Η πολύτιμος και καλλιτεχνική Αρχιερατική ράβδος

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 22/08/2015

Tήν ἑπομένην τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως, 7ην /20ήν Αὐγούστου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος ἐδώρισεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Μεταμορφώσεως Θαβωρίου ὄρους πολύτιμον καί καλλιτεχνικήν Ἀρχιερατικήν ράβδον, ὡς κτῆμα καί κειμήλιον αὐτῆς.

Τήν ράβδον ταύτην ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον εἰς τό Πατριαρχεῖον διά προσφωνήσεως παρουσίᾳ τοῦ Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ καί τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

 

Ὁ Μακαριώτατος ἐπῄνεσε τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Θαβωρίου καί ηὐχήθη ὅπως μιμηθοῦν τήν πράξιν αὐτοῦ καί ἄλλοι Ἁγιοταφῖται.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας