Ο μητροπολίτης Κίτρους στα Ιεροσόλυμα

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 07/02/2016

Τό  Σάββατον, 24 Ἰανουαρίου /6 Φεβρουαρίου 2016, ὁ Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος  μεθ’ ἱερέων καί  ὁμάδος 20 προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Σεβασμιώτατον, τούς Ἱερεῖς καί τούς προσκυνητάς ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κίτρους καί Κατερίνης ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

 

Εἰς τήν ἐν λόγῳ συνάντησιν, ὁ Σεβασμιώτατος ἐξεδήλωσεν τήν χαράν αὐτοῦ, διότι ἐπισκέπτεται καί πάλιν τούς Ἁγίους Τόπους μετά τῶν προσκυνητῶν, καί ἐδήλωσεν ὅτι κάθε τι τό ὁποῖον εἶναι σχετικόν μέ τήν Ἁγίαν Γῆν τυγχάνει μεγάλου σεβασμοῦ ὑπό τοῦ ἰδίου καί τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπίσης ἀνεφέρθη εἰς τήν ἐπιτυχῆ διοργάνωσιν χριστιανικῶν κατασκηνώσεων τήν ὁποίαν ἀνέλαβε ἡ Μητρόπολις αὐτοῦ εἰς συνεργασίαν μετά τοῦ Πατριαρχείου διά τούς νέους τῆς Ἁγίας Γῆς καί διεβεβαίωσε ὅτι θά ἐπαναληφθοῦν τοιαῦται ἐκδηλώσεις, οὐχί μόνον κατά τό θέρος ἀλλά καί εἰς ὅλας τάς ἐποχάς τοῦ ἔτους ,διότι οἱ Χριστιανοί νέοι εἶναι ἀνά τόν κόσμον ἀδελφοί  ἐν Χριστῷ καί πρέπει νά δηλοῦν ἑνωμένοι.

Ὁ δέ Μακαριώτατος συνεφώνησε μετά τοῦ Ἁγίου Κατερίνης καί συνεχάρη αὐτόν διά τήν ἐπιτυχῆ διοργάνωσιν τῶν κατασκηνώσεων, ἀλλά καί διά πᾶν τό ὑπ’ αὐτοῦ ἐπιτελεσθέν  ἀνθρωπιστικόν ἔργον, καί διά τήν ἀγάπην αὐτοῦ διά τά Πανάγια Προσκυνήματα καί ἀνεφέρθη εἰς τάς ἀνάγκας συντηρήσεως τῶν Προσκυνημάτων αὐτῶν, αἱ ὁποῖαι εἶναι μεγάλαι, μέ πρόσφατον παράδειγμα τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐπί τούτοις ἐγένετο ἡ ἀνταλλαγή τῶν δώρων καί ὁ Σεβασμιώτατος, ζητήσας τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου διά νά λειτουργήσῃ εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, ἀνεχώρησεν διά τήν συνέχισιν τοῦ προσκυνήματος αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.