Το δημοσίευμα του μητροπολίτη Νικόδημου Γκατζιρούλη και η απάντηση του μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσοστόμου

Ρεπορτάζ | Δημοσίευση: 29/02/2012

«Ἀνθοδέσμη φιλίας ἤ προδοτικός ἀσπασμός;» είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος του περιοδικού «Ελεύθερη Πληροφόρηση» που εκδίδει ο μητροπολίτης Νικόδημος Γκατζιρούλης και το οποίο αναφέρεται στον μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσόστομο.

  «Ξανά για τον αμετανόητο Γκατζιρούλη»τιτλοφορείται η απάντηση που έδωσε ο μητροπολίτης Χρυσόστομος.

Το «ierovima» σεβόμενο πάντα τη δεοντολογία , δημοσιεύει και τα δύο κείμενα χωρίς κανένα σχόλιο. Αρχή γίνεται με το δημοσίευμα του μητροπολίτη κ. Νικοδήμου και ακολουθεί η απάντηση του μητροπολίτη κ. Χρυσοστόμου.       

                                                                   

Αναδημοσιεύουμε από το περιοδικό «Ελεύθερη Πληροφόρηση» :

 

Ἀνθοδέσμη φιλίας ἤ προδοτικός ἀσπασμός;

    Θολός ὁ ὁρίζοντας πού σηματοδοτεῖ τά ὁράματα καί τούς ἀγῶνες τῆς σημερινῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας μας. Μικρές καί ἄτονες οἱ διασυνδέσεις μέ τή μεγάλη θυσία τοῦ σταυροῦ καί τήν πατερική πιστότητα στό ποιμαντικό χρέος. Ἡ λάμψη τῆς κοσμικῆς δόξας ἐμφανίζεται ὡς τό μοναδικό φῶς πού ἐμπνέει καί ἐνεργοποιεῖ τή σύγχρονη ἐπισκοπική οἰκογένεια καί τούς μοναδικούς ἀγῶνες πού γράφουν τή σύγχρονη ἱστορία. Τό ἐναγώνιο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας κρατάει στό χέρι τό σταυρό τοῦ πόνου καί ζητάει ἀπό τόν Ἐσταυρωμένο Κύριό μας νά στείλει νέους ποιμένες στήν Ἐκκλησία μέ καθαρό τό ἦθος, μέ ἀνέγγιχτη τήν πιστότητα τοῦ λόγου, μέ σοβαρή μαθητεία στό σχολεῖο τῆς μακρότατης ὑποταγῆς στήν πατερική παράδοση καί μέ προσφορά πού δέ θά ὑποτάσσεται στήν ἐκκοσμίκευση καί δέ θά χάνει τήν εὐαισθησία τῆς ἀποστολικότητας. Ἡ σημερινή ἡγετική πράξη εἶναι ἐπικίνδυνα ἀλλοτριωμένη καί καταγράφει κινήσεις καί δραστηριότητες πού μεταποιοῦν τό σῶμα τῆς ἀγάπης καί τῆς εὐχαριστιακῆς κοινωνίας σέ κύκλωμα κοσμικῶν προνομίων καί ψευδοῦς ἐγκόσμιας ἀνάδειξης.

    Τή δεσποτική διαδρομή τῶν τελευταίων μας χρόνων τήν παρακολουθοῦμε ὅλοι μας μέ τό φορτίο τῆς ὀδύνης μας στήν καρδιά, μέ τήν ἔλλειψη τῆς βεβαιότητας τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἤθους καί μέ τό φόβο ὅτι ἡ αὐριανή ἡμέρα δέ θά φέρει βελτίωση τοῦ ἤθους, ἀλλά προσθῆκες πολλῶν καί δεινῶν μικροτήτων. Δέν εἶναι εὔκολο νά ἱστορίσουμε μέ λεπτομέρεια ὅλα τά δεινά τῶν τελευταίων καιρῶν. Τό γεγονός ὅτι κατά τά τέσσερα τελευταῖα χρόνια εἴχαμε ἀλλαγή προσώπων στόν ἡγετικό Ἀρχιεπισκοπικό θρόνο, ἔντονη φόρτιση τῆς ἐγωπάθειας, ὑποβάθμιση τῶν ὁραμάτων καί τῶν προγραμματισμῶν τοῦ καθημερινοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ποιμαντικοῦ μόχθου, μᾶς ὠθεῖ νά σταθμίσουμε αὐτές τίς ἀλλαγές καί νά ἐπισημάνουμε τίς κινήσεις πού μᾶς προκαλοῦν τόν ἀφόρητο πόνο.

    Κατά μῆνα Δεκέμβριο τοῦ 2008, ὁ νέος τότε Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος, περιοδεύοντας στίς ἕδρες τῶν Ἑλληνικῶν μητροπόλεων, ἐκδηλώνοντας εἰλικρινά ἤ σκόπιμα τήν ἀγάπη καί τή διάθεση συνεργασίας μέ τούς κατά τόπους μητροπολίτες καί καταθέτοντας τίς πρῶτες του πατερικές διδαχές στό Ἑλληνικό πλήρωμα, ἔκανε μιά ἀδελφική ἐπίσκεψη στή μητρόπολη Ζακύνθου. Ἐπιθυμία του ἦταν νά μετάσχει στήν τελετουργία τῆς μεγάλης γιορτῆς τοῦ τοπικοῦ ἁγίου Διονυσίου, νά πιστοποιήσει τό δεσμό τῆς ἀγάπης στόν ἐγχώριο ἐπίσκοπο καί νά δείξει τό δρόμο τῆς συνάντησης καί τῆς ἀληθινῆς κοινωνίας στά μέλη τοῦ τοπικοῦ πληρώματος. Μεταφέρουμε τήν προσφώνηση τοῦ μητροπολίτου Ζακύνθου Χρυσοστόμου, γεμάτη θερμότητα καί ἐπαίνους, πρός τό νέο Ἀρχιεπίσκοπο καί πρόεδρο τῆς συνοδικῆς συνάθροισης, Ἱερώνυμο.

«Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμε,
Προσφιλέστατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες,
Λαέ τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε,

    Ἡ Ζάκυνθος-νῆσος Ἁγίων καί Ποιητῶν, «ὡραία καί μόνη» κατά Κάλβον-παρά τήν ἄσχημη καί δυσοίωνη κοινωνική συγκυρία γιά τήν πατρίδα μας-ἔχει ἐνδυθεῖ αὐτές τίς μέρες «ἔνδυμα ἀγαλλιάσεως» γιά δυό συγκεκριμένους λόγους:

    Πρῶτον, ὅτι τιμᾶ καί πανηγυρίζει τή μνήμη τοῦ προστάτη καί πολιούχου της Ἁγίου Διονυσίου τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ Ὁποίου τό πανσεβάσμιο Σκήνωμα, ἀλώβητο ἀπό τούς καιρούς, ὀρθώνεται μπροστά μας, εὐλογώντας καί ἁγιάζοντας τόν λαό μας, καί Δεύτερον, ὅτι κατ᾿ αὐτάς μᾶς τιμᾶτε μέ τήν παρουσία Σας Ἐσεῖς Μακαριώτατε, ὁ Πρῶτος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος κατά τό ὀλιγόμηνο διάστημα τῆς πηδαλιουχίας Σας ἔχετε δώσει ἀξιόλογα δείγματα γραφῆς καί ποιμαντικῆς εὐαισθησίας.

    Στό πρόσωπό Σας ὅλη πλέον ἡ πατρίδα μας διακρίνει τόν Πατέρα, μέ ὅ,τι ἐτοῦτο προϋποθέτει ἤ συνεπάγεται.

    Γνωρίζω, Μακαριώτατε, ὅτι δέν ἐπιθυμεῖτε ν᾿ ἀκοῦτε λόγους ἐπαινετικούς, ὡς φύσει καί οὐσία σεμνός. Ἐκεῖνο μόνο, τό ὁποῖο θά ἐπιθυμοῦσα νά ἐπισημάνω στήν ὁμήγυρή μας εἶναι ὅτι ἀναδεικνύεσθε σύν τῷ χρόνῳ ὡς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Σιωπῆς, μιᾶς Σιωπῆς ὅμως πού διδάσκει ἤ καί τύπτει, καθώς ἅπαντες τριγύρω σας ὑψώνουν λόγον ἄνευ περιεχομένου καί οὐσίας, λόγον ἀδιέξοδο καί θορυβώδη, λόγον ὑπερφίαλο καί ἄχρηστο σέ ὕστατη ἀνάλυση.

    Ἡ Σιωπή Σας, γνωρίζουμε Μακαριώτατε, δέν εἶναι ἀδυναμία, ἀλλά ἄσκηση στήν αὐτοσυνειδησία καί αὐτομεμψία, προστάδιο πάντως γιά τά μεγάλα καί σπουδαία πού ἑτοιμάζετε ὑπέρ τοῦ λαοῦ μας. Γι᾿ αὐτό ἀκριβῶς Σᾶς ὑποληπτόμαστε καί προσβλέπουμε στήν ταπεινή Σας παρουσία ὡς ἀξίου προεστῶτος τῆς καθ᾿ Ἑλλάδα Ἱερᾶς Συνόδου.

    Ὅμως σήμερα, καθώς εὐφραινόμαστε γύρω ἀπό τό κοινό Ποτήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας τιμώντας συνάμα τόν Ἅγιο τῆς Συγγνώμης, Σᾶς παρακαλοῦμε νά ἐξέλθετε ἀπό τό ἀσκητήριο τῆς Σιωπῆς καί νά μᾶς μεταδώσετε ἀπό ἐκεῖ «λόγον ἀγαθόν» πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί παραμυθίας.» (Romfea.gr, 17-12-2008)

    Τήν ἐκτίμηση στό πρόσωπο τοῦ μητροπολίτου Ζακύνθου Χρυσοστόμου τήν ἐκδήλωσε πολλές φορές ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἴτε στή Ζάκυνθο εἴτε σέ ἄλλη περιοχή τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Ἰδιαίτερη ἔμφαση προσέδωσε ὁ μακαριώτατος μέ τήν παρουσία του καί μέ τό λόγο του κατά τήν ἑορτή τῆς ἀνακηρύξεως τοῦ μητροπολίτου Ζακύνθου Χρυσοστόμου σέ ἐπίτιμο καθηγητή τοῦ τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος καί Οἰκολογίας ΑΤΕΙ Ἰονίων Νήσων. Ὅπως μᾶς μεταφέρουν οἱ δημοσιογράφοι Νίκος Παπαχρήστου καί Ἀντώνης Τριανταφύλλου τῆς ἱστοσελίδας Amen.gr, ὁ ἐπισκέπτης Ἀρχιεπίσκοπος ἀπευθυνόμενος προσωπικά στόν τοπικό ἐπίσκοπο Χρυσόστομο εἶπε:

    «Ἕνας σταθμός ἡ σημερινή μέρα γιά τή ζωή σας, γιά τήν ἱστορία τῆς Ζακύνθου καί γιά τήν Ἐκκλησία μας ὁλόκληρη. Ἑβδομήντα χρόνια πορείας, πενήντα χρόνια διακονίας στό θυσιαστήριο, ὡς διακονία ἐκκλησιαστική, καί δεκαπέντε προσπάθειας αὐτοθυσίας σέ ἕναν τόπο πού τόσο ἀγαπήσατε καί τόσο πιστά ὑπηρετεῖτε.»

    Μιά δεύτερη ἐπισήμανση πού ἔκανε κατά τήν ἑορταστική αὐτή ἐκδήλωση ἀναφέρεται στή μεταξύ τους σχέση καί ἀδελφική συνεργασία.

    «Στήν πορεία αὐτῆς τῆς συνεργασίας ὑπῆρξαν καί ἀντιθέσεις καί διαφορετικές ἀπόψεις, ὅμως πάντοτε μέσα στό πνεῦμα πού πρέπει νά διακρίνει αὐτούς πού διακονοῦν ἱερά πράγματα, μέσα σέ αὐτό τό πνεῦμα ἀντιμετωπίζαμε πολλές καταστάσεις.»

