Μητροπολίτης Γλυφάδας: «Οι ιερόσυλοι είχαν σκοτάδι στο νου τους και την καρδιά τους »

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 16/07/2012

Πρός τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ,

Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης

  Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, " Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε" !

  Ἡ μετάβαση ἑνός χριστιανοῦ  "ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν",  ἔχει ὡς φυσικό ἐπακόλουθο, τόν ἐνταφιασμό τοῦ σώματος, ὡς ἱεροῦ λειψάνου, σέ προκαθορισμένο τόπο, ὁ ὁποῖος κατά τήν χριστιανική Παράδοση καί Θεολογία, καλεῖται Κοιμητήριον. Σέ ἕνα ἀπό τά Κοιμητήρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, παρατηρήθηκε τήν προηγούμενη ἑβδομάδα, ἕνα συμβάν πρωτοφανές, τό ὁποῖον μόνο λύπη καί ἐντροπή προξένησε, ὄχι μόνον εἰς τούς χριστιανούς, ἀλλά καί σέ κάθε ἐνσυνείδητον ἄνθρωπον.   

  Ὅπως μᾶς πληροφόρησε ὁ ἀξιότιμος Δήμαρχος Γλυφάδας  κ. Κόκκορης, μετά τά μεσάνυκτα τῆς Δευτέρας  2  Ἰουλίου, ἄγνωστοι εἰσῆλθαν στόν ἱερό χῶρο τοῦ νέου Κοιμητηρίου Γλυφάδας, καί ἐθρυμμάτισαν μετά μανίας τούς μαρμάρινους Σταυρούς καί τά ἐπιτάφια μάρμαρα, τῶν περισσοτέρων τάφων.

 Τήν ἑπόμενη τό ἀπόγευμα, ἔπειτα ἀπό τήν Συνεδρία τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπισκέφθηκα τό Κοιμητήριο, ὅπου μέ πόνο ψυχῆς καί ἀποτροπιασμό, διεπίστωσα τήν ἔκταση τοῦ βανδαλισμοῦ καί τήν ἀχαλίνωτη παραφροσύνη τῆς καταστροφῆς, πού εἶχαν ἐπιδείξει οἱ ἀσεβεῖς καί ἱερόσυλοι δράστες.  Ἦρθαν στή μνήμη μου οἱ φοβερές ἡμέρες τοῦ 1955 στήν Κωνσταντινούπολη, ὅταν ἀλλό-θρησκοι κατέστρεψαν τά Κοιμητήρια τῶν Ὀρθοδόξων. Ἀλλά τότε, ὑπῆρχε ἴσως μιά λογική ἐξήγηση τοῦ φαινομένου, ἀφοῦ δράστες ὑπῆρξαν οἱ ἀπό αἰώνων ἀλλόφυλοι ἐχθροί τοῦ Γένους τῶν Ρωμηῶν καί διῶκτες τοῦ Χριστιανισμοῦ.

            Στήν προκειμένη περίπτωση τό γεγονός εἶναι πολύ χειρότερο, διότι ὁ βανδαλισμός, διεπράχθη ἀπό ὁμοδόξους καί ὄχι ἀπό ἀλλο-θρήσκους. Παρά τήν βαθύτατη θλίψη καί τήν ψυχική ὀδύνη, πού κατέλαβαν τήν ψυχή μου, ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, θεωρῶ, ὅτι κατά τήν νύκτα τῆς καταστροφῆς, οἱ δράστες εἶχαν σκοτάδι στό νοῦ καί στήν καρδιά τους, καί οὐσιαστικά δέν γνώριζαν τί ἔπρατταν. Γιά τό λόγο αὐτό τούς συγχωρῶ μέσα ἀπό τήν καρδιά μου, προσεύχομαι νά καταλάβουν τί ἔπραξαν καί νά μετανοήσουν.  Γιά ὁποιαδήποτε ἀπολογία τους, τούς παραδίδω στήν κρίση τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνος ξέρει τί θά κάνει.

            Παραλλήλως, ἐπειδή ζοῦμε σέ εὐνομούμενη κοινωνία, ὡς ὑπεύθυνος γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ἱερᾶς μνήμης τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν μας, κινηθήκαμε ὡς Μητρόπολις, στήν ὁδό τῶν ἔνδικων μέσων, ὅπως προβλέπει ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη, στίς διατάξεις,    τῆς περί προσβολῆς νεκροῦ, καθώς καί τίς ἄλλες σχετικές περί Ἱεροσυλίας καί βεβηλώσεως, νομολογίες. Ἐξάλλου, ἡ ἐπιδειχθεῖσα ἀσέβεια, ἡ ἐξύβρισις μνήμης νεκρῶν, ἡ φθορά ξένης ἰδιοκτησίας,  ἡ ἐπιχείρηση πού ἔγινε νυκτερινές ὧρες, σέ συνδυασμό μέ τήν ἀπουσία τῶν Ὀργάνων τῆς Τάξεως, ἀποδεικνύουν τήν πρόθεση τῶν δραστῶν νά τελέσουν τά ἀδικήματα αὐτά, καί ἐνέχουν δόλον.

            Κατακλείοντας, ἐπιθυμῶ νά ἐνημερώσω τήν ἀγάπη σας, ὅτι ἐνθέρμως παρεκαλέσαμεν, τίς ἁρμόδιες Ἀρχές, νά ἐπιτρέψουν στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, νά κινηθεῖ ἄμεσα, γιά τήν πλήρη ἀποκατάσταση τῶν μνημείων, στήν πρό τῆς ἀνόσιας καταστροφῆς μορφή, ὥστε ὄχι μόνο νά εὐπρεπισθεῖ ὁ ἱερός Κοιμητηριακός χῶρος, ἀλλά καί νά ἀποκατασταθεῖ ὁ ἰδιαίτερος τόπος ἀναπαύσεως, ἑνός ἑκάστου κεκοιμημένου ἀδελφοῦ μας.

            Εὐχόμενος, ὁ βανδαλισμός τοῦτος, νά εἶναι τό τελευταῖο κρούσμα παρόμοιας ἀσέβειας πρός τό Θεό, πρός τούς κεκοιμη-μένους ἀδελφούς μας καί πρός τούς πενθοῦντες συγγενεῖς τους, προσεύχομαι γιά τήν "καλήν ἀπολογίαν" ὅλων μας, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

                                                Μέ πατρικές εὐχές

                                                 ὁ Ἐπίσκοπός Σας

 

†  Ὁ  Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης Π Α Υ Λ Ο Σ   ὁ   Α΄