Ο πτέραρχος στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 14/01/2016

Τήν Τρίτην, 30ήν Δεκεμβρίου 2015 / 12ην Ἰανουαρίου 2016, ὁ Ἀρχηγός τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας Πτέραρχος κ. Χρῆστος Βαΐτσης, συνοδευόμενος ὑπό συνεργατῶν αὐτοῦ καί ὑπό προσωπικοῦ τῆς Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Ἰσραήλ, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Ἀρχηγόν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν εἰς τόν κ. Βαΐτσην περί τῆς δραστηριότητος τοῦ Πατριαρχείου καί περί τῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ εἰς τάς τρεῖς πολιτικάς ἐπικρατείας τῆς σήμερον, Ἰορδανίας, Παλαιστίνης καί Ἰσραήλ ἕως καί ἐκείνης τοῦ Κατάρ. Ὡμίλησεν ὡσαύτως περί τοῦ ἡγετικοῦ ρόλου, τόν ὁποῖον ἔχει τό Πατριαρχεῖον μεταξύ τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων. Τοῦτο ἐμφαίνεται καί ἐκ τῶν συναντήσεων, αἱ ὁποῖαι λαμβάνουν χώραν εἰς τό Πατριαρχεῖον ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων διά θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος τῶν Χριστιανῶν. Ἐπίσης  φαίνεται καί ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι κατά τήν παραδοσιακήν συνάντησιν τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον τοῦ Ἰσραήλ ὁμιλεῖ ἐκ μέρους αὐτῶν καί ἐκ μέρους ὅλων τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων.

Ἡ συζήτησις περιεστράφη ἐπίσης καί περί τήν κτηματικήν καί πολιτιστικήν περιουσίαν τοῦ Πατριαρχείου πρός ὄφελος οὐχί μόνον αὐτοῦ ἀλλά καί τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ καί ἄλλων κατοίκων τῆς Ἁγίας Γῆς, ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος.

Ὁ κ.  Βαΐτσης ἤκουσε μετ’ ἐνδιαφέροντος τόν Μακαριώτατον καί εἶπεν ὅτι ἡ Ἑλληνική Ἀεροπορία συμπαρίσταται ἠθικῶς εἰς τό Πατριαρχεῖον καί ζητεῖ τάς προσευχάς Αὐτοῦ πρός Κύριον, ἵνα παραμένῃ ἀπρόσβλητος ἀπό παντοίας ἐπιβουλῆς ἐναντίων καί προστατεύῃ τόν Ἑλληνικόν ἐναέριον χῶρον, διά τούς Ἕλληνας καί ὅλους τούς κατοίκους τῆς Ἑλλάδος.

Ἐπί τούτοις ἔγινε ἀνταλλαγή τῶν δῶρων. Ὁ κ. Βαΐτσης προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον τόν θυρεόν τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἀεροπορίας, εὐχαριστῶν Αὐτόν διά τήν ἐπίσκεψιν, καί λεύκωμα περιέχον τήν Ἱστορίαν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας εἰς φωτογραφίας ἀπό τοῦ 1911 ἕως τό 2015.

Ἀνταποκρινόμενος ἀμοιβαίως ὁ Μακαριώτατος, προσέφερεν εἰς τόν κ. Βαΐτσην εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης, τόν τόμον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἱεροσολύμων καί Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας εἰς τά μέλη τῆς συνοδείας Αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.