Η εορτή του Αγ. Συμεών στη Ν. Σμύρνη

Εκκλησία της Ελλάδος | Δημοσίευση: 07/10/2015

Ι.Μ.Ν.Σμύρνης Στίς 12 Ὀ­κτω­βρί­ου ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας τι­μᾶ τήν ἱ­ε­ρή μνή­μη τοῦ ὁ­σί­ου καί θε­ο­φό­ρου Πα­τρός ἡ­μῶν Συ­με­ών τοῦ Νέ­ου Θε­ο­λό­γου, τοῦ ὁ­ποί­ου τό τί­μιο ὄ­νο­μα φέ­ρει ὁ Σε­βα­σμ. Μη­τρο­πο­λί­της μας.

Ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος, ὅ­πως καί τά προηγούμενα χρό­νια, δέν θά ἑ­ορ­τά­σει οὔ­τε θά δε­χθεῖ ἑ­όρ­τι­ες ἐ­πι­σκέ­ψεις στά Γρα­φεῖ­α τῆς Μη­τρο­πό­λε­ως.

 

Τι­μών­τας, ὡ­στό­σο, τή μνή­μη τοῦ προ­στά­του του με­γά­λου Πα­τρός καί δι­δα­σκά­λου, θά προ­στεῖ τοῦ ἑ­ορ­τί­ου Ἑ­σπε­ρι­νοῦ τήν Κυ­ρια­κή, 11 Ὀ­κτω­βρί­ου καί ὥ­ρα 6.30’ καί τήν ἑ­πο­μέ­νη, ἡ­μέ­ρα μνή­μης τοῦ Ἁ­γί­ου, θά τε­λέ­σει τή θεί­α Λει­τουρ­γί­α στόν Ἱ­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό τῆς Ἁ­γί­ας Φω­τει­νῆς.

 

Πρός τόν ἱ­ε­ρό Κλῆ­ρο καί τούς εὐ­σε­βεῖς ἀ­δελ­φούς χρι­στια­νούς εὔ­χε­ται πλού­σια τήν εὐ­λο­γί­α τοῦ Θε­οῦ καί ἐκ­ζη­τεῖ τή θερ­μή προ­σευ­χή τους.

 

 

 

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