Ονομαστήρια μητροπολίτη Σερρών Θεολόγου

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 02/05/2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

 

 

Ἐκ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Σερ­ρῶν καὶ Νι­γρί­της ἀ­να­κοι­νώ­νε­ται ὅ­τι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος, τι­μών­τας τὴν μνή­μη τοῦ οὐ­ρα­νί­ου προ­στά­του του, Ἁ­γ. ἐν­δό­ξου Ἀ­πο­στό­λου καὶ Εὐ­αγ­γε­λι­στοῦ Ἰ­ω­άν­νου τοῦ Θε­ο­λό­γου, θά χοροστατήσει τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας 7ης Μαΐου ἐ. ἔ. καί περί ὥραν 7:00 μ.μ. στόν ἑορτά­ζοντα Ἱερό Ναό Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σερρῶν εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπε­ρινόν τῆς ἑορ­τῆς, ἐνῶ τήν ἁγιώ­νυμο ἡμέραν, Τρίτην 8ην Μαΐου ἐ. ἔ., θά ἱε­ρουργήσει μετά τῶν πρεσβυτέρων καί τῶν διακόνων τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας στή θεία Λει­τουργία, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Μητροπο­λιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ἐκεῖ θά δεχθεῖ καί τίς εὐχές τοῦ εὐ­α­γοῦς Κλήρου, τῶν μονα­χῶν καί τοῦ λα­οῦ τῆς  ἐκκλησιαστικῆς μας ἐπαρχίας γιὰ τὴν ὀ­νο­μα­στι­κή του ἑ­ορ­τὴ.

 

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