Η μισθοδοσία των εφημερίων και η διασύνδεσή της με το Περιοδικό Εκκλησία

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 29/11/2012

 Μετά την σχετική ανακοίνωση του ΙΣΚΕ (Δελτίο Τύπου 28/11/2012) παρ. 3 που ζητάει να διερευνηθεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τη σχέση των περιοδικών «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» και «ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ» με τη μισθοδοσία των κληρικών το Κέντρο Εξειδικευμένης Πληροφόρησης Εφημερίων www.efimerios.gr έκανε μια μικρή έρευνα επί του θέματος και δημοσιεύει σήμερα τα παρακάτω.
Η σύνδεση του περιοδικού εκκλησία με την μισθοδοσία των εφημερίων ξεκίνησε με το Νομοθετικό διάταγμα 83 του έτους 1946 (Περί μορφώσεως εφημερίων Βορείου Ελλάδος και οικονομικής ενισχύσεως τουδελτίου «Εκκλησία» κ.λπ.) που στο άρθρο 3  ορίζει :

Άρθρo3.
1.Επί τη βάσει των κειμένων διατάξεων γινομένη κράτησις 5% υπέρ του Τ.Α.Κ. επί των αποδοχών των εφημερίων δι’ ασφαλιστικήν αυτών εισφοράν αυξάνεται εις 6%.
2.Η επί πλέον κράτησις του 1% αποτελεί ειδικήν εισφοράν των εφημερίων υπέρ του επισήμου Δελτίου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Εκκλησία» ήτις εισπραττομένη παρά των Δημοσίων Ταμείων συμφώνως προς τας διατάξεις του υπ’ αριθ. 536/45 Α. Νόμου αποδίδεται κατά τριμηνίαν υπό του Τ.Α.Κ.Ε. εις την διαχείρισιν της «Εκκλησίας» προς έκδοσιν αυτής.

Αρχικά λοιπόν η κράτηση υπέρ του περιοδικού εκκλησία ήταν 1% επί των αποδοχών των εφημερίων και διακόνων. 

Στην συνέχεια με το νομοθετικό διάταγμα 228 /5-10-1973 (Περί τροποποιήσεωςκαι συμπληρώσεως της περί του Ταμείου Ασφαλίσεως Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρουτης Ελλάδος .) στο άρθρο 2 παραγραφο 2 οριζει:


2.Η κατά την κειμένην νομοθεσίαν εισφορά 1% επί των αποδοχών των εφημερίων και διακόνων των ενοριακών ναών υπέρ του περιοδικού «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» περιορίζεται εις 0,50%, καταργείται δε η προβλεπομένη ενίσχυσις του Κλάδου ασθενείας του ΤΑΚΕ εκ των εσόδων του περιοδικού «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».


Συνεπώς σήμερα η εισφορά έχει περιοριστεί στο 0,5% επί των αποδοχών.


Οι εισφορές αυτές όμως πλέον δεν προορίζονται μόνον για την έκδοση του περιοδικού εκκλησία αλλά σύμφωνα με τον κανονισμό της Ιεράς Συνόδου  114/1998/99 (ΦΕΚ Α 21/10-2-1999): Περί συστάσεως και οργανώσεωςεπικοινωνιακής και μορφωτικής υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, αποτελούν έσοδο της ως άνω υπηρεσίας που στο άρθρο παράγραφο 1 ορίζει ότι:
Άρθρο 9
Πόροι της Υπηρεσίας
1. Πόροι της Υπηρεσίας είναι:
α) Οι νομοθετημένοι πόροι για την έκδοση του επισήμου Δελτίου της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
β) Επιχορηγήσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, των Ιερών Μητροπόλεων και των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
γ) Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και εισφορές.
δ) Τόκοι τραπεζιτικών καταθέσεων.
ε) Λοιπά πάσης φύσεως έσοδα, όπως έσοδα από διαφημίσεις στους
κλάδους και έσοδα από αξιοποίηση κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της Υπηρεσίας, καθώς και από την εκτέλεση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και άλλων Διεθνών ή Ελληνικών Οργανισμών.
2. Οι δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες, γίνονται αποδεκτές από την Επιτροπή, οι δε κληρονομίες πάντοτε με το ευεργέτημα της απογραφής.


Συνεπώς οι εισφορές αυτές των εφημερίων και διακόνων  προορίζονται για τους σκοπούς της επικοινωνιακής και μορφωτικής υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος που περιγράφονται στο άρθρο 2 του ως άνω κανονισμού.


Αναλυτικότερα :


Άρθρο 2
Σκοποί
Σκοποί του Υπηρεσίας είναι:
1. Η μελέτη των ποιμαντικών προβλημάτων του συγχρόνου κοινωνικού περιβάλλοντος κάτω από το πρίσμα της Ελληνορθοδόξου Παραδόσεως.
2. Η προβολή της εκκλησιαστικής μας παραδόσεως και της εθνικής μας ιδιοπροσωπείας, καθώς και η άσκηση σύγχρονης εκκλησιαστικής ποιμαντικής, με κάθε πρόσφορο μέσον επικοινωνίας, ενημερώσεως και μορφώσεως (ραδιόφωνο, τηλεόραση, κάθε είδους εκδόσεις, ως και όλες τις ήδη υφιστάμενες περιοδικές εκδόσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και τις προβλεπόμενες στον δια του παρόντος καταργούμενο Κανονισμό υπ' αριθμ. 67/1994.