Ο μητροπολίτης Πρεβέζης στον Ι.Ν.Αγ. Ιωάννου Κυνηγού

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 21/10/2012

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀ­δελφοθέου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσοστόμου, ἐτελέσθη σήμερα Κυριακή 21ηὈκτωβρίου ἐ.ἔ. στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἰωάννου Κυνηγοῦ ὁδοῦ Βουλι­αγμένης. Πλῆθος κόσμου παρακολούθησε μέ χαρακτηριστική προσήλωση καί ἡσυχία τήν πρωτοχριστιανι­κή αὐτή Λειτουργία, ἡ ὁποία μᾶς ἀνάγει στίς ἱστορικές ἀπαρ­χές τῆς ἐν τόπῳ καί χρόνῳ δράσεως τῆς Ἐκκλησίας καί μᾶς συνδέει μέ τή Μητέρα τῶν Ἐκκλησιῶν, τήν πόλη τῶν Ἱεροσολύ­μων καί τά Θεοβάδι­στα Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς. Ὁ Σεβα­σμιώτατος στό κή­ρυγμά του ἐπί τοῦ Ἀποστολικοῦ Ἀναγνώσμα­τος τῆς Κυριακῆς ἀνεφέρθη στό γνησιότητα τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος ὡς αὐθεντικά χριστοκεντρικοῦ, ἐνῶ τόνισε ὅτι αὐ­τή ἡ γνησιότητα χαρακτηρίζει ὁ,τιδήποτε Ὀρθόδοξο καί ἐπιδιώ­κεται ἀπό ὁποι­ονδήποτε Ὀρθόδοξο Ποιμένα, μιᾶς πού οὐδείς κηρύττει δικές του σκέψεις καί ἰδέες, ἀλλά οἱ πάντες «ἀντιγρά­φουν» τά τῶν Ἀποστόλων καί τῶν εἰς διαδοχήν αὐτῶν Πατέ­ρων. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, εὐχαριστῶντας τόν Σεβασμι­ώτατο γιά τήν πρώτη αὐτή ὡς Ἐπισκόπου παρουσία του στόν Ἱερό Ναό, ἀνεφέρθη στήν πνευματική ἀνάταση καί τήν κατά­νυ­ξη πού αἰσθάνθηκαν πάντες οἱ μετασχόντες τῆς ὑπερφυοῦς μυ­σταγωγίας καί εὐχόμενος τήν ἐξ ὕψους δύναμη καί τό φωτι­σμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στό Σεβασμιώτατο στή νέα του δια­κονία ἀναφέρθηκε στήν ἀνέκαθεν ἀγαπητική σχέση τοῦ Σεβα­σμιωτάτου μέ τόν Ἱερό Ναό καί τούς Κληρικούς του, σχέση πού πήγαζε ἀπό τό βαθύ σεβασμό καί τήν τιμή πρός τό πρόσωπο τοῦ ἀρτιφαοῦς ἐν Ἁγίοις Νικολάου τοῦ ἡγιασμένου Ἱερέως τοῦ Πλανᾶ. Κοινή διαπίστωση ὅλων ὅσοι μετεῖχαν τῆς εὐλογημέ­νης αὐτῆς πνευματικῆς εὐκαιρίας ἦταν ἡ εὐθύνη μας γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ πλούτου τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεώς μας καί τῆς ἐντρυφήσεώς μας σέ αὐτήν.