Ιεροσόλυμα: Συγχωρητική ευχή

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 15/03/2016

Α.   κατανυκτικός σπερινός

Τήν 2.30 μ.μ. ὥραν τῆς Κυριακῆς, 29ης Φεβρουαρίου/13ης Μαρτίου 2016, ἐτελέσθη ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν μεταξύ Πατριαρχείου καί Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κείμενον Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, ὁ ὁποῖος εἰς τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀνέγνωσε εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς τήν συγχωρητικήν εὐχήν τῆς συγγνώμης ἐν ὄψει τῆς ἐνάρξεως τῆς νηστείας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Β.   συγχωρητική εχή.

Τήν 5.30 μ.μ. ὥραν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας ἀνεγνώσθη εἰς τόν Ἱερόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀνέγνωσεν εἰς τούς προσελθόντας Ἁγιοταφίτας Ἀρχιερεῖς, Ἱερομονάχους, διακόνους, μοναχούς καθώς καί εἰς τάς μοναχάς καί εἰς μέλη τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας καί τοῦ ποιμνίου τήν συγχωρητικήν εὐχήν τῆς συγγνώμης ἐν ὄψει τῆς ἐνάρξεως τῆς νηστείας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἅμα τῇ ἀναγνώσει τῆς εὐχῆς ἠκολούθησεν ὁ ἀδελφικός ἀσπασμός καί ἡ ἀνταλλαγή τῆς συγγνώμης.

κ τς ρχιγραμματείας.