Έκαψαν το μοναστήρι των Βενεδικτίνων μοναχών

Πατριαρχεία | Δημοσίευση: 18/06/2015

Πατριαρχείον Ιεροσολύμων Τήν πρωΐαν τῆς 5ης / 18ης Ἰουνίου 2015, ἄγνωστοι μέχρι στιγμῆς ἐνέπρησαν τήν Ρωμαιοκαθολικήν Ἐκκλησίαν/ μοναστήριον τῶν Βενεδικτίνων μοναχῶν εἰς τό προσκύνημα Tabgha –  Ἀρχαῖον Ἑπτάπηγον παρά τήν δυτικήν ὄχθην τῆς Τιβεριάδος θαλάσσης.

Ἡ ἀνακαινισμένη ἐκκλησία αὐτή, εὑρίσκεται ἐπί ἀρχαίας βυζαντινῆς Ἐκκλησίας τοῦ 4ου μ. Χ. αἰῶνος μετά θαυμασίων ψηφιδωτῶν ἐπί τοῦ ἐδάφους, εἰς τήν θέσιν τοῦ πολλαπλασιαμοῦ τῶν ἄρτων καί τῶν ἰχθύων ὑπό τοῦ Κυρίου.

 

Ἀντιπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦσαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός καί ὁ ἡγούμενος τοῦ παρακειμένου προσκυνήματος τῆς Καπερναούμ μοναχός Εἰρήναρχος, ἀντιπρόσωποι τῶν Δρούζων καί τῆς Ραββινείας, ἀλλά καί παράγοντες τῆς Ἀστυνομίας, συνέτρεξαν ἐπί τόπου διά τήν ἐξέτασιν τοῦ ἐπεισοδίου τούτου καί συμπαράστασιν.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διαμαρτύρεται ἐντόνως διά τήν ἀπαράδεκτον βιαίαν ἐνέργειαν ταύτην εἰς βάρος τοῦ ἀρχαίου προσκυνήματος τούτου τῆς Χριστιανοσύνης, ἐπιφυλασσόμενον νά προβῇ καί εἰς κοινήν διαμαρτυρίαν μετά τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς τήν αὔριον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.