    Καί στή συνέχεια, περιγράφοντας τήν προσωπικότητα τοῦ κ. Χρυσοστόμου, ὁ κ. Ἱερώνυμος σημείωσε ὅτι ὁ μητροπολίτης Χρυσόστομος...

    «ὅταν κάνει κάτι δέν τό κάνει ἀπό φόβο καί δέ φοβᾶται. Ὅταν κάνει κάτι δέν τό κάνει γιατί περιμένει ἀνταλλαγή, τό κάνει γιατί τό πιστεύει καί τό ἀγαπάει καί αὐτό μέ κάνει νά εἶμαι σίγουρος ὅτι μέχρι τώρα καί γιά ὅσο ὁ Κύριος εὐδοκήσει, ἡ σχέση του μέ τό Θεό θά ἔχει αὐτή τή διάσταση. Δέ φοβᾶται τό Θεό, καί δέν κινεῖται ἀπό κίνητρα φόβου γιά τήν ἐκκλησιαστική του διακονία. Κινεῖται χωρίς νά περιμένει κάτι σάν ἀμοιβή.»

    Τόν θαυμασμό του αὐτό καί τή στενή του σχέση μέ τόν Ζακύνθου τά ἐκφράζει ὁ Ἱερώνυμος καί σέ ἄλλες περιπτώσεις.

    Ὅταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἐπισκέφθηκε τή Ζάκυνθο, ἐντυπωσιασμένος ἀπό τίς τελετές τῆς ὑποδοχῆς καί ἀπό τήν ἐξεζητημένη φιλοξενία, στράφηκε στόν οἰκοδεσπότη Μητροπολίτη Χρυσόστομο καί τόν ἀποζημίωσε μέ τό θαυμαστικό του λόγο: «Θαυμάζω τήν ἀρχοντιά σου».

    Ὅταν, τό Μάιο τοῦ 2010, ὁ Ζακύνθου Χρυσόστομος ἐπισκέφθηκε τό φίλο του Ἀρχιεπίσκοπο καί τοῦ ἀνακοίνωσε (εἰλικρινά ἤ φαρισαϊκά, ἄγνωστο) ὅτι προτίθεται νά παραιτηθεῖ εἴτε ἀμέσως εἴτε τό Σεπτέμβριο, λίγο πρίν ἀπό τήν Ἱεραρχία τοῦ Ὀκτωβρίου, ὥστε κατά τή Συνεδρίασή της νά γίνει ἡ ἐκλογή τοῦ διαδόχου του, ὁ Πρόεδρος Ἱερώνυμος ἀπάντησε σταράτα: «Οὔτε τώρα οὔτε τότε γιατί σέ χρειάζεται ἡ Ἐκκλησία».

    Θά αἰφνιδιαστεῖ καί θά προβληματιστεῖ ὁ ἀναγνώστης ὅταν μελετώντας προσεκτικά τίς ἀμοιβαῖες κολακευτικές ἀναφορές τῶν δύο συνομιλητῶν, Ἀρχιεπισκόπου καί πρώην Ζακύνθου, θά συναντήσει καί τά σκοτεινά σχόλια καί τίς ἐντελῶς ἀρνητικές ἐκτιμήσεις. Πρόσφατα, στίς 17-12-2011, ἡ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ σχολίασε δυσμενῶς τήν παραίτηση τοῦ πρώην Ζακύνθου:

    «Ἅγιος σέ... ἐφεδρεία

    Ποιός εἶδε τόν τέως μητροπολίτη Ζακύνθου Χρυσόστομο καί δέν τόν φοβήθηκε!

    Θεούς, δαίμονες μέχρι καί τόν ἀρχιεπίσκοπο ἔβαλε στό στόχαστρο ὁ Χρυσόστομος ἐπειδή δέν ἔγινε διευθυντής τοῦ Διορθόδοξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας. Ἄν καί παραιτήθηκε ἀπό τή μητρόπολή του καί ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος προώθησε μέ ἐπιτυχία στήν Ἱεραρχία τήν ἐκλογή τοῦ δικοῦ του ἀνθρώπου στή μητρόπολη Ζακύνθου, ἐξακολουθεῖ νά διεκδικεῖ θώκους καί ἀξιώματα ἐντός τῆς Ἐκκλησίας. Ἀφοῦ δέν κατάφερε νά γίνει διευθυντής τοῦ Διορθόδοξου Κέντρου-τυπικά ἔπρεπε νά διαθέτει διδακτορικό τίτλο-ζήτησε, σύμφωνα μέ ἐκκλησιαστικές πηγές, νά τοποθετηθεῖ στή θέση τοῦ προέδρου τῆς Διοικούσας Ἐπιτροπῆς γιά τά Οἰκονομικά τῆς Ἐκκλησίας, ἀντικαθιστώντας τόν μητροπολίτη Ἐλασσόνος Βασίλειο.

    Πιθανόν ὁ τέως Ζακύνθου δέν ἤθελε νά ἀποχωρήσει καί νά βγεῖ στή σύνταξη, ἀλλά νά περάσει στήν... ἐφεδρεία.

Θ.ΤΣ.»

    Σ᾿ αὐτό τό κείμενο ἀπάντησε ὡς ἑξῆς ὁ παρητημένος πρώην μητροπολίτης:
«Πρός
τήν Ἐφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

    Χθές, 17 Δεκεμβρίου 2011, στήν στήλη ΠΟΛΙΤΙΚΑ, μέ τίτλο «Ἅγιος σέ ἐφεδρεία», διάβασα σχόλιο πού μέ ἀφορᾶ καί ἀπαντῶ μέ τήν βεβαιότητα ὅτι θά δημοσιευτεῖ στήν ἴδια σελίδα καί μέ τά ἴδια γράμματα.

    Ἡ βεβαιότητα ἑδράζεται στό ὅτι εἶμαι τακτικός ἀναγνώστης σας καί γνωρίζω ὅτι στηρίζετε τήν Ἀλήθεια, μάλιστα εὔχομαι νά ξεπεράσετε ὡς ὀργανισμός τά οἰκονομικά προβλήματα πού ἐνέσκηψαν καί νά μήν κλείσετε.

    Ὁ συντάκτης τοῦ σχολίου εἶναι στρεβλά πληροφορημένος περί τῆς Ἀλήθειας. Δέν ζήτησα τίποτε ἀπό κανέναν.

    Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπέμενε νά πάω στίς Βρυξέλλες καί ἀρνήθηκα.

    Ἐπέμενε νά πάω Γενικός Διευθυντής τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας καί ἀρνήθηκα ἐπίσης.

    Τέλος, μοῦ πρότεινε τό Διορθόδοξο Κέντρο καί τό ἀνήγγειλε μάλιστα στόν Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς κ. Μάριο Μπέγζο, ὁ ὁποῖος, μετά τήν ἐκλογή του ὡς Κοσμήτορος, ὑπέβαλε τήν παραίτησή του στόν Ἀρχιεπίσκοπο οἰκειοθελῶς.

    Ὅμως ἡ νέα Τρόικα τῆς Ἐκκλησίας, πού γνωρίζει ἀπό τήν ἐποχή τοῦ μακαριστοῦ Χριστοδούλου νά ἐφαρμόζει κολοσούσειες τακτικές, ἀντέδρασε, διότι φοβήθηκε ὅτι ἡ παρουσία μου θά μείωνε τίς ἐπιρροές τους. Πουθενά πάντως δέν προβλέπεται διδακτορικός τίτλος, ΠΟΥΘΕΝΑ!

    Ἐάν ὁ συντάκτης τοῦ σχολίου ἐπιθυμεῖ τήν Ἀλήθεια, ἄς ρωτήσει τόν πληροφοριοδότη του, γιά ποιόν ζήτησα νά παραιτηθεῖ καί γιά ποίους λόγους!...

    Ἔε, λοιπόν, αὐτός πρέπει νά εἶναι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἐπειδή ἀποδείχτηκε ἄβουλος, ἀνίκανος καί ἐπικίνδυνος πλέον, δεδομένου ὅτι ἄγεται καί φέρεται δίχως ἐνεργό ρόλο στά δρώμενα τῆς ἐποχῆς.

    Γιά τήν κακή συγκυρία, τήν ὁποία διέρχεται ἡ πατρίδα μας καί μαζί της ἡ Ἐκκλησία μας, χρειάζεται ἐκκλησιαστικός ἠγέτης μέ ἀποφασιστικότητα καί ἦθος, χαρακτηριστικά πού ΔΕΝ διαθέτει ὁ Ἱερώνυμος ὁ Β’, ἐπειδή ἀκριβῶς ἔχει κληρονομήσει καί ἀποδεχθεῖ τήν ἴδια ὕποπτη καί καταδικασμένη αὐλή τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοδούλου.

Καλές Ἑορτές                
+ὁ Δωδώνης Χρυσόστομος»        

    Τήν ἐνόχληση καί τήν ἐπιθετική διάθεση τοῦ πρώην Ζακύνθου στό πρόσωπο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἀποτυπώνει καί μιά δεύτερη πρόσφατη συνέντευξη στό δημοσιογράφο Νίκο Παπαδημητρίου, πού δημοσιεύτηκε στήν ἐφημερίδα FREESUNDAYστίς 23/25-12-2011. Τό ὕφος καί τό ἦθος αὐτῆς τῆς συνέντευξης μᾶς ὑποχρεώνει νά μήν τήν προσπεράσουμε ἀσχολίαστη, ἀλλά νά ἐμπιστευτοῦμε τό περιεχόμενό της καί τό ὕφος της στήν κρίση τοῦ εὐρύτερου ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Γράφει ὁ κ. Χρυσόστομος Συνετός καί ζωγραφίζει μέ σκοτεινές ἀποχρώσεις τήν προσωπικότητα τοῦ σημερινοῦ προκαθημένου πού μέχρι χθές τήν ἀσπαζόταν ἀδελφικά καί τήν ἱστοροῦσε ἐπαινετικά.

    «Δώσατε μάχη γιά νά ἐκλεγεῖ Ἀρχιεπίσκοπος ὁ κ. Ἱερώνυμος. Αἰσθάνεστε δικαιωμένος σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά;

    Μία ἀπό τίς βασικές ὑποσχέσεις πού εἶχε δώσει ὁ Ἱερώνυμος ἦταν ὅτι μιά ὁμάδα παλαιῶν ἱεραρχῶν πού ἐνδιαφέρονται πραγματικά γιά τό καλό τῆς Ἐκκλησίας θά συγκροτοῦσε ἕνα ἄτυπο συμβούλιο γιά νά παίρνει ἀποφάσεις. Ἔ, λοιπόν, δέν ξανασυναντηθήκαμε μετά τήν πρώτη φορά. Καί νά σᾶς πῶ γιατί δέν μᾶς κάλεσε ξανά; Γιατί τοῦ εἶπα ὅτι ὅλα αὐτά πού ἔλεγε ὅτι πρέπει νά γίνουν δέν μποροῦσαν νά γίνουν μέ τό περιβάλλον τοῦ Χριστόδουλου ἐξολοκλήρου ἐδῶ. Ὅταν οἱ ἄνθρωποι καί τό περιβάλλον τοῦ Χριστόδουλου συνεχίζουν νά κάνουν κουμάντο. Τό μόνο πού ἄλλαξε στήν Ἀρχιεπισκοπή ἦταν, ἀντί Χριστόδουλου, Ἱερώνυμος. Καί κάτι ἄλλο ποῦ ἄλλαξε; Ὁ ἕνας φώναζε δυνατά ὅ,τι ἤθελε νά κάνει, ἐνῶ ὁ ἄλλος τό κάνει μουλωχτά.

    Κάποιοι θά ποῦν ὡστόσο ὅτι εἶναι προσόν ἕνας ἡγέτης νά κρατᾶ ἄτομα τῆς προηγούμενης διοίκησης, δέν δείχνει κι ἐκδικητικότητα...

