐπέρρωσαν τό διαρκές ἔγκλημα τῆς Οὐνίας καί τόν ἀντίχριστο βιασμό τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Ἐκκλησίας συνάδουν ἀπολύτως μέ τά ἀνωτέρω καταγγελόμενα.

Αὐτά τά ἐλάχιστα ὡς ἀπάντηση στούς ἀγαπητούς ἀδελφούς πού ὁμιλοῦν περί «καλῶν προθέσεων» τοῦ καταληψία τοῦ Πρεσβυγενοῦς θρόνου τοῦ Πατραἲαρχείου τῆς Δύσεως καί πού ἔσπευσαν μέ ὕβρεις ἄνευ ἐπιχειρημάτων νά κακοχαρακτηρίσουν προγενέστερο κείμενό μου γεγονός γιά τό ὁποῖο ἐνώπιον τοῦ Δικαιοκρίτου θά ἀποδώσουν ἀσφαλῶς λόγον διότι οἱ πράξεις μας καί οἱ λόγοι μας θά μᾶς κρίνουν ἐνώπιόν Του. 

 

 

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