Επιθεώρηση στο Ιερόν Κουβούκλιον

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 10/12/2016

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 25ης Νοεμβρίου / 8ης Δεκεμβρίου 2016, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξης Τσίπρας, εὑρισκόμενος εἰς ἐπίσκεψιν εἰς Ἰσραήλ, ἐξεδήλωσε καί πάλιν  τό ἔμπρακτον ἐνδιαφέρον του ὑπέρ τῶν ἐργασιῶν τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, συνεχιζομένων ἀπροσκόπτως ὑπό τῶν τεχνικῶν τῆς Διεπιστημονικῆς Ὁμάδος τοῦ Ἑθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Πρός τοῦτο ὁ κ Πρωθυπουργός ἔφθασε τήν πρωΐαν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ, ἔνθα ὑπεδέχθη αὐτόν ὁ Γραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος καί ὁ Δραγουμανεύων Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος μετ’ ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

Ἀπό τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ ὁ Πρωθυπουργός κατῆλθε τήν Ὁδόν τοῦ Πατριαρχείου καί φθάσας εἰς τήν Πύλην τοῦ Πατριαρχείου ἔτυχε τῆς ἐνθέρμου ὑποδοχῆς τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί κρουομένων τῶν κωδώνων, κατῆλθε εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα προσῆλθε τῇ συνοδείᾳ τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί ἐνημερώθη ὑπό τῆς Συντονιστρίας τοῦ ἔργου καθηγητρίας κ. Ἀντωνίας Μοροπούλου περί τῶν γιγνομένων ἐργασιῶν τούτων εἰς τά τοιχώματα τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου πέριξ, ἐπεσκέφθη τήν παλαιάν ροτόνταν, ὅσον καί τό νοτίως καί δυτικῶς τοῦ Καθολικοῦ ἐργαστήριον -γαλαρίαν τῶν Καθολικῶν- , ἔνθα φυλάσσονται καί συντηροῦνται τά  χρῄζοντα συντηρήσεως καί ἐπιμελείας δομικά ἀποκολληθέντα τμήματα τοῦ Κουβουκλίου, προκειμένου νά ἐντειχισθοῦν καί πάλιν.

Ἅμα τῇ ἐπιθεωρήσει ταύτῃ ὁ κ. Πρωθυπουργός ἐγένετο δεκτός εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὑπό τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου, ἔνθα καί ἐξέφρασε τήν εὐχαρίστησιν αὐτοῦ διά τήν ἐπιτυχῆ συνέχισιν τῶν ἐργασιῶν, βαινουσῶν πρός τό τέλος αὐτῶν πρό τοῦ Πάσχα τῶν Καθολικῶν τοῦ ἔτους 2017, λέγων ὅτι «ἐνταῦθα συναντῶνται Χριστιανισμός, Ὀρθοδοξία, Ἑλληνισμός καί Πολιτισμός».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.