Ιερά Σύνοδος:«Η Εκκλησία πληρώνει φόρους αλλά κάποιοι το αμφισβητούν»

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 19/04/2011

Η Ιερά Σύνοδος σε Εγκύκλιο σημείωμά της, καλεί τις Ιερές Μητροπόλεις να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία και να την ενημερώσουν μέχρι την 30ηΑπριλίου περί του συνολικού ποσού του καταβληθέντος φόρου οικονομικού έτους 2011, δια τα εισοδήματα του έτους 2010. Ειδικότερα στο Εγκύκλιο Σημείωμα (φωτο) αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Ως γνωστόν η Εκκλησία της Ελλάδος, πειθόμενη εις τους νόμους του Κράτους, υπόκειται εις φορολογίαν και αποδίδει αυτήν δια των νομικών προσώπων των Ιερών Μητροπόλεων, συνεισφέρουσα και δια του τρόπου αυτού εις τα έσοδα του Κράτους και θεωρούσα ότι επιτελεί συνάμα εθνικόν και κοινωνικόν καθήκον». Στη συνέχεια στο Εγκύκλιο Σημείωμα αναφέρεται: «Επειδή ωστόσο ο ρόλος της Εκκλησίας και η συμβολή Αυτής εις τα δημόσια έσοδα τελευταίως αμφισβητούνται, ιδία εις ό,τι αφορά εις την φορολόγησιν της ακινήτου περιουσίας Αυτής, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, εν τη Συνεδρία Αυτής της 12ηςΑπριλίου 2011, απεφάσισεν όπως ενημερωθή πλήρως περί της ακριβούς διαστάσεως αυτής της προσφοράς της Εκκλησίας»