Ο Πρωτεπιστάτης στο Ιερό Κοινόβιο του Οσίου Νικοδήμου

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 21/10/2012

Ένα μοναδικό γεγονός μεγάλης σημασίας γιά τήν ἱστορία τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου ἔλαβε χώρα τό Σάββατο 20 Ὀκτωβρίου 2012 καί ὥρα 10ηπρωινή.

Τό Ἱερό Κοινόβιο, πού ἀποτελεῖ ἀφ᾿ ἱδρύσεώς του (ἐν ἔτει 1981) Μετόχιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους, εἶχε τήν τιμή νά ὑποδεχθεῖ τόν Πρωτεπιστάτη Γέροντα Μάξιμο Ἰβηρίτη, τήν Ἱερά Ἐπιστασία καί μέλη τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τό γεγονός τοῦτο εἶναι ἐξαιρετικά σπάνιο γιά τά ἁγιορείτικα δεδομένα, διότι ἡ Ἱερά Κοινότης καί ἰδίως ὁ Πρωτεπιστάτης δέν ἐξέρχονται ποτέ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, παρά μόνον ὑπό ἐξαιρετικές περιστάσεις.

Παρόντες κατά τήν λαμπρά ὑποδοχή ἦταν ὁ Δήμαρχος Παιονίας κ.Ἀθανάσιος Λαπόρδας, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Κιλκίς κ.Χρῆστος Γκουντενούδης, ὁ Ἀντιδήμαρχος Παιονίας κ.Κωνσταντῖνος Σιωνίδης, ὁ Ἀστυνομικός Ὑποδιευθυντής Κιλκίς κ.Παντελεήμων Κολόμβος, ὁ Διοικητής Ἀσφάλειας Κιλκίς κ.Νικόλαος Χρυσουλίδης, ὁ Διοικητής τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Γουμένισσας κ.Ἀντώνιος Μπουτζάλας, ὁ Πρόεδρος καί τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου «Οἱ Φίλοι τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου» καθώς καί φίλοι τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου.

Μετά τήν εἴσοδο στό Καθολικό, ἐψάλη Δοξολογία καί ἐτελέσθη δέηση. Στήν συνέχεια ἀκολούθησε προσφώνηση ἀπό τόν Καθηγούμενο τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ἀρχιμανδρίτη Χρυσόστομο, στήν ὁποία μεταξύ ἄλλων ἀνέφερε:

Πανοσιολογιώτατε Ἅγιε Πρῶτε, Ἅγιοι Ἐπιστάται καί Ἀντιπρόσωποι τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους,

Ἰδιαίτερη τιμή καί χαρά περιποιεῖ σέ ἐμᾶς ἡ ἐπίσκεψή σας στό δικό σας Ἁγιορείτικο Μετόχι, τό Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, πού εἶναι ἀφιερωμένο στόν μεγάλο διδάσκαλο τοῦ Γένους, τόν Ἁγιορείτην ἅγιον Νικόδημο.

Ἅγιοι Πατέρες, δέν ἤρθατε μόνοι σήμερα ἐδῶ. Ἦλθαν μαζί σας ὅλοι οἱ Ἁγιορεῖτες Ἅγιοι, γνωστοί καί ἄγνωστοι. Στό πρόσωπό Ὑμῶν τῶν Ἀντιπροσώπων ὑποδεχόμεθα ὅλους τούς Μοναχούς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πού στήν πραγματικότητα ἀριθμοῦν ἑκατοντάδες χιλιάδες, τούς Μοναχούς τούς ἐν τοῖς Οὐρανοῖς καί τούς Μοναχούς τούς ἐπί τῆς γῆς. Αἰσθανόμεθα ὅτι μαζί σας αὐτήν τήν ὥρα βρίσκεται τό νέφος τῶν Ἁγιορειτῶν Ἁγίων, τῶν Μοναχῶν πού ἀσκήτεψαν στόν Ἱερό Ἄθωνα καί εὐαρέστησαν τόν Θεόν.

Ἡ παρουσία σας ἐδῶ σήμερα εἶναι γιά μᾶς μιά πολλαπλή εὐλογία, ἀφοῦ μεταφέρετε τίς εὐχές τῶν «ἐν ἐρήμοις καί σπηλαίοις καί ταῖς ὁπαῖς τῆς γῆς» καί ἐν Κοινοβίοις ἀσκουμένων πατέρων καί ἀδελφῶν.

Δοξολογοῦμεν τόν Θεόν γιά τήν μεγίστη εὐλογία νά ἔρθετε ἔστω καί γιά λίγο κοντά μας μεταφέροντας, ἀνανεώνοντας θά λέγαμε ἀκριβέστερα, τήν αὔρα τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Μέσα σ’αὐτήν τήν δοξαστική πανδαισία, στή σύναξη τῶν Ἁγίων, βρισκόμαστε κι ἐμεῖς. Τό Ἅγιον Ὄρος διά τοῦ Μετοχίου του βρίσκεται ἱεραποστολικῶς στόν τόπο αὐτό γιά νά μᾶς βοηθᾶ καί νά μᾶς διδάσκει νά ἐφαρμόζουμε τόν τρόπο τῆς Μοναχικῆς ζωῆς.

