Οι επισκέπτες από την Αθήνα και ο αεροπόρος μοναχός

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 22/07/2015

 

Τήν Δευτέραν, 7ην / 20ήν Ἰουλίου 2015, ἡ ὁμάς τοῦ πληρώματος τοῦ ἀεροπορικοῦ σκάφους τοῦ ἐπισκεφθέντος τό Κράτος τοῦ Ἰσραήλ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης τῆς Ἑλλάδος κ. Καμμένου, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον καί ἐζήτησε τάς εὐχάς καί εὐλογίας τῆς Α.Θ.Μακαριότητος τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου.

Ἡ ὁμάς αὕτη ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον ὑπό τήν συνοδείαν τοῦ Παρασκευοφύλακος τοῦ Παναγίου Τάφου Ἀρχιμ. Πολυκάρπου, καθ’ ὅτι οὗτος πρό τῆς ἐντάξεως αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα ὡς μοναχοῦ, ὑπηρέτει ὡς ἀεροπόρος εἰς τό Τμῆμα Ἀεροπορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.