Περί "Επισκοπής Βορείου Ουγκάντας"

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 15/09/2015

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ


 

Συνῆλθεν σήμερον, 15ην Σεπτεμβρίου 2015, εἰς τήν ἓδραν τοῦ Πατριαρχείου, κατόπιν προσκλήσεως τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου Β΄, Ἐνδημοῦσα Ἱερά Σύνοδος, συμμετεχόντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἑρμουπόλεως κ. Νικολάου, Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ, Μέμφιδος κ. Νικοδήμου και Πηλουσίου κ. Νήφωνος, ἐξετάσασα τρέχοντα θέματα ἐν οἷς καί τά κάτωθι:


 

  1. Ἐγένετο ἀποδεκτή, ἡ οἰκειοθελής ἐκ τῆς Ἐπαρχίας του παραίτησις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ζάμπιας καί Μαλάουϊ κ. Ἰωακείμ, ὁ ὁποῖος συνηριθμήθη εἰς τούς ἐφησυχάζοντας Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου, γνωριζόμενος τοῦ λοιποῦ ὡς πρώην Μητροπολίτης Ζάμπιας.

  2. Ἐξητάσθη μέ πνεῦμα οἰκονομίας καί καταλαγῆς ἡ ἐκκλησιαστική κατάστασις εἰς τήν βόρειον Οὐγκάνταν, ὃπως ἒχει διαμορφωθεῖ μετά ἀπό ἀντικανονικές ἐνέργειες κληρικῶν τινων ἐκεῖσε ὑπηρετούντων. Ὁ χειρισμός τῆς ὃλης καταστάσεως ἀφέθη εἰς τήν πρόνοιαν καί τήν πατρικήν μέριμναν τῆς Α.Θ.Μ., ἡ ὁποία πρόκειται νά ἐπισκεφθῆ λίαν συντόμως τήν Οὐγκάντα, διά νά σχηματίσῃ ἰδίαν ἂποψιν καί γνώμην. Τό γε νῦν ἒχων, ἀνακοινοῦται ὃτι, τό Πατριαρχεῖον οὒτε ἳδρυσε, οὒτε θεωρεῖ ὑπάρχον τό ἀντικανονικόν μόρφωμα τό ὑπό τῶν πρωταιτίων ἀνακοινούμενον ὡς «Ἐπισκοπή Βορείου Οὐγκάντας».

  3. Ἡ Α.Θ.Μ. ἒδωσε ποιμαντικάς ὁδηγίας εἰς τούς Ἀρχιερεῖς πού ὑπηρετοῦν εἰς τήν Αἲγυπτον πρός ὑπερκερασμό τῶν δυσκόλων καταστάσεων τῶν διαμορφωθέντων τά τελευταῖα ἒτη.