Πέρασαν 31 ὁλόκληρα χρόνια ἀπό τότε πού μέ τήν εὐλογία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πολυανῆς καί Κιλκισίου κυροῦ Ἀμβροσίου θεμελιώθηκε αὐτή ἡ ἁγιορείτικη ἔπαλξη, ἐδῶ στήν ἄκρη τῆς ἑλληνικῆς Μακεδονικῆς γῆς.

Καί ἡ ἔπαλξη αὐτή, τό κομμάτι αὐτό τοῦ Ἁγίου Ὄρους, φωτίζει καί συνεχίζει νά γεμίζει μέ φῶς τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων πλημμυρίζοντάς τες μέ Χριστό καί Ἑλλάδα.

Σᾶς καλωσορίζουμε καί σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἀγάπη σας. Σᾶς εὐχαριστοῦμε πού μᾶς θυμᾶστε καί σᾶς παρακαλοῦμε νά προσεύχεσθε γιά μᾶς, τούς ἐκτός τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἁγιορείτες ἀδελφούς σας.   Καλῶς ἤλθατε.

Ὁ δέ ἅγιος Πρωτεπιστάτης Γέρων Μάξιμος Ἰβηρίτης ἀντιφώνησε ὡς ἑξῆς:

Πολυσέβαστε Γέροντα Χρυσόστομε,

Ἐκφράζοντες τὰς ἐγκαρδίους καὶ ὁλοθέρμους εὐχαριστίας ἡμῶν ἐκ μέρους ἁπάσης τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος διὰ τὴν τιμητικὴν ὑποδοχήν σας, αὐθορμήτως μεταφερόμεθα διὰ τῆς σκέψεώς μας εἰς τὸν λαμπρὸν φωστῆρα τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τῆς οἰκουμένης Ὅσιον πατέρα ἡμῶν Νικόδημον τὸν Ἁγιορείτην, τὸν προστάτην τῆς ἱερᾶς ταύτης συσκηνίας, τὸν ὁποῖον τοσοῦτον τιμᾶτε καὶ ἀγαπᾶτε, ὡς ἀπέδειξεν ἄλλωστε καὶ ἐσχάτως ἡ θαυμαστὴ ἐπανεύρεσις τῶν κλαπέντων ἁγίων λειψάνων αὐτοῦ.

Οὐχί βεβαίως ἄνευ θείας βουλῆς ἐγένετο ἡ ἀφιέρωσις τοῦ ἱεροῦ τούτου κατοικητηρίου εἰς τὸν μεγάλον μυστικὸν διδάσκαλον καὶ θησαυρὸν τῆς νήψεως, τὸν ἀπλανῆ ὁδηγὸν τῆς νοερᾶς ἐργασίας, ὅστις προσβλέπει ἐπὶ τὸν κόπον τῶν ἐνταῦθα ἐνασκουμένων πατέρων, τὴν θυσιαστικὴν καθ᾿ ἑκάστην διακονίαν των καὶ τὴν ἀδιάλειπτον νοερὰν ἐργασίαν των, διὰ νὰ πλουτίζῃ ὑμᾶς τῇ Αὐτοῦ χάριτι καὶ νὰ ὁδηγῇ τὰ τέκνα του, ἀλλὰ καὶ πάντα τὸν ἐνταῦθα προστρέχοντα, ὡς εἰς πνευματικὸν καταφύγιον καὶ φάρον φωτεινόν, πιστὸν λαὸν πρός τό θέλημα τοῦ Κυρίου καὶ πρὸς τὴν αἰωνίαν κληρο­νομίαν τῆς οὐρανίου Βασιλείας Του.

Εὑρισκόμενοι λοιπὸν εἰς τὸν ἁγιασθέντα διὰ ἀσκητικῶν ἱδρώτων καὶ δακρύων τοῦτον τόπον, ἀγαπητέ Γέροντα Χρυσόστομε καὶ προσφιλεῖς πατέρες καὶ ἀδελφοί, ἑνοῦμεν μεθ᾿ ὑμῶν τὰς εὐχὰς καὶ ταπεινὰς δεήσεις μας πρὸς τὸν Κύριον ὅπως, τῇ ἀμετρήτῳ ἀγαθότητί Του, ἐκχέῃ τὰς εὐεργεσίας Του ἐφ᾿  ὑμᾶς προσωπικῶς καὶ τὴν συνοδείαν σας, καὶ ἐκτείνῃ τὴν κραταιάν Του χεῖρα εἰς στήριξιν τοῦ πολλαπλοῦ ἀγῶνός σας διὰ τὴν προστασίαν, τὸν ὡραϊσμόν τῆς ἐπί γῆς Ἱερᾶς Μάνδρας τοῦ ἁγίου Νικοδήμου καὶ τοῦ ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ καὶ τὴν περιφρούρησιν καὶ πνευματικὴν πρόοδον καὶ σωτηρίαν τοῦ ἁγίου χοροῦ τῆς Ἀδελφότητος. Ἀμήν.

Οἱ φωτογραφίες πού ἀκολουθοῦν περιγράφουν ἐναργῶς τό πολύ ὄμορφο κλίμα πού ἐπεκράτησε κατά τήν ὑποδοχή τοῦ ἁγίου Πρωτεπιστάτου, τῶν Ἐπιστατῶν καί τῶν λοιπῶν Ἀντιπροσώπων.