    Δεν εἶναι θέμα ἐκδικητικότητας. Εἶναι θέμα ἀλλαγῆς νοοτροπίας. Ποιοί εἶναι αὐτοί πού κάνουν σήμερα κουμάντο στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος;

    Παραμένουν δηλαδή τά ἴδια πρόσωπα;

    Ναί. Ποιός ἄλλαξε; Τί ἦταν ὁ Γαβριήλ φέρ᾿ εἰπεῖν [σ.σ.: εἶναι ὁ ἐπίσκοπος Διαυλείας καί ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου]; Τοῦ Χριστόδουλου. Ὁ Κονιδάρης [σ.σ.: διευθυντής τοῦ γραφείου Τύπου τῆς Ἀρχιεπισκοπής]; Τοῦ Χριστόδουλου. Ὁ Βασιλείου [σ.σ.: ἐπικεφαλῆς τοῦ γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου]; Πεῖτε μου κάτι πού ἄλλαξε...

    Ἄν ὅμως τά πρόσωπα εἶναι ἱκανά, μέ μιά καινούργια καθοδήγηση, μπορεῖ νά ἀποδώσουν καλύτερα. Γιατί πρέπει κατ᾿ ἀνάγκην νά ἀλλάξουν τά πρόσωπα;

    Ἐγώ μιλῶ διαπιστωτικά. Διαπίστωσα λοιπόν ὅτι θέλησαν καί ἔβαλαν σέ ἐφαρμογή τό σχέδιο νά ἀπαλλαγεῖ ὁ Ἱερώνυμος ἀπό τούς ἀνθρώπους πού τόν βοήθησαν. Πῶς θά ἄφηναν ἐμένα νά κυριαρχήσω στά πράγματα, ὅταν ἐγώ εἶχα πολεμήσει αὐτό τό κατεστημένο; Ἀπό τό 2004 ἐγώ προανήγγειλα ὅτι ἔρχεται τσουνάμι πού θά πνίξει τήν Ἁγίας Φιλοθέης [σ.σ.: ἕδρα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς].

    Καθ᾿ ὁδόν τό τσουνάμι

    Φοβάστε κάτι ἀντίστοιχο καί σήμερα;

    Στό δρόμο εἶναι τό τσουνάμι.

    Τότε ὑπῆρξαν οἰκονομικές καί ἄλλες ὑποθέσεις πού εἶχαν πλήξει τήν τότε ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας...

    Γιατί, δέν ἔχουμε οἰκονομικές τώρα; Τί ἔγινε μέ τήν «Ἀλληλεγγύη»; Τί ἔγινε μέ τό Ἵδρυμα Κόκκορη; Τί ἔγινε μέ τά... φιλέτα τῆς Βουλιαγμένης, πού τά πούλησαν ἀντί πινακίου ἄνευ φακῆς στή Σύνοδο; Ποιά εἶναι ἡ ἀλλαγή;

    Ἡ ὑπόθεση τῆς «Ἀλληλεγγύης» ἀνάγεται πάντως στήν προηγούμενη περίοδο...

    Σύμφωνοι, ἀλλά τί ἔγινε; Ἔμεινε ἀτιμώρητος μέ τόσα ἑκατομμύρια πού φέρεται ὅτι ἔχει καταχραστεῖ. Ἔχει στείλει γράμμα...

    Προς παραγραφή
    
ἡ «Ἀλληλεγγύη»

    Γιά ποιόν μιλᾶτε;

    Για τόν διευθύνοντα σύμβουλο κ. Φουρλεμάδη. Ἔχει στείλει γράμμα στήν ἐπιτροπή [σ.σ.: τῆς Ἐκκλησίας] πού τόν κάλεσε καί τούς εἶπε: «Δέν ἔρχομαι, ἀλλά νά ξέρετε ὅτι τά λεφτά πού ζητᾶτε τά ἔχω ἐγώ γιά νά πληρώσω τά δικαστήρια ὅταν μέ κατηγορήσουν δημοσιογράφοι, ὁ Ζακύνθου κ.ἄ.».

    Το ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ζητᾶ πίσω τά χρήματα καί ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὑποχρεωμένη νά ξεκαθαρίσει τά πράγματα. Δέν πρέπει νά βρεῖ τούς ἐνόχους; Νά σᾶς φέρω ἕνα παράδειγμα ἀπό τά ἑκατοντάδες πού ὄζουν. Ἡ «Ἀλληλεγγύη» κάνει μέ μιά ἑταιρεία ἕνα συμφωνητικό γιά τή μεταφορά ἐπισιτιστικῆς βοήθειας στό ἐξωτερικό. Τό ἔργο κοστολογήθηκε 2 ἐκατ. εὑρώ. Ἡ μεταφορά δέν γίνεται καί ἡ ἑταιρεία καλεῖται νά πάρει τήν ἀποζημίωσή της, πού ἀνήρχετο σέ 1,2 ἑκατομμύρια! Τό μεγάλο κακό ὅμως εἶναι ἀλλοῦ: ὅτι μιλοῦσαν γιά πρόγραμμα πού εἶχε ἤδη λήξει! Γιά τήν «Ἀλληλεγγύη» ἔχω στείλει γράμμα ἐδῶ καί ἐνάμιση χρόνο στόν εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου καί τοῦ λέω: «Δέν μάθατε τίποτε περί ῾῾Ἀλληλεγγύης᾿᾿, στήν ὁποία ἀναμειγνύονται καί πολιτικά πρόσωπα; Τί θά κάνετε;». Νομίζω ὅτι τό πᾶνε ἔτσι γιά νά γίνει παραγραφή. Καί ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ, ὁ κ. Δήμτσας [σ.σ.: γενικός διευθυντής τῆς ΜΚΟ πού διαδέχτηκε τήν «Ἀλληλεγγύη»] δέν ἦταν καί πρίν συνεργάτης τοῦ Χριστόδουλου; Οὔτε κἄν ὁ Μανωλιός δέν ἄλλαξε...

    Ἐπιτρέψτε μου νά ἐπιμείνω στήν ὑπόθεση τῶν οἰκοπέδων τῆς Βουλιαγμένης...

    Εἶναι σαφέστατη ὑπόθεση ἀμέλειας ἤ ἐγκληματικῆς πράξης.

    Ὡστόσο ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπένειμε τά εὔσημα στήν τότε διοίκηση τῶν οἰκονομικῶν ὑπηρεσιῶν, μιά διοίκηση πού ἀπομακρύνθηκε ἀργότερα μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο...

