Κουρά μοναχής από τον μητροπολίτη Φθιώτιδος

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 15/04/2011

Μέ ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια καί κατάνυξη ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο­πο­­­λί­της μας κ. Νικόλαος ἐτέλεσε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἀθανασίου Ὀμβρια­κῆς, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης 14 Ἀπριλίου, τήν Κουρά τῆς Δόκιμης Μοναχῆς Ἄν­νας, εἰς τήν ὁποία ἔδωσε τό ὄνομα Μακαρία.

Εἰς τήν τελετή, εἰς τήν ὁποία εἶχε προσέλθει μεγάλο πλῆθος προσκυνητῶν ἀπό τήν Ὀμβριακή, καί ἄλλα μέρη τῆς Μητροπόλεως, παρευρέθησαν ο ἱἀδελ­φό­τη­τες καλο­γραιῶν τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆ ςΜητροπόλεώς μας καίἔψαλλαν οἱ Μο­να­χές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀταλάντης.

Στό τέλος τῆς Κουρᾶς ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τούς πιστούς, οἱ ὁποῖοι μέ πολλή συ­γκί­νη­ση παρηκολούθησαν τήν κατανυκτική ἀκολουθία τοῦ Μο­να­χικοῦ Σχήματος. Ἐξέφρασε δέ τήν ἱκα­νο­ποίησή του διότι ὕστερα ἀπό 100 χρό­νια ἀναβιώνει τό Μοναχικό ἰδεῶδες εἰς τήν διαλελυμένη Ἱερά Μο­νή. Ἀκο­λού­θως ἔδωσε πατρικές συμβουλές στή Μοναχή Μακαρία καί τήν προέτρεψε νά ἐφαρ­μόσει τίς ἀρετές τῆς ὑπακοῆς, τῆς τα­πεινώσεως καί τῆς ἀκτιμοσύνης.

Τόνισε ἰδιαιτέρως, ὅτι τό ὄνομα «Μακαρία» τό ἔδωσε εἰς τιμήν καί μνήμην τῆς μακαριστῆς Ἡ­γου­μέ­νης τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ Νέας Μάκρης Μακαρίας, ἡ ὁ­ποία ὑπῆρξε ἀγωνίστρια Μοναχή καί ἀξιώθηκε νά βρεῖ τό λείψανο τοῦ Ἁγίου Ἐ­φραίμ. Κλείνοντας, τῆς εὐχήθηκε νά ἔχει ὑγεία καί δύναμη στό δύ­σκο­λο ἀγῶνα τῆς Μοναχικῆς ζωῆς καί νά ἀναδείξει τήν Ἱερά Μονή πνευματικό φάρο καί κα­τα­φύγιο ψυχῶν εἰς δόξαν Θεοῦ καί οἰκοδομή τοῦ λαοῦ.

Ἀκολούθως ὁ κ. Νικόλαος Μανωλόπουλος, μέλος τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπι­τρο­­πῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἀθανασίου Ὀμβριακῆς, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Σε­­βασμιώτατο γιά τήν τιμή πού ἐπε­φύ­λα­ξε στό Μοναστῆρι καί γιά τήν ἀμέ­ρι­στη συμπαράστασή του στά ἔργα ἀνακαινίσεως τῆς Μονῆς, ἔκα­νε ἕνα σύντομο ἀπο­λογισμό τῶν ἔργων πού ἔγιναν στήν Μονή καί εὐχαρίστησε ὅλους ὅσοι ἐβοή­­­θη­σαν στά ἔργα αὐτά.

Μετά τήν ἀκολουθία, ἡ νέα Μοναχή ἐδέχθηκε τίς εὐχές τοῦ ἱεροῦ κλήρου, τῶν Μοναζουσῶν καί τοῦ λαοῦ.