Ιερές Μονές της Φθιώτιδος ενισχύουν οικονομικά φοιτητές

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 09/01/2013

Διά πρώτη φορά, στά 17 χρόνια τῆς Ἀρχιερατείας τοῦ Σεβα­σμιω­τάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας ζήτησε τή συνδρομή τῶν Ἱερῶν Μονῶν μας, ἀνδρώων καί γυναικείων, προκει­μέ­νου νά ἐνισχύσει οἰκονομικῶς σπουδαστές, ἀριστεύσαντες φοιτητές καί φοιτήτριες, καθώς καί ἀμίσθους κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Πρός ἐνημέρωση καί διαφάνεια τῶν πεπραγμένων, παραθέτομε  τήν κατωτέρω κατά­στα­ση ἐμφαίνουσα τίς Ἱερές Μονές, οἱ ὁποῖες ἀντα­πο­κρίθηκαν στήν πατρική πρόταση τοῦ Σεβασμιωτάτου καί κατέβαλαν χρη­­ματικό πο­σό διά τό συγκεκριμένο φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητρο­­πό­λε­ως καί τούς ἀπο­δέκτες τῶν οἰκονομικῶν βοη­θη­μά­των, τῶν ὁποίων τά ὀνό­ματα εἶναι στή διάθεση κάθε ἐνδιαφερομένου.

Α. Ἱεραί Μοναί καί καταβληθέν ποσόν.

1. Ἱερά Μονή Παναγίας Ἀγάθωνος                                      1.000

2. Ἱερά Μονή Παναγίας Ἀντινίτσης                                      1.000

3. Ἱερά Μονή Ἁγ. Βλασίου Στυλίδος                                      1.000

4. Ἱερά Μονή Παναγίας Ξυνιάδος                               1.000

5. Ἱερά Μονή Ἁγ. Τριάδος Τραγάνας                           1.000

6. Ἱερά Μονή Ἁγ. Νικολάου Δίβρης                                         200

7. Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Καμ. Βούρλων              -

8. Ἱερά Μονή Ἁγ. Γεωργίου Στυλίδος                              -

9. Ἱερά Μονή Παναγίας Δαμάστας                                       1.000

10. Ἱερά Μονή Παναγίας Δαδίου                                 1.000

11. Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Λιβανατῶν              1.000

12. Ἱερά Μονή Ἁγ. Παρασκευῆς Σπαρτιᾶς                 1.000

13. Ἱερά Μονή Ἁγ. Ἀναργύρων Ἀταλάντης                   500

14. Ἱερά Μονή Ἁγ. Γεωργίου Μύλων                              500

15. Ἱερά Μονή Ἁγ. Μαρίνης Λοκρίδος                            200

16. Ἱερά Μονή Ἁγ. Ἀθανασίου Ὀμβριακῆς                    200

17. Ἱερά Μονή Ἁγ. Τριάδος Μελιταίας                             50

18. Ἱερά Μονή Ἁγ. Γεωργίου Μαλεσίνης                          -

Σύνολον: 10.450 Εὐρώ.

 

Β. Τό ὡς ἄνω ποσόν τῶν 10.450 διενεμήθη ὡς ἑξῆς:

 

1. Εἰς πεντήκοντα (50) νέους καί νέας σπουδαστάς, οἱ ὁποῖοι ἐβοή­θη­σαν ἐθε­λοντικῶς εἰς τάς Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κα­τά τήν Κα­τα­σκη­νω­τι­κήν περίοδον τοῦ ἔτους 2012. Σύνολον 6.000 Εὐρώ (120 Ε ἕκαστος).

2. Εἰς δέκα τέσσαρες (14) φοιτητάς καί φοιτητρίας πολυτέκνων οἰκογε­νειῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπρώτευσαν εἰς τάς εἰσαγωγικάς ἐξετάσεις εἰς τά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα. Σύνολον 4.200 Εὐρώ (300 Ε ἕκαστος).

3. Ἐπιπροσθέτως διετέθη χρηματικόν ποσόν, ἐκ τοῦ Γενικοῦ Φι­λο­πτώχου Τα­μείου, πρός οἰκο­νο­μικήν ἐνίσχυσιν τῶν ἕξ (6) ἀμίσθων Ἱερέων καί Δια­κό­νων τῆς Ἱερᾶς Μητροπό­λεως. Σύνολον 1.800 Εὐρώ (300 Ε ἕκα­στος).

4. Ἐπιπλέον, στίς 20 Ἰανουαρίου 2013, θά χορηγηθοῦν -καί πάλιν ἐκ τοῦ Γε­­νι­κοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου- οἰκονομικά βοηθήματα εἰς περίπου 30 φοι­τη­τάς Ἱε­ρα­τι­κῶν Οἰκογενειῶν τῆς καθ΄ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητρο­πό­λεως.

Ἡ ἀνταπόκριση τῶν Ἱερῶν Μονῶν συγκίνησε ποικιλοτρόπως καί ὠφέλη­σε πολλαπλῶς τόν πιστό λαό, ὁ ὁποῖος αὐτή τήν περίοδο ἀνα­ζη­τεῖ ὄχι μόνον οἰκονομικούς πόρους διά νά ἐπιβιώσει, ἀλλά κυρίως πνευ­μα­τικά στηρίγματα διά νά ἀντιμετωπίσει τίς ποικιλωνύμους καταιγίδες, οἱ ὁποῖες χειμάζουν τίς ψυχές.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