Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στη Λάρνακα

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 02/09/2015
 

Τό Σάββατον, 16ην/29ην Αὐγούστου 2015, ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου, ἀφίχθη εἰς τό ἀεροδρόμιον τῆς Λάρνακος ἐξ Ἱεροσολύμων μέσῳ Ἀθηνῶν.

Τόν Μακαριώτατον καί τήν συνοδείαν του ὑπεδέχθη εἰς τό ἀεροδρόμιον ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος καί ὁ Ἔξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Κύπρον Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος μετά κληρικῶν τῆς Ἐξαρχίας.

Ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου ὁ Μακαριώτατος κατηυθύνθη διά τήν διαμονήν του μετά τῆς συνοδείας του εἰς τήν προσφάτως ἀνεγερθεῖσαν, ἐνεργείαις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, καί ἐγκαινιασθεῖσαν Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Λευκωσίαν.

 

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἡμέρας ταύτης τοῦ Σαββάτου, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος καί ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος παρεκάθισαν εἰς γεῦμα, τό ὁποῖον παρέθεσε πρός τιμήν των εἰς τήν Ἐξαρχίαν ὁ Ἔξαρχος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιθόθεος.

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος προεξῆρξε χοροστατῶν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἀναλήψεως καί τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου τοῦ Ἁγιοταφίτου.

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 17ης / 30ῆς Αὐγούστου 2015, ἐπραγματοποιήθη ὁ κυρίως σκοπός τῆς ἐπισκέψεως ταύτης τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων εἰς Κύπρον, ἤτοι ἡ συλλειτουργία μετά τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, συμπροσευχομένου τοῦ θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀρσινόης κ. Νεκταρίου, ὑπευθύνου τῶν Κατασκηνώσεων Κακοπετριᾶς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, τῇ συμμετοχῇ 20 νέων τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, ὧν ὑπεύθυνος ὁ ὁσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Ρωμανός, 20 νέων τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί νέων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, διαμεινάντων ἐπί μίαν ἑβδομάδα εἰς τάς Κατασκηνώσεις τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου εἰς τόν Ἅγιον Νικόλαον Κακοπετριᾶς, περιοδευσάντων τά ἀξιοθέατα τῆς νήσου καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἐλθόντων εἰς ἐπικοινωνίαν καί συνεργασίαν μεταξύ των, πρός ὄφελος ἑαυτῶν καί τῆς Ἐκκλησίας αὐτῶν, ὡς εἶχεν ἀποφασισθῆ πρό τινων ἐτῶν ὑπό τῶν Προκαθημένων τῶν ἐν λόγῳ τεσσάρων Πρεσβυγενῶν Ἐκκλησιῶν, εἰς τά πλαίσια τῆς ἱδρυθείσης «Ὀρθοδόξου Πρωτοβουλίας».

Ἡ πνευματική ἐν Χριστῷ κοινωνία εἰς τήν ἐμπειρίαν τῆς Θείας Λειτουργίας ἠκολουθήθη ὑπό γεύματος παρατεθέντος εἰς αἴθουσαν τῆς Κατασκηνώσεως τῆς Κακοπετριᾶς ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου οἱ Προκαθήμενοι ἀπήντησαν εἰς ἐρωτήσεις τῶν νέων καί οἱ νέοι συνεζήτησαν μεταξύ των θέματα ἀφορῶντα τήν νεότητα καί ἔψαλαν ἐκκλησιαστικούς ὕμνους, πατριωτικά ᾄσματα τῆς πατρίδος αὐτῶν καί ἐχόρευσαν παραδοσιακούς χορούς καί ἔλαβον εἰκόνα τῆς Θεοτόκου παρά τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου καί ἄλμπουμ τῶν θησαυρῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου παρά τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου.

Τό ἑσπέρας τῆς ἡμέρας τῆς Κυριακῆς, μετά τήν μεσημβρινήν ἀνάπαυσιν εἰς τήν Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου ἀνεχώρησε διά τό ἀεροδρόμιον τῆς Λάρνακος, ἐκεῖθεν δέ ἀφίχθη ἀεροπορικῶς εἰς Ἀθήνας, ἐξ Ἀθηνῶν δέ ἀφίχθη ἀεροπορικῶς εἰς τό ἀεροδρόμιον Ben Gurion τοῦ Τέλ Ἀβίβ καί ἐκεῖθεν εἰς Ἱεροσόλυμα τήν 3ην π.μ. ὧραν τῆς Δευτέρας, 17ῆς / 30ῆς Αὐγούστου 2015.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.