Γλυφάδας Παύλος:"Η ανάγκη ταφής υπερακοντίζει κάθε υποχρέωση αναμονής"

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 03/12/2012

Το παλαιό νεκροταφείο στη Γλυφάδα έχει γεμίσει και οι συγγενείς των νεκρών επιλέγουν τη δαπανηρή λύση των ψυγείων μέχρι να βρεθεί χώρος ταφής. Στο πρόβλημα αυτό έδωσε λύση η δημιουργία νέου Κοιμητηρίου που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων.  ΄Όμως ο μητροπολίτης Παύλος δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τις ταφές στο νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Γλυφάδας, που έχει προς το παρόν χαρακτηριστεί παράνομο.

"Η ανάγκη ταφής υπερακοντίζει κάθε υποχρέωση αναμονής αποτελεσμάτων της νομιμότητος, που επικαλούνται οι επικριτές μου. Άλλωστε η επί 30ετία και πλέον αναμονή, ουδέν αποτέλεσμα απέδωσε και οι νεκροί δυστυχώς δεν περιμένουν", δηλώνει χαρακτηριστικά ο μητροπολίτης Γλυφάδας.

Η ανακοίνωσή του έχει ως ακολούθως: 

Ἐπειδή ὑπάρχουν «πιστοί», οἱ ὁποῖοι μέ ἐπικρίνουν, διά τήν ἐκ μέρους μου ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος τοῦ Νέου Κοιμητηρίου Γλυφάδας, δηλώνω τά ἀκόλουθα.

Ἀντιπαρέρχομαι χαρακτηρισμούς, πού μοῦ ἀποδίδουν καί κρίσεις πού ἐκφράζουν, ἐνέργειες ἁπτόμενες καί ποινικό κολασμό.

Ἡ θέσις, τό σχῆμά καί ἡ ἰδιότης μου ὡς Μοναχοῦ, μέ ὁδηγοῦν εἰς ἔκφραση συγχωρήσεως πρός πάντας, ὅπως τό παράδειγμα καί ἡ διδαχή τοῦ Κυρίου μας καί τῶν στρατευμένων Ἁγίων μας, προσπαθῶντας πάντοτε νά εἶμαι συνεπής στά ὅσα λέγει τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον.

Ἔχω ὅμως καθῆκον καί ὑποχρέωση νά ἐνημερώσω τούς πιστούς, γιά τήν διακονίαν μου, ὡς Ἐπισκόπου, νά ἐνταφιάσω νεκρούς διατηρουμένους, ἀπό μακροῦ χρόνου εἰς τά ψυγεῖα, ἐλλείψει χώρου εἰς τό «νόμιμο» Κοιμητήριο.

Ἡ κατάστασις εἰς τό Δημοτικό Κοιμητήριο Γλυφάδας εἶναι γνωστή σέ ὅλους καί παρέλκουν τά σχόλια.

Ἡ ἀνάγκη ταφῆς ὑπερακοντίζει κάθε ὑποχρέωση ἀναμονῆς ἀποτελεσμάτων τῆς νομιμότητος, πού ἐπικαλοῦνται οἱ ἐπικριτές μου. Ἄλλωστε ἡ ἐπί 30ετία καί πλέον ἀναμονή, οὐδέν ἀποτέλεσμα ἀπέδωσε καί οἱ νεκροί δυστυχῶς δέν ἀναμένουν.

Ἀγαπῶ καί ἐκτιμῶ ὑπερβολικά τό ποίμνιό μου, χωρίς διακρίσεις καί ἡ καρδιά μου τούς χωράει ὅλους. Συναισθάνομαι τά λάθη μου καί τά ἀναγνωρίζω καί ζητῶ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα τῆς Ἐνθρονίσεως μου, 1η Δεκεμβρίου 2002 καί μέχρι σήμερα, πού πέρασαν 10 ἔτη, Θείᾳ Χάριτι, ἐτόνισα καί ζητῶ τήν συνεργασίαν ὅλων ἀνεξαιρέτως καί τίς ὑποδείξεις ὅλων καί προσπαθῶ συλλογικά νά ὑλοποιῶ τίς ἀποφάσεις, πρός ὄφελος πνευματικό, γιά τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας μας, μέσα σέ ποικίλες καί ἐνίοτε ἀνυπέρβλητες δυσκολίες.

Εὔχομαι σέ ὅλους, Εὐφρόσυνα Χριστούγεννα, μέ Χριστόν καί εὐλογημένον τό Νέον ἔτος, παρά τοῦ Γεννηθέντος Σωτῆρος Χριστοῦ μας.

 

Ο   ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  ΣΑΣ

 

 

†    Ο     ΓΛΥΦΑΔΑΣ,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,  ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  ΚΑΙ  ΒΑΡΗΣ

 

ΠΑΥΛΟΣ ὁ  Α΄