    Ἄν ἔδειχνε τήν πόρτα ἐκείνη τή στιγμή, ἦταν κι ἐκείνη [σ.σ.: ἡ Ἱερά Σύνοδος] ὑπεύθυνη γιά τήν ἔγκριση τῶν πράξεων. Τό ἐρώτημα εἶναι ποιός ἀπό τούς ἀρχιερεῖς κατάλαβε τί εἰσηγήθηκαν καί ἄν τό κουβέντιασαν μέσα στή Σύνοδο.

    Ἱσχυρίζεστε δηλαδή ὅτι ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ μητροπολίτη Ἰωαννίνων καί τοῦ κ. Ζαμπέλη ἀπό τήν Οἰκονομική Ὑπηρεσία ὀφείλεται στήν ὑπόθεση αὐτή;

    Καί σέ αὐτή.

    Κάποια πρόσωπα τῆς προηγούμενης κατάστασης μπορεῖ νά παίζουν ρόλο στό νά μή διαλευκαίνονται οἱ ὑποθέσεις;

    Ναί, ἀκριβῶς αὐτόν τό ρόλο παίζουν. Αὐτός εἶναι ἐπικίνδυνος ρόλος.

    Γιατί ὅμως κατάφεραν ἐκεῖνοι νά διατηρήσουν τίς θέσεις τους καί δέν καταφέρατε ἐσεῖς καί κάποιοι ἄλλοι νά γίνετε τό νέο περιβάλλον τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου;

    Συγνώμη, ἀλλά ἐμεῖς δέν τό ἐπιδιώξαμε. Δέν θέλουμε νά ἀποτελοῦμε μέλη μιᾶς ἴντριγκας. Ἐμεῖς ἀποτελοῦμε μέρος τοῦ γενικότερου συμφέροντος τῆς Ἐκκλησίας. Σέ αὐτούς τούς ἀρχηγούς πού δέν ἔχουν καί πολλά κότσια ἀρέσει τό κοινῶς λεγόμενο γλείψιμο. Εἶναι ἡ γνωστή παροιμία μέ τόν ἀετό καί τό σαλίγκαρο.

    Ὅταν μιλᾶτε γιά ἀρχηγούς πού δέν ἔχουν κότσια...

    Ἐννοώ καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο. Ὅταν ἔχεις ἀδυναμίες, πρέπει νά κρύβεσαι. Νά μήν ἀνεβαίνεις σέ σκαλοπάτια ψηλότερα ἀπό ἐκεῖνα πού μπορεῖς.

    Ἄρα κι ἐσεῖς στηρίξατε μιά κακή ἐπιλογή.

    Βεβαίως. Ἐκ τῶν ὑστέρων τό ἀναγνωρίζω.

    Ἀνομίες μέ χαμηλό προφίλ

    Κάποιοι θά ποῦν ὅτι εἶστε πικραμένος ἐπειδή δέν σᾶς ἀξιοποίησε. Τί θά τούς ἀπαντούσατε;

     Ἄν ἤθελα νά ἀξιοποιηθῶ... Μοῦ πρότεινε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νά πάω στίς Βρυξέλλες καί τοῦ εἶπα ὅτι ἡ ἡλικία μου δέν μοῦ ἐπιτρέπει νά ξενητευτῶ, οὔτε ξέρω ἄπταιστα εὐρωπαϊκές γλῶσσες. Μετά μοῦ πρότεινε τή θέση τοῦ διευθυντή τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας-τήν ἀρνήθηκα κι αὐτή.

    Δέν βλέπετε κάτι θετικό σέ αὐτά τά τέσσερα χρόνια;

    Ναί. Ὅτι δέν βγαίνουμε στούς δρόμους νά κραυγάζουμε. Ἕνα χαμηλό προφίλ περνάει πιό εὔκολα καί τίς ἀνομίες.

    Καταγράφω ἐν τούτοις καί κάποιες ὡραῖες πρωτοβουλίες, π.χ. ὅτι θά ἀποτυπωθοῦν ὅλα τά θρησκευτικά μνημεῖα τῆς χώρας σέ ἕναν ἰντερνετικό χάρτη. Αὐτό δέν εἶναι κάτι θετικό;

    Τήν πρωτοβουλία αὐτή τήν ἔχω ἀναπτύξει ἐδῶ καί ἕνα χρόνο μέ τόν ὑφυπουργό Τουρισμού, τόν κ. Νικητιάδη. Ἡ Σύνοδος τό ἔχει δηλαδή ζητήσει ὕστερα ἀπό πρωτοβουλία τοῦ Γραφείου Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ. Αὐτό πού ἐσεῖς ἀκούσατε εἶναι μιά κομπίνα, δηλαδή βγῆκε κάποιο εὐρωπαϊκό πρόγραμμα καί το... χτύπησε ἡ Ἀρχιεπισκοπή. Μέ ἄλλα λόγια, ἡ Σύνοδος καί οἱ μητροπόλεις νά ὑπαχθοῦν στήν Ἀρχιεπισκοπή. Ἔχω στείλει γράμμα στή Σύνοδο καί δέν ἔχω λάβει ἀπάντηση ἀκόμη...»

    Ἄλλη εὐκαιρία καταφορᾶς τοῦ πρώην Ζακύνθου κατά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἦταν ἡ πλήρωση τῆς θέσεως τοῦ διευθυντοῦ τοῦ Διορθοδόξου κέντρου. Ὁ πρώην Ζακύνθου μέ μακρά καί καυτά δημοσιεύματα ἀπέδωσε τίς εὐθῦνες τοῦ ἀποκλεισμοῦ τοῦ διορισμοῦ του στή θέση τοῦ διευθυντοῦ τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου στόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο. Ἰσχυρίστηκε ὅτι τοῦ εἶχε ὑποσχεθεῖ τή θέση ἀλλά παραβίασε τήν ὑπόσχεσή του, στρεφόμενος σέ ἄλλο πρόσωπο. Κακίζει γι᾿αὐτή τή συμπεριφορά με τήν ἔνδειξη ὅτι:

