Καθηγητής εντάσσεται στην Αγιοταφιτική Αδελφότητα

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 12/07/2015
Τό Σάββατον, 28ην Ἰουνίου / 11ην Ἰουλίου 2015, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ηὐλόγησε τά ρᾶσα τοῦ καθηγητοῦ κ. Δημητρίου Λυκούδη, προσφάτως προσελθόντος εἰς τό Πατριαρχεῖον καί ἐπιθυμοῦντος ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ νά ἐνταχθῇ εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα.

 

Εὐλογῶν τά ρᾶσα τοῦ νέου δοκίμου καθηγητοῦ, πτυχιούχου Θεολογίας καί Φιλολογίας, διδασκάλου τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί ὑποψηφίου Διδάκτορος κ. Δημητρίου Λυκούδη, ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη αὐτῷ εὐδόκιμον δοκιμήν καί εὐλογημένην ἔνταξιν εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.