Αποναρκοθέτηση της περιοχής του Ιορδάνη ποταμού

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 25/07/2015

 Τήν Τρίτην, 8ην / 21ην Ἰουλίου 2015, ἡ Ὑπηρεσία Ἀποναρκοθετήσεως τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν / UNMAS United Nations Mine Action Service ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τούς ἐκπροσώπους τῆς Ὑπηρεσίας ταύτης κ. Sasha Logie καί κ. Shoula Κreton ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μακαριότης ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Οἱ ἐν λόγῳ ἐκπρόσωποι ἐξέθεσαν εἰς τόν Μακαριώτατον τό σχέδιον – project τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν νά ἀποναρκοθετήσουν τήν ὅλην περιοχήν τοῦ Ἰορδάνου Ποταμοῦ, πέριξ τοῦ τόπου τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, οὖσαν ναρκοθετημένην ἀπό τό 1948, ὡς σύνορον μεταξύ Ἰορδανίας καί Ἰσραήλ καί ἐπικίνδυνον εἰσέτι διά τήν ἐλευθέραν διακίνησιν τῶν προσκυνητῶν, εἰδικῶς δέ ἐζήτησαν τήν ἄδειαν τοῦ Μακαριωτάτου διά τήν ἀποναρκοθέτησιν ἐκτάσεως ἰδιοκτησίας τοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπῄνεσε τό ἀνθρωπιστικόν τοῦτο ἔργον τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν καί συνέστησε νά γίνῃ τοῦτο ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν Κρατικῶν Ἀρχῶν, τῶν ἐχουσῶν τήν πολιτικήν κυριότητα καί τῶν Ἐκκλησιῶν, τῶν ἐχουσῶν τήν ἰδιοκτησίαν εἰς τήν περιοχήν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.