     «Τά περί διδακτορικοῦ καί ἄλλων φληναφημάτων ἀνήκουν στά βρώμικα μαγειρεῖα καί στίς ἐπινοήσεις τοῦ νέου ἤθους τῆς νέας ἐκκλησιαστικῆς ''τρόικας''. Πουθενά ὁ Κανονισμός τοῦ Διορθοδόξου δέν προβλέπει διδακτορικό τίτλο. Ὅλα τά περί πρότασης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί ἄλλα ἀποτελοῦν παραμύθια τῆς Χαλιμᾶς. Ἀπολύτως καμιά πρόταση καί καμιά συζήτηση περί ἐμοῦ στή Σύνοδο. Καί ἄν τώρα ἐπικαλοῦνται διάφορα, εἶναι τερατώδη ψέματα τοῦ νέου ἤθους. Ἄλλωστε, ἡ ἐνασχόλησή μου δέν ὀφείλεται στό ὅτι δέν ἔγινε, ἀλλά στό πῶς μεθοδεύθηκε νά παρουσιασθεῖ ὅτι τό ζήτησα... Ἀναληθές-ἀναληθές-ἀναληθέστατο!»( Παρόν: 01/01/2012)

    Παράλληλα συνοφρυωμένος καί θυμωμένος μέ τήν ἀρχειοθέτηση προτάσεώς του, περί συμμετοχῆς τῶν σχολαζόντων μητροπολιτῶν στίς συνεδριάσεις τῆς Ἱεραρχίας, πού τήν εἰσηγήθηκε στή Σύνοδο ὁ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος, ξεγλύστρισε σέ ὕβρεις κατά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ἔγραψε γιά τόν Ἀρχιεπίσκοπο ὅτι εἶναι: «ὁ Ἀρβανίτης», «ὁ ἄφιλος καί ὕπουλος».

    Ἐξηγώντας γιατί ἄλλαξε στάση ἔναντι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ξεσπάει σέ νέο ρεφρέν ὕβρεων:

    «Στό εἰρωνικό ὕφος καί τά ἐρωτήματα γιατί τόν ψήφισα τότε, ἀπαντῶ: Εἶναι κοινό μυστικό σέ πολλούς Ἀρχιερεῖς ὅτι ἄλλα ἐπαγγελλόταν καί ἄλλα βρήκαμε μπροστά μας. Παχιά λόγια γιά ἀλλαγή τρόπου ἐκλογῆς τῶν Ἀρχιερέων, γιά κάθαρση στά οἰκονομικά σκάνδαλα τῆς ''Ἀλληλεγγύης'' καί ἀντί αὐτοῦ εἴχαμε μιάν ἀπό τά ἴδια (βλ. Βουλιαγμένη), συμμαχίες μέ τούς ἴδιους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι πέθαναν τόν Χριστόδουλο, ἀφοῦ πρώτα τόν ξεφτίλισαν.»

    Καί καταλήγει σέ νέο κρεσέντο ὕβρεων:

    «Στήν ἔρημο τοῦ Σινᾶ, ὅπου ψήθηκα, δέν ἔμαθα τίποτα ἀπό τά ἀρβανίτικα κόλπα τῆς ἀφιλίας, τῆς ἰδιοτέλειας καί τῆς διπλῆς προσωπικότητας! Δέν ταιριάζει σ᾿ ἐμένα καινούργια περπατησιά. Τή χαρίζω σέ αὐτούς πού τήν ἐπέλεξαν. Καί ὅπου μας βγάλει!...

Μέ θερμές εὐχές            
ὁ Δωδώνης Χρυσόστομος»    

    Θά ἀποτολμήσω μιά κρίση. Τό ὑλικό πού προβλήθηκε στήν ἐπικαιρότητα κατά τά τέσσερα τελευταία χρόνια τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς εἶναι ἀπρόσμενο καί ἀκατανόητο. Πρίν τέσσερα χρόνια κάποιοι ἱεράρχες μέ ἡγετικό πρωταθλητή τόν Ζακύνθου Χρυσόστομο κάνοντας πρωταθλητισμό σήκωναν μιά καί μοναδική σημαία: Στόν ἀρχιεπισκοπικό θρόνο τῶν Ἀθηνῶν πρέπει νά ἀνέβει ὁ Ἱερώνυμος. Εἶναι ὁ μόνος σοφός καί φωτισμένος ἡγέτης πού μπορεῖ νά σώσει καί νά ἀναπλάσει τή φθαρμένη καί ἐκτεθειμένη συνοδική οἰκογένεια καί νά δώσει χάρη καί δύναμη στήν ἐπισκοπική διδαχή. Τώρα, μετά τήν πλήμμυρα τῆς διαφθορᾶς, ἡ ἴδια ἐπισκοπική ὁμάδα, πάλι μέ σημαιοφόρο τόν πρώην Ζακύνθου Χρυσόστομο, στήνουν παγίδες γιά νά ἐξοντώσουν τόν ἐκλεκτό τους, πού κάθεται πλέον στόν ἀρχιεπισκοπικό θρόνο ἄφωνος καί ἄπραγος καί πού τρέμει τόν κυματισμό τῆς κοινωνικῆς θάλασσας καί τούς τριγμούς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σκάφους.

    Θά ὑποβάλω μιά ἐρώτηση στούς ἀγαπητούς ἀναγνῶστες μου. Πῶς ἐκτιμᾶτε καί πῶς ζυγίζετε τά κείμενα πού διαβάσατε σέ τοῦτες τίς σελίδες; Τούς ἐπαίνους καί τούς καυγάδες; Τίς τιμητικές προσφωνήσεις καί τά ἄγρια ὑβρεολόγια; Τόν ἀδελφικό ἀσπασμό καί τήν ἠθική διαπόμπευση; Πῶς ἀξιολογεῖτε τήν πράξη, τά ἴδια πρόσωπα, ὅπως ὁ πρώην Ζακύνθου Χρυσόστομος, ἔχοντας συμπληρώσει τόν τόμο τῶν ἐπευφημιῶν νά ἐπιδίδονται σέ ἀτέλειωτα ὑβρεολόγια, νά εἰκονίζουν τόν Ἀρχιεπίσκοπο ὡς εὐτελή καί ἀνίκανο καί νά τοῦ ἀπευθύνουν ἕνα καί μόνο λόγο: “σήκω καί φύγε”;

    Κατά τή δική μου γνώμη, τό συμπέρασμα πού συνάγεται μετά τή σκοτοδίνη καί τή σεισμική ἀλλοτρίωση, πού συνέβηκε στή συνοδική αἴθουσα κατά τήν τελευταία περίοδο, εἶναι ὅτι ὁλόκληρο τό σύστημα διαταράχθηκε καί ἀλλοτριώθηκε καί ἐξελίχθηκε σέ ἐμπόδιο τοῦ Πνεύματος τῆς Πεντηκοστῆς καί τῆς χαρισματικῆς λειτουργίας τοῦ σωστικοῦ πατερικοῦ λόγου. Δέν ἔχουμε τώρα ποιμένες πού συνεχίζουν τόν ἀποστολικό μόχθο. Δέν ἔχουμε πατέρες πού νά μᾶς μιλοῦν μέ ἀγάπη καί πόνο. Δέν ἔχουμε λειτουργούς τῶν ἁγίων μυστηρίων πού νά ἁγιάζονται πρῶτοι αὐτοί καί νά ἁγιάζουν δυναμικά τό ἐκκλησιαστικό πλήρωμα. Τό διδακτικό καί ποιμαντικό ἔργο τό ἔχουν καταντήσει μιά συμβατική ἐνασχόληση καί μιά εὐκαιρία γιά τούς ποιμένες προβολῆς δοξαστικοῦ ἐπαίνου καί οἰκονομικῆς ἀναβάθμισης.

    Διαβάστε φίλοι, γιά μιά ἀκόμα φορά, τά ἐπίμαχα κείμενα, φωτογραφεῖστε τό πλέγμα τῆς διαφθορᾶς καί τίς φυσιογνωμίες τῶν ὑπεύθυνων καταλυτῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς καθαρότητας καί προσδιορίστε τό δικό σας χρέος.

Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ     
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ           

 

Η απάντηση του Μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου

  Ἐν Ζακύνθῳ τῇ 29 Φεβρουαρίου 2012

ΞΑΝΑ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ  ΓΚΑΤΖΙΡΟΥΛΗ

Στο έντυπο 313 του επιγραφομένου ως «Ελεύθερη Πληροφόρηση» του μηνός Φεβρουαρίου 2012 εντύπου, όπου ο εκδότης του χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Ο Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημος», μου κάνει την τιμή να ασχοληθεί, για μια ακόμη φορά, με την ελαχιστότητά μου, προκειμένου να υπερασπισθεί (;), κάπως όψιμα, τον παλαιό ομογάλακτό του στις παρεκκλησιαστικές συντροφιές.

                Πρόκειται περί του «Δελτίου Εκκλησιαστικής Ενημέρωσης» της πλέον απροκάλυπτης διαστρεβλωτικής Σχολής της δισχιλιετούς παρουσίας του Χριστιανισμού στο κόσμο.

                Χαίρω ότι έτσι συνέβαλα στην μετάλλαξη του εκδότη, ώστε, να βρει ο Αθηνών στο πρόσωπό του, τον πρώην υβριστή του να γίνεται υπερασπιστής έστω, δια της σιωπής του.

                Δεν μετανοώ, ότι μετά την κηδεία του μακαριστού Μητροπολίτη Λιτζάς Κωνσταντίνου, όπου με την ένοχη ανοχή τού Θηβών Ιερωνύμου έλαβε μέρος ο Μητροπολίτης Έλους Νικόδημος στην εξόδιο ακολουθία του, που πραγματοποιήθηκε στην Λιβαδειά, ανέτρεψα τα σχέδια του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, ο οποίος έφερε στην ΔΙΣ το θέμα, με σκοπό να τιμωρήσει τον τότε Θηβών για την αντικανονική συμμετοχή του Έλους σε αυτήν. Ζήτησα μάλιστα, στην ίδια αποτελεσματική παρέμβαση μου, να ξεκινήσει η διαδικασία άρσεως της ακοινωνησίας και για τον Έλους Νικόδημο.

                Ο μοναδικός Πρύτανις της μετάλλαξης και υβριστικής θεωρίας προσπαθεί να με μεμθεί ότι άλλαξα τακτική και συμπεριφορά. Θέλει να ξεχάσει τις συμφωνίες που έκανε πρώτα με τον Χριστόδουλο και ύστερα με τον Ιερώνυμο και που, ούτε ο πρώτος μήτε ο δεύτερος τήρησαν για την «αποκατάστασή» του.

                Όποιος θέλει να τα ξαναζήσει, ας ανατρέξει στο αρχείο του και συγκεκριμένα στα φύλλα 222 μέχρι και 243. Εκεί θα αντιληφθεί ο πας ένας το ήθος που διδάχτηκαν στα παραμάγαζα και που στην συνέχεια εδημιούργησαν την σχολή, με Πρύτανη τον Έλους Γκατζιρούλη. Ασφαλώς, όλα έχουν την δική τους ερμηνεία. Πώς θα μπορούσε αλλιώς ο ακοινώνητος Έλους, σε κεντρικό Ναό τον Αθηνών, επί παρουσία του επιχωρίου και ομόρου Ιεράρχου, να τελέσει την εξόδιο αειμνήστου κυρίας;;;

Ποια αρχή θα επιβάλλει την κανονικότητα στην κατά τα άλλα αυτοκέφαλη Εκκλησία μας;;; Λάθη έχω κάνει πολλά. Μερικά είναι απ΄ αυτά που μου καταμαρτυρεί ο Νικόδημος. Το μεγαλύτερο και για το οποίο δεν μετανιώνω είναι ότι προσπάθησα να αποκαταστήσω τον Έλους, στην κανονική τάξη, γιατί πίστευα ότι μπορεί να επιστρέψει το φυγαδευθέν από αυτόν Άγιον Πνεύμα. Και αυτό ίσως να μην είναι το τελευταίο μου λάθος, αλλά ασφαλέστατα είναι το μεγαλύτερό μου ΛΑΘΟΣ. “

 

     

 

 

  

Αρχείο Ειδήσεων
<Μάιος 2024>
ΔεΤρΤεΠεΠαΣάΚυ
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κάντε click ΕΔΩ για να επικοινωνήσετε μαζί μας